Af samme forfatter
Nyt fra Alarmovervågningen samt indtryk fra Tema-møde om Fjerkræ, Økologikongres, Åbning af nyt gårdslagteri på Hopballe Mølle mv.
SEGES og Kopenhagen Fur har udarbejdet vejledningen i type 2-korrektioner for kvælstof og fosfor for kvæg, svin, fjerkræ og mink. Vejledningen er et supplement til vejledningen fra Landbrugsstyrelsen.
Invitation til Temadag om grøntprotein mandag d. 7. oktober; Invitation til SEGES Temadag om fjerkræproduktion onsdag d. 30. oktober; Opdateringer fra alarmmodellerne m.m
FjerkræNyt nr. 6 indeholder nyheder til dig om: Alarmovervågningen, 2018 Business Check for slagtekyllingeproducenter, Kort introduktion af SEGES 2020 ansøgninger til Fjerkræafgiftsfonden, Fransk perspektiv på klima og fjerkræ.
Læs bl.a. om: Alarmfølgegruppen har gjort sit job og alarmklokkerne er rolige. Indlæg fra europæisk kongres om fjerkræernæring
Læs bl.a. Alarmmodellerne, Tilbud om at få en bæredygtighedsanalyse, Indsats om brystbensfraktur efterlyser ægproducenter der vil deltage i projektet, ..mm.
Læs om: Alarmmodellerne viser signifikant fald i kyllingernes 34 dages vægt, der er nyt om indsatsen for at forebygge brystbensfrakturer og hasesvidninger, nyt om lovpligtig kursus om hold af slagtekyllinger.
FjerkræNyt er hermed klar til dig. Du får nyt fra Alarmmodellerne, Digitale staldtavler, Tips om beplantning i udearealer og Anvendelse af insektmel som foder til slagtekyllinger.
Læs om faglige nyheder og kurser
Her finder du samtlige boksforsøg vedr. økologisk slagtefjerkræ.
Forekomsten af fjerpilning i økologiske høneflokke er fortsat ikke på et acceptabelt niveau, selv om problemet er dalende. Som hjælp til producenterne har man nu udarbejdet en Fjerpilningsnøgle.
En kort oversigt over de vigtigste regler inden for økologisk opdræt af slagtekyllinger og et eksempel på et omlægningsforløb.
Kom hele vejen rundt om fjerkræbedriften
Hør om, hvorfor det er vigtigt at tilpasse opdrætsforholdene i forhold til æglæggerstalden, og hvordan man kan organisere selve flytningen rent praktisk.
Der er sket en justering og præcisering i afsnittet om ”Temperatur og luftfugtighed og skadelige gasarter”. Retningslinjer for hold af slagtekyllinger udarbejdet af Det Danske Fjerkræraad og godkendt af Fødevarestyrelsen.
Økologiske hønsegårde skal se godt ud og være attraktive for dyrene. Der skal tages hensyn til hygiejne, risiko for smitteoverførsel og minimering af miljøeffekter. I kataloget anvises løsninger på, hvordan fjerkræets udearealer kan forbedres.
Nøglen er opbygget som en fejlfindingsnøgle således, at fjerkræproducenten hurtigt kan finde frem til, hvad den sandsynlige årsag til fjerpilning er i hans flok, samt også hvad han kan/skal gøre for at stoppe eller minimere fjerpilningen.
The global warming potential (GWP) of 1 kg organic eggs was estimated to 1.80 kg CO2 equivalents, at the gate of Danish farms. The production of pullets contributed with 15 pct. of GWP while the production of eggs contributed with 85 pct.
Klimabelastningen fra slagtekyllinger og økologiske æg kan sænkes via foderet. Slagtekyllingers klimavenlighed styrkes med en varmeveksler - afhængigt af om primær varmekilde er halm eller olie. Brune høner er mere klimavenlige end hvide.
Drivhusgasudledning ved produktion af økologiske konsumæg ses i: “Greenhouse Gas Emission from Danish Organic Egg Production estimated via LCA Methodology”. Foderet har størst klimapåvirkning, fremgår det af en brugervenlig udgave af rapporten.
Her kan du læse om projektet