Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-01-2020

<b><font size="4">Græsrodsforskning</font></b> 

Oprettet: 15-04-2005

Samdyrkning og rækkedyrkning i økologisk jordbrug

Siden 1999 er der gennemført en række projekter omkring samdyrkning og rækkedyrkning i økologiske produktionssystemer .

Samdyrkning er mest kendt i forhold til produktion af proteinholdigt foder og ensilage. De mest almindelig samdyrkede arter er byg og ært som en blandsædsafgrøde. Blandsædsafgrøder høstes sammen. Men man kan også samdyrke arter på andre måder. I et projekt har man f.eks. forsøgt at samdyrke rug og majs med henblik på at bruge rug som læplante til majs. Majs og rug blev etableret som bælter, der skulle høstes separat. I et andet projekt har man forsøgt at samdyrke stangbønne, majs og hokkaido med henblik på at bruge majs som klatreplante for stangbønne.

I et projekt omkring foderproduktion til økologiske høns er der gjort gode erfaringer med samdyrkning af markært og hestebønne i forhold til afgrødetæthed og konkurrenceevne overfor ukrudt. Hestebønne støtter ærteplanterne, så de ikke vælter. Projektet blev imidlertid gennemført ved den sønderjyske vestkyst, hvor det regnfulde klima bevirkede, at afgrøden ikke kunne høstes til modenhed. Metoden vurderes derfor primært at være interessant i forhold til dyrkning af proteinafgrøder under lidt gunstigere klimaforhold. I samme projekt har man forsøgt sig med en kombination af rækkedyrkning og samdyrkning af havre og markært, idet der på ejendommen er en begrænset mængde kvælstof til rådighed.

Rækkedyrkning af korn er mest kendt til produktion af økologisk brødhvede. Rækkedyrkning giver mulighed for radrensning af en kornafgrøde. Ved randrensning og evt. strigling frigives kvælstof, hvilket giver mulighed for at opnå et højere proteinindhold i hvedekerne og dermed afsætning som brødhvede. Et projekt har netop omhandlet denne dyrkningsmetode. I et andet projekt er metoden testet på grynkvaliteten af havre. Et tredje projekt har omhandlet bekæmpelse af tidsler i rækkesået vårbyg ved at supplere radrensning med klipning af tidseltoppe.

Systemer med rækkedyrkning og samdyrkning har stor værdi i økologisk planteavl, idet metoderne giver mulighed for at udnytte de biologiske mekanismer og samspil i afgrøderne og mellem arter optimalt.

Klik ind på de enkelte projekter og læs mere om samdyrkning og rækkedyrkning i økologisk planteavl.

Samdyrkning af Hokkaidogræskar, stangbønner og sukkermajs
Samdyrkning af hokkaido, stangbønner og sukkermajs lykkedes ikke i forhold til udbyttet af sukkermajs og stangbønne. Hokkaido gav et tilfredsstillende resultat.
25. oktober 2000

Udvikling af et økologisk samdyrkningssystem for fuldgødskning af vinterhvede og vårhvede med perserkløver
Grøngødskning af vinterhvede ved direkte såning i perserkløver kunne ikke forsyne hveden med tilstrækkelig kvælstof. Der var meget ukrudt i den efterfølgende vårhvedeafgrøde, som også blev direkte sået.
30. september 2003

Landbrugsplanter - Samdyrkning af majs og rug i Nordjylland
Projektet omhandler samdyrkning af rug og majs med henblik på at bruge rug som læplante til majs. Der kan ikke konkluderes noget endeligt af projektet, da det blev stoppet før tiden.
21. december 2001

Afprøvning og udvikling af dyrkningssystemer til økologisk planteavlsejendom med hønsehold
Der er gjort erfaringer med samdyrkning af hestebønne og markært, havre og markært, samt rækkedyrkning. Desuden er gjort erfaringer med bekæmpelse af rodukrudt, brug af grøngødning, efterafgrøder samt øko-plov.
4. december 2003

Foderraps i havrehelsæd
Etablering af foderraps med havre som dæksæd gav for lave udbytter. Tidlig såning gav bedre fremspiring, men planten var over det vegetative stadie, da dæksæden blev høstet.
2. oktober 2002

Dyrkning af vårsæd med udlæg af vintersæd og kløver til høst i efterfølgende år
Projektet omhandler etablering af tre afgrøder i en arbejdsgang om foråret: vårbyg, vinterrug, samt hvid- eller rødkløver til frø. Projektet gav nogle spændende resultater, og metoden bør derfor videreudvikles.
2. oktober 2002.

Udvikling af økologisk rækkedyrkningssystem til sikring af grynkvalitet i havre
I projektet kunne man efter et års forsøg ikke påvise, at rækkeafstanden har væsentlig indflydelse på kvaliteten af havrekernerne og for smagen af grynene. Større rækkeafstand giver betydelig udbyttetab.
22. september 2004

Udvikling af økologisk rækkedyrkningssystem til bagekvalitet i vårhvede
Dyrkning af vårhvede på rækker kan give en bedre kvalitet, men samtidig et mindre udbytte. Valg af den rigtige sort til dyrkning af brødhvede giver den bedste sikring af bagekvaliteten.
1. juni 2004

Mekanisk tidselbekæmpelse i rækkesået vårbyg med radrensning og klipning af tidseltoppe
Klipning af tidseltoppe som supplement til radrensning var den bedste metode til bekæmpelse af tidsler i rækkesået vårbyg. Både radrensning uden klipning og stubharvning med efterårspløjning gav flere tidsler.
14. september 2004

Samdyrkning: Majs/hestebønner, ærter/westerwoldisk rajgræs samt såning i Alexandrinerkløver
I et samdyrkningsforsøg blev forskellige forhold mellem antal planter af majs og hestebønner afprøvet. Et forsøg med udlæg af rajgræs og rødkløver i markært gav en stor grønmasseproduktion med en lav fordøjelighed. Et forsøg blev anlagt med Alexandrinerkløver til grøngødning.
24. februar 2006

Læs også:Af Bent Kjærgaard Jensen og Michael Tersbøll
Sidst bekræftet: 16-02-2015 Oprettet: 15-04-2005 Revideret: 15-04-2005

Forfatter

Økologi
Tomas Brødsgaard Fibiger Nørfelt

Af samme forfatter

Etablering af græs i svinefolde
Læs her om etablering af græs til økologiske grise, samt hvilke frøblandinger, der kan anvendes til udlægget.
15.11.19
Hestebønner flytter til vandet jysk sandjord
I ØkoProtein projektet er der gennemført en del dyrkningsforsøg gennem de sidste tre år.
05.10.15
Lidt hestebønner til svin er godt
Forsøg viser, at det er muligt at udskifte en del af sojaen fra foderet til økosvin med hestebønner, og det giver god tilvæ...
05.10.15
Mere økologiforskning ud til de økologiske konsulenter og landmænd
SEGES søger svar fra landmænd og konsulenter på spørgeskema, der skal bane vejen for bedre spredning af viden om økologisk ...
13.05.15
Arealforbrug og emission af drivhusgas ved græsbaserede oksekødsproduktionssystemer
Der er lavet en beregning af arealforbrug og udledning af drivhusgasser per kg kød produceret ved tre alternativer økologis...
08.01.15