Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 23-07-2007

Info-planter 

Oprettet: 23-01-2006
Revideret: 20-04-2006

Vintersæd efter lupin

Landscentret | Planteavl
Det har været muligt at opnå det samme udbytte, hvor der ikke har været pløjet inden såning af vintersæd , som i de pløjede parceller. Hos den ene landmand er der opnået merudbytte for at så vinterrug på dobbelt rækkeafstand i forhold til normal rækkeafstand. Hos den anden landmand har afgrøden været tynd, hvor der er sået på dobbelt rækkeafstand, og hvor der ikke er pløjet, har der været store problemer med kvik og enårigt rapgræs.

Hos to landmænd er der sået hhv. vinterhvede og vinterrug efter lupin. I det ene demonstrationsled er der pløjet på normal vis, mens der i det andet er harvet, så evt. rodukrudt er skåret over. Vintersæden er sået på hhv. normal og dobbelt rækkeafstand. Ved at så på dobbelt rækkeafstand kan der radrenses i foråret, og man kan derved opnå en bedre ukrudtsbekæmpelse, hvilket evt. er nødvendigt i den del af demonstrationen, der ikke er pløjet.

Demonstationsbehandlinger

Led 1

Led 2

Jordbearbejdning i efteråret

Pløjning

Stubharvning med vingeskær

Såning, rækkeafstand

12 cm

24 cm

12 cm

24 cm

Ukrudtbekæmpelse forår

Radrensning

Radrensning


De forventede fordele ved at undlade pløjning er:

  • færre udgifter til jordbearbejdning

De forventede ulemper ved at undlade pløjning er:

  • dårligere planteetablering
  • større problemer med frø- og rodukrudt
  • lavere udbytte
Skaføgård ved Mørke
På Skaføgård er der sået vinterrug efter lupin på en JB 3. Hvor der ikke er pløjet, er der harvet to gange med en Dyna Drive. Første gang den 15. september i 5 cm dybde og anden gang dagen inden såning den 29. september i 10 cm dybde. I det pløjede led er pløjningen foretaget den 20. september i 22 cm dybde. Demonstrationen er anlagt i en mark med sandjord JB 3, og der har ikke i efteråret være så meget nedbør, at det på denne jordtype har givet problemer at finde et tidspunkt, hvor jorden var tjenlig til at gennemføre jordbearbejdningen.

Der er sået 10 kg mere udsæd, hvor der ikke er pløjet, for at kompensere for en dårligere fremspiring. Det har medført, at der er et højere plantetal i de upløjede parceller, men på hele arealet er afgrøden for tynd. Der er sået den samme udsædsmængde på 12,5 og 25 cm rækkeafstand.

Midt i april er der radrenset, hvor der er sået på 25 cm rækkeafstand, og først i maj er der givet gylle til hele arealet. Der var ikke forskel på indholdet af mineraliseret kvælstof i jorden mellem behandlingerne, men niveauet har generelt været lavt.

Efter fremspiring har der været næsten dobbelt så meget tokimbladet ukrudt, hvor der er pløjet, i forhold til det upløjede areal. De dominerende ukrudtsarter har været hyrdetaske, fuglegræs og agerstedmoder. Denne forskel har dog fortaget sig ved skridning, hvor der har været mindst ukrudt, og hvor der er pløjet og sået på 25 cm rækkeafstand. Ukrudtet er på dette tidspunkt målt som dækning af jord. Efter høst af rugen har der kun været en lille forskel på ukrudtsdækningen. Der har ikke været problemer med græsukrudt på arealet.

Efter høst er bestanden af rodukrudt gjort op. Der har været mest kvik, hvor der pløjet og sået på normal rækkeafstand, og mindst kvik, hvor der ikke er pløjet og sået på dobbelt rækkeafstand. Dette kan skyldes en tilfældighed, men radrensning i foråret kan have været med til at holde kvikken lidt nede. Af andet rodukrudt har der været følfod og tidsler i marken. Tidslerne har ikke været et alvorligt problem, og optællingerne efter høst er mest følfod. Da følfod forekommer meget i kolonier, er antallet efter høst mere et udtryk for koloniernes placering end betydningen af behandlingerne. I løbet af vækstsæsonen så følfod ud til at trives lige så godt i det pløjede som i det upløjede.

Omkostninger
I tabel 1 er vist de udgifter, der er forskellige i de fire demonstrationsled på Skaføgård. Da der er anvendt en Dyna Drive, hvor der ikke er pløjet, er der ikke sparet noget på jordbearbejdningen. Da udsædsmængen samtidig er øget med 10 kg pr. ha, har det været dyrest at undlade pløjning. Ved at så på dobbelt rækkeafstand er udgifterne blevet forøget med prisen på en radrensning. Der er ikke sikker forskel på udbytterne, om der er pløjet eller ej. Det er der til gengæld ved rækkeafstand, hvor der har været et sikkert merudbytte på 8,5 hkg pr. ha ved at så med dobbelt rækkeafstand. Dette merudbytte opvejer den ekstra udgift til radrensning. Se udbytterne i tabel 3.

Tabel 1. Omkostninger til demonstrationsbehandlinger, kr. pr. ha.

Led 1

Led 2

Rækkeafstand

12,5

25

12,5

25

2 gange Dyna Drive

-

-

450

450

Pløjning

460

460

-

-

Øget udsædsmængde

-

-

34

34

Radrensning forår

-

260

-

260

Total kr. pr. ha

460

720

484

744

Der er anvendt maskinstationspriser.

Se registreringer og kommentarer fra demonstrationen på Skaføgård.
Se billeder fra demonstrationen på Skaføgård.

Jørn Staugaard i Sdr. Bjert
Hos Jørn Staugaard er der sået vinterhvede. Da demonstrationen er anlagt på lerjord (JB 7), og der er kommet meget nedbør både efterår og forår, har det været svært at gennemføre behandlingerne i marken. Problemerne startede allerede i efteråret, hvor det ikke var muligt at gennemføre harvninger inden såning. Det har medført, at der i det upløjede led er sået direkte i lupinstubben. På trods af det, har der været lige så god fremspiring her, som hvor der er pløjet. Der har til gengæld været en dårlig overvintring, hvor der ikke er pløjet.

Sidst i april er der radrenset, hvor hveden er sået med 20 cm rækkeafstand. Radrensningen er lykkedes godt, og ukrudtet har været løsnet, men da der kom regn dagen efter er ukrudtet groet videre, og ugen efter kunne man ikke se, at der var radrenset. Ukrudtsbestanden bestod hovedsageligt af enårig rapgræs. Også hvor der er sået direkte med normal rækkeafstand, har der ved skridning været en stor ukrudtsdækning med enårig rapgræs.

På grund af vejret kunne gyllevognen først køre i marken den 20. maj, og det har medvirket, at hveden har stået tyndt. I begyndelsen af maj er indholdet af mineraliseret kvælstof i jorden målt, og her har der været mest kvælstof, hvor der er pløjet. Niveauet har generelt været lavt.

I den valgte mark er der problemer med tidsler. Det har i vækstsæsonen umiddelbart set ud som om, at tidselproblemet har været kraftigst, hvor der ikke er pløjet. Det er dog ikke det resultat, der er fremkommet ved optællingen efter høst, hvor der har været mest rodukrudt, hvor der er pløjet og sået med dobbelt rækkeafstand. Optællingerne kan være et udtryk for, at den enkelte parcel er placeret, hvor der er en tidselkoloni.

Omkostninger
I tabel 2 er vist de udgifter, der er forskellige i de fire demonstrationsled i Sdr. Bjert. Da det ikke har været muligt at lave jordbearbejdning om efteråret, er forskellen på det upløjede og pløjede lig med udgiften til pløjning. Hvor der er sået med dobbelt rækkeafstand, er der en ekstraudgift til radrensning. Der har ikke været sikker forskel mellem behandlingerne, men der har været en tendens til et højere udbytte, hvor der er pløjet. Ved 12 cm rækkeafstand er der tendens til højest udbytte, når der ikke er pløjet, men det er omvendt ved 20 cm rækkeafstand, hvor der har været en meget stor bestand af kvik. Se udbytterne i tabel 3.

Tabel 2. Omkostninger til demonstrationsbehandlinger, kr. pr. ha.

Led 1

Led 2

Rækkeafstand

12

20

12

20

Pløjning

460

460

-

-

Radrensning forår

-

260

-

260

Total kr. pr. ha

460

720

0

260

Der er anvendt maskinstationspriser.

Se registreringer og kommentarer fra demonstrationen i Sdr. Bjert.
Se billeder fra demonstrationen i Sdr. Bjert.

Resultater
I tabel 3 er vist nogle af de registreringer, der er foretaget i de to demonstrationer. En del af registreringerne er allerede nævnt ovenfor under den enkelte demonstration. Generelt har de to demonstrationer været meget forskellige. Hvad ukrudt angår, har det overvejende været tokimbladet ukrudt og kvik i Mørke, mens der har været rigtigt meget græsukrudt i Sdr. Bjert, og i et led har der været meget kvik.

I Sdr. Bjert er der målt proteinindhold i hveden, og der er en højere proteinprocent, hvor der ikke er pløjet, på trods af at der har været mest mineraliseret kvælstof i de pløjede led i maj måned.

Tabel 3. Registreringer i marken.
Vintersæd Række-
afstand,
cm
Plante-
bestand,
nov.,
planter
pr. m
2
Karakter
for
over-
vint-
ring
N-min,
maj,
0-25 cm
Ved skridning,
% dækning
af jord
Efter høst Udbytte,
hkg
kerne
pr. ha
Protein
%
i tørstof
Græs-
ukrudt
To-
kimbl.
ukrudt
Kvik-
skud
pr. m
2
Andet rod-
ukrudt,
planter
pr. m
2
Mørke, Vinterrug, JB 3
Pløjning 12,5 158 10 14 0 29 10 18 42,7 -
Ingen pløjning 12,5 208 10 12 0 38 8 3 41,6 -
Pløjning 25 142 10 14 0 9 8 4 48,8 -
Ingen pløjning 25 160 10 17 0 28 4 2 52,4 -
LSD (jordbearbejdning) ns
LSD (rækkeafstand) 6,1
Sdr. Bjert, Vinterhvede, JB 7
Pløjning 12 258 10 22 18 4 0 2 43,3 9,3
Ingen pløjning 12 276 6 16 55 2 2 2 47,2 10,2
Pløjning 20 262 10 19 40 4 2 4 42,2 9,8
Ingen pløjning 20 282 6 12 60 4 20 2 31,7 10,4
LSD (jordbearbejdning) ns
LSD (rækkeafstand) ns

Konklusion
I demonstrationen på Skaføgård har der ikke været nogen besparelse ved at undlade pløjning, da de gennemførte harvninger med Dyna Drive har været lige så dyre. Det vurderes, at de to behandlinger har været lige gode.

Det er et overraskende resultat, at der har været et sikkert merudbytte ved at så vinterrugen med dobbelt rækkeafstand og radrense.

I Sdr. Bjert har der ikke været sikker forskel på udbytterne. I dette vækstår har det været en ulempe, hvor der skal laves flere behandlinger i marken, da lerjorden en stor del af foråret og efteråret ikke har været tjenlig til færdsel. I betragtning af, at der ingen harvning er gennemført i efteråret, og at effekten af radrensningen har været begrænset, er resultatet af udbyttet rimeligt. På baggrund af problemerne med at få behandlingerne gennemført, må det nok anbefales at pløje på en jord af denne bonitet. En anden grund til at pløjning havde været en fordel i denne mark er, at der allerede ved anlæg var problemer med tidsler.

Landscentret | Planteavl

Sidst bekræftet: 20-04-2006 Oprettet: 23-01-2006 Revideret: 20-04-2006

Forfatter

Planter & Miljø
Chefkonsulent

Inger Bertelsen

Økologisk Planteteam


Af samme forfatter

Økologiske landsforsøg 2020
Her opdateres løbende fra de Økologiske landsforsøg
18.05.20
Følg med i de økologiske Landsforsøg 2020
På siden her kan du finde information om de økologiske landsforsøg og holde dig opdateret med muligheder for at se forsøgen...
11.05.20
14.05.2020: Følg med i de Økologiske Landsforsøg
Der er fuld gang i årets forsøgsarbejde. Det kan du høre meget mere om i webinaret her.
07.05.20
Økologisk dyrkningsvejledning Blandsæd
Samdyrkning af korn og bælgsæd har et højere udbyttepotentiale og en lang række andre fordele i dyrkningen.
30.01.20
Opstramning i dispensationspraksis for græs og kløverfrø til økologisk dyrkning
Når der er økologisk udsæd af græs og kløver skal dette anvendes i størst muligt omfang. For at opnå dette er der ændret i ...
10.01.20