Feedback Form

Af samme forfatter
Efterafgrøder er vigtige i økologisk jordbrug. Tjen op til 75 kg N pr. ha og forbedr samtidig jordens frugtbarhed.
Landmandsdata fra 37 økologiske vinterrapsmarker i 2018 viser store udbytteforskelle og potentielle udbytte-begrænsende faktorer. Sammenligning med data fra tilsvarende registreringer i 31 marker i 2017.
Komposteret have-parkaffald bidrager til jordfrugtbarheden med næringsstoffer og med bedre jordstruktur. Læs mere i faktaarket.
Mangel på svovl koster sandsynligvis udbytte. Tilfør svovl til kløvergræs og vinterraps, men sørg for ”vinduer” i marken, så effekterne på vækst og udbytte kan kontrolleres.
Mekanisk ukrudtsbekæmpelse er mere end bare valg af radrenser eller ukrudtsharve. Der findes i dag mange forskellige slags skær, og forskellige maskinforhandlere og -konsulenter anbefaler forskellige strategier
Gødnings- eller jordforbedringsmidler som ikke er optaget på Økologiforordningens positivliste (Bilag 1) må ikke anvendes på de økologiske marker.
Besøg farmknowledge.org og bliv inspireret af andre økologiske landmænd og konsulenter fra hele Europa.
Landbrugsstyrelsen har fastlagt en kvælstof-udnyttelsesprocent på 70 pct. for gødningsprodukterne Øgro (tidl. Biogrow), med fagligt udgangspunkt i et SEGES-notat.
Regnorme er den frugtbare jords arkitekter. I faktaarket her, kan du læse om deres betydning og finde anbefalinger for deres fremme i landbruget.
Ny viden og interesse for økologiske sukker- og foderroer.
Danske og svenske forsøg viser effekter på mellem 50% og 90% af tilført N i kødbenmel-produkter.
Gips bør overvejes som svovlgødning til raps og kløvergræs.
Efterafgrøder øger jordens frugtbarhed og udbytteniveauet i sædskifterne. Etablering koster, men chancen for positivt nettoudbytte er stor, når efterafgrøderne får en god start.
Hvis der kan dokumenteres mangel, må økologer sprøjte med mangansulfat, mangancarbonat eller BioMangan. Manganmangel kan medføre store udbyttetab, og samtidig får ukrudtet gode muligheder for at udvikle sig.
Grøngødning i det økologiske planteavlssædskifte er en investering med kort tilbagebetalingstid
Kalium giver ingen miljømæssige problemer, men det er dyrt, og der er derfor al mulig grund til at gøde med omtanke. Men, at køre til ”kanten” forudsætter godt styr på kaliumtal og K-balancer. Gødskning med kalium skal tilpasses både jordtype og afgrøder.
Økologisk landbrug får fosfor fra mineraler til husdyrene og fra indkøb af husdyrgødning. Udfasning af konventionel husdyrgødning vil mindske P-tilførslen til jorden.
Lær mere om, hvad grøngødning er, hvornår det er bedst at nedpløje din grøngødning, hvordan jordtypen spiller ind og hvordan kvælstof- og kulstofindholdet i grøngødningen har en stor betydning for mineraliseringen af kvælstof.
Denne artikel er én ud af tre, der skal hjælpe med at lægge den bedst mulige strategi for produktionen på økologiske planteavlsbedrifter.
Hampfrø og -kage er især relevante som højværdi proteinkilde til fjerkræ og svin. Det skyldes især det høje indhold af aminosyrerne methionin og cystin.
Grøngødning i sædskifterne bidrager positivt til de økologiske udbytter. Under gode vækstbetingelser har brug af efterafgrøder givet samme udbytte som tilførsel af husdyrgødning.