Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 14-08-2018

  

Oprettet: 14-08-2017

Erfaringer med ukrudtsbekæmpelse hos økologisk planteavlere

SEGES Økologi foretog en undersøgelse blandt økologiske planteavlere om deres erfaringer med radrensning af ukrudt. Undersøgelsen blev gennemført ved en workshop på økokongressen i 2015 og en spørgeskemaundersøgelse i 2015/2016

SEGES Økologi foretog en undersøgelse blandt økologiske planteavlere om deres erfaringer med radrensning af ukrudt. Formålet var at undersøge status quo angående brugen og erfaringer med radrensere i projektet RowCrop. Undersøgelsen blev gennemført ved at SEGES Økologi arrangerede en workshop på økokongressen i 2015 og en spørgeskemaundersøgelse i 2015/2016. Workshoppen er afrapporteret på Organic E-prints .

Spørgeskemaundersøgelsen blev sendt direkte til kendte markskole/erfagrupper i projektet ”næringsstoffer retur til marken” som alle er planteavlere. Yderlige blev på Landbrugsinfo opfordret til deltagelse.

Desværre var der kun i få svar (20), hvilket gør at en statistisk analyse ikke er relevant. I stedet præsenteres udvalgte resultater af undersøgelsen her.

Beskrivelse af bedrifterne

Omlægning og gødningsforsyning

 • De 20 økologiske landbrug som repræsenteres i svarene har været omlagt fra et til 25 år. 70 pct. dog mere end 10 år, dvs. hovedparten havde erfaring med økologisk planteavl.
 • 58 pct. af bedrifterne have mere end 70 kg total N til rådighed på markerne.

Afgrødevalg

 • 40 pct. havde ingen kløvergræs i deres sædskifte, en enkelt havde 2 pct. kløvergræs, mens de resterende i gennemsnit havde 23 pct. kløvergræs i sædskiftet (fra 10 til 33 pct.)
 • Vurderet ud fra både areal og økonomisk betydning var vårsæd den vigtigste afgrøde. 28 pct. nævnte frø som deres vigtigste afgrøde og 8 pct. nævnte vintersæd som deres vigtigste afgrøde, heraf blev vinterrug oftest nævnt.

Ukrudtstryk

I undersøgelsen blev landmændene bedt om at vælge de ukrudtsarter som giver størst besvær og udbyttenedgang.

Frøukrudtsarter landmændene kunne vælge: pileurt, hvidmelet gåsefod, kamille, græsukrudt, agerkål/sennep, andet

 • De mest besværlige og tabsvoldende frøukrudtsarter var: agerkål/sennep, kamiller og pileurt. Ingen af landmændene anså græsukrudt som et problem.

Rodukrudtsarter landmændene kunne vælge: tidsler, skræpper, grå bynke, kvik, padderok, andet

 • De mest problematiske og tabsvoldende rodukrudtsarter var: kvik, tidsler, og skræpper.

Ukrudtsbekæmpelse

Strigle/langfingerharve

 • 79 pct. bruger strigle/langfingerharve
 • Alle blindharver, mens kun 10 pct. kører lige efter fremspiring eller senere
 • 80 pct. er tilfredse med ukrudtseffekten

GPS og faste kørespor

 • 31 pct. bruger GPS til at styre traktor
 • 8 pct. har også GPS på redskab
 • 8 pct. bruger faste kørespor

Radrensning

 • 54 pct. sår på øget rækkeafstand og radrenser
 • Disse landmænd har radrenset i 2 til 5 år.
 • De fleste radrenser i alle afgrøder.
 • Cameleon er den mest udbredte radrenser i besvarelsen
 • 83 pct. bruger almindelige gåsefod skær
 • Skær bredden er fra 13,5 til 18,5 cm, når der renses i afgrøder sået på 25 cm rækkeafstand.
 • 71 pct. foretrækker, at der er et parallelophæng pr. række.
 • Kun én landmand radrenser lige efter fremspiring, 86 pct. radrenser lidt senere og 57 pct. radrenser også lige inden rækkerne lukker.

Landmændenes udsagn i forhold til hvad forskning og rådgivning skal fokusere på indenfor ukrudt og mekaniske løsninger.

 • Kunne ønske sig en konsulent man kunne spørge til råds om det man gør, er OK, også det praktiske.
 • Viden om udsædsmængde, såtid, jordtilberedning, i forhold til maskinelle løsninger
 • Besværligt rodukrudt som tidsler og skræpper
 • Fokus på billige løsninger, der ikke medfører store investeringer.
 • Viden om efterafgrøder i kombination med radrensning
 • Blandingsafgrøder som kan give sunde planter i vækst i sæsonen.
 • Øget rækkeafstand og udbyttenedgang – hvor langt kan man gå ud.
 • Hvordan de mekaniske løsninger anvendes rigtigt i forhold til ukrudtet.
 • Faste kørespor
 • Nye sorter, der er bedre til konkurrence mod ukrudt, så der ikke skal så store investeringer til.
Sidst bekræftet: 14-08-2017 Oprettet: 14-08-2017 Revideret: 14-08-2017

Forfatter

Økologi
Specialkonsulent

Frank W. Oudshoorn

Økologi Innovation


Af samme forfatter

20.02.2020: Skal du være en af de nye bæredygtighedskonsulenter?
Tag med på kurset og bliv certificeret til at udføre RISE-bæredygtighedsanalyser, som måler bæredygtigheden på danske landb...
10.12.19
Klima - det kan du gøre som økolog
Her kan du finde viden om, hvad du som økolog kan gøre for at mindske klimaaftrykket fra din produktion.
18.06.19
Få bæredygtigheden på din bedrift analyseret med RISE
En RISE-analyse munder ud i en uddybende rapport og en handlingsplan for øget bæredygtighed, som du som landmand har fuld r...
11.06.19
Kontaktoplysninger på RISE bæredygtighedskonsulenter
Her finder du kontaktoplysninger på de certificerede RISE-konsulenter, som kan vurderer bæredygtigheden på din landbrugsbed...
24.04.19
Specifikke bæredygtighedsindikatorer varierer meget fra bedrift til bedrift
Samtidig er det ikke givet, at det der virker på én bedrift har samme effekt på en anden bedrift.
08.01.19
Stort logo
Projektet  er en del af Organic RDD 2 programmet, som koordineres af ICROFS. Det har fået tilskud fra GUDP under Fødevareministeriet.

Stort logo

Læs også