Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-01-2020

  

Oprettet: 15-04-2005

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug

Siden 1999 er der gennemført en række græsrodsprojekter omhandlende ukrudtsbekæmpelse i økologiske jordbrug, grønsags - samt frugt- og bærproduktion.

I den økologiske planteavl er det især rodukrudt, der volder kvaler. I flere af projekterne er der gjort erfaringer med bekæmpelse af rodukrudt. I et projekt er der opnået gode resultater med afprøvning af den canadiske blader til underskæring af tidsler og bynker i kløverafgrøder og græsmarker, samt som indledende behandling ved bekæmpelse af kvik om efteråret. I et andet projekt er opnået en god effekt af at supplere radrensning i rækkesået vårbyg med klipning af tidseltoppe. I et tredje projekt er afprøvet en ny indgangsvinkel til bekæmpelse af tidsler. I stedet for at slå tidslerne er det forsøgt at beskadige planterne med en tung ringharve, der blev trukket henover kolonier af tidsler i en græsmark. Beskadigelsen skulle gøre tidslerne mere modtagelige for angreb af sygdomme som f.eks. tidselrust. Smitte med tidselrust er også forsøgt i samme projekt. I et fjerde projekt har man afprøvet forskellige efterafgrøders konkurrenceevne over for kvik. I projektet konkluderes det blandt andet, at en veletableret efterafgrøde kan begrænse udviklingen af kvik på mindre befængte arealer. Et enkelt projekt har desuden omhandlet frasortering af ukrudtsfrø ved brug af opsamling og frasortering ved mejetærskning.

Inden for den økologiske planteavl har projekterne desuden omhandlet ukrudtsbekæmpelse i specialafgrøder som f.eks. frøafgrøderne sneglebælg og timothe, sukkerroer samt proteinafgrøden smalbladet lupin. For at kunne producere økologiske sukkerroer er det f.eks. nødvendigt at kunne reducere den manuelle ukrudtsbekæmpelse. Projekterne har omhandlet udvikling af en præcisionssåmaskine samt forsøg med radrensning på kryds og tværs af rækkerne.

Inden for økologisk grønsags- samt frugt- og bærproduktion har projekterne omhandlet brugen af jorddækning, fjerkræ til ukrudtsbekæmpelse samt afprøvning af nye maskiner til følsomme afgrøder som f.eks. salat.

Klik ind på de mange forskellige projekter, hvis du vil vide mere.

Bekæmpelse af rodukrudt i økologisk planteavl
Kviksamler til økologisk jordbrug
I projektet blev der udviklet en kviksamler opbygget omkring en stensamler og kartoffeltank. Der blev kørt forsøg med maskinen, men den er ikke færdigudviklet.
28. februar 2007

Mekanisk tidselbekæmpelse i rækkesået vårbyg med radrensning og klipning af tidseltoppe
Klipning af tidseltoppe som supplement til radrensning er den bedste metode til bekæmpelse af tidsler i rækkesået vårbyg. Både radrensning uden klipning og stubharvning med efterårspløjning gav flere tidsler.
14. september 2004

Afprøvning og udvikling af dyrkningssystemer til økologisk planteavlsejendom med hønsehold
Der er gjort erfaringer med samdyrkning af hestebønne og markært, havre og markært samt rækkedyrkning. Desuden er der gjort erfaringer med bekæmpelse af rodukrudt, brug af grøngødning, efterafgrøder samt øko-plov.
4. december 2003

Mekaniske metoder - Kan den canadiske blader bekæmpe rodukrudt under danske forhold?
Bladeren kan anvendes til underskæring af tidsler og bynker i kløverafgrøder, til indledende efterårsbehandling mod kvik samt til pløjefri dyrkning ved kombination med en efterfølgende behandling med en spaderulleharve.
27. august 2002

Kvikbekæmpelse ved hjælp af mekaniske metoder og efterafgrøder
I projektet er afprøvet syv forskellige maskintyper og tre forskellige efterafgrøder. Ved lave forekomster af kvik bør indsatsen rettes mod veletablerede konkurrencestærke efterafgrøder.
20. juni 2001

Bekæmpelse af tidsler/brændenælder i græsmarker
Projektet omhandler et forsøg på at svække tidselkolonier i græsmarker ved at såre dem med en tung harve i stedet for slåning samt tilførsel af smitte med tidselrust. Brændenælder blev tilsyneladende svækket af metoden.
19. juni 2001

Frarensning af ukrudtsfrø
Korn og ært - bedre kvalitet fra økologisk dyrkede marker efter mejetærskning med frarensning og opsamling af ukrudtsfrø
Ved et højt ukrudtstryk vil der også ved opsamling blive efterladt en stor mængde ukrudtsfrø. Der vil derfor fortsat være ukrudtsproblemer i marken.
10. marts 2003

Renholdelse af økologiske sukkerroer
Sukkerroer - Afprøvning af ny metode til fjernelse af ukrudt i økologiske sukkerroer
Ved at anvende en meget præcis såning samt radrensning på langs og på tværs af roemarken var det i 2001 muligt at holde sukkerroerne rene for ukrudt uden manuel renholdelse.
27. august 2002

Eenkornssåmaskine, der kan så i rækker på kryds og tværs
Der er udviklet en eenkornssåmaskine til præcis såning af roer, der kan registrere et forudmarkeret signal­markerings­spor. Der bør arbejdes videre med udviklingen af en prototype.
3. januar 2002

Ukrudtsbekæmpelse i proteinafgrøder
Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i lupin
Ved ukrudtsbekæmpelse i lupin er det en fordel at kombinere radrensning med en eller flere ukrudtsharvninger, før afgrøden spirer frem.
19. juni 2001

Ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder
Dyrkning af økologisk sneglebælg til frø
Radrensning af sneglebælg havde en negativ virkning på udbyttet. I stedet bør man ukrudtsharve sneglebælg før såning, sørge for at så ved passende fugtighed og reaktionstal samt anvende den dobbelte udsædsmængde.
1. oktober 2002

Udarbejdelse af dyrkningsplan for økologisk sneglebælg
Ved dyrkning af økologisk sneglebælg bør anvendes den dobbelte udsædsmængde som ved konventionel dyrkning. Radrensning bør undlades, og i stedet bør anvendes en forsinket såning efter strigling af dæksæd.
19. juni 2001

Optimal ukrudtsbekæmpelse i økologisk timothe til frø
Radrensning gav en god ukrudtsbekæmpelse i økologisk dyrket timothe, både på 25 og 50 cm's rækkeafstand.
19. juni 2001

Bekæmpelse af ukrudt i økologisk frugt og bær
Kogylle til regulering af ukrudt i solbærplantage
Udbringning af kogylle i september giver solbærbuskene et forspring med større knopbrydning og bladsætning om foråret. Kogyllen danner desuden et glasfiberagtigt lag, som hæmmer væksten af ukrudt.
16. oktober 2003

Økologiske gæs: Afgræsning af udlægsmarker og frugtplantager
Projektet viste, at gæssene var gode til at renholde frugtplantager, jordbærmarker og aspargesbede for ukrudt.
16. oktober 2003

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i solbærplantage fra stikning til rydning
En afskærmet rotorfræser kan effektivt fjerne ukrudt i beplantninger af solbær over 2 år. Brug af langfingerharven i nye beplantninger var for langsom og gav for stor skade på buskene.
19. juni 2001

Halmudlægning i frugtplantage som ukrudtsbekæmpelse
Halmudlægning i en økologisk frugtplantage havde en god effekt mod frøukrudt, men ikke mod rodukrudt i de ældre plantninger. Halmen havde en god effekt på vandbalancen i frugtplantagen og øgede kaliumtallet i jorden.
19. juni 2001

Ukrudtsbekæmpelse i økologiske frilandsgrønsager
Gartnerimaskine - udvikling af ukrudtsblæser
Der blev udviklet en ukrudtsblæser, som blev brugt i to løgkulturer til at bekæmpe ukrudt. Teknologien er i dag mere eller mindre overhalet af rækkedampning.
28. februar 2007

Afprøvning af jorddækning (mulching) til bekæmpelse af ukrudt og som næringsstofkilde til økologiske grønsager
Grøngødning med et lavt C/N-forhold, der nedmuldes imellem rækkerne, kan anvendes til eftergødskning, mens grøngødninger med højt C/N-forhold kan anvendes som jorddække.
26. august 2002

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i rækken i udplantet salat
Lovende resultater fra afprøvning af ny maskine til ukrudtsbekæmpelse i udplantet salat. Redskabet virker ved at roterende harvetænder bevæger sig ind imellem salatplanterne og vælter ukrudtsplanterne.
16. marts 2001

Allelopati
Udnyttelse af den allelopatiske effekt af grønrug i økologisk produktion
Den allelopatiske effekt af grønrug påvirkede mængden af ukrudt: Der var mest ukrudt i leddet, hvor der ikke havde været dyrket grønrug. Mængden af tilgængeligt kvælstof havde større betydning for høstudbyttet af vårbyg end antallet af ukrudtsplanter per kvadratmeter.
21. februar 2007

Yderligere oplysninger

Se også temasiderne om rodukrudt og frøukrudt på LandbrugsInfo.


Af Bent Kjærgaard Jensen og Michael Tersbøll

 

Sidst bekræftet: 16-02-2015 Oprettet: 15-04-2005 Revideret: 15-04-2005

Forfatter

Økologi
Tomas Brødsgaard Fibiger Nørfelt

Af samme forfatter

Etablering af græs i svinefolde
Læs her om etablering af græs til økologiske grise, samt hvilke frøblandinger, der kan anvendes til udlægget.
15.11.19
Hestebønner flytter til vandet jysk sandjord
I ØkoProtein projektet er der gennemført en del dyrkningsforsøg gennem de sidste tre år.
05.10.15
Lidt hestebønner til svin er godt
Forsøg viser, at det er muligt at udskifte en del af sojaen fra foderet til økosvin med hestebønner, og det giver god tilvæ...
05.10.15
Mere økologiforskning ud til de økologiske konsulenter og landmænd
SEGES søger svar fra landmænd og konsulenter på spørgeskema, der skal bane vejen for bedre spredning af viden om økologisk ...
13.05.15
Arealforbrug og emission af drivhusgas ved græsbaserede oksekødsproduktionssystemer
Der er lavet en beregning af arealforbrug og udledning af drivhusgasser per kg kød produceret ved tre alternativer økologis...
08.01.15