Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-01-2020

LP - Græsrodsforskning 

Oprettet: 21-02-2007

Biodynamisk dyrkning, homøopati, blomstermedicins og energibehandlet kalks indvirkning på smagen, følsomhed overfor bormangel og den indre kvalitet i gulerødder

Resumé af Græsrodsforskning

Projektnr. og -titel Planteavl - Frilandsgrønsager- projektnr. 227
Biodynamisk dyrkning, homøopati, blomstermedicins og energibehandlet kalks indvirkning på smagen, følsomhed overfor bormangel og den indre kvalitet i gulerødder
Projektperiode 2002-2004

Projekthaver

ERFA-gruppe for økologiske gulerødder, v. konsulent Ole Bloch Engelbredt, Frugt og Grønt Rådgivningen

Den 21. februar 2007

Læs om:
Sammendrag
Konklusion
Baggrund
Formål og resultater
Perspektiver
Yderligere oplysninger

Sammendrag
Der blev afprøvet behandling med forskellige præparater - herunder homøopatiske - for at modvirke mangel på bor samt at højne kvaliteten og udbytte i økologisk gulerodsdyrkning.

Konklusion
Behandlingen med solobor viste sig at være 100 procent effektiv overfor bormangel samt gav højere udbytte af gulerødder. Homøopatiske præparater har vist sig at have en begrænset effekt på bormangel, hvorimod behandling med alger ikke havde virkning. Gulerødderne havde svage billleddannende egenskaber, og det mest interessante resultat var, at gulerødderne behandlet med blomstermedicin havde en større grad af modenhed.

Baggrund
Bor er en meget svag syre og i planter optages bor enten som borsyre eller som boration. Det meste bor findes fikseret i membraner og cellevægge og kun en ubetydelig andel findes opløst i vævet. På globalt plan regnes mangel på bor for at være den mest udbredte mangelsygdom. I Danmark er der risiko for bormangel i følsomme afgrøder på sandjord med højt reaktionstal. Borindholdet er lavest på sandjord, og tilgængeligheden af bor aftager meget med stigende reaktionstal. Bor kan udvaskes fra jorden. Bormangel forekommer mest udbredt i tørre vækstsæsoner, fordi bor optages af rødderne sammen med vand. En kornafgrøde med et middel udbytte bortfører ca. 40 gram bor per hektar. Mangel på bor i gulerødder viser sig som rådne pletter, og gulerødderne bliver bitre og usælgelige. I økologisk dyrkning er den eneste måde at afhjælpe problemet at søge om dispensation til at bruge boraks.

Baggrunde for projektet var også et ønske om at medvirke til at hæve kvaliteten af gulerødderne, så de både var flotte, lige og med en så stor indre kvalitet som muligt.

Formål og resultater
I projektet ville man undersøge om det er muligt at forbedre og vedligeholde smagen af gulerødder, forebygge følsomheden overfor mangel på bor og forbedre den indre kvalitet ved biodynamisk dyrkning, brug af homøopatiske præparater og energibehandlet kalk.

For at producere gode gulerødder ville man behandle jorden med en række præparater/midler og så vurdere effekten af behandlingerne. Vurderingen var baseret på jordanalyser samt kobberkrystalisationsmetoden af de optagne gulerødder. Den sidstnævnte er en metode, hvorved man kan vurdere gulerøddernes billeddannende egenskaber. Metoden har i en række undersøgelser kunnet skelne mellem dyrkningssystemer, gødningstyper og niveauer, sorter og forarbejdningsteknikker. Man antager, at der er overensstemmelse mellem de billeddannende egenskaber og ernæringsværdien.

Der blev dyrket gulerødder hos tre gartnere (Gynther Lorentzen, Thomas Gårdhus og Klaus Vestergård). Ud fra jordprøver med analyse for bortal, reaktionstal, fosfortal og kalital i markerne blev forsøgsarealerne udvalgt. Man anlagde fire forsøgsparceller med tre gentagelser. Behandlingen bestod af to typer af blomstermedicin, soloborsprøjtning samt Penac (energibehandlet kalk).

Udbytter og den indre kvalitet blev opgjort i efteråret 2002. Der var stor forskel på udbytterne mellem forsøgsstederne. Der var endvidere signifikant forskel på behandlingerne. Penac behandlingen og ubehandlet gav lavere udbytte end de to behandlinger med blomstermedicin samt bor-behandlingen.

Tabel 1. Gulerødder med bormangel. Lokalitet: Bøvl.
Behandling Total mængde
gulerødder
Kg gulerødder
uden bormangel
Kg gulerødder
med bormangel
Pct. gulerødder
med bormangel
Ubehandlet 14,55 9,8 4,75 33
Penac 13,85 7,75 6,1 44
Blomster 13,85 10,7 3,15 23
Bønne 17,65 13,8 3,85 22
Solobor 15 15 0 0
Lokalitet Skarrild: Ingen bormangel
Lokalitet Tage Sloth: Ingen bormangel

Tabellen giver overblik over betydningen af bormangel. Af tabellen fremgår det, at soloborbehandlingen havde 100 procent effekt, mens blomstermedicinen ("blomster" - "bønne") nedsatte forekomsten af bormangel med ca. 25 procent.

Man undersøgte gulerøddernes indre kvalitet ved to målinger (efterår 2002 og forår 2003). Gulerødderne fremviste det, man kalder svage billeddannende egenskaber. For både forårs- og efterårsprøverne var der markante forskelle som resultat af behandlingerne. Behandlingen med blomstermedicin gav bedre billeddannende egenskaber end de to andre behandlinger. Man tolker resultatet således, at blomstermedicinen indvirkede positivt på gulerøddernes fysiologiske modenhed. Man så også store forskelle mellem lokaliteterne. Det skyldes forskelle i jordtyper og dyrkningsforhold (gødning m.m.)

I 2003/2004 ændrede man forsøget:

  • Kun to lokaliteter

  • Fravalg af Penac

  • Forsøg med behandling med borholdige alger

  • Forsøg med behandling med homøopatisk bor

På grund af rodbrand spirede gulerødderne dette år meget uens, og udbytteopgørelserne er derfor usikre. De viste, at de ubehandlede parceller gav laveste udbytte, mens behandlingen med solobor gav det højeste udbytte. De andre behandlinger lå mellem disse to yderpunkter. Den statistiske analyse kunne ikke vise nogen forskel mellem behandlingerne. Opgørelsen af bormangel viste, at manglen var forskellig udover marken. I foråret 2004 undersøgte man også de billeddannende egenskaber i gulerødderne. Undersøgelsen viste, at der ikke var stor forskel mellem behandlingerne. Det var heller ikke muligt at se hvilke prøver, der havde været biodynamisk dyrket, og hvilke der ikke var. Der synes at være en vis forskel mellem de ubehandlede og de behandlede parceller.

Solobor har vist sig at være 100 procent effektiv overfor bormangel, når der sprøjtes tre gange i en dosering på 3 kg per hektar. Endvidere øgede borsprøjtningen også udbyttet i flere tilfælde.

I slutrapporten skriver projekthaveren, at "det har vist sig, at det er muligt at påvirke forekomsten af bormangel ved hjælp af blomstermedicin og homøopatiske præparater." Effekten var dog kun begrænset, og for at præparaterne bliver taget i brug, kræves en næste 100 procents virkning. Blomstermedicinen havde tilsyneladende ligeså god virkning som homøopatisk bor. Borholdige alger havde ikke den store virkning på bormanglen, idet man så den største forekomst af bormangel i de parceller, der var behandlet med alger.

Hvad angår den indre kvalitet er det mest spændende resultat, at man i 2002/2003 så, at gulerødderne behandlet med blomstermedicin havde en større grad af modenhed. Generelt konstateres, at gulerødderne havde svage billleddannende egenskaber. Grunden til dette er uvis.

Perspektiver
Projekthaveren mener, at man bør gennemføre forsøg, hvor man behandler med små mængder bor kombineret med bomøopatisk bor og blomstermedicin.

Yderligere oplysninger

  • Slutrapporten - (kan kun læses med Acrobat Reader)
  • Temaside på LandbrugsInfo om økologisk grønsagsproduktion

Tomas Fibiger Nørfelt og Michael Tersbøl

 

Sidst bekræftet: 09-02-2015 Oprettet: 21-02-2007 Revideret: 21-02-2007

Forfatter

Planter & Miljø
Tomas Brødsgaard Fibiger Nørfelt

Michael Tersbøll

Af samme forfatter

Etablering af græs i folde
Læs her om etablering af græs til økologiske grise, samt hvilke frøblandinger der kan anvendes til udlægget
15.11.19
Hestebønner flytter til vandet jysk sandjord
I ØkoProtein projektet er der gennemført en del dyrkningsforsøg gennem de sidste tre år.
05.10.15
Lidt hestebønner til svin er godt
Forsøg viser, at det er muligt at udskifte en del af sojaen fra foderet til økosvin med hestebønner, og det giver god tilvæ...
05.10.15
Mere økologiforskning ud til de økologiske konsulenter og landmænd
SEGES søger svar fra landmænd og konsulenter på spørgeskema, der skal bane vejen for bedre spredning af viden om økologisk ...
13.05.15
Arealforbrug og emission af drivhusgas ved græsbaserede oksekødsproduktionssystemer
Der er lavet en beregning af arealforbrug og udledning af drivhusgasser per kg kød produceret ved tre alternativer økologis...
08.01.15