Af samme forfatter
Her opdateres løbende fra de Økologiske landsforsøg
På siden her kan du finde information om de økologiske landsforsøg og holde dig opdateret med muligheder for at se forsøgene.
Der er fuld gang i årets forsøgsarbejde. Det kan du høre meget mere om i webinaret her.
Samdyrkning af korn og bælgsæd har et højere udbyttepotentiale og en lang række andre fordele i dyrkningen.
Når der er økologisk udsæd af græs og kløver skal dette anvendes i størst muligt omfang. For at opnå dette er der ændret i dispensationsmulighederne.
Det er til sæson 2020 muligt at købe økologisk udsæd af majs og sukkerroer.
De anbefalede frøblandinger er blevet revideret. Eneste ændring er, at i blanding Ø21 er indholdet af timoté øget og engsvingel udgår, så der er en anbefalet blanding med stor andel af timoté til afgræsning.
Hele hestebønner kan enten tørres eller konserveres med propionsyre. Crimpning kræver lufttæt opbevaring og er en mere risikabel metode.
I valg af sort skal man ud over udbytte vægte, at sorten er sund og tidlig. Resultater fra de seneste fire år viser forskelle sygdomsmodtageligheden i sorter af hestebønner.
De anbefalede frøblandinger er blevet revideret. Eneste ændring er, at blanding 55 og 56 til grise nedlægges som konventionelle, men i stedet oprettes som økologiske blandinger. Læs om de enkelte græsarter og blandingernes anvendelsesområder
Kornlagre skal tømmes og rengøres fuldstændigt, inden ny høst lægges ind på lageret.
Et nyt regneark kan hjælpe med at fastlægge handelsprisen for økologiske hestebønner.
Nye radrensere med stor præcision og kapacitet giver forbedrede muligheder for ukrudtsbekæmpelse i afgrøder sået på øget rækkeafstand. Dette kan anvendes, så både ukrudtsbekæmpelse og etablering af efterafgrøder forbedres.
Igennem syv år er der gennemført dyrkningsforsøg med dyrkning af cikorierod i Nebraska, USA.
Etablering af økologisk majs efter høst af første slæt kløvergræs har været en succes hos elleve økologiske mælkeproducenter. Erfaringer til og med høst 2006.
Økologiske landmænd har opnået gode resultater af deres indsats mod rodukrudt. De fremhæver, at det væsentligste ved rådgivningen er, at det har øget deres fokus på rodukrudtet.
I ét forsøg har pralbønne og hestebønne af sorten Mistral samdyrkning med majs øget proteinindholdet i afgrøden i forhold til ren majs.
Omtale af udvalgte resultater fra aktive sædskifteforsøg med økologisk dyrkning i ny ISOFAR rapport.
Resultaterne fra et tre-årigt finsk forsøg med bekæmpelse af agersvinemælk viser, at sortbrak og kløvergræs med afpudsninger er de mest effektive af de prøvede behandlinger.
Stubharvninger om efteråret har ikke været effektive til at bekæmpe følfod. Sønderdeling af rødderne har haft en god effekt hos to landmænd. Effekten er hos en landmand registreret to år i træk.
Antallet af skræpper i marken er blevet reduceret ved at dyrke vårhvede i stedet for kløvergræs. Afhugning og fjernelse af skræpper i en kløvergræsmark har ikke forhindret opformering.
10 landmænd har gennemført mekanisk efterårsbekæmpelse af kvik. Fem af landmændene fik reduceret deres kvikbestand, fire havde ingen forskel og en fik tredoblet bestanden.
Hos de to deltagende landmænd er antallet af grå bynke cirka halveret. Forrige års afprøvning viste, at grå bynke kan bekæmpes effektivt ved en kombination af stubharvning efter høst og forårspløjning.
En landmand har foretaget mekanisk bekæmpelse i efteråret mod agersvinemælk og opnået en bekæmpelseseffekt på 57 pct. i forhold til bestanden før bekæmpelsen.
Tolv landmænd har gennemført bekæmpelse af agertidsler, de fleste om efteråret efter høst. De enkelte landmænds indsats beskrives, og der gives en vurdering af, hvad der er afgørende for at opnå en god effekt.
Revideret 16. februar 2006. Sorter af vårtriticale er analyseret med hensyn til foderværdi til kvæg, svin og fjerkræ.
Om planter kan anvendes som biologiske jordløsnere afhænger bl.a. af artens evne til at gro i pakket jord. Her er refereret fem artikler med efterafgrøder som biologiske jordløsnere.
Dyrkning af majs på kamme har vist lovende resultater i forsøg. Følg de nye forsøg på en ny hjemmeside.
Italiensk rajgræs sået som udlæg i grønbyg er den mest effektive metode til at reducere nitratudvaskningen efter kløvergræs.
To landmænd har reduceret antallet af tidsler. Den ene ved afpudsning af en kløvergræsmark og den anden ved en kombination af efterårsharvning, forårspløjning og radrensning.
Kun tre ud af 14 landmænd har opnået en rigtig godt effekt af deres kvikbekæmpelse efter høst. En landmand, der har lavet minisommerbrak, har opnået en fuldstændig bekæmpelse af kvikken.
Fem landmænd har deltaget i bekæmpelse af følfod. To af disse landmænd har opnået en god effekt af deres behandling.
To landmænd har stubharvet i efteråret i marker med ager padderok. Den ene har reduceret antallet af ager padderok, mens den anden ikke har opnået en sikker effekt.
Ager svinemælk er forsøgt bekæmpet på to måder: Afpudsning af udlæg efter grønkorn og stubharvning i efteråret. Ingen af metoderne har haft en overbevisende effekt.
Gråbynke er i markerne hos tre ud af fire landmænd blevet bekæmpet effektivt efter høst. Hos disse tre landmænd er der forårspløjet, hvilket kan have været den udslagsgivende forudsætning for en effektiv bekæmpelse.
Lerjorde er næsten altid så porøse, at rødderne på trods af pløjesålen gror udmærket. På sandjord kan rødderne være hæmmede af pakkede jordlag. Det er på sandjord, at jordløsning er mest nærliggende.
Økologiske og biodynamiske jordbrug øger jordens frugtbarhed og biologiske mangfoldighed. Anvendelsen af komposteret husdyrgødning ved biodynamisk drift har særlig gunstig effekt på jordens humusindhold og jordstruktur.
Den største N-koncentration i hvedekerner blev opnået, hvor hvidkløver blev anvendt som grøngødning.
Tyske sortsforsøg med vinterhvede. De medtagne sorter er udvalgt efter deres kvalitetsegenskaber, ukrudtskonkurrence, udbyttestabilitet og sygdomsmodtagelighed.
En høstanalyse for 18 forskellige økologiske afgrøder er offentliggjort på hjemmesiden for Økologisk Rådgivning I/S. Høstanalysen er baseret på spørgeskemaer udsendt til økologiske landmænd i hele landet.
Tyske sortsforsøg med vinterhvede. De medtagne sorter er udvalgt efter deres kvalitetsegenskaber, ukrudtskonkurrence, udbyttestabilitet og sygdomsmodtagelighed.
Fire års forsøg med rækkeafstand i økologisk dyrket vinterhvede med målinger af udbytte og kvalitet.
Når der luges skræpper er det vigtigt at få de øverste 10 cm af roden med op, da de ellers kan skyde igen, selv om de bliver pløjet ned.
Gennem tre år er der på tre lokaliteter i Nordtyskland gennemført forsøg med sorter af vinterhvede økologisk dyrket.
Dyrkning af økologiske sukkerroer er et pionerområde. Her ses den første opgørelse over resultater fra 2000 i Danmark.
I 10 års forsøg har udbyttet i økologiske sukkerroer været mellem 12 og 22% lavere end ved konventionel dyrkning.
Norske forsøg med jordpakning og gødskning. Udbyttenedgangen som følge af jordpakning har været større, hvor der er gødet med kvæggylle end hvor der er anvendt NPK-gødning.
Metode til at beskrive jordens struktur og smuldreevne, planternes rodvækst, fauna aktivitet og omsætning af tilført organisk materiale.
Eksporten af økologiske produkter kan opgøres til ca. 240 mio. kr. i 2000 viser et notat fra Økologisk Landscenter.
Undersøgelse af C- og N-omsætning i dybstrøelse viser bl.a., at kun ca. 6% af det tilførte kvælstof med fæces og urin fra kvæg fordamper som ammoniak. Det fremgår af et afsluttet forskningsprojekt om husdyrgødning i økologisk jordbrug.
Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO) har i februar 2000 udarbejdet en analyse af det økologiske regelsæt vedr. gødskning og miljøpåvirkning. Analysen er udarbejdet efter anmodning fra det Økologiske Fødevareråd. Analysen er vedlagt som bilag.