Succes med Økologi 

Oprettet: 27-05-2008

Dyrevelfærd i økologisk svineproduktion

Konferencen var arrangeret af Landscentret, Økologi og blev afholdt på Koldkærgård Konferencecenter den 30. november 2007 med støtte fra Fødevareministeriet

Baggrund
Det økologiske regelsæt adskiller sig fra andre produktionskoncepter dels ved at kravene er temmelig vidtgående, dels ved at være andet og mere end et koncept. Regelsættet rummer en målsætning om stadig udvikling. Med baggrund heri blev oplægsholderne bedt om at give deres
indspil til:

  • Definition af dyrevelfærd i den økologiske husdyrproduktion
  • At afdække, hvordan situationen er
  • At afdække fremtidige udfordringer
  • At afdække konflikter mellem økologisk regelsæt, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed
  • Input til nuværende/fremtidige projektarbejder herom
  • Beskrive indflydelse på fremtidig management på den økologiske bedrift med husdyr

Foto: Tomas Nørfelt, Dansk Landbrugsrådgivning Fra workshoppen
De godt 20 deltagere repræsenterede landboorganisationerne, afsætningen, forskning, Dyrenes Beskyttelse, Plantedirektoratet, primærproduktionen og rådgivningen.

Definition
Økologisk svineproducent Nicolaj Pedersen, Hovborg modtog anerkendelse fra deltagerne, da han gav følgende definition på dyrevelfærd:

"Dyrevelfærd er, når det enkelte individ er tilset hver dag, og når nødvendig behandling iværksættes rettidig."

Nicolaj Pedersen nævnte i den forbindelse overforbruget af arbejdskraft, som kendetegner den økologiske produktion. Hvorfor er det ikke positivt? Det kan være med til at dokumentere at ovenstående sker. Økologien bør i virkeligheden markedsføres på det større tidsforbrug!

Nu-situation
Forsker Marianne Bonde, Århus Universitet præsenterede detaljerede checklister indenfor hver dyregruppe til brug for kontrol af velfærden. Emnerne på tjeklisten var grupperet i: fodring, omgivelser, sundhed, minus smertefulde indgreb, hensigtsmæssig adfærd. Det var emnelister, hvor der ikke var taget stilling til acceptabelt/uacceptabelt niveau.

Udfordringer
Allerede under formiddagens plenum debat blev det klart, at der ikke foreligger sikre data for, hvad pattegrisedødeligheden er. Opgørelsesmetode hertil blev diskuteret livligt under workshoppen: Kan man uden videre gå ud fra, at økologiske søer føder ligeså mange levende fødte, som konventionelle søer, således at forskel i dødelighed i forhold til konventionelle = forskel i antal fravænnede pr. kuld?

Konsulent Tove Serup, Landscentret, Økologi præsenterede en række gode velfærdsarbejder udført af alle de forskellige aktører (forskningen, erhvervet, græsrodsarbejde m.v.)
Viden herfra mangler at blive koblet sammen til et velfærdsværktøj. Understregede dernæst, at netop grisens intelligens og aktive natur sætter os på en kæmpe udfordring m.h.t. til at kunne tilgodese dens naturlige behov.

Konflikter

Fra deltagerne blev der udtrykt bekymring over, at miljølovgivningen overruler de tiltag, vi gerne vil gøre for velfærden (f.eks. trynering og slagtesvin på græs) samt at vi reelt ikke ved, hvilken forestilling "forbrugeren" har med hensyn til hold af svin (friland kontra stald).

Nicolaj Pedersen ser store besætninger som en fordel, når der skal udøves godt management, men er det det, forbrugerne forbinder med økologi?
Derudover rejste han spørgsmålet om en accept af miljøspalter kan forsvares med en bedre hygiejne samt om den økologiske husdyrproduktion kan håndtere et evt. krav om økologisk halm?

Forslag til fortsat arbejde
Der var enighed om, at følgende emner fortsat fortjener fokus:

1. Smågrisedødelighed
2. Kastration
3. Avl for levedygtige grise (som passes af egen mor)
4. Hold af slagtesvin i systemer, som vi er stolte af at vise frem
5. Branchen bør tage initiativ til af løfte udviklingen af et velfærdsværktøj/-index
6. Fravænningsalder (mindre prioritet)

De to emner til præsentation i afsluttende plenum var:

3. Avl for levedygtige grise (som passes af egen mor)
4. Hold af slagtesvin i systemer, som vi er stolte af at vise frem

Hvad så nu?

Der er indledt et samarbejde med Avlsafdelingen, Dansk Svineproduktion om en gennemgang af de konventionelle avlsmål set i forhold til de egenskaber, som der er behov for i den økologiske produktion. Resultatet forventes at foreligge i løbet af februar måned.

Et arbejde om staldindretning blev afsluttet i oktober 2007. Resultatet er et idekatalog, som bl.a. sætter fokus på kombinationen af regler og adfærd. Der er et stort behov for at videreudvikle og Dyrenes Beskyttelse vil tage slagtesvineproduktionen med i deres konceptudvikling, som ellers hidtil har været afgrænset til diegivende søer.

Det drøftes fortsat, hvordan udvikling af et velfærdsværktøj/-index kan tage form. Et igangværende projekt med fokus på slagtesvin (slagtekvalitet og management) kører i 2008 og ind i 2009. Det forventes, at der her bliver mulighed for inspiration og erfaringsopsamling til forbedret management - også i forhold til dyrevelfærd.
Derudover arbejdes der på at skaffe midler, sådan at branchen kan forestå arbejdet med at formulere et velfærdsindex - gerne i samarbejde med dyrlæger, forskere og tilsvarende arbejde indenfor den konventionelle produktion, forestået af Dansk Svineproduktion.

Opsamling af workshop på Dyrevelfærdskonferencen, Koldkærgaard 30. november 2007.

Konferencen er finansieret med tilskud under Innovationsloven fra Direktoratet for FødevareErhverv

Artiklen har været bragt i en avis eller et tidsskrift under Dansk Landbrugs Medier.

 

Sidst bekræftet: 14-05-2019 Oprettet: 27-05-2008 Revideret: 27-05-2008

Forfatter

Økologi
Landskonsulent

Tove Serup

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Regler for økologisk svinehold
Oversigt over de vigtigste regler for økologisk svinehold
26.03.20
Se de nye krav til smittebeskyttelse indenfor griseproduktion
Frilandsbesætninger har mulighed for at have forrummet med de tilhørende faciliteter i en skurvogn i tilknytning til indgan...
19.03.20
Sådan omlægges til økologisk griseproduktion
Konventionel produktion kan omlægges til økologisk produktion
15.11.19
Overvejelser før etablering af økologisk smågrise-/slagtesvinestald
Hvad skal man overveje inden man går i gang med byggeriet? Her på siden kan du læse om de problemstillinger landmanden / ko...
15.11.19
Ofte stillede spørgsmål før omlægning
Denne artikel giver svar på de oftest stillede spørgsmål, i forbindelse med omlægning og etablering af økologisk svineprodu...
15.11.19