Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-01-2010

Info-planter 

Oprettet: 26-01-2007

Skal økologer interessere sig for pløjefri dyrkning

Forenklet jordbearbejdning

Landscentret | Økologi

Interessen for pløjefri dyrkning er fortsat intakt. Fordele og ulemper opvejes mod hinanden - en overvejelse som også flere økologer har været inde i. Beregninger viser, at der kun er ganske små økonomiske besparelser ved at undlade pløjning under økologiske forhold, når det forudsættes, at man ikke konsekvent kan undlade pløjning.

Der er mange gode grunde til at overveje om pløjning i visse tilfælde kan undlades. Først og fremmest er pløjning tidskrævende og omkostningstung. Men der kan også opnås andre fordele, hvoraf en forbedring af jordstrukturen og forøgelse af bestanden af regnorme er nogle af dem, der har størst interesse for økologer. Omvendt er der også ulemper ved pløjefri dyrkning, hvoraf især forøgelsen af bestanden af ukrudt og specielt rod- og græsukrudt bør få alarmklokkerne til at ringe hos økologer.

I nogle af de gennemførte demonstrationer er det vist, at udbyttet, hvor pløjning er udeladtm har været på højde med udbyttet, hvor der er pløjet. Det er derfor muligt at undlade pløjning en gang imellem, uden det behøver gå ud over udbytte, eller medføre en uacceptabel stor ukrudtsbestand. Der løbes dog en risiko for opformering af rodukrudt, hvorfor det er afgørende, hvor store besparelser, der er at hente ved at skifte ploven ud med harven. Se resultater fra demonstrationsprojekt hos økologiske landmænd.

Hvad er der at spare?
Prisen for en pløjning ligger normalt omkring 500 kr. pr. hektar, når alle omkostninger til arbejdsløn, brændstof, vedligehold og forrentning og værditab medregnes. Det betyder dog ikke at undladt pløjning giver en besparelse på dette beløb. Dels skal der normalt harves, når pløjningen droppes, og nogle af omkostningerne (forrentning og værditab) forsvinder ikke af sig selv, blot fordi ploven bliver i maskinhuset.

I tabel 1 er vist omkostningerne ved pløjning med henholdsvis en firefuret og en syvfuret plov. Omkostningerne er fordelt på posterne vedligehold, brændstof, løn og kapital. Det er forudsat, at traktoren udnyttes fuldt ud til andre opgaver.

Tabel 1. Omkostninger ved pløjning af en hektar. Der er ikke medtaget omkostninger til klargøring og transport.

150 ha

250 ha

450 ha

4 furer

7 furer

4 furer

7 furer

4 furer

7 furer

Vedligehold kr. pr. ha

51

54

51

54

51

54

Brændstof kr. pr. ha

59

59

59

59

53

59

Løn kr. pr. ha

176

111

176

111

176

111

Kapital kr. pr. ha

234

370

185

263

153

191

I alt, kr. pr. ha

521

594

472

486

434

415

Pløjning af 450 hektar med en fire-furet plov vil kræve næsten 600 timer om året, hvilket ikke er realistisk.

Hvis pløjning udelades, vil det i første omgang kun være de direkte variable omkostninger, der spares (vedligehold og brændstof). Lønomkostningen spares kun, hvis der er andet lønsomt arbejde at udføre i stedet for. Tabellen viser altså, at den økonomiske besparelse ved en undladt pløjning ligger på omkring 100 kr. pr. ha, når der ikke er alternativ aflønning, og 200 - 300 kr. pr. ha når der er alternativ aflønning.

I tabel 2 er vist omkostningen ved harvning, når der kun regnes med løn, brændstof og vedligehold.

Tabel 2 . Omkostninger til én ekstra stubharvning kr. pr. ha.

Kapacitet ha/time

2,5

4,5

Vedligehold kr. pr. ha

22

21

Brændstof kr. pr. ha

18

18

Løn kr. pr. ha

60

33

I alt kr. pr. ha

100

72

Tabellen viser altså en ekstra omkostning på mellem 40 og 100 kr. pr. hektar afhængig af, om der kan findes alternativ beskæftigelse. Besparelsen ved at erstatte pløjningen med hhv. en, to eller tre harvninger er vist i figur 1.Figur 1
. Forskel i udgiften til pløjning med fire-furet plov (150 ha) og harvning med en kapacitet på 2,5 ha pr. time. Tallene er taget fra tabel 1 og 2.

Konklusion
Konklusionen må altså være:

Hvis der ikke kan findes alternativ aflønning af sparet tid:

  • Undladt pløjning giver en besparelse på godt 50 kr. pr. hektar, hvis pløjningen erstattes af en harvning.

  • Undladt pløjning giver stort set ingen besparelse, hvis pløjningen erstattes af to ekstra harvninger.

Hvis der kan findes alternativ aflønning af sparet tid.

  • Undladt pløjning giver en besparelse på 150 -200 kr. pr. hektar, hvis pløjningen erstattes en én ekstra harvning.

  • Undladt pløjning giver en besparelse på cirka 75 kr. pr. hektar, hvis pløjningen erstattes af to ekstra harvninger.

Ovenstående gælder ved en timepris på kr. 150. Ved højere alternativ timeløn bliver besparelsen naturligvis større.

I ovenstående beregninger er det forudsat, at såning kan ske med samme maskineri og tidsforbrug uanset om der er pløjet eller ej.

Der er således kun ganske små økonomiske besparelser ved at undlade pløjning under økologiske forhold, når det forudsættes, at pløjning ikke konsekvent kan undlades.

til top

Forfatter: Erik Sandal

Landscentret | Økologi

Sidst bekræftet: 26-01-2007 Oprettet: 26-01-2007 Revideret: 26-01-2007

Forfatter

Planter & Miljø
Chefkonsulent

Inger Bertelsen

Økologisk Planteteam


Af samme forfatter

Økologisk dyrkningsvejledning Blandsæd
Samdyrkning af korn og bælgsæd kan have flere formål
30.01.20
Opstramning i dispensationspraksis for græs og kløverfrø til økologisk dyrkning
Når der er økologisk udsæd af græs og kløver skal dette anvendes i størst muligt omfang. For at opnå dette er der ændret i ...
10.01.20
Økologisk udsæd af majs og sukkerroer i 2020
Det er til sæson 2020 muligt at købe økologisk udsæd af majs og sukkerroer.
10.01.20
De anbefalede frøblandinger til græsmarker
De anbefalede frøblandinger er blevet revideret. Eneste ændring er, at i blanding Ø21 er indholdet af timoté øget og engsvi...
04.12.19
Konservering af hestebønner
Hele hestebønner kan enten tørres eller konserveres med propionsyre. Crimpning kræver lufttæt opbevaring og er en mere risi...
23.08.19