Af samme forfatter
Fytase er et naturligt forekommende enzym i korn og den største fytaseaktivitet findes i rug og den mindste i havre.
Forskellige strategier med mekanisk bekæmpelse i kombination med efterafgrøder er gennemført i for-søg ved Aarhus Universitet.
Gennemgå dine marker i juli måned, hvor rodukrudtet for alvor bliver synligt og lav din strategi for bekæmpelsen.
Der er kraftige angreb af gulrust i vinterhvede. I de modtagelige sorter Benchmark og Kalmar kan udbyttetabet blive op til 50 pct. I sorterne Sheriff og Elixer forventes der svagere angreb og mindre udbyttetab.
Sojabønner kan dyrkes til modenhed under danske forhold. Udbyttet er dog stadig noget under det, der ses under de sydligere himmelstrøg, og proteinindholdet er også lidt lavere end det, der ses i importerede sojabønner.
Må jeg selv efterbehandle for coccidiose hos mine øko-kalve? Hvilke elektrolytblandinger må jeg bruge mod diarré? Må man isolere øko-kalve i enkeltbokse? Læs artiklen og få styr på øko-reglerne for behandling af kalve.
Forekomsten af leverbylder og leverikter er højere hos økologiske slagtekøer, mens konventionelle køer har flere trykninger og slagtefund relateret til stofskiftesygdomme.
Varmebehandling af korn, ærter og lupiner på gårdanlæg sænker nedbrydningen af protein i vommen hos malkekøer uden det går ud over fordøjeligheden af proteinet i tarmen.
Forlænget laktation betyder lavere mælkeydelse pr. årsko. Bl.a. færre sygdomme og mindre behov for harmoniareal gør alligevel systemet økonomisk interessant.
Der er fundet en ny smitterace af gulrust i hvede. Der kan derfor blive tale om justeringer af sorternes modtagelighed for gulrust, når resultaterne med den nye race foreligger.
Kornlagre skal tømmes og rengøres fuldstændigt, inden ny høst lægges ind på lageret.
Sådan lød svaret fra Miljø- og fødevareministeriet i 2016 på et spørgsmål vedr. toksiner i økologisk korn. Det understøttes af Fødevareministeriets nuværende anbefalinger og en nyere norsk undersøgelse.
Der er de seneste år sket ændringer indenfor mælkeproduktionen, som giver mulighed for at producere mere mælk indenfor samme miljøgodkendelse.
Hamp rummer store muligheder med udnyttelse af både frø og stængel.
Foderet er den største udgiftspost ved produktion af kælvekvier, og det gør opdrætning af økologiske kvier særlig dyrt. Det betyder, at nogle bedrifter kan sænke produktionsomkostningen per kilo produceret mælk betydeligt ved at opdrætte færre kvier.
Engelsk forskning viser, at glimmerbøssers skadevirkning tilsyneladende er mindre end hidtil antaget.
Et nyt regneark kan hjælpe med at fastlægge handelsprisen for økologiske hestebønner.
Dyrkning af havre passer godt ind i økologiske sædskifter, og fodring med kornarten er derfor et interessant alternativ på mange økologiske malkekvægbedrifter.
Rigtig håndtering af husdyrgødning til økologisk rajgræs giver gode muligheder for at øge udbytterne. Det viser 2 års forsøg med forskellige gødskningsstrategier i økologisk rajgræs til frø.
Varmebehandling på en gårdtoaster betyder et lavere vandindhold og en lavere forekomst af skimmelsvamp i lagrede hestebønner.
Varmebehandling af ærter, koldpresset rapskage og hørfrøkage forbedrer proteinkvaliteten til kvæg, og øger indholdet af AAT med 20-40 procent.
Findeling af varmebehandlede proteinafgrøder som hestebønner og lupiner kan generelt ske med samme type udstyr, som til valsning eller formaling af ikke-varmebehandlede produkter.
Genberegning af foderrationerne hos 18 økologiske mælkeproducenter viser, at der typisk er gode muligheder for at optimere foderplanen helt uden soja.
Få gode råd om vårsået byg, havre, lupiner og hestebønner.
Der er spændende perspektiver i en øget anvendelse af sæddodder som protein og olieplante, specielt i økologisk sammenhæng, da den i mindre grad bliver angrebet af rapsjordlopper og glimmerbøsser og er mindre kvælstofkrævende end raps.
Danske undersøgelser af ukrudt i økologiske marker tyder på, at der er meget ukrudt, og det koster udbytte. Der er desuden belæg for, at kornafgrøder kan dyrkes på 25 cm rækkeafstand og radrenses uden udbyttetab.
Quick and cost effective method to supervise the herd for risk of ketosis in start of lactation is now an Integrated part of milk recording in RYK.
Økologisk vinter- og vårsæd kvitterer med 20 kg kerne pr. kg ammonium kvælstof for de første 50 kg ammonium kvælstof der tildeles. Ved mængder derover er det i vintersæden, der er den største respons.
Gode drivveje forbedrer mælkekvaliteten og klovsundheden samt forlænger afgræsningssæsonen.
Gode og veletablerede efterafgrøder opsamler og fastholder kvælstoffet til næste forår, yder rodukrudtet stærk konkurrence og er samtidig en god forfrugt til den kommende vårsæd.
Hampekage som proteinkilde er mest interessant til slagtesvin, i mindre grad til søer, og mindst til smågrisene, når der alene ses på proteinsammensætning og råproteinindhold.
Denne artikel er én ud af tre, der skal hjælpe med at lægge den bedst mulige strategi for produktionen på økologiske planteavlsbedrifter.
Forskellige metoder til høst af hampefrø blev afprøvet: Ribbehøst, direkte mejetærskning med to forskellige stubhøjder samt skårlægning efterfulgt af mejetærskning.
Der er igennem årene gennemført forskellige forsøg med arter af vintersæd, såtidspunkt, udsædsmængde, gødskning og ukrudtsbekæmpelse. Forsøgene giver et godt grundlag for at beslutte, hvordan man i fremtiden dyrker økologisk vintersæd.
Alle dyregrupper på kvægbedriften skal have adgang til en bekvem, ren og tør liggeplads. Naturerhvervstyrelsens kontrol har fortsat fokus på strøelsesmængden i sengebåse og dermed også trykskader, hårafslid og renhed hos dyrene.
Mange økologiske svine- og fjerkræproducenter har sikkert erfaret, at det kan være en udfordring både at være mest muligt selvforsynende med foder og samtidig have et sædskifte, hvor ukrudtet er til at styre.
Et højt mælkeniveau fra 0-4 uger efterfulgt af 3-4 uger på et moderat mælkeniveau er godt for tilvækst og sundhed hos spædkalve og øger deres senere produktion som malkekøer.
Forsøg peger på, at det økonomiske optimale niveau for tildeling af kvælstof til økologisk vårsæd er forholdsvis lavt, og priserne på kornafgrøderne skal være gode, før det kan betale sig at tildele mere end 60 kg ammonium kvælstof.
Der er tilsyneladende kun få sorter af amaranth, der har det indhold af methionin, der efterspørges til afbalancering af foder til økologiske smågrise og fjerkræ.
Quinoa18.12.09
I projektet ”Økologisk majs og hampeprotein til svin og fjerkræ” er der fokus på at igangsætte produktion af økologiske fodermidler med højt indhold af methionin.
Sesamfrø kan være et interessant alternativ til andre proteinkilder i foder til økologiske husdyr. Den største barriere syntes at være prisen, og at sesamkagen efter endt oliepresning tilsyneladende ikke er en normal handelsvare.
Økologisk dyrkningsvejledning for blandsæd.
Økologisk dyrkningsvejledning for vårbyg.
God afgræsning. Anbefalinger og regler på økologiske bedrifter
For at belyse mulighederne i at fodre med ludbehandlede hele rapsfrø og ærter til malkekøer er der fremstillet og opfodret et parti af hver afgrøde.
Nedbrydningsprofiler på hel NaOH-behandlet hvede og byg tyder på, at der bør tilsættes 2-3% NaOH ved behandling af hvede og ca. 4% NaOH ved behandling af byg.