Af samme forfatter
Biogasgødning får større og større betydning for den økologiske produktion og kan være med til mindske klimaaftrykket.
Før etablering af anlæg til produktion af græsprotein kan et økonomisk kalkuleprogram og vejledning om forretningsmodel guide til valg af det bedste koncept.
Biogasanlæg der bruger glycerin, fik i 2017 godkendt, at de kunne afsætte den afgassede gødning til økologiske bedrifter, selvom der ikke var GMO-frihedserklæring for den anvendte glycerin. Den ordning er blevet forlænget til nu også til at gælde i 2020.
Efterårsensilering af rajgræs sammen med en høj halmstub af korn kan levere 4.000 kg tørstof pr. ha, der er meget velegnet til biogasproduktion og kan kan bruges uden begrænsninger. Økonomisk giver det en ekstra indtægt på op til 2.000 kr. pr. ha.
Kom og se hvordan de høster halmstub og efterafgrøde på Viftrupgård ved Spjald. Ved at skårlægge en høj stub sammen med græsset i efterafgrøden får man en ensilage, der har høj værdi i biogasanlægget. En metode, de har succes med på Viftrupgård.
Omlægning til økologisk drift giver mere græs og større kulstofopbygning i jorden. Det kan tælle med som en del af den nationale reduktionsforpligtigelse. Der er beregnet tal for effekten af den nuværende økologivækst og af udlægning af miljø-græs.
Afgasset gødning fra biogasanlæg skal overholde de økologiske gødningsregler, når det anvendes på økologiske marker. I denne artikel kan du læse, hvordan man sikrer det.
Workshoppen: "Kulstofbinding på kvægbrug - måling og tiltag" belyste hvor, langt man er kommet i bestræbelsen på at bruge kulstofbinding i jorden som et kilma-virkemiddel. Se præsentationerne fra workshoppen afholdt i Foulum den 1. oktober 2018.
Nye forsøg med samlet høst af halm og efterafgrøder til biogas produktion understreger, at efterafgrødernes vækst varierer meget, og at ribbehøst er den bedste metode til at sikre en stor stående halmmængde.
Se video fra forsøg, hvor halm står sammen med kraftig efterafgrøde i ribbehøstet byg.
OrganoFinery20.03.17
Omtale af aktiviteter og resultater i projekt OrganoFinery, hvor økologisk kløvergræs omdannes til proteinfoder til fjerkræ.
Produktet har især en positiv effekt på jordens struktur og vandholdende evne.
Præsentation af hollandsk prototype af mobilt bioraffinaderi fra firmaet Grassa.
En samlet høst af halm og efterafgrøder efter ribbehøst eller mejetærskning med høj kornstub kan være en mulighed for at gøre det rentabelt at høste biomassen til biogasproduktion
Et stigende behov for biogas vil medføre en stigende efterspørgsel efter halm til biogas. Forbehandling af tør halm er dyrt. Ensilering af halm sammen med en efterafgrøde er en enkel og robust måde at bjærge halm til brug i biogasanlæg.
Driftslederne fra 11 biogasanlæg er blevet interviewet om deres erfaringer med at håndtere dybstrøelse og andre faste biomasser på deres biogasanlæg.
Omtale af aktiviteter og resultater i projektet: Reduceret kvælstoffordampning ved hjælp af bioforsuring af gylle
Her finder du materiale, som beskriver erfaringerne med økologisk biogas
I denne artikel vises eksempler på økonomien i at afgasse faste biomasser fra økologisk jordbrug.
Modelberegning af økonomien i at producere biogas fra forskellige økologiske plantematerialer viser, at frøgræshalm, halm og kløvergræs bidrager med positiv økonomi. Høst af halm og kløvergræs sammen giver det bedste afkast pr. ha.
Modelberegning af økonomien i at producere økologisk gødning og biogas for økologiske planteavlere viser en for stor økonomisk risiko. Men modellen er god, hvis økonomien kan optimeres.
Selvom ensilering er dyrere end halmbjærgning er der en række fordele ved at ensilere halm og efterafgrøde sammen, der gør det til en interessant måde at udnytte halm til biogas også økonomisk.
Halm udgør en kæmpe ressource til biogasproduktion i både konventionel og økologisk produktion. Men halmen skal bearbejdes, før den for alvor kan udnyttes i biogasanlægget. Artiklen præsenterer nogle af de maskiner, der kan bruges til formålet.
I projektet HighCrop er der blevet udviklet et planlægnings- og rådgivningsværktøj, hvor man ved hjælp af billedkort kan finde de indsatsområder, der er mest relevante for en given bedrift.
Halm kan ensileres sammen med efterafgrøder og på den måde blive nemmere at bruge til biogasproduktion. Det kan øge landbrugets produktion af biogas betragteligt, og give efterafgrøderne en større værdi.