Af samme forfatter
Fytase er et naturligt forekommende enzym i korn og den største fytaseaktivitet findes i rug og den mindste i havre.
Artiklen viser en række følsomhedsberegninger for betydning af dyrkningssikkerhed, udbytte og tilskud i hhv. uændret drift og omlægning af økologisk jord til vådområde.
Forskellige strategier med mekanisk bekæmpelse i kombination med efterafgrøder er gennemført i for-søg ved Aarhus Universitet.
Gennemgå dine marker i juli måned, hvor rodukrudtet for alvor bliver synligt og lav din strategi for bekæmpelsen.
Det følgende giver en kort oversigt over de vigtigste regler inden for økologisk planteavl og eksempler på omlægningsforløb.
Toksiner fra meldrøjer er giftige, og kvæg bør ikke fodres med rug, som indeholder mere end 500 ppm meldrøjer. Det svarer til 7-18 meldrøjerkerner per kilo rug
Dyrkningsvejledning til økologisk vinterhvede
Dyrkningsvejledning til økologisk vinterrug
Dyrkningsvejledning til økologisk vintertriticale
Dyrkningsvejledning til økologisk vinterbyg
Dyrkningsvejledning til økologisk vinterrug, brødrug og foderrug.
Der er i disse år ved at være tilstrækkeligt store arealer med økologisk korn produceret i Danmark til at dække behovet for økologisk foderkorn, og det kan få konsekvenser for foderkornpriserne.
Økologiske frø af linjesorten Butterfly er tilgængelige i den økologiske frødatabase, og derfor kræver det konkrete forhold på bedriften at søge om individuel dispensation til at anvende en hybridsort.
Produktionen af hamp i Danmark er gennem de senere år vokset meget kraftigt og er efterfølgende faldet en del igen. Det skyldes forbrugertrends hvor hamp er udnævnt til ”superfood”, hvor interessen er voldsom, men markedet er endnu ikke modent.
Ifølge Landbrugsinfoartikel(link sidst i artikel), der refererer til en ny publikation af engelske forsøg, kan det have positiv effekt på angrebet af larver og efterfølgende på udbyttet, at slå rapsen inden den går i strækning i foråret.
På trods, eller på grund, af et særdeles udfordrende dyrkningsår er der kommet nogle interessante resultater ud af arbejdet med at lokalisere hvilke næringsstoffer der begrænser udbytterne, specielt i økologisk vårbyg, men formodentligt generelt i økologi
Første års undersøgelser i økologisk vårbyg viser at kvælstof er udbyttebegrænsende, at koncentrationen af svovl i bladprøver er kritisk lav, og at magnesium også optræder i lave koncentrationer i mange marker
Så snart der er udsigt til 40-50 mm regn på tørkeramte arealer, afpudses græsmarkerne. Vurder derefter kløverbestanden og behovet for gødning.
Sojabønner kan dyrkes til modenhed under danske forhold. Udbyttet er dog stadig noget under det, der ses under de sydligere himmelstrøg, og proteinindholdet er også lidt lavere end det, der ses i importerede sojabønner.
Få gode råd om vårsået byg, havre, hestebønne og lupin.
Der er fundet en ny smitterace af gulrust i hvede. Der kan derfor blive tale om justeringer af sorternes modtagelighed for gulrust, når resultaterne med den nye race foreligger.
Kornlagre skal tømmes og rengøres fuldstændigt, inden ny høst lægges ind på lageret.
Sådan lød svaret fra Miljø- og fødevareministeriet i 2016 på et spørgsmål vedr. toksiner i økologisk korn. Det understøttes af Fødevareministeriets nuværende anbefalinger og en nyere norsk undersøgelse.
Havre, raps og hør er gode kilder til danskdyrket fedt i malkekøernes foderration.
Frøukrudt er en udfordring i økologisk planteavl. Her er en samling af tidligere bragte forsøgsresultater og artikler, der illustrerer, at der er effekt af at tage hensyn til markens generelle ukrudtstryk, når der vælges art, sort og udsædsmængde.
Hamp rummer store muligheder med udnyttelse af både frø og stængel.
Engelsk forskning viser, at glimmerbøssers skadevirkning tilsyneladende er mindre end hidtil antaget.
Rigtig håndtering af husdyrgødning til økologisk rajgræs giver gode muligheder for at øge udbytterne. Det viser 2 års forsøg med forskellige gødskningsstrategier i økologisk rajgræs til frø.
Få gode råd om vårsået byg, havre, lupiner og hestebønner.
Der er spændende perspektiver i en øget anvendelse af sæddodder som protein og olieplante, specielt i økologisk sammenhæng, da den i mindre grad bliver angrebet af rapsjordlopper og glimmerbøsser og er mindre kvælstofkrævende end raps.
Danske undersøgelser af ukrudt i økologiske marker tyder på, at der er meget ukrudt, og det koster udbytte. Der er desuden belæg for, at kornafgrøder kan dyrkes på 25 cm rækkeafstand og radrenses uden udbyttetab.
Økologisk vinter- og vårsæd kvitterer med 20 kg kerne pr. kg ammonium kvælstof for de første 50 kg ammonium kvælstof der tildeles. Ved mængder derover er det i vintersæden, der er den største respons.
Gode og veletablerede efterafgrøder opsamler og fastholder kvælstoffet til næste forår, yder rodukrudtet stærk konkurrence og er samtidig en god forfrugt til den kommende vårsæd.
Hampekage som proteinkilde er mest interessant til slagtesvin, i mindre grad til søer, og mindst til smågrisene, når der alene ses på proteinsammensætning og råproteinindhold.
Denne artikel er én ud af tre, der skal hjælpe med at lægge den bedst mulige strategi for produktionen på økologiske planteavlsbedrifter.
Forskellige metoder til høst af hampefrø blev afprøvet: Ribbehøst, direkte mejetærskning med to forskellige stubhøjder samt skårlægning efterfulgt af mejetærskning.
Der er igennem årene gennemført forskellige forsøg med arter af vintersæd, såtidspunkt, udsædsmængde, gødskning og ukrudtsbekæmpelse. Forsøgene giver et godt grundlag for at beslutte, hvordan man i fremtiden dyrker økologisk vintersæd.
Mange økologiske svine- og fjerkræproducenter har sikkert erfaret, at det kan være en udfordring både at være mest muligt selvforsynende med foder og samtidig have et sædskifte, hvor ukrudtet er til at styre.
Forsøg peger på, at det økonomiske optimale niveau for tildeling af kvælstof til økologisk vårsæd er forholdsvis lavt, og priserne på kornafgrøderne skal være gode, før det kan betale sig at tildele mere end 60 kg ammonium kvælstof.
Der er tilsyneladende kun få sorter af amaranth, der har det indhold af methionin, der efterspørges til afbalancering af foder til økologiske smågrise og fjerkræ.
Quinoa18.12.09
I projektet ”Økologisk majs og hampeprotein til svin og fjerkræ” er der fokus på at igangsætte produktion af økologiske fodermidler med højt indhold af methionin.
Sesamfrø kan være et interessant alternativ til andre proteinkilder i foder til økologiske husdyr. Den største barriere syntes at være prisen, og at sesamkagen efter endt oliepresning tilsyneladende ikke er en normal handelsvare.
Økologisk dyrkningsvejledning for blandsæd.
Økologisk dyrkningsvejledning for vårbyg.