Feedback Form

Af samme forfatter
Kom og se hvordan de høster halmstub og efterafgrøde på Viftrupgård ved Spjald. Ved at skårlægge en høj stub sammen med græsset i efterafgrøden får man en ensilage, der har høj værdi i biogasanlægget. En metode, de har succes med på Viftrupgård.
Udviklingen af teknikker til fremstilling af protein fra græs og kløver er nu så langt, at de første græsprotein-anlæg er på vej til at blive etableret. På Ausumgaard ved Holstebro afholdes et møde 7. oktober hvor anlægskonceptet præsenteres.
Omlægning til økologisk drift giver mere græs og større kulstofopbygning i jorden. Det kan tælle med som en del af den nationale reduktionsforpligtigelse. Der er beregnet tal for effekten af den nuværende økologivækst og af udlægning af miljø-græs.
Biogasanlæg der bruger glycerin, fik i 2017 godkendt, at de kunne afsætte den afgassede gødning til økologiske bedrifter, selvom der ikke var GMO-frihedserklæring for den anvendte glycerin. Den ordning blev udvidet til også at gælde i 2018 og nu også 2019
Afgasset gødning fra biogasanlæg skal overholde de økologiske gødningsregler, når det anvendes på økologiske marker. I denne artikel kan du læse, hvordan man sikrer det.
På en workshop om kulstofbinding på kvægbrug formulerede deltagerne en række indsatser, som kvægbrugere kan gøre for at få mindre udledning af klimagasser fra deres bedrift.
En ny teknologi til staldforsuring af gylle bruger melasse i stedet for svovlsyre. Det giver en række fordele bl.a. at gyllen giver ekstra biogas, og metoden kan bruges i økologiske stalde.
Se video fra forsøg, hvor halm står sammen med kraftig efterafgrøde i ribbehøstet byg.
OrganoFinery20.03.17
Omtale af aktiviteter og resultater i projekt OrganoFinery, hvor økologisk kløvergræs omdannes til proteinfoder til fjerkræ.
Produktet har især en positiv effekt på jordens struktur og vandholdende evne.
Omtale af aktiviteter og resultater i projektet: Reduceret kvælstoffordampning ved hjælp af bioforsuring af gylle
Her finder du materiale, som beskriver erfaringerne med økologisk biogas
I denne artikel vises eksempler på økonomien i at afgasse faste biomasser fra økologisk jordbrug.
Modelberegning af økonomien i at producere biogas fra forskellige økologiske plantematerialer viser, at frøgræshalm, halm og kløvergræs bidrager med positiv økonomi. Høst af halm og kløvergræs sammen giver det bedste afkast pr. ha.
Modelberegning af økonomien i at producere økologisk gødning og biogas for økologiske planteavlere viser en for stor økonomisk risiko. Men modellen er god, hvis økonomien kan optimeres.
Selvom ensilering er dyrere end halmbjærgning er der en række fordele ved at ensilere halm og efterafgrøde sammen, der gør det til en interessant måde at udnytte halm til biogas også økonomisk.
Halm udgør en kæmpe ressource til biogasproduktion i både konventionel og økologisk produktion. Men halmen skal bearbejdes, før den for alvor kan udnyttes i biogasanlægget. Artiklen præsenterer nogle af de maskiner, der kan bruges til formålet.
I projektet HighCrop er der blevet udviklet et planlægnings- og rådgivningsværktøj, hvor man ved hjælp af billedkort kan finde de indsatsområder, der er mest relevante for en given bedrift.
Halm kan ensileres sammen med efterafgrøder og på den måde blive nemmere at bruge til biogasproduktion. Det kan øge landbrugets produktion af biogas betragteligt, og give efterafgrøderne en større værdi.