Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 03-09-2009

Økologi - alle 

Oprettet: 03-09-2008

Nye økologiregler fra den 1. januar 2009

Ø kologi
01-09-2008
Den nye EU-forordning for økologi er endeligt vedtaget og træder i kraft fra den 1. januar 2009. Betydning i praksis for de økologiske landmænd i DK drøftes fortsat.

Reglerne i forordningen er ikke ændret væsentligt for landbrugsproduktionen, så i det store hele kan en mælke-, svine- eller fjerkræproduktion fortsætte som hidtil. Det er dog ikke længere muligt at have strammere statsregler i et EU-medlemsland. Derfor er det nødvendigt, at Plantedirektoratet ændrer de danske særregler, som har været fastlagt i den danske bekendtgørelse for økologi. Hvad det præcis kommer til at betyde for de økologiske landmænd i Danmark fra nytår, er ikke helt afklaret endnu, fordi det er et stort ønske hos økologiske landmænd og virksomheder at fastholde reglerne på det niveau, vi kender i dag.

Drøftelser om særregler/supplerende regler
De økologiske landmænd og organisationer drøfter derfor i øjeblikket om særreglerne skal opretholdes ved frivillige aftaler med mejerierne, Friland Food, ægpakkerier osv. som "brancheaftaler." Hvis det ønskes, vil det være muligt at fastlægge særreglerne som en del af en leveringsaftale. Gennem flere år har der fx været en aftale med de økologiske mejerier, at småkalve ikke sælges til opfedning i udlandet, og en aftale med Friland Food, at alle søer skal fare på friland. En anden mulighed, der undersøges, er, om betingelserne i tilskudsordningerne kan udvides med flere særregler. Et andet element i drøftelserne er kontrollen af eventuelle særregler som brancheaftaler, der vil skulle administreres som en supplerende kontrol betalt af landmænd eller virksomheder.

Særregler i Danmark som måske lempes fra den 1. januar 2009

 • 140 kg total N pr. ha
  Der kan efter EU-forordningen udbringes op til 170 kg total N pr. ha. Gødningsmængden reguleres dog også af den generelle gødningskvote, harmoniregler, og af tilskudsordningerne.
 • Krav om at dyrlægen skal efterbehandle med antibiotika
  Efterbehandling med antibiotika bliver tilladt. Dyrlægen skal fortsat stille diagnose og ordinere medicin til den første behandling.
 • Dyr, der skal sælges som økologisk kød, skal være født økologiske
  Dyr til slagt kan omlægges på 12 måneder. Fx ved omlægning af en hel bedrift eller indkøbte avlsdyr. Det er fortsat ikke muligt at indkøbe smågrise eller tyrekalve til slagt.
 • Alle dyr, på nær slagtesvin, skal være på græs i sommerperioden
  Kødkvæg (voksent kvæg/stude) kan slutfedes på stald, dog max 3 mdr. eller 1/5 af dyrets levetid.
 • Andelen af økologisk og omlægningsfoder beregnes pr. dyr pr. dag I EU-reglerne beregnes andelen på årsbasis. Andelen af ikke-økologisk foder kan dog ikke overstige 25 procent pr. dag (max 10 procent på årsbasis for svin og fjerkræ).

Fortolkninger af EU-forordningen som videreføres efter den 1. januar 2009
På mange områder giver EU-forordningen mulighed for fortolkning af reglerne. Derfor forventer Plantedirektoratet at kunne videreføre den danske praksis for brug af ikke-økologisk gødning og foder, og fortolkningerne om dyrenes velfærd, som nu er præciseret i bekendtgørelsen, men som fremover vil fremgå af vejledningen.

Ikke-økologisk gødning

Plantedirektoratet vurderer, at der ikke er nok økologisk gødning til rådighed i Danmark, og derfor kan praksis med at tillade 70 kg total N i ikke-økologisk gødning fortsætte uændret. Hvis der på et senere tidspunkt vurderes at være mere økologisk gødning til rådighed, vil den tilladte mængde af ikke-økologisk gødning blive sat ned.

Ikke-økologisk foder

Praksis fortsætter uændret og med den udfasningsplan der er fastlagt i EU-forordningen. Plantedirektoratet vurderer, at en række økologiske fodermidler er til rådighed i tilstrækkelig mængde, derfor er det ikke tilladt at fodre med fx ikke-økologisk grovfoder, korn eller ærter.

Udfasningsplanen for brug af ikke økologisk foder til svin og fjerkræ er:

 • Max 10 procent ind til 31. december 2009
 • Max 5 procent fra 1. januar 2010 til 31. december 2011

Regler om dyrevelfærd
Plantedirektoratet vurderer at de mange præciseringer om dyrevelfærd fra bekendtgørelsen fx fjerkræ velfærdvurderingssystemet, kan videreføres uændret, men det vil fremover fremgå af den nye vejledning.

Overgangsordninger for staldbygninger m.m.
De planlagte overgangsordninger for stalde m.m. fra den gamle EU-forordning (2092/91) videreføres til den 31. december 2010. Det gælder fx udfasningen af bindestalde. I en sidste-øjebliks-rettelse til EU-forordningen er der dog indsat en mulighed for at forlænge fristen i særlige tilfælde. Hvad det omfatter, vil blive præciseret i den nye vejledning.

Ny vejledning fra Plantedirektoratet til december
Plantedirektoratet forklarer og fortolker EU-reglerne i en ny vejledning, som udkommer inden den 1. januar. Eventuelle brancheaftaler eller andre supplerende regler vil ikke fremgå af Plantedirektoratets vejledning.


Kilde: Plantedir ektoratet


Af Birgit Ingvorsen
Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Økologi

Sidst bekræftet: 03-09-2008 Oprettet: 03-09-2008 Revideret: 03-09-2008

Forfatter

Økologi
Landskonsulent

Birgit Ingvorsen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Sådan bekæmper du kæmpebjørneklo på din øko-bedrift
Bjørneklo på bedriften SKAL bekæmpes og det gælder om at være grundig, at vurdere sin bestand og vælge den rigtige strategi...
20.04.18
Instruks for kontrol af økologisk jordbrugsproduktion
Interesserede kan læse Landbrugsstyrelsens instrukser til kontrollørerne om kontrollen af de økologiske bedrifter og virkso...
17.04.18
Økologisk Arealtilskud – ændring af ansøgning efter 20. april
Der er i år mulighed for at ændre kort-indtegningen og flytte markerne i ansøgning om nyt tilsagn. Ændringer kan foretages ...
16.04.18
Regler for økologisk planteavl
Kort oversigt over de vigtigste regler inden for økologisk planteavl og eksempler på omlægningsforløb.
16.04.18
Hjemmeproducerede læggekartofler på øko-omlægningsarealer
Det er muligt at dyrke læggekartofler til økologisk produktion på arealer under omlægning til økologi. Kravene er, at karto...
13.04.18