Af samme forfatter
Oversigt over de vigtigste regler for økologisk svinehold
Frilandsbesætninger har mulighed for at have forrummet med de tilhørende faciliteter i en skurvogn i tilknytning til indgangen til besætningen.
Konventionel produktion kan omlægges til økologisk produktion
Hvad skal man overveje inden man går i gang med byggeriet? Her på siden kan du læse om de problemstillinger landmanden / konsulenten bliver stillet over for.
Denne artikel giver svar på de oftest stillede spørgsmål, i forbindelse med omlægning og etablering af økologisk svineproduktion. "10 hurtige spørgsmål og svar"
Få mere at vide om kontrol af økologisk griseproduktion. Læs om f.eks. dyrevelfærd og medicin, de skærpede regler for økologisk produktion samt brancheregler.
Omlægning til økologisk griseproduktion kræver normalt langtidsplanlægning – især, når det omfatter husdyrhold.
Der er et stort potentiale for vækst af den økologiske svineproduktion, men tilgangen af nye producenter udebliver.
- I de fleste tilfælde bliver kravene dog mere lempelige end de normtal, der blev sendt ud sidste år – og udsat til i år.
De viste tegninger er baseret på Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning, BEK nr.760 af 30/07/2019
Den ny EU forordning er vedtaget og træder i kraft 1. januar 2021. Lige nu arbejdes der på at præge indholdet af de detaljerede regler og fortolkninger i ”gennemførelsesbestemmelserne”.
Få inspiration til brug af grovfoder til slagtesvin fra Øko- og frilandsproducenter.
Omhandler økologisk og konventionelt sohold på friland fra etablering af farefolden til fravænning af pattegrisene. Anbefalede rutiner er forklaret og beskrevet i manualen, mens de er skrevet som korte anvisninger med billeder i faktaarkene.
Det anbefales at bruge syre i foder eller drikkevand, men reglerne er komplekse.
Økologiske svineproducenters eksperimenter med udfasning af zink, har ført til værdifulde erfaringer.
Her er samlet faglitteratur målrettet økologisk svineproduktion, men størstedelen af stoffet er også relevant for konventionelle frilandsproducenter.
Artikel Økologisk Nyhedsbrev Af Tove Serup, SEGES Økologi
Fødevarestyrelsens generelle regler om brug og opbevaring af veterinære lægemidler er altid gældende. Derudover skal de mere restriktive økologiregler for sygdomsbehandling og brug af veterinære lægemidler overholdes.
Herunder beskrives håndtering af antibiotika, smertelindrende midler til brug for kastration af grise, smertelindrende midler til brug ved andet end kastration, parasitmidler (antiparasitære midler, ormemidler) og zink.
Obduktioner af 3.298 økologiske pattegrise viser at, der er stor variation i dødsårsagerne imellem besætningerne og i mindre grad i de skiftende årstider. Den største andel af pattegrise, som dør i faremarken, er lagt ihjel.
Sundhed kommer fra maven – eller rettere - tarmen. Et univers af tarmbakterier, videregivet fra mor til afkom, er afgørende for en god sundhed, men egen kost og livsvilkår har stadig betydning.
Hestebønner rummer stort potentiale som økologisk proteinkilde. Især ved overgangen til 100 pct. økologisk fodring, hvor det specielt er manglen på protein, der er en udfordring. Netop nu testes hestebønner som grisefoder.
Hvordan skal hegnene etableres, hvor mange tråde anbefales det at have og hvem er det egentlig, man forsøger at holde ude af folden?
I denne artikel kan du læse om arealbehov til grise, der holdes på friland samt anvende et regneark til beregning af arealkrav og foldstørrelse.
Nyt regneark, som benyttes til beregning af dyreenheder og foldstørrelser for svin på friland
Videncentret for Landbrug, Økologi har i samarbejde med Udviklingscentret for Husdyr på Friland set på forskellige racer til det økologiske sohold.
En netop afsluttet analyse gennemført af chefkonsulent, dyrlæge Jan Dahl, Landbrug & Fødevarer, viser interessante aspekter vedrørende tildeling af grovfoder til slagtesvin.
Brug tiden indtil høst på at indrette gode rensnings- tørrings- og lagerfaciliteter, som bl.a. kan imødegå dannelse af ochratoksin
Hemp cakes are being tested as an ingredient in organic feed for pigs. In short, the testing concludes that the hemp fed pigs are alive and well.
Hamp er en gammel kulturplante og måske en del af løsningen i den svære opgave med at afbalancere aminosyreforsyningen i økologisk svinefoder.
Hvad har du temperament til? Er det egenproduktion eller er det indkøb af polte / gylte? Få det afklaret på denne side
Dyrene kan blive forgiftet gennem foder, vand, halm og vilde planter. Læs her hvordan du kan forebygge evt. problemer med forgiftninger
Målene for dyrevelfærd i de økologiske svinebesætninger blev diskuteret ved en workshop på konferencen Økologi og dyrevelfærd.
Al anvendelse af medicin, ormemidler, vacciner og serum skal skrives i logbogen. Herunder er det nærmere beskrevet, hvilke andre informationer der skal med i logbogen
Holddrift kan være aktuelt for mange små- og mellemstore sohold. Holddrift betyder, at der kan sælges eller overflyttes store hold. Det har betydning for økonomien, når der kan fyldes en vogn eller en sti på en gang
Læs her om fordele og ulemper ved hjemmeblanding af økologisk foder
Læs i denne artikel om typiske grovfodermidler, samt hvordan grovfoderet håndteres, så foderspildet mindskes
Denne artikel omhandler resultatet fra første etape, som har råvareanalyser og fodersammensætning som fokusområde.
Hvad skal de drægtige have, hvad skal de diegivende have? Få uddybet foderbehovet for alle dyregrupper på denne side.
I denne artikel findes oplysninger om foderoptimering, proteinafgrøder, samt fodermidler og anbefalinger
Artiklen beskriver farefolden, redebygning, faring og pattegrisenes første døgn
Her beskrives fravænningen af smågrise og hvad der deraf følger, af problemer med eks. diarré. På siden findes også forskellige anbefalinger og løsningsforslag til fravænningsproblematikken
Herunder beskrives de forskellige faktorer som har indflydelse på reproduktionen
Her på siden kan du læse om de forskellige betegnelser for racekombinationer
På denne side kan du læse, hvordan foldene indrettes så miljøet belastes mindst muligt
Denne artikel oplyser om de forskellige staldsystemer,der kan anvendes ved løbning af søer, samt fordele, ulemper og krav ved de forskellige muligheder