Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 03-03-2009

Info-planter 

Oprettet: 23-01-2007

Forenklet jordbearbejdning med vintersæd efter lupin eller vinterraps

Forenklet jordbearbejdning

Landscentret | Økologi


Forenklet jordbearbejdning med v intersæd efter lupin eller vinterraps

Vintersæd sået efter lupin har givet det samme udbytte med og uden pløjning forud for såning af vintersæden. I modsætning hertil har der været udbyttenedgang i vinterrug på ca. 8 hkg pr. ha ved at erstatte pløjning med to gange Dyna Drive efter en mislykket vinterraps, hvor der var meget bundukrudt efter høst. Det har ikke været nogen fordel at så på dobbelt rækkeafstand og radrense.

Skaføgård ved Mørke

På Skaføgård er der sået vinterrug efter vinterraps på JB 1. Behandlingerne fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Behandlinger i demonstrationen.

Led 1

Led 2

Jordbearbejdning efterår

pløjning 24 cm (27. september)

Dyna Drive 6 cm (16. september)
Dyna Drive 9 cm (28. september)

Såning (4. oktober) skiveskærssåmaskine

12,5 cm rækkeafstand

25 cm rækkeafstand

12,5 cm rækkeafstand

25 cm rækkeafstand

Gødskning (18. april)

30 t svinegylle pr. ha

Radrensning (3. maj)

-

+

-

+

Det var en ikke særligt vellykket vinterrapsmark, der var forfrugt til rugen. Der var meget bundukrudt i rapsen ved høst. Det har fået betydning for den efterfølgende vinterrug specielt i de parceller, der ikke blev pløjet. Der var således væsentligt mere ukrudt i disse parceller allerede i efteråret. Der blev talt omkring 6.000 ukrudtsplanter pr. m2 i forhold til 500-600 i de pløjede parceller.

Der er anvendt 10 pct. mere udsæd, hvor der ikke har været pløjet. Det skulle kompensere for evt. dårligere fremspiring. Som det fremgår af tabel 5, har plantetallet været det samme uanset om der er pløjet eller ej.

Midt i april har der ikke været forskel på den mængde kvælstof, som er mineraliseret.

Hvor rugen er sået på dobbelt rækkeafstand, har det været svært at radrense. Radrensningen er først foretaget i begyndelsen af maj på grund af det sene forår. Radrensningen har ikke haft nogen synderlig effekt, da ukrudtet har været for stort er det efterfølgende groet videre. Af tabel 5 fremgår, at der dog har været lidt mindre tokimbladet ukrudt i de parceller, der er sået på dobbelt rækkeafstand, mens billedet har været det modsatte for græsukrudt og kvik ved høst. Der har ikke været markante problemer med andet rodukrudt end kvik.

Se registreringer og kommentarer fra demonstrationen på Skaføgård.

Se billeder fra demonstrationen på Skaføgård.

Omkostninger
Af tabel 2 fremgår de udgifter, der er forskellige i de fire demonstrationsled. Da der er kørt to gange med en Dyna Drive, og udsædsmængden er hævet, har det faktisk været dyrest at undlade pløjning. Ved at så på dobbelt rækkeafstand bliver udgiften yderligere forøget med en radrensning.

Der er høstet lavest udbytter, hvor der ikke er pløjet. Se tabel 5. Det betyder, at der har været den bedste økonomi i at pløje og så på normal rækkeafstand. Det har ikke medført nogen forskel i udbytterne at gå fra normal til dobbelt rækkeafstand.

Tabel 2. Omkostninger til demonstrationsbehandlinger kr. pr. ha

Led 1

Led 2

Rækkeafstand

12,5

25

12,5

25

2 gange Dyna Drive

-

-

450

450

Pløjning

460

460

-

-

Øget udsædsmængde

-

-

51

51

Radrensning forår

-

260

-

260

Total kr. pr. ha

460

720

501

761

Der er anvendt maskinstationstakster.

Jens Beck ved Lunderskov

Der er sået vintertriticale efter lupin på JB 1. Behandlingerne fremgår af tabel 3.

Tabel 3. Behandlinger i demonstrationen.

Led 1

Led 2

Jordbearbejdning efterår

stubharvning 7 cm (26. september)
stubharvning 15 cm (1. oktober)
pløjning 20 cm (4. oktober)

stubharvning 7 cm (26. september)
stubharvning 15 cm (1. oktober)

Såning (4. oktober) harvetandssåmaskine

12,5 cm rækkeafstand

25 cm rækkeafstand

12,5 cm rækkeafstand

25 cm rækkeafstand

Gødskning (5. april)

30 t svinegylle pr. ha

Der blev sået samme udsædsmængde af triticale i alle led. Der har generelt været et lavt plantetal, men der har ikke været forskel mellem pløjet og upløjet. I efteråret har der været mest ukrudt, hvor der er sået på 12,5 cm rækkeafstand, det gælder både for græs og tokimbladet ukrudt.

Der er ikke gennemført nogen radrensning i de parceller, hvor der er sået på dobbelt rækkeafstand, der har ikke ved skridning været væsentligt mere ukrudt her end i de parceller som er sået på normal rækkeafstand. Se tabel 5. Radrensningen er udeladt fordi det har været svært at komme i marken i det sene og fugtige forår.

Ved skridning har der været en større dækning med græsukrudt i de harvede led end i de pløjede, det dominerende græsukrudt har været enårigt rapgræs. Der er ikke et entydigt billede for tokimbladet ukrudt. Her er der på normal rækkeafstand mindst ukrudt, hvor der er pløjet og på dobbelt rækkeafstand er det omvendt. Den sidste forskel kan skyldes, at der allerede i efteråret var næsten dobbelt så meget tokimbladet ukrudt i det pløjede led. Efter høst har der ikke været væsentlig forskel på dækningen med græs- og tokimbladet ukrudt.

Der er den laveste forekomst af rodukrudt, hvor der er pløjet og sået på normal rækkeafstand. Hvor der er pløjet og sået på dobbelt rækkeafstand er der lidt mere kvik og flere tidsler. Hvor der harvet og ikke pløjet, har der været mere kvik, mens antallet af tidsler er på samme niveau, som hvor der er pløjet og sået på dobbelt rækkeafstand.

Se registreringer og kommentarer fra demonstrationen hos Jens Beck.

Se billederne fra demonstrationen hos Jens Beck.

Omkostninger
Af tabel 3 fremgår de udgifter, der er forskellige i de fire demonstrationsled. Der er foretaget harvninger uanset om der er pløjet eller ej. Derfor er den fulde omkostning til pløjning sparet. Der er høstet det samme udbytte uanset om der er pløjet eller ej, så her har der været den bedste økonomi i at udlade pløjningen. Det har ikke medført nogen udbytteændring at så på dobbelt rækkeafstand.

Tabel 4. Omkostninger til demonstrationsbehandlinger kr. pr. ha.

Led 1

Led 2

Rækkeafstand

12,5

25

12,5

25

2 gange harvning

270

270

270

270

Pløjning

460

460

-

-

Total kr. pr. ha

730

730

270

270

Der er anvendt maskinstationstakster

Tabel 5. Registreringer i marken 2006. Se alle registreringer.

Vintersæd

Række-afstand, cm

Plante-bestand nov., planter pr. m2

Karakter for over-
vintring1)

N-min maj, 0 - 25 cm

Ved skridning, pct. dækning af jord

Efter høst

Udbytte, hkg kerne pr. ha

græs-ukrudt

tokimbl. ukrudt

kvik-
skud pr. m2

andet rodukrudt planter pr. m2

Mørke, vinterrug, forfrugt vinterraps, JB 1

Pløjning

12,5

345

10

10

0

28

2

0

25,5

Ingen pløjning

12,5

360

10

9

20

64

6

0

17,6

Pløjning

25

315

10

10

0

18

10

0

25,7

Ingen pløjning

25

315

10

11

25

40

28

2

18,1

LSD (pløjning)

4,2

LSD (rækkeafstand)

ns

Lunderskov, vintertriticale, forfrugt lupin JB 1

Pløjning

12,5

220

10

-

15

15

8

3,82)

33,8

Ingen pløjning

12,5

188

10

-

25

20

18

6,52)

37,1

Pløjning

25

184

10

-

18

28

10

63)

32,5

Ingen pløjning

25

220

10

-

30

20

15

5,33)

32,6

LSD (pløjning)

ns

LSD (rækkeafstand)

ns

1) Skala 0-10, 0 = alle planter døde.
2)
Følfod og tidsler.
3)
Tidsler.Konklusion for 2006
På Skaføgård har det ikke kunnet svare sig at ændre strategi, da behandlingen med Dyna Drive har været lige så dyr som pløjning og behandlingen har været væsentlig dårligere til at bekæmpe det bundukrudt, der var i marken efter høst af den åbne vinterrapsmark. Udbytterne har været lavere hvor Dyna Drive er anvendt i stedet for pløjning.

Resultaterne fra Skaføgård viser samtidig, at man ikke med radrensning i foråret kan gøre tilstrækkeligt ved en stor ukrudtsmængde.

Hos Jens Bech har det været en anderledes positiv oplevelse at undlade pløjning. Da der også er lavet stubharvning forud for pløjningen er udgiften til pløjning reelt sparet væk. Selv om der har været mere frøukrudt og kvik, hvor pløjningen er udeladt, har det ikke påvirket udbyttet negativt. Der er ikke et ensartet billede for tidsler og følfod, som optræder mere i kolonier. Men risikoen for opformering af rodukrudt er tilstrækkeligt til, at Jens vil blive ved med at pløje.

To års demonstrationer
I 2005 var der demonstration med h.h.v. vinterrug, vintertriticale og vinterhvede efter lupin. I tabel 6 er vist gennemsnit for tre demonstrationer med lupin som forfrugt. Som gennemsnit er der høstet det samme udbytte uanset om der er pløjet eller harvet forud for etableringen af vintersæden. Det har været mest frøukrudt og kvik, hvor der er harvet, men ukrudtsbestanden er ikke eksploderet. Der er talt mest andet rodukrudt, hvor der er pløjet, men det kan skyldes at der har været følfod i markerne og de er meget tilfældigt fordelt. I demonstrationen med vinterrug er der kørt med Dyna Drive forud for såning. Her har der ingen besparelse været i forhold til pløjning. I de to demonstrationer med vinterhvede er der sparet udgiften til pløjning, hvorfor der i disse demonstrationer har været den bedste økonomi, hvor der ikke er pløjet.

Tabel 6. Registreringer i marken 2005-2006.

Vintersæd

Række-afstand, cm

Plante-bestand nov., planter pr. m2

Karakter for over-
vintring1)

Ved skridning, pct. dækning af jord

Efter høst

Udbytte, hkg kerne pr. ha

græs-ukrudt

tokimbl. ukrudt

kvik-
skud pr. m2

andet rodukrudt planter pr. m2

Vinterrug/vinterhvede/vintertriticale efter lupin. 3 demonstrationer

Pløjning

normal

212

10

11

16

6

8

39,9

Ingen pløjning

normal

224

9

27

20

9

4

42,0

Pløjning

dobbelt

196

10

19

15

7

5

41,2

Ingen pløjning

dobbelt

221

9

30

17

13

3

38,9

LSD (pløjning)

ns

LSD (rækkeafstand)

ns


til top

Forfatter: Inger Bertelsen

Landscentret | Økologi

Sidst bekræftet: 03-03-2008 Oprettet: 23-01-2007 Revideret: 23-01-2007

Forfatter

Planter & Miljø
Chefkonsulent

Inger Bertelsen

Økologisk Planteteam


Af samme forfatter

Økologiske landsforsøg 2020
Her opdateres løbende fra de Økologiske landsforsøg
18.05.20
Følg med i de økologiske Landsforsøg 2020
På siden her kan du finde information om de økologiske landsforsøg og holde dig opdateret med muligheder for at se forsøgen...
11.05.20
14.05.2020: Følg med i de Økologiske Landsforsøg
Der er fuld gang i årets forsøgsarbejde. Det kan du høre meget mere om i webinaret her.
07.05.20
Økologisk dyrkningsvejledning Blandsæd
Samdyrkning af korn og bælgsæd har et højere udbyttepotentiale og en lang række andre fordele i dyrkningen.
30.01.20
Opstramning i dispensationspraksis for græs og kløverfrø til økologisk dyrkning
Når der er økologisk udsæd af græs og kløver skal dette anvendes i størst muligt omfang. For at opnå dette er der ændret i ...
10.01.20