Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-01-2020

<b><font size="4">Græsrodsforskning</font></b> 

Oprettet: 14-04-2005

Økologisk græsmarksdrift

Siden 1999 er der afsluttet en række projekter af betydning for græsmarksdriften på økologiske brug. Projekterne har omhandlet emner som urter i græsmarker, samgræsning, afgræsning af naturarealer, bekæmpelse af rodukrudt, omlægning af græsmarker, udslusning af småkalve m.m.

Fordelene ved samgræsning mellem forskellige dyrearter kan være at:

  • samgræsning reducerer parasitangreb, idet de samgræssende dyr ikke deler parasitter og spiser vegetationen nær hinandens afføring,
  • samgræsning giver en bedre udnyttelse af vegetationen på græs- og engarealer,
  • samgræsning giver en mulighed for at udnytte overskuddet af handyr i en besætning.

Der er rigtig gode erfaringer fra et projekt omkring samgræsning af stude og søer. Systemet anbefales til andre. Studene ødelægger ikke grisenes hytter. Græsudnyttelse forbedres. Søerne æder græsset omkring studenes afføring, og studene æder græsset omkring søernes afføring.

Erfaringer fra et projekt omkring samgræsning af kvæg og gæs på våde enge viste, at man opnår et bredere græsningstryk ved samgræsning. Kvæget græsser på de store og kraftige planter og gæssene på de mindre planter. Resultaterne med brug af får til samgræsning på våde enge var mindre gode, idet fårene havde svært ved at tåle de lange perioder med våde klove. Der blev ikke påvist problemer med parasitter i projektperioden.

Der er fortsat behov for at udvikle metoder til udnyttelse af overskuddet af handyr i kvægbesætningerne. Udvikling af systemer med samgræsning kan være en mulighed.

I et projekt er opnået nogle rigtig gode resultater med en særlig udslusningsfold for småkalve, der skal på græs. Folden er let at flytte. Til folden hører en fodervogn, som også giver læ til småkalvene. Et par af projekterne handler om bekæmpelse af rodukrudt i græsmarker, hvor især agertidsel kan volde kvaler. Der er blandt andet opnået nogle gode resultater med anvendelse af den canadiske blader til underskæring af tidsler og bynker i græsmarker.

Klik ind på de enkelte projekter og læs mere om de mange spændende resultater og idéer.

Etablering af kløvergræsmarker
Rillefrøsåning i kombination med kornsåning
Såning af kløvergræsfrø og korn i én arbejdsgang med egenudviklet kombinationssåmaskine har nedsat forbruget af kløvergræsfrø og sparet en ekstra kørsel på marken.
19. september 2006

Samgræsning mellem økologiske gæs og drøvtyggere på våde enge
Erfaringerne fra projektet viser, at man opnår et bredere græsningstryk ved samgræsning af kvæg og gæs i våde enge. I projektet var der problemer med fårebesætningens klove ved afgræsning på de våde engarealer.
22. september 2004

Udslusning af småkalve
Udslusningsfold til småkalve
En nyudviklet udslusningsfold til småkalve giver kalvene en god overgang til græs og grovfoder og en god tilvækst. Den har forbedret dyrevelfærden og sundheden blandt kalvene og er samtidig arbejdsvenlig.
26. maj 2004

Cikorie og dild i græsmarksblandinger til kvægfoder
Iblanding af cikorie i græsmarksblandinger ser ud til at kunne påvirke foderets indhold af næringsstoffer. Der blev fundet et højere indhold af selen og kobolt i første slæt af kløvergræs, hvor der var iblandet cikorie.
27. august 2002

Bekæmpelse af tidsler/brændenælder i græsmarker
Optimering af græsmarkspleje på bolmandsbrug
Ensilering i tønder af græs til f.eks. får har vist sig at være en succes. Robotklipper til at bekæmpe tidselkolonier i græsmark har ikke været en optimal løsning. Robotklipperne var ikke egnede til opgaven.
28. februar 2007

Mekaniske metoder - Kan den canadiske blader bekæmpe rodukrudt under danske forhold?
Bladeren kan anvendes til underskæring af tidsler og bynker i kløverafgrøder, til indledende efterårsbehandling mod kvik samt til pløjefri dyrkning ved kombination med en efterfølgende behandling med en spaderulleharve.
27. august 2002

Omlægning af græsmarker
Græsmarksomlægning med henblik på kvælstofudnyttelse, ressourceforbrug og ukrudtstryk.
Tre forskellige metoder til omlægning af kløvergræsmarker blev undersøgt. Der var ikke nogen klar konklusion med hensyn til kvælstofudnyttelse, men det anbefales at pløjning bibeholdes, hvis der er problemer med rodukrudt.
19. juni 2001

Forsøg med samgræsning af stude og svin
I projektet er der gode erfaringer med samgræsning af stude og svin. Samgræsning er en mulighed for at udnytte overskuddet af handyr i en besætning.
19. juni 2001

Bekæmpelse af tidsler/brændenælder i græsmarker
Projektet omhandler et forsøg på at svække tidselkolonier i græsmarker ved at såre dem med en tung harve i stedet for slåning samt tilførsel af smitte med tidselrust. Brændenælder blev tilsyneladende svækket af metoden.
19. juni 2001

Græsmarksomlægning med henblik på kvælstofudnyttelse, ressourceforbrug og ukrudtstryk.
Tre forskellige metoder til omlægning af kløvergræsmarker blev undersøgt. Der var ikke nogen klar konklusion med hensyn til kvælstofudnyttelse, men det anbefales at pløjning bibeholdes, hvis der er problemer med rodukrudt.
19. juni 2001

Afgræsning af naturarealer
Sommermalkning i friluftsanlæg og ammekalve baseret på afgræsning af naturarealer
I projektet er der gjort nogle gode erfaringer med sommermalkning i det fri. Men naturarealer er ikke særligt velegnede til afgræsning af malkekøer.
25. oktober 2000

Yderligere oplysninger:

Af Bent Kjærgaard Jensen og Michael Tersbøll
Sidst bekræftet: 16-02-2015 Oprettet: 14-04-2005 Revideret: 14-04-2005

Forfatter

Økologi
Tomas Brødsgaard Fibiger Nørfelt

Af samme forfatter

Etablering af græs i svinefolde
Læs her om etablering af græs til økologiske grise, samt hvilke frøblandinger, der kan anvendes til udlægget.
15.11.19
Hestebønner flytter til vandet jysk sandjord
I ØkoProtein projektet er der gennemført en del dyrkningsforsøg gennem de sidste tre år.
05.10.15
Lidt hestebønner til svin er godt
Forsøg viser, at det er muligt at udskifte en del af sojaen fra foderet til økosvin med hestebønner, og det giver god tilvæ...
05.10.15
Mere økologiforskning ud til de økologiske konsulenter og landmænd
SEGES søger svar fra landmænd og konsulenter på spørgeskema, der skal bane vejen for bedre spredning af viden om økologisk ...
13.05.15
Arealforbrug og emission af drivhusgas ved græsbaserede oksekødsproduktionssystemer
Der er lavet en beregning af arealforbrug og udledning af drivhusgasser per kg kød produceret ved tre alternativer økologis...
08.01.15