Feedback Form

  

Oprettet: 02-02-2018

Ny økologibekendtgørelse for fjerkræ og kaniner trådt i kraft fra 1. januar 2018

Ændringerne vedrører fjerkræ- og kaninproduktion. Der er ændringer i forhold til udearealets beplantning for konsumæglæggere og slagtekyllinger samt vedrørende slagtekyllingernes daglige tilvækst.

Ændring i økologiske slagtekyllingers daglige tilvækst (§2)

Definitionen for en langsomt voksende slagtekylling er ændret, så den gennemsnitlige daglige tilvækst nu må være maksimalt 38 g/dag. Dette er en stigning på 3 g i forhold til den tidligere grænse på 35 g/dag. Ændringen er sket for at undgå, at kyllingernes vækst og aflejring af det attraktive brystkød begrænses i den sidste del af vækstperioden. Når slagtekyllinger må have en gennemsnitlig daglig tilvækst på op til 38 g, vil færre kyllinger blive kasseret på slagteriet som følge af hudskader eller undervægt. Dette vil hæve udnyttelsesgraden for hele kyllingeflokken på slagteriet. Den gennemsnitlige daglige tilvækst vil fortsat blive beregnet ud fra gennemsnitsvægten på tre hinanden følgende hold af kyllinger.

Miljø og Fødevareministeriet vil vurdere resultaterne af dyrevelfærdskontrollen efter en to årig periode. Det passer godt med erhvervets egne intentioner om, at følge effekten af ændringen af tilvækstkravene og løbende drøfte ønskerne til fremtidige regler – herunder, om de daglige tilvækstkrav kan/skal erstattes af lister over godkendte langsomt voksende kyllinger.

Ændring i krav til udearealer for øko-slagtekyllinger (§22)

På udearealerne til slagtekyllinger skal der være plantet træer og/eller buske i mindst 18 % af arealet og i mindst 7 % skal der være bunddække. Det betyder, at i alt 25 % af udearealet skal være dækket af vegetation. Der må højst være 15 m fra huset til den første beplantning af buske og/eller træer. I den beplantede del af arealet må der højst være 15 m mellem (rækker/klynger) af træer og buske. Der er ikke specifikke beplantningskrav til de resterende 75 % af arealet. Producenten kan derfor selv bestemme, hvordan de vil indrette og anvende denne del, bare der ikke sker en begrænsning i kyllingernes adgang til arealet.

Ændring i krav til udearealer for æglæggende høner (§22)

Den eneste ændring er en præcisering af kravene til procentandele i udearealet, der skal være beplantet samt fordelingen mellem beplantningstyper.

Bekendtgørelsesteksten skal fortolkes således: På udearealerne til æglæggende høner skal der være plantet træer og/eller buske i mindst 50 % af arealet og i mindst 20 % skal der være bunddække. Det betyder at i alt 70 % af udearealet skal være dækket af vegetation. Der må højst være 25 m fra huset til den første beplantning af buske eller træer. I den beplantede del af arealet må der højst være 20 m mellem (rækker /klynger) af træer og buske. Der er ikke specifikke beplantningskrav til de resterende 30 % af arealet.

Ændringer der gælder slagtekyllinger og æglæggende høner (§22)

Muligheden for at holde 21 eller 60 dages tomgangsperiode mellem to hold slagtekyllinger eller høner uden særlige vegetationskrav til udearealet - udgår. Nu skal der være en tomgangsperiode på mindst 2 uger. Til gengæld stilles der skrappere krav til beplantningen på udearealerne.

Kravet om tomgangsperiode på udearealet bortfalder, hvis udearealet er minimum 1,5 gange større end det lovmæssige minimumsareal. Kravet til vegetationsdække beregnes stadig ud fra minimumsarealet, selvom det samlede udeareal er større.

Fjerkræ i mobile huse

Bestemmelserne for fjerkræ i mobile huse, ændres fra et specifikt krav om at husene skal flyttes mindst hver 3. uge til, at der til enhver tid skal være vegetation på mindst 70 % af udearealet, og udearealerne eller de mobile huse skal give fjerkræene tilstrækkeligt ly. Der stilles ikke yderligere krav til, hvilken type vegetation, der skal være på udearealet.

Afsluttende bemærkninger vedrørende fjerkræ

Vedrørende udearealer, der er kategoriseret som § 3-arealer (Naturbeskyttelsesloven § 3) har Landbrugsstyrelsen oplyst, at restriktioner på § 3-arealer går forud for beplantningskravene, hvis man har fjerkræ på sådanne arealer.

Landbrugsstyrelsen har oplyst, at de er opmærksomme på, at det kan være en praktisk udfordring at opfylde det ændrede krav pr. 1. januar 2018, og der vil i kontrollen blive taget højde for, at beplantningen skal etableres i løbet af 2018.

Det anbefales at søge yderligere oplysninger hos SEGES Fjerkræteam eller i Landbrugsstyrelsens Vejledning for Økologisk Jordbrugsproduktion, som bliver revideret i løbet af foråret 2018.

Kaniner

For kaniner hæves alderen for, hvornår ikke økologiske kaniner kan indsættes med henblik på avl fra 8 uger til 3 måneder (§49).

Endvidere øges mælkefodringsperioden fra 5 til 8 uger (§54).

 

Hvis du ønsker at læse hele bekendtgørelsen, kan den ses via følgende link

 

Sidst bekræftet: 02-02-2018 Oprettet: 02-02-2018 Revideret: 02-02-2018

Forfatter

Økologi
Maja bakke

Chefkonsulent, Fjerkræ

Jette Søholm Petersen

Økologi Innovation


Konsulent, Fjerkræ

Niels Finn Johansen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

FjerkræNyt nr. 11
Læs bl. a. om: Håndtering af fosfor under ny fosforregulering – Type 2 korrektioner fjerkræ. Ultraviolet-belysning forbedr...
21.12.18
FjerkræNyt nr. 10
Læs om: Mød os på Agromek. Nye Erfagrupper
28.11.18
Fjerpilning og fjerpilningsnøgle
Forekomsten af fjerpilning i økologiske høneflokke er fortsat ikke på et acceptabelt niveau, selv om problemet er dalende. ...
02.08.18