Feedback Form

Af samme forfatter
Landbrugsstyrelsen sender et brev til ansøgeren via Tast selv-service, når de skemaer, der står på dispensationslisten, åbner for ansøgning om nye tilsagn.
Oversvømmede græsmarker og optrådte drivveje kan gøre det vanskeligt at opfylde reglerne om græsning og udeophold for økologiske dyr.
- I de fleste tilfælde bliver kravene dog mere lempelige end de normtal, der blev sendt ud sidste år – og udsat til i år.
Økologiske kvægbedrifter kan få tilladelse til at tage kalve fra køer lige efter kælvning, indtil 12 måneder efter salmonella status 1 er opnået i besætningen.
Økologiske kvægbedrifter kan få tilladelse til at tage kalve fra højrisikodyr lige efter kælvning, så længe de er tilmeldt Operation Paratuberkulose.
Hvis der skal sås en afgrøde til et formål, hvor der ikke skal høstes efterfølgende, skal frøene altid være økologiske - hvis der er økologiske frø af den ønskede sortsgruppe på markedet.
Landbrugsstyrelsen har oprettet en side med ”Gode råd til udfyldelse af Tilsagnsskema for Pleje af græs- og naturarealer samt Økologisk Arealtilskud.”
Økologer, der bruger muligheden for at importere mere end 50 kg udnyttet N i ikke-økologisk gødning, skal være opmærksom på de specifikke krav til sædskiftet og til placering af efterafgrøder, der følger med.
Er du ved en fejl kommet til at fjerne et tilsagn med udløb i 2020 eller senere, er det vigtigt hurtigst muligt at kontakte Landbrugsstyrelsen for at undgå bortfald af tilsagn og tilbagebetaling.
Selvom omlægningsdatoen er noteret i Tilsagnsskemaet, så skal der også indsendes en indberetning til økologikontrollen. Indberetningen skal altid ske forud for omlægningsdatoen.
Økologiske frø af linjesorten Butterfly er tilgængelige i den økologiske frødatabase, og derfor kræver det konkrete forhold på bedriften at søge om individuel dispensation til at anvende en hybridsort.
Varmestress kan have store konsekvenser både for grisenes velfærd og dine produktionsresultater. Her får du nogle gode råd til, hvordan du minimerer risikoen for varmestress hos dine søer og smågrise.
Omlægger du en bedrift til økologi, skal du være opmærksom på regler og frister for både økologisk autorisation og for tilsagn om Økologisk Arealtilskud.
På grund af den ekstraordinære tørkesituation i 2018 gav Landbrugsstyrelsen mulighed for at sænke grovfoderandelen til 50% frem til 15. juni 2019.
På grund af svære opstartsproblemer med indsendelse af ansøgninger udskydes fristen til 30. september
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordninger m.v.
Hvis høsttidspunktet ændrer sig ift. det normale/planlagte, er det vigtigt at være opmærksom på afgrødens økologiske status.
Læs bla. om: Forbud mod brug af humankritiske antibiotika i økologiske besætninger; Ny vejledning om økologisk jordbrugsproduktion - februar 2019; FVST intensiverer saneringsarbejdet med Salmonella Dublin; Hvornår har du sidst snakket om besøgshygiejne?
Økologiske kalve på 4­–6 måneder skal på græs i sommerperioden fra 1. maj til 1. september. Artiklen samler en række tips, som sikrer god trivsel hos småkalve på græs.
DMS-udskriften ”Behandlingsoversigt øko” optæller løbende behandlinger på enkeltdyr i økologiske besætninger. Udskriften giver overblik over, hvor mange behandlinger det enkelte dyr har fået.
Det følgende giver en kort oversigt over de vigtigste regler inden for økologisk planteavl og eksempler på omlægningsforløb.
Økologiske kalve på 4–6 måneder skal have adgang til græsarealer i sommerperioden fra 1. maj til 1. september, når vejrforholdene tillader det.
Forekomsten af leverikter er højere hos økologiske slagtedyr end hos konventionelle. Det viser en opgørel-se på fem års data for slagtefund i Kvægdatabasen.
Efterafgrøder er vigtige i økologisk jordbrug. Tjen op til 75 kg N pr. ha og forbedr samtidig jordens frugtbarhed.
Bjørneklo på bedriften SKAL bekæmpes og det gælder om at være grundig, at vurdere sin bestand og vælge den rigtige strategi til bekæmpelse.
Opdateret oversigt over de markedsførte ensileringsmidler i Danmark. Listen er afstemt med firmaer, der positivt har medvirket til udarbejdelsen af listen.
Det er muligt at dyrke læggekartofler til økologisk produktion på arealer under omlægning til økologi. Kravene er, at kartoflerne lægges efter omlægningsdatoen på marken, og at de efter høst kun bruges til læggemateriale.
De supplerende regler i de frivillige anbefalinger, hvor formålet er at højne dyrevelfærd, miljø og etik ved produktion af økologisk mælk og kød er udvidet med nye krav.
- for at højne dyrevelfærd, miljø og etik ved produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer
Økologiske virksomheder har siden 1. maj 2018 haft mulighed for at tilslutte sig et sæt af frivillige anbefalinger, hvor formålet er at højne dyrevelfærd, miljø og etik ved produktion af økologisk mælk og kød
Hvis du ikke længere ønsker tillægget (tilsagnstype 37), kan det opsiges, men der er krav om tilbagebe-taling. Basistilsagnet om Økologisk Arealtilskud fortsætter som type 36 i resten af tilsagnsperioden.
Hos Landbrugsstyrelsen søges en samlet dispensation for besætningen til at afhorne øko-kvæg. Ansøgningen sker i et særligt skema i Tast selv-service. Dispensationen skal være i hus inden første afhorning foretages.
Efter 15. marts vil det som udgangspunkt ikke være muligt at opnå dispensation til brug af ikke-økologiske læggekartofler.
Fem procent af den obligatoriske årlige økologikontrol vil igen i år foregå som et uanmeldt kontrolbesøg, hvor hele bedriften gennemgås.
Det undersøges netop nu under kontrollerede forhold i et foderforsøg.
Den ny sæson er netop startet i den økologiske frødatabase. Den økologiske frødatabase skifter hvert år d. 15. november til at vise udbud af økologisk udsæd til den kommende sæson.
Hvornår kreaturer kan slagtes som økologiske afhænger af dyrets alder på omlægningstidspunktet, og hvilken model der benyttes ved omlægningen.
Få inspiration til brug af grovfoder til slagtesvin fra Øko- og frilandsproducenter.
Kalve og kvier over seks måneder skal som udgangspunkt være ude på græs indtil første november, når vejret, markens tilstand og hensyn til dyrenes velfærd tillader det.
Når der bruges veterinær medicin i økologiske besætninger, skal den definerede generelle tilbageholdelsestid for det anvendte præparat ganges med to for at få den økologiske tilbageholdelsestid.
Overblik over videoer om økologisk svineproduktion, som er udarbejdet af SEGES Økologi Innovation.
En kort oversigt over de vigtigste regler inden for økologisk opdræt af slagtekyllinger og et eksempel på et omlægningsforløb.
Det økologiske areal er steget med 23 pct. mellem april 2017 og april 2018. I samme periode er det økologiske areal med hestebønner steget over 60 pct. og er i år tæt på 10.000 ha.
Omhandler økologisk og konventionelt sohold på friland fra etablering af farefolden til fravænning af pattegrisene. Anbefalede rutiner er forklaret og beskrevet i manualen, mens de er skrevet som korte anvisninger med billeder i faktaarkene.
Læs om: Brancheanbefalinger for økologiske kreaturer. Behandling af økologiske dyr med fluemidler. Har I tjek på Salmonella Dublin? Økologiske goldkøer på græs uden mælkefeber. Kursus i håndtering af kreaturer. Og Ny liste i DMS
Registrerede lægemidler til kontrol af fluer og lus hos kvæg kan bruges mod stikfluer i økologiske besætninger, når dyrlægen vurderer, at risikoen for fluestik er særlig stor.
Økologiske malkekvægbesætninger med goldkøer på græs har flere udfordringer med at forebygge mælkefeber hos især ældre køer, end når goldkøerne er på stald.
Uddrag af tekst fra Husdyrgødningsbekendtgørelsens (nr. 865 af 23.06.2017) Kapitel 3 omhandlende placering af anlæg m.v., §§ 5, 6, 7 og 8.
Interesserede kan læse Landbrugsstyrelsens instrukser til kontrollørerne om kontrollen af de økologiske bedrifter og virksomheder.
Omlægningsplanen i ansøgning om autorisation til økologi skal, inden den sendes til Landbrugsstyrelsen, være attesteret af en konsulent, der er godkendt af SEGES Økologi Innovation.
Alle dyregrupper på kvægbedriften skal have adgang til en bekvem, ren og tør liggeplads. I forbindelse med økologikontrollen kontrollerer Landbrugsstyrelsen strøelsesmængden i alle staldtyper og dermed også trykskader, hårafslid og renhed hos dyrene.
Tal, erfaringer og tips fra afprøvning i 2016
Oversigt over regler for hold af heste på økologiske bedrifter.
Gødnings- eller jordforbedringsmidler som ikke er optaget på Økologiforordningens positivliste (Bilag 1) må ikke anvendes på de økologiske marker.
Der er mange ord og vendinger, som betyder noget bestemt ifm. økologisk drift. ”Samtidig omlægning” og ”samtidig drift” kunne godt lyde, som om de har noget med hinanden at gøre – men det har de ikke.
Der kan være en stor besparelse i at blande sin egen økologiske elektrolytblanding. Druesukker i en blanding til økologiske kalve skal altid være økologisk. Lige meget om det bliver brugt forebyggende eller til behandling af en igangværende diarré.
Må jeg selv efterbehandle for coccidiose hos mine øko-kalve? Hvilke elektrolytblandinger må jeg bruge mod diarré? Må man isolere øko-kalve i enkeltbokse? Læs artiklen og få styr på øko-reglerne for behandling af kalve.
Det anbefales at bruge syre i foder eller drikkevand, men reglerne er komplekse.
Landbrugsstyrelsen har fastlagt en kvælstof-udnyttelsesprocent på 70 pct. for gødningsprodukterne Øgro (tidl. Biogrow), med fagligt udgangspunkt i et SEGES-notat.
Økologiske svineproducenters eksperimenter med udfasning af zink, har ført til værdifulde erfaringer.
Økologer må gerne bruge syrer til konservering herunder ensilering og crimpning. Det følgende giver en kort omtale af reglerne.
Malkekøer har markant færre benproblemer, når drivvejen mellem stalden og græsmarken har fast grund præpareret med asfalt, grus, slagger, beton eller gummi sammenlignet med en vej med sand, jord og/eller græs.
Her er samlet faglitteratur målrettet økologisk svineproduktion, men størstedelen af stoffet er også relevant for konventionelle frilandsproducenter.
Faktaark om regler for økologiske kalve på græs samt anbefalinger til fodring og håndtering af kalve på græs
Dyrene skal være på græsmarken mindst 6 timer dagligt i sommerperioden, når vejrforhold, jordbundens tilstand og dyrenes fysiske kondition tillader det.
Alle økologiske dyr skal til enhver tid have adgang til frisk og rent drikkevand, og det gælder også økologiske kalve i de første to uger efter fødslen. Overtrædelse af kravet kan betyde træk i støtten.
I 2015 introducerede Danavl et økologisk indeks på soracerne Landrace og Yorkshire. Der har været god interesse for beregningen, og 12 besætninger har i 2016 bestilt doser baseret på indekset.
På en netop afholdt netværksdag blev der gjort status over de projekter, der har været gennemført om avl til øko-svineproduktion. Til trods for den store indsats er der brug for mere viden, inden der laves et avlsprogram.
Artikel Økologisk Nyhedsbrev Af Tove Serup, SEGES Økologi
Fødevarestyrelsens generelle regler om brug og opbevaring af veterinære lægemidler er altid gældende. Derudover skal de mere restriktive økologiregler for sygdomsbehandling og brug af veterinære lægemidler overholdes.
Herunder beskrives håndtering af antibiotika, smertelindrende midler til brug for kastration af grise, smertelindrende midler til brug ved andet end kastration, parasitmidler (antiparasitære midler, ormemidler) og zink.
På meget varme sommerdage kan det være en fordel at skifte til natafgræsning for at sikre en høj græsoptagelse hos køerne. Samtidig er det afgørende, at køerne har let adgang til vand.
Naturpleje med øko-dyr på øko-arealer adskiller sig ikke fra de generelle regler for dyrehold på naturarealer.
Ungdyr har en højere tærskel for varmestress end malkekøer. Risikoen for varmekritiske situationer hos kvier og stude på græs under tempererede klimaforhold uden skygge er derfor begrænset.
Obduktioner af 3.298 økologiske pattegrise viser at, der er stor variation i dødsårsagerne imellem besætningerne og i mindre grad i de skiftende årstider. Den største andel af pattegrise, som dør i faremarken, er lagt ihjel.
Sundhed kommer fra maven – eller rettere - tarmen. Et univers af tarmbakterier, videregivet fra mor til afkom, er afgørende for en god sundhed, men egen kost og livsvilkår har stadig betydning.
Drejebog for omlægningstjek har samlet tips og tjeklister til forberedelse, afvikling og opfølgning på besøg hos landmænd, som overvejer omlægning til økologi.
Hestebønner rummer stort potentiale som økologisk proteinkilde. Især ved overgangen til 100 pct. økologisk fodring, hvor det specielt er manglen på protein, der er en udfordring. Netop nu testes hestebønner som grisefoder.
Eksperter er i gang med at samle data fra 6000 faringer og 4000 obduktioner af døde pattegrise. Det gælder om at klarlægge hvornår i diegivningsperioden pattegrisene dør, og hvad de dør af. Der er tale om den hidtil største datamængde i Danmark om emnet.
Fokus på paradokset stort potentiale for vækst af den økologiske svineproduktion, men tilgangen af nye producenter udebliver.
Hvordan skal hegnene etableres, hvor mange tråde anbefales det at have og hvem er det egentlig, man forsøger at holde ude af folden?
I denne artikel kan du læse om arealbehov til grise, der holdes på friland samt anvende et regneark til beregning af arealkrav og foldstørrelse.
Nyt regneark, som benyttes til beregning af dyreenheder og foldstørrelser for svin på friland
Dyrlægen kan ordinere magistrelle lægemidler til økologiske kalve efter de samme regler som registrerede veterinære lægemidler.
Nye hyttetyper forbedrer arbejdsmiljøet omkring grisene.
Torsdag den 21. november 2013 var der faglig temadag i Sabro.
Videncentret for Landbrug, Økologi har i samarbejde med Udviklingscentret for Husdyr på Friland set på forskellige racer til det økologiske sohold.
En netop afsluttet analyse gennemført af chefkonsulent, dyrlæge Jan Dahl, Landbrug & Fødevarer, viser interessante aspekter vedrørende tildeling af grovfoder til slagtesvin.
Få mere at vide om kontrol af økologisk svineproduktioner. Læs om fx dyrevelfærd og medicin, de skærpede regler for økologisk produktion samt brancheregler.
Gode drivveje forbedrer mælkekvaliteten og klovsundheden samt forlænger afgræsningssæsonen.
Præsentationer vist på den faglige temadag for frilands- og økologiske svineproducenter den 20. november 2012 i Billund.
Brug tiden indtil høst på at indrette gode rensnings- tørrings- og lagerfaciliteter, som bl.a. kan imødegå dannelse af ochratoksin
Som konventionel producent kan man vælge at blive økolog, i dag er der en god afsætning af økogrise.
Dette er et kort sammendrag af reglerne for sygestier i økologisk svineproduktion.
Læs om, hvordan man kan tage kampen op med de små, men meget modstandsdygtige æg fra indvoldsorm.
Alle dyregrupper på kvægbedriften skal have adgang til en bekvem, ren og tør liggeplads. Naturerhvervstyrelsens kontrol har fortsat fokus på strøelsesmængden i sengebåse og dermed også trykskader, hårafslid og renhed hos dyrene.
Denne artikel er anden artikel om projektet ”Robuste racer til økologiske svineproduktion”. Første artikel fortalte om økologisk svineproduktion i England.
Jagten på gode gener til den økologiske svineproduktion er gået ind.
Kvalitetsfoder kan redde meget, men ikke alt. Foder- og vandhygiejne, staldforhold og besætningens sundhedsprofil er brikker, som alle skal falde på plads sammen med foderforsyningen.
Omlægning kræver en omlægningsplan som skal underskrives af en autoriseret rådgiver.
Omlægning til økologisk svineproduktion kræver normalt langtidsplanlægning – især, når det omfatter husdyrhold.
Hemp cakes are being tested as an ingredient in organic feed for pigs. In short, the testing concludes that the hemp fed pigs are alive and well.
Det kræver en vedholdende indsats at opnå den højest mulige afregning for økologisk slagtesvin.
Pattegrisedødelighed er et væsentligt dyrevælfærdsproblem i økologisk jordbrug. Problemet er komplekst og derfor svært at imødegå.
Hamp er en gammel kulturplante og måske en del af løsningen i den svære opgave med at afbalancere aminosyreforsyningen i økologisk svinefoder.
Her kan du læse om projektet
I et projekt, støttet af Fonden for Økologisk Landbrug og Direktoratet for FødevareErhverv, undersøgte man tre typer grovfoder til drægtige søer. Målet var at iagttage ædelyst, huld, håndtering og holdbarhed.
I et projekt, støttet af Fonden for Økologisk Landbrug og Direktoratet for FødevareErhverv, undersøgte man tre typer grovfoder til drægtige søer. Målet var at iagttage ædelyst, huld, håndtering og holdbarhed.
I artiklen gives en kort status for fordampningsprojekt, og der redegøres for resultatet af laboratoriumafprøvning og tiltag omkring en afprøvning i praksis.
Hvad har du temperament til? Er det egenproduktion eller er det indkøb af polte / gylte? Få det afklaret på denne side
Dyrene kan blive forgiftet gennem foder, vand, halm og vilde planter. Læs her hvordan du kan forebygge evt. problemer med forgiftninger
Målene for dyrevelfærd i de økologiske svinebesætninger blev diskuteret ved en workshop på konferencen Økologi og dyrevelfærd.
Denne artikel giver svar på de oftest stillede spørgsmål, i forbindelse med omlægning og etablering af økologisk svineproduktion
Al anvendelse af medicin, ormemidler, vacciner og serum skal skrives i logbogen. Herunder er det nærmere beskrevet, hvilke andre informationer der skal med i logbogen
Holddrift kan være aktuelt for mange små- og mellemstore sohold. Holddrift betyder, at der kan sælges eller overflyttes store hold. Det har betydning for økonomien, når der kan fyldes en vogn eller en sti på en gang
Læs her om fordele og ulemper ved hjemmeblanding af økologisk foder
Læs i denne artikel om typiske grovfodermidler, samt hvordan grovfoderet håndteres, så foderspildet mindskes
Denne artikel omhandler resultatet fra første etape, som har råvareanalyser og fodersammensætning som fokusområde.
Hvad skal de drægtige have, hvad skal de diegivende have? Få uddybet foderbehovet for alle dyregrupper på denne side.
I denne artikel findes oplysninger om foderoptimering, proteinafgrøder, samt fodermidler og anbefalinger
Artiklen beskriver farefolden, redebygning, faring og pattegrisenes første døgn
Her beskrives fravænningen af smågrise og hvad der deraf følger, af problemer med eks. diarré. På siden findes også forskellige anbefalinger og løsningsforslag til fravænningsproblematikken
Danmarks JordbrugsForskning har i en undersøgelse på 3 frilandsbesætninger under studielandbrugene fundet, at 13 pct. af søerne står for 43 pct. af de døde grise.
Herunder beskrives de forskellige faktorer som har indflydelse på reproduktionen
Her på siden kan du læse om de forskellige betegnelser for racekombinationer
Nyhedsbrevet Danish Meat omtaler en interessant undersøgelse foretaget af Slagteriernes Forskningsinstitut
På denne side kan du læse, hvordan foldene indrettes så miljøet belastes mindst muligt
Denne artikel oplyser om de forskellige staldsystemer,der kan anvendes ved løbning af søer, samt fordele, ulemper og krav ved de forskellige muligheder
Hvad skal man overveje inden man går i gang med byggeriet? Her på siden kan du læse om de problemstillinger landmanden / konsulenten bliver stillet over for.
Nøgletal om reproduktion, foder og forbrug af tid. Del af projektet OPTUR - Optimal udnyttelse af ressourcer og bedre dyrevelfærd i økologisk svineproduktion.
Se svinene i projektet OPTUR - Optimal udnyttelse af ressourcer og bedre dyrevelfærd i økologisk svineproduktion.
Ledende forsøgsmedarbejder Gorm Veggerby, Rugballegaard, fører logbog i projektet OPTUR - Optimal udnyttelse af ressourcer og bedre dyrevelfærd i økologisk svineproduktion.
Deltagere i projektet OPTUR - Optimal udnyttelse af ressourcer og bedre dyrevelfærd i økologisk svineproduktion.
Resultater af græsmarksstyring, dvs. foldregulering og slæt. Del af projektet OPTUR - Optimal udnyttelse af ressourcer og bedre dyrevelfærd i økologisk svineproduktion.