Af samme forfatter
Hold din viden opdateret på ny webinarrække: ”ØKOLOGI WEBINAR”. Dette er det andet webinar i rækken, og det handler om dyrkning af økologisk hamp. Tilmeld dig her.
Hold din viden opdateret på ny webinarrække: ”ØKOLOGI WEBINAR”. Første webinar handler om økologisk ukrudtsbekæmpelse i foråret. Tilmeld dig her.
Ukrudt er til stadighed en stor udfordring for mange økologer, og det er ofte en væsentlig grund til lavere udbytter ved økologisk drift. Med aktivt brug af sædskifte, artsvalg og målrettet mekanisk bekæmpelse og godt landmandskab kan man nå langt.
Fytase er et naturligt forekommende enzym i korn og den største fytaseaktivitet findes i rug og den mindste i havre.
Forskellige strategier med mekanisk bekæmpelse i kombination med efterafgrøder er gennemført i for-søg ved Aarhus Universitet.
Gennemgå dine marker i juli måned, hvor rodukrudtet for alvor bliver synligt og lav din strategi for bekæmpelsen.
Der er kraftige angreb af gulrust i vinterhvede. I de modtagelige sorter Benchmark og Kalmar kan udbyttetabet blive op til 50 pct. I sorterne Sheriff og Elixer forventes der svagere angreb og mindre udbyttetab.
Kornlagre skal tømmes og rengøres fuldstændigt, inden ny høst lægges ind på lageret.
Sådan lød svaret fra Miljø- og fødevareministeriet i 2016 på et spørgsmål vedr. toksiner i økologisk korn. Det understøttes af Fødevareministeriets nuværende anbefalinger og en nyere norsk undersøgelse.
Havre, raps og hør er gode kilder til danskdyrket fedt i malkekøernes foderration.
Hamp rummer store muligheder med udnyttelse af både frø og stængel.
Engelsk forskning viser, at glimmerbøssers skadevirkning tilsyneladende er mindre end hidtil antaget.
Rigtig håndtering af husdyrgødning til økologisk rajgræs giver gode muligheder for at øge udbytterne. Det viser 2 års forsøg med forskellige gødskningsstrategier i økologisk rajgræs til frø.
Få gode råd om vårsået byg, havre, lupiner og hestebønner.
Der er spændende perspektiver i en øget anvendelse af sæddodder som protein og olieplante, specielt i økologisk sammenhæng, da den i mindre grad bliver angrebet af rapsjordlopper og glimmerbøsser og er mindre kvælstofkrævende end raps.
Danske undersøgelser af ukrudt i økologiske marker tyder på, at der er meget ukrudt, og det koster udbytte. Der er desuden belæg for, at kornafgrøder kan dyrkes på 25 cm rækkeafstand og radrenses uden udbyttetab.
Økologisk vinter- og vårsæd kvitterer med 20 kg kerne pr. kg ammonium kvælstof for de første 50 kg ammonium kvælstof der tildeles. Ved mængder derover er det i vintersæden, der er den største respons.
Gode og veletablerede efterafgrøder opsamler og fastholder kvælstoffet til næste forår, yder rodukrudtet stærk konkurrence og er samtidig en god forfrugt til den kommende vårsæd.
Hampekage som proteinkilde er mest interessant til slagtesvin, i mindre grad til søer, og mindst til smågrisene, når der alene ses på proteinsammensætning og råproteinindhold.
Denne artikel er én ud af tre, der skal hjælpe med at lægge den bedst mulige strategi for produktionen på økologiske planteavlsbedrifter.
Forskellige metoder til høst af hampefrø blev afprøvet: Ribbehøst, direkte mejetærskning med to forskellige stubhøjder samt skårlægning efterfulgt af mejetærskning.
Der er igennem årene gennemført forskellige forsøg med arter af vintersæd, såtidspunkt, udsædsmængde, gødskning og ukrudtsbekæmpelse. Forsøgene giver et godt grundlag for at beslutte, hvordan man i fremtiden dyrker økologisk vintersæd.
Mange økologiske svine- og fjerkræproducenter har sikkert erfaret, at det kan være en udfordring både at være mest muligt selvforsynende med foder og samtidig have et sædskifte, hvor ukrudtet er til at styre.
Forsøg peger på, at det økonomiske optimale niveau for tildeling af kvælstof til økologisk vårsæd er forholdsvis lavt, og priserne på kornafgrøderne skal være gode, før det kan betale sig at tildele mere end 60 kg ammonium kvælstof.
Sesamfrø kan være et interessant alternativ til andre proteinkilder i foder til økologiske husdyr. Den største barriere syntes at være prisen, og at sesamkagen efter endt oliepresning tilsyneladende ikke er en normal handelsvare.
Økologisk dyrkningsvejledning for vårbyg.