Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-01-2020

Græsrodsforskning 

Oprettet: 14-04-2005

Økologiske frilandsgrønsager

I 1999 er afsluttet en række projekter om dyrkning af grønsager på friland. Emnerne er: grøngødning, eftergødskning, brug af urtebælters tiltrækning af nyttedyr, bekæmpelse af larver af kålsommerfugle og kålmøl samt angreb af kålfluer, udplantning i paperpots, samdyrkning, biodynamisk dyrkning, afprøvning af nye maskiner - herunder maskiner drevet af vedvarende eller fornybar energi. Flere projekter har givet nyttige erfaringer om økologisk produktion af henholdsvis kål og salat .

Der er gjort flere interessante iagttagelser, som vil være relevante at undersøge nærmere. Kål er f.eks. en af de afgrøder, der er sværest at dyrke økologisk på grund af angreb af kålfluer allerede i etableringsfasen. I et projekt om udplantning i paperpots observerede man, at denne udplantningsmetode tilsyneladende nedsatte angrebet af kålfluer. I et andet projekt, der omhandlede brug af ensilagesaft til eftergødskning af hvidkål, opdagede man, at ensilagesaft fra sukkerroer begrænsede angrebet af råd. Man mener, at det gode resultat skyldtes andre indholdsstoffer i ensilagesaften end kvælstof, og at de bidrog til et bedre rodzonemiljø. I projektet blev der opnået et merudbytte på 30 pct. ved brug af ensilagesaft til eftergødskning.

I salat er det især luseangreb, der har stor betydning for indtjeningen. Her har det vist sig at urtebælter af honningurt tiltrækker naturlige fjender som svirrefluer, hvilket har en tendens til at begrænse angrebet af lus. Til gengæld skal man være opmærksom på, at bælterne kan være med til at opformere snegle.

Økologisk grønsagsproduktion kan være en meget energikrævende driftsform både i form af arbejdskraft og brug af fossilt brændstof til radrensning, strigling, brænding, transport m.m. Med projektet "Solvognen" har Buresø Grønsager for alvor taget hul på energidimensionen, hvor de på kort tid sammen med firmaet Toria har udviklet et solcelledrevet arbejdsredskab, der allerede er i brug i produktionen. En ny lovende maskine har desuden været afprøvet til ukrudtsbekæmpelse i salat.

Klik ind på de forskellige projekter og læs mere om de mange spændende observationer.

Grøngødning og eftergødskning af grønsager
Biodynamisk dyrkning, homøopati, blomstermedicins og energibehandlet kalks indvirkning på smagen, følsomhed overfor bormangel og den indre kvalitet i gulerødder
Der blev afprøvet behandling med forskellige præparater - herunder homøopatiske - for at modvirke mangel på bor samt at højne kvaliteten og udbytte i økologisk gulerodsdyrkning.
21. februar 2007

Ensilage og ensilagesaft som gødning i økologisk jordbrug
Ensilagesaft kan bruges til eftergødskning af rækkeafgrøder som rødbeder, rodpersille og hvidkål. Ensilagesaft fra sukkeroer begrænsede udviklingen af råd i hvidkål.
1. juni 2004

Afprøvning af jorddækning (mulching) til bekæmpelse af ukrudt og som næringsstofkilde til økologiske grønsager
Grøngødning med et lavt C/N-forhold der nedmuldes imellem rækkerne kan anvendes til eftergødskning, mens grøngødninger med højt C/N-forhold kan anvendes som jorddække.
26. august 2002

Gødningsanalyser - Kvælstofstyring i økologisk grønsagsdyrkning
Mineraliseringen af nedpløjet grøngødning blev fulgt med og uden jordløsning med gruber. Kvælstofforsyningen af rosenkål, icebergsalat, bladselleri, rødkål og porrer blev herefter fulgt med N-min målinger.
26. august 2002

Tiltrækning af nyttedyr i økologisk
Naturlig regulering af bladlus i økologisk dyrkede frilandsgrønsager ved udsåning af blomstrende urter
Urtebælters tiltrækning af svirrefluer til naturlig regulering af bladlus i kål og salat gav ikke samme sikre resultat som tidligere. De vinkelrette bælter virkede bedst i salat, men mod forventning dårligst i kål.
1. juni 2004

Urtebælter som trækafgrøde for nyttedyr i økologiske salatmarker
Urtebælter af honningurt tiltrækker svirrefluer, som er bladlusenes naturlige fjende. Angreb af bladlus i salat blev reduceret tættes på urtebæltet. Urtebæltet skal sås tidligt.
25. oktober 2000

Udplantning af grønsager
Udplantning af grøntsager i paperpots
Udplantning af forskellige grønsager i paperpots på friland blev afprøvet på to lokaliteter. Vækståret var vanskeligt i forhold til vurdering af metoden, men angreb af kålfluer blev forhindret af udplantningen i paperpots.
25. oktober 2000

Dyrkning af kål
Økologisk kåldyrkning - strategi til bekæmpelse af sommerfuglelarver
Det biologiske middel Biobit med Bacillus Thuringiensis var effektivt til bekæmpelse af larver af kålsommerfugle og kålmøl. Overdækning med fiberdug og insektnet samt brug af lokkeplanter blev også afprøvet.
28. september 2004

Læs også artiklen:

Ensilage og ensilagesaft som gødning i økologisk jordbrug
Ensilagesaft kan bruges til eftergødskning af rækkeafgrøder som rødbeder, rodpersille og hvidkål. Ensilagesaft fra sukkeroer begrænsede udviklingen af råd i hvidkål.
1. juni 2004

Kålflueprojekt - Strategi for kålplanteetablering
Økologisk kåldyrkning er især vanskelig på grund af angreb af kålfluer i etableringsfasen. I projektperioden var angrebene lave, hvilket gjorde det vanskeligt at sige, om de valgte strategier havde en effekt.
4. januar 2002

Udplantning af grøntsager i paperpots
Udplantning af forskellige grønsager i paperpots på friland blev afprøvet på to lokaliteter. Vækståret var vanskeligt i forhold til vurdering af metoden, men angreb af kålfluer blev forhindret af udplantningen i paperpots.
25. oktober 2000

Samdyrkning af Hokkaidogræskar, stangbønner og sukkermajs.
Samdyrkning af hokkaido, stangbønner og sukkermajs lykkedes ikke i forhold til udbyttet af sukkermajs og stangbønne. Hokkaido gav et tilfredsstillende resultat.
25. oktober 2000

Udvikling af afprøvning af nye maskiner
Solvognen - selvkørende markvogn drevet ved hjælp af solpaneler
Buresø Grønsager har i samarbejde med Toria udviklet et solcelledrevet arbejdsredskab til brug ved håndlugning og høst af grønsager. Solvognen har givet et bedre arbejdsmiljø og gode arbejdsstillinger.
25. november 2004

Kvaliteten af planteprodukter, med udgangspunkt i biodynamisk præparatbehandlet gylle
Gylle behandlet med biodynamiske præparater lugter mindre skarpt og sænkede kartoflers tørstoftab og nedbrydning under lagring i forhold til kartofler gødet med gylle, der ikke var behandlet med præparater.
24. juni 2004

Væskedrevet ukrudtsbrænder
Projektet omhandler udvikling af en ukrudtsbrænder drevet på rapsolie i stedet for gas.
16. marts 2001

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i rækken i udplantet salat
Lovene resultater fra afprøvning af ny maskine til ukrudtsbekæmpelse i udplantet salat. Redskabet virker ved, at roterende harvetænder bevæger sig ind imellem salatplanterne og vælter ukrudtsplanterne.
16. marts 2001

Biodynamiske metoder
Optimering af kvaliteten af planteprodukter (hvidkål, gulerod) vha. det biodynamiske kiselpræparat
Afprøvning af det biodynamiske kiselpræparat 501 i hvidkål og gulerødder viste, at der var en markant effekt ved lav gødningsniveau på hvidkåls holdbarhed. Gulerødder havde en tendens til at afmodne bedre.
25. oktober 2000

Yderligere oplysninger:

Læs også artiklerne:

Se også temasiden om økologiske grønsager på LandbrugsInfo.

 

Af Michael Tersbøll og Bent Kjærgaard Jensen 

Sidst bekræftet: 16-02-2015 Oprettet: 14-04-2005 Revideret: 14-04-2005

Forfatter

Økologi
Tomas Brødsgaard Fibiger Nørfelt

Af samme forfatter

Etablering af græs i svinefolde
Læs her om etablering af græs til økologiske grise, samt hvilke frøblandinger, der kan anvendes til udlægget.
15.11.19
Hestebønner flytter til vandet jysk sandjord
I ØkoProtein projektet er der gennemført en del dyrkningsforsøg gennem de sidste tre år.
05.10.15
Lidt hestebønner til svin er godt
Forsøg viser, at det er muligt at udskifte en del af sojaen fra foderet til økosvin med hestebønner, og det giver god tilvæ...
05.10.15
Mere økologiforskning ud til de økologiske konsulenter og landmænd
SEGES søger svar fra landmænd og konsulenter på spørgeskema, der skal bane vejen for bedre spredning af viden om økologisk ...
13.05.15
Arealforbrug og emission af drivhusgas ved græsbaserede oksekødsproduktionssystemer
Der er lavet en beregning af arealforbrug og udledning af drivhusgasser per kg kød produceret ved tre alternativer økologis...
08.01.15