Feedback Form

Af samme forfatter
- I de fleste tilfælde bliver kravene dog mere lempelige end de normtal, der blev sendt ud sidste år – og udsat til i år.
Det undersøges netop nu under kontrollerede forhold i et foderforsøg.
Få inspiration til brug af grovfoder til slagtesvin fra Øko- og frilandsproducenter.
Omhandler økologisk og konventionelt sohold på friland fra etablering af farefolden til fravænning af pattegrisene. Anbefalede rutiner er forklaret og beskrevet i manualen, mens de er skrevet som korte anvisninger med billeder i faktaarkene.
Uddrag af tekst fra Husdyrgødningsbekendtgørelsens (nr. 865 af 23.06.2017) Kapitel 3 omhandlende placering af anlæg m.v., §§ 5, 6, 7 og 8.
Oversigt over de vigtigste regler for økologisk svinehold
Det anbefales at bruge syre i foder eller drikkevand, men reglerne er komplekse.
Økologiske svineproducenters eksperimenter med udfasning af zink, har ført til værdifulde erfaringer.
I 2015 introducerede Danavl et økologisk indeks på soracerne Landrace og Yorkshire. Der har været god interesse for beregningen, og 12 besætninger har i 2016 bestilt doser baseret på indekset.
På en netop afholdt netværksdag blev der gjort status over de projekter, der har været gennemført om avl til øko-svineproduktion. Til trods for den store indsats er der brug for mere viden, inden der laves et avlsprogram.
Artikel Økologisk Nyhedsbrev Af Tove Serup, SEGES Økologi
Fødevarestyrelsens generelle regler om brug og opbevaring af veterinære lægemidler er altid gældende. Derudover skal de mere restriktive økologiregler for sygdomsbehandling og brug af veterinære lægemidler overholdes.
Herunder beskrives håndtering af antibiotika, smertelindrende midler til brug for kastration af grise, smertelindrende midler til brug ved andet end kastration, parasitmidler (antiparasitære midler, ormemidler) og zink.
Obduktioner af 3.298 økologiske pattegrise viser at, der er stor variation i dødsårsagerne imellem besætningerne og i mindre grad i de skiftende årstider. Den største andel af pattegrise, som dør i faremarken, er lagt ihjel.
Sundhed kommer fra maven – eller rettere - tarmen. Et univers af tarmbakterier, videregivet fra mor til afkom, er afgørende for en god sundhed, men egen kost og livsvilkår har stadig betydning.
Hestebønner rummer stort potentiale som økologisk proteinkilde. Især ved overgangen til 100 pct. økologisk fodring, hvor det specielt er manglen på protein, der er en udfordring. Netop nu testes hestebønner som grisefoder.
Eksperter er i gang med at samle data fra 6000 faringer og 4000 obduktioner af døde pattegrise. Det gælder om at klarlægge hvornår i diegivningsperioden pattegrisene dør, og hvad de dør af. Der er tale om den hidtil største datamængde i Danmark om emnet.
Fokus på paradokset stort potentiale for vækst af den økologiske svineproduktion, men tilgangen af nye producenter udebliver.
Hvordan skal hegnene etableres, hvor mange tråde anbefales det at have og hvem er det egentlig, man forsøger at holde ude af folden?
I denne artikel kan du læse om arealbehov til grise, der holdes på friland samt anvende et regneark til beregning af arealkrav og foldstørrelse.
Nyt regneark, som benyttes til beregning af dyreenheder og foldstørrelser for svin på friland
Nye hyttetyper forbedrer arbejdsmiljøet omkring grisene.
Torsdag den 21. november 2013 var der faglig temadag i Sabro.
Videncentret for Landbrug, Økologi har i samarbejde med Udviklingscentret for Husdyr på Friland set på forskellige racer til det økologiske sohold.
En netop afsluttet analyse gennemført af chefkonsulent, dyrlæge Jan Dahl, Landbrug & Fødevarer, viser interessante aspekter vedrørende tildeling af grovfoder til slagtesvin.
Få mere at vide om kontrol af økologisk svineproduktioner. Læs om fx dyrevelfærd og medicin, de skærpede regler for økologisk produktion samt brancheregler.
Præsentationer vist på den faglige temadag for frilands- og økologiske svineproducenter den 20. november 2012 i Billund.
Brug tiden indtil høst på at indrette gode rensnings- tørrings- og lagerfaciliteter, som bl.a. kan imødegå dannelse af ochratoksin
Som konventionel producent kan man vælge at blive økolog, i dag er der en god afsætning af økogrise.
Dette er et kort sammendrag af reglerne for sygestier i økologisk svineproduktion.
Læs om, hvordan man kan tage kampen op med de små, men meget modstandsdygtige æg fra indvoldsorm.
Denne artikel er anden artikel om projektet ”Robuste racer til økologiske svineproduktion”. Første artikel fortalte om økologisk svineproduktion i England.
Jagten på gode gener til den økologiske svineproduktion er gået ind.
Kvalitetsfoder kan redde meget, men ikke alt. Foder- og vandhygiejne, staldforhold og besætningens sundhedsprofil er brikker, som alle skal falde på plads sammen med foderforsyningen.
Omlægning kræver en omlægningsplan som skal underskrives af en autoriseret rådgiver.
Omlægning til økologisk svineproduktion kræver normalt langtidsplanlægning – især, når det omfatter husdyrhold.
Hemp cakes are being tested as an ingredient in organic feed for pigs. In short, the testing concludes that the hemp fed pigs are alive and well.
Det kræver en vedholdende indsats at opnå den højest mulige afregning for økologisk slagtesvin.
Pattegrisedødelighed er et væsentligt dyrevælfærdsproblem i økologisk jordbrug. Problemet er komplekst og derfor svært at imødegå.
Hamp er en gammel kulturplante og måske en del af løsningen i den svære opgave med at afbalancere aminosyreforsyningen i økologisk svinefoder.
Her kan du læse om projektet
I et projekt, støttet af Fonden for Økologisk Landbrug og Direktoratet for FødevareErhverv, undersøgte man tre typer grovfoder til drægtige søer. Målet var at iagttage ædelyst, huld, håndtering og holdbarhed.
I et projekt, støttet af Fonden for Økologisk Landbrug og Direktoratet for FødevareErhverv, undersøgte man tre typer grovfoder til drægtige søer. Målet var at iagttage ædelyst, huld, håndtering og holdbarhed.
I artiklen gives en kort status for fordampningsprojekt, og der redegøres for resultatet af laboratoriumafprøvning og tiltag omkring en afprøvning i praksis.
Hvad har du temperament til? Er det egenproduktion eller er det indkøb af polte / gylte? Få det afklaret på denne side
Dyrene kan blive forgiftet gennem foder, vand, halm og vilde planter. Læs her hvordan du kan forebygge evt. problemer med forgiftninger
Målene for dyrevelfærd i de økologiske svinebesætninger blev diskuteret ved en workshop på konferencen Økologi og dyrevelfærd.
Denne artikel giver svar på de oftest stillede spørgsmål, i forbindelse med omlægning og etablering af økologisk svineproduktion
Al anvendelse af medicin, ormemidler, vacciner og serum skal skrives i logbogen. Herunder er det nærmere beskrevet, hvilke andre informationer der skal med i logbogen
Holddrift kan være aktuelt for mange små- og mellemstore sohold. Holddrift betyder, at der kan sælges eller overflyttes store hold. Det har betydning for økonomien, når der kan fyldes en vogn eller en sti på en gang
Læs her om fordele og ulemper ved hjemmeblanding af økologisk foder
Læs i denne artikel om typiske grovfodermidler, samt hvordan grovfoderet håndteres, så foderspildet mindskes
Denne artikel omhandler resultatet fra første etape, som har råvareanalyser og fodersammensætning som fokusområde.
Hvad skal de drægtige have, hvad skal de diegivende have? Få uddybet foderbehovet for alle dyregrupper på denne side.
I denne artikel findes oplysninger om foderoptimering, proteinafgrøder, samt fodermidler og anbefalinger
Artiklen beskriver farefolden, redebygning, faring og pattegrisenes første døgn
Her beskrives fravænningen af smågrise og hvad der deraf følger, af problemer med eks. diarré. På siden findes også forskellige anbefalinger og løsningsforslag til fravænningsproblematikken
Danmarks JordbrugsForskning har i en undersøgelse på 3 frilandsbesætninger under studielandbrugene fundet, at 13 pct. af søerne står for 43 pct. af de døde grise.
Herunder beskrives de forskellige faktorer som har indflydelse på reproduktionen
Her på siden kan du læse om de forskellige betegnelser for racekombinationer
Nyhedsbrevet Danish Meat omtaler en interessant undersøgelse foretaget af Slagteriernes Forskningsinstitut
På denne side kan du læse, hvordan foldene indrettes så miljøet belastes mindst muligt
Denne artikel oplyser om de forskellige staldsystemer,der kan anvendes ved løbning af søer, samt fordele, ulemper og krav ved de forskellige muligheder
Hvad skal man overveje inden man går i gang med byggeriet? Her på siden kan du læse om de problemstillinger landmanden / konsulenten bliver stillet over for.
Nøgletal om reproduktion, foder og forbrug af tid. Del af projektet OPTUR - Optimal udnyttelse af ressourcer og bedre dyrevelfærd i økologisk svineproduktion.
Se svinene i projektet OPTUR - Optimal udnyttelse af ressourcer og bedre dyrevelfærd i økologisk svineproduktion.
Ledende forsøgsmedarbejder Gorm Veggerby, Rugballegaard, fører logbog i projektet OPTUR - Optimal udnyttelse af ressourcer og bedre dyrevelfærd i økologisk svineproduktion.
Deltagere i projektet OPTUR - Optimal udnyttelse af ressourcer og bedre dyrevelfærd i økologisk svineproduktion.
Resultater af græsmarksstyring, dvs. foldregulering og slæt. Del af projektet OPTUR - Optimal udnyttelse af ressourcer og bedre dyrevelfærd i økologisk svineproduktion.