Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 03-06-2012

PlanteNyt - 15

Oprettet: 30-07-2003

Foderraps kan benyttes som efterafgrøde og samtidig afgræsses

PlanteNyt nr.: 15
Økologi

Dato: 23-07-2003

Planteavl

Foderraps er et alternativ til alm. rajgræs, som efterafgrøde på kvægbrugsejendomme. Foderraps kan under de rigtige forhold bidrage med 2.500-3.300 FE/ha og forlænge afgræsningsperioden betydeligt.

Foderraps kan være relevant at bruge som efterafgrøde, fordi den udnytter jordens kvælstofindhold. Foderraps er i økologiske afgrøder bedre end en undersået efterafgrøde af alm. rajgræs, som ofte er for dårligt etableret. Forudsætningen er, at rapsen etableres tidligt, og jorden har et højt kvælstofindhold.

Foderraps kan give et tilskud af protein sent på efteråret, også hvis den daglige afgræsningsperiode er kort - f.eks. 2-3 timer. Foderraps kan derved være et supplement til græs fra hårdt belastede græsarealer.

Foderraps er et alternativ, hvis der er:

  • tidligt høstede afgrøder
  • et forventet højt indhold af uorganisk kvælstof i jorden i efteråret
  • udlæg, der er mislykket
  • et ønske om at forlænge afgræsningsperioden i efteråret og vinterperioden
  • en kløvergræsmark, der er gået i stå, og som alligevel skal lægges om.

Såning af foderraps er en mulighed for at få:

  • et mere varieret efterårsfoder end græs til køerne
  • et proteinrigt afgræsningsfoder i efteråret
  • mindsket risikoen for kvælstofudvaskning
  • mindsket risikoen for udvaskning af svovl.

Udsæd
Foderraps er en type vinterraps, som har en kraftig vegetativ vækst ved udsåning i juli, primo august. Der er indtil videre ikke økologisk udsæd af foderraps. Den anvendte sort skal være dobbeltlav mht. indhold af bitterstoffer. Eksempler på dobbeltlave sorter, der er tilgængelige i Danmark, er Liratop og Ember. Der skal bruges mindst 10 kg frø pr. ha. Hvis der på bestillingstidspunktet findes økologisk udsæd af vinterraps af anden sort, skal der søges dispensation for at kunne anvende de nævnte sorter.

Etablering
Foderraps skal sås senest den 10. august og gerne før. Ældre forsøg har vist, at 1 dag senere fremspiring om efteråret i gennemsnit gav 5-6 pct. mindre udbytte.
Den bedste etablering af foderraps sker efter høst af hovedafgrøden. Rapsen sås hurtigst muligt efter hoved­afgrøden er fjernet, og såbedet er tilberedt ved pløjning, pakning og harvning. For at udnytte fugtigheden i jorden og derved opnå en meget hurtig fremspiring, bør pløjning, såbedstilberedning og såning gennemføres omhyggeligt og på samme dag. En hurtig og ensartet fremspiring er afgørende for udbyttet og af stor betydning for konkurrenceevnen overfor ukrudt.

Anvendelse
Når foderraps er veludviklet men højst 25-35 cm høj, kan den stribeafgræsses. Dette kan gøres i flere omgange afhængig af, hvornår afgrøden er etableret og vejrforholdene. Dyrene skal tages af arealet igen, så snart planterne er bidt ned. Derved mindskes afgrødeskaden ved optrædning, og der bliver en større genvækst.

Foldafgræsning kan praktiseres fra rapsen er 20-25 cm høj.

Slæt
Til slæt giver foderraps normalt et fugtigt og proteinrigt foder, der er vanskeligt at ensilere, men foderraps er velegnet til staldfodring.

Foderværdi
Der findes i øjeblikket kun få aktuelle analyseresultater fra foderraps. Foderværdien varierer mellem 1,0-1,4 kg. ts. pr. FE afhængig af rapsens udviklingstrin. En udtaget planteprøve til analyse af foderværdien kan være en fordel, når afgrøden skal indpasses i foderplanen. Foderrapssorter, der er dobbeltlave, forventes ikke at give afsmag i mælken ved fodring af malkekøer.

Yderligere information og rådgivning om emnet kan fås hos planteavlskonsulenten på det lokale landbrugscenter.

Forfatter: Peter Mejnertsen,Karsten Atterman Nielsen,Christian Haldrup

Sidst bekræftet: 23-05-2011 Oprettet: 30-07-2003 Revideret: 30-07-2003

Forfatter

Planter & Miljø