Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-02-2012

  

Oprettet: 18-10-2010
Revideret: 26-10-2010

Vejledende interne grovfoderpriser for 2010 og 2011

Skøn over de vejledende interne grovfoderpriser 2010 og 2011 er foretaget med baggrund i budgetkalkulerne 2010 og 2011.

For produktionsåret 2010 er intern grovfoderpris vurderet til 1,10 kr./FE. For produktionsåret 2011 skønnes den vejledende interne pris at være på 0,95 kr. pr. FE.

Den interne grovfoderpris anvendes principielt til at vurdere indtjeningen i marken og omkostningerne i stalden for at give et udtryk for økonomien i henholdsvis planteproduktionen og kvægproduktionen.

Den interne grovfoderpris fastlægges som Omkostninger ved at dyrke grovfoderet (normalt inkl. alle stk. omkostninger, arbejds- og maskinomkostninger) tillagt den alternative indtjening arealet kunne have været anvendt til (normalt DB II for vårbyg uden udlæg eller anden relevant alternativ afgrøde). Da der kan være forskelle i krav til suppleringsfoder afhængig af grovfoder (f.eks. pga. forskelle i proteinindhold), bør der principielt foretages en korrektion for dette, hvis man vil have et så korrekt billede af økonomien i grovfoderproduktionen som muligt.

Der er 4 forskellige niveauer for beregning af den interne pris:

  1. Ejendomsprisen pr. afgrøde
  2. Ejendomsprisen for alle afgrøder
  3. Vejledende intern pris pr. afgrøde
  4. Vejledende intern pris for alle afgrøder.

Rent principielt bør altid anvendes en individuel ansat intern pris, dvs. ”Ejendomsprisen pr. afgrøde”.

Dette er imidlertid ofte vanskeligt at beregne, da ikke alle data er til rådighed – enten fordi de ikke findes, eller fordi de ikke er til rådighed på det tidspunkt, man skal anvende dem.

Derfor anvendes ofte den ”Vejledende interne grovfoderpris”. Denne vejledende interne priser på grovfoder anvendes til brug ved både planlægning og opgørelse. Dvs. ved værdiansættelse af beholdninger i Årsrapporten, fastlæggelse af dækningsbidraget i mark og stald ved produktionsregnskaber, samt ved budgetkalkulerne  

Men har man individuelt opgjorte interne priser, bør disse anvendes både til planlægning og en senere opfølgning.

Princippet for vejledende interne grovfoderpris
Beregning af de vejledende interne priser på grovfoder tager udgangspunkt i:

  • Stk. omkostninger ved dyrkning af grovfoderafgrøden
  • Maskin- og arbejdsomkostningerne ved dyrkning af grovfoderafgrøden
  • Dækningsbidraget (efter arbejds- og maskinomkostninger) for den alternative afgrøde (vårbyg)

Der beregnes en vægtet gennemsnitlig pris for de 4 grovfoderafgrøder, der indgår i den vejledende interne grovfoderpris. Summen af vægtningen udtrykker således prisen for grovfoderet som et gennemsnit for afgrøderne Majs, Helsæd og Græs, uanset landsdel. På denne måde sikres en vis dynamik i forhold til kornpris, udvikling i produktionsomkostningerne mellem afgrøder samt udvikling i afgrødevalg og – omfang. Forudsætninger for beregningen vist nedenfor er baseret på budgetkalkulerne se Budgetkalkuler

I nedenstående tabel er vist beregningen af den vejledende interne pris på grovfoder for 2010 og 2011 – med udgangspunkt i budgetkalkuler (ajourført oktober 2010)

Vejledende intern grovfoderpris 2010 konventionelt
  Majs helsæd Byghelsæd Slætgræs Slætgræs inkl. afgræsning
Arealfordeling i procent 40 % 10 % 30 % 20 %
Omkostninger inkl. maskin- og arbejdsomkostninger, øre pr. FE   71   75   94   65
Mistet DB af alternativafgrøden, øre pr. FE (jordleje)   27   41   31   39
Intern pris, øre pr. FE 98 116 124 104
Gennemsnitlig intern pris 110 øre pr. FE

Som gennemsnit for alle afgrøder anbefales en pris på 110 øre pr. FE. For majs kan regnes med en afrundet værdi på 100 øre pr. FE og for græs med en afrundet værdi på 115 øre pr. FE

Vejledende intern grovfoderpris 2011 konventionelt
  Majs helsæd Byghelsæd Slætgræs Slætgræs inkl. afgræsning
Arealfordeling i procent 40 % 10 % 30 % 20 %
Omkostninger inkl. maskin- og arbejdsomkostninger, øre pr. FE   71   76   96   67
Mistet DB af alternativafgrøden, øre pr. FE (jordleje)   14   22   17   21
Intern pris, øre pr. FE 86 99 112 89
Gennemsnitlig intern pris 95 øre pr. FE

Som gennemsnit for alle afgrøder anbefales en pris på 95 øre pr. FE. For majs kan regnes med en afrundet værdi på 85 øre pr. FE og for græs med en afrundet værdi på 100 øre pr. FE

Det må fremhæves, at ovenstående Vejledende Interne Grovfoderpris er et skøn over den forventede pris for produktionsårene 2010 og 2011. Hvis der sker væsentlige ændringer i pris- og omkostningsforhold, vil der blive beregnet ajourførte vejledende priser ved ajourføringerne af budgetkalkulerne.

Der vil ved årsskiftet blive udsendt en endelig vejledende grovfoderpris for 2010, som grundlag for opgørelse af beholdninger.

Variationen i den interne grovfoder pris afhænger blandet andet af, hvordan den alternative indtjening på arealet udvikler sig.

Oversigt over følsomheden i den interne grovfoder pris ud fra variationen i afregningspris på vårbyg.

Kr./ kg Øre/FE
Byg, pris Majs helsæd Byghelsæd   Slætgræs Slætgræs inkl. afgræsning Gns. græs Gns. alle
1,3 102 122 129 110 122 114
1,2 97 114 123 103 115 108
1,1 92 106 117 95 108 101
1,0 87 98 111 88 101 95
0,9 81 90 105 80 94 89

Udviklingen i de interne overførselspriser for 2006 - 2009 samt forventningen til 2010 og 2011.

  Vejledende grovfoderpris, øre/FE
  Konventionelt Økologisk
  År  Vægtet gennemsnit, alle afgrøder Vægtet gennemsnit alle afgrøder
2006 90 110
2007 120 140
2008 120 140
2009 95 130
2010 110 140
2011 95 140 

Når man skal anvende den interne grovfoderpris ved kalkulationer over omkostningerne i kvægproduktionen, vil en del af det foder, der anvendes i et kalenderår, være produceret i det foregående år. Derfor bør man ved kalkuler for kvægproduktionen anvende et gennemsnit af prisen for foregående år og indeværende år.

Dette medfører, at der for kvægkalkulerne for 2010 bør anvendes en intern pris på gennemsnittet af de 95 øre pr. FE, der blev regnet med i 2009 og ovenstående 110 øre pr. FE.

Dvs. regn med 100 øre pr. FE i kvægkalkulen for 2010 og 2011.

Sidst bekræftet: 04-10-2011 Oprettet: 18-10-2010 Revideret: 26-10-2010

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Seniorkonsulent

Karen Jørgensen

Erhvervsøkonomi


Af samme forfatter

AP 4 Kalkuler til bioenergi
Græskalkuler til bioenergi, primært biogas.
20.09.19
Hvorfor har gylle til biogas ingen værdi?
Biogasanlæggene betaler for bæredygtige råvarer, men selvom husdyrgødning hører til i kategorien bæredygtige affaldsprodukt...
06.09.19
Forsyning af biomasser til forarbejdsningsanlæg
Produktion af græsprotein er et nyt område, som har stor opmærksomhed fra forskere. Senest har Det Nationale Bioøkonomipane...
19.11.18
Anskueliggørelse af landmændenes forretningspotentialer indenfor biomasse og bioenergi gennem analyser og beregninger
Landmændenes forretningspotentialer inden for biomasse og bioenergi anskueliggøres gennem analyser og beregninger.
02.01.18