Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 28-01-2010

Maskinøkonomi 

Oprettet: 06-01-2003
Revideret: 22-08-2006

EDB-værktøjer

Maskinøkonomi

Revideret: 22-08-2006

Forfatter: Heidi Hundrup Rasmussen.


- Hvilke edb-værktøjer kan være til støtte og hjælp ved mekaniseringsplanlægning?


Indhold

punkttegn Internetværktøjer
punkttegn Grovanalyse Maskiner
punkttegn Kapacitetsomkostninger
punkttegn Grovanalyse Mark
punkttegn Bedriftsløsning
punkttegn Maskinjournal
punkttegn Bedriftsplan
punkttegn INVE 94
punkttegn Regneark
punkttegn Kapaciteter ved markarbejdet (DRIFT 2000)
punkttegn ARBEJDSPROFIL
punkttegn Udnyttelsesgrader (prototype)
punkttegn Økonomi i radrensning og båndsprøjtning
punkttegn Beregning af økonomien i reduceret jordbearbejdning
punkttegn Grovanalyse Arbejde

Grovanalyse Maskiner
Start programmet...

Formål
Formålet med en grovanalyse af maskinomkostningerne er at få et skøn over størrelsen af disse. Skønnet er ikke særlig sikkert men giver en fornemmelse af størrelsen og grundlag for en vurdering af, om en nærmere analyse og vurdering er nødvendig. Der kan indberettes nogle få oplysninger om værdi på maskiner, stykomkostninger, mv. for et givet år og herefter beregnes omkostningerne. Der er også mulighed for at få beregnet omkostningerne som gennemsnit over alle de år, der er indberettet.

Sammenligning
Når tallene er indberettede kan de sammenlignes med hvad andre bedrifter opnår. Der kan vælges forskellige kriterier så sammenligningen kommer så tæt på en bedrift med samme produktion mv., som udgangspunktet

Konklusion
Hvis omkostninger er for store eller der ønskes en nærmere vurdering af de videre tiltag, så kontakt en konsulent.

til top


Kapacitetsomkostninger
Start programmet...

Formål
Formålet er at vise kapacitetsomfangets sammenhæng med produktionsomfanget. Modellen er velegnet til beskrivelse af kapacitetsomkostningerne på kvægbrug, svinebrug og planteavlsbrug. Er der andre produktioner på bedriften end kvæg-, svin- og markbrug, bør denne model kun benyttes, hvis kapacitetsomkostningerne på disse produktioner er ubetydelige.

Det bør i øvrigt bemærkes at:

punkttegn Ejendomsskatterne ikke beregnes i modellen
punkttegn Lønomkostninger ikke beregnes i modellen
punkttegn Maskinstationsomkostninger ikke beregnes i modellen
punkttegn Modellen ikke er egnet til bedrifter, hvor dele af kapitalapparatet er leaset.

til top


Grovanalyse Mark
Start programmet...

Formål
Formålet med Grovanalyse Mark er at give et overblik over økonomien i markbruget og give et overblik over på hvilke områder, der kan foretages forbedringer. Dette kan bruges som et udgangspunkt for en strategiovervejelse.
Det bedste resultat af grovanalysen opnås ved at anvende de registrerede omkostninger og indtægter. Disse kan fås fra regnskab eller en posteringsbalance. Det vil dog normalt også være nødvendigt at hente oplysninger fra mark- og gødningsplanen.
Det anbefales at gennemføre en Grovanalyse Maskiner først for at få en beregning af maskinomkostningerne.

Resultat
Resultatet er først og fremmest de tanker og overvejelser de giver anledning til. Der er kun tale om skøn, men alligevel er tallene sikre nok til at give et indtryk af, hvor forbedringsmulighederne findes. Grovanalyser kan f.eks. bruges i forbindelse med en strategidrøftelse på ejendommen, ved regnskabsaflevering, ved markplanlægningen, eller som udgangspunkt for en drøftelse i en erfa-gruppe.

til top


MaskinJournal
Læs mere...

Formål
Formålet med MaskinJournal er at give et overblik over, hvad arbejdstiden bruges til. Det er muligt at registrere, hvor mange timer maskinerne anvendes og til hvilke opgaver. Samtidig kan maskinomkostningerne beregnes.

Maskinjournal kan bruges på forskellige niveauer:

punkttegn I den meget enkle form kan programmet bruges til tidsregistrering på enkeltopgaver.
punkttegn I den lidt mere avancerede form kan MaskinJournal lave omkostningsberegninger for medarbejdere og maskiner. Det kræver en registrering af maskin- og arbejdstid. Herved fås et bedre grundlag for at holde øje med, hvad omkostningerne er til maskiner og arbejdskraft. I den mest avancerede form kan MaskinJournal bruges til at lave eksakte opgørelser over, hvad økonomien er på den enkelte mark og den enkelte afgrøde. Disse beregninger kræver naturligvis også løbende registreringer over maskin- og arbejdstid gennem årets løb.

Programmet giver mulighed for:

punkttegn At udskrive arbejdssedler til direkte registrering af dit tidsforbrug.
punkttegn At holde styr på, hvem arbejdet er udført for, og hvor mange timer det egentlig tog, i et maskinfællesskab eller ved drift af maskinstation.
punkttegn At lave en meget detaljeret og præcis maskinanalyse.

til top


Bedriftsplan
Læs mere...

Formål
Formåletmed Bedriftsplan er at skabe overblik ved planlægning og budgettering på et overordnet niveau. Det er muligt at sammenligne alternative produktioner på bedriften.

Kalkuler og støttemuligheder
Programmet bygger på de budgetkalkuler, som Landbrugets Rådgivningscenter udarbejder hvert år. Derudover indeholder Bedriftsplan regler for tildeling af ha-præmier, husdyrpræmier, økologitilskud samt regler for beregning af areal- og harmonikrav.

Simulering og følsomhedsberegninger
I programmet kan man beregne, hvor følsom bedriftens økonomi er for prisudsving på salgsprodukter og beregne, hvad produkterne som minimum skal koste, for at alle omkostninger i produktionen er dækket ind. Data kan overføres fra likviditets- og kapacitetsafsnittene i Bedriftløsnings Budgetprogram. De produktionsgrene der er brugt i økonomiprogrammet vil automatisk blive overført til Bedriftsplan.

til top


InveOnline
Læs mere...

InveOnline beregner de samlede omkostninger ved en investering. InveOnline er en webbaseret løsning på LandbrugsInfo til beregning af rentabilitet og likviditet før en investering besluttes. InveOnline giver et hurtigt overblik over om en investering kan betale sig eller ej.

Ved at indtaste nogle få oplysninger om investeringsbeløb, afskrivningsperiode, rente, skat mv. beregnes investeringens rentabilitetsvirkning. Beregningerne tager højde for de skattemæssige konsekvenser af en investering - både de skattemæssige afskrivninger og genvundne afskrivninger. Med programmet kan man samtidig beregne følsomhed.

I InveOnline er indbygget vejledende værdier for vedligehold, købspriser etc. for de fleste typer af investeringer.

Klik for at læse mere om InveOnline

til top


Kapaciteter ved markarbejdet (DRIFT 2000)
Læs mere...

Formål
Formålet med regnearket DRIFT 2002 er at beregne typiske kapaciteter ved markarbejde.

Danmarks JordbrugsForskning, Afdelingen for Jordbrugsteknik, Bygholm har foretaget tidsstudier, der danner baggrunden for modellerne DRIFT, der udkom i 1993, og som er revideret. Modellerne er opdateret med nye maskintyper og med større maskiner.

Det er muligt at foretage beregninger på:

punkttegn Jordbearbejdning.
punkttegn Spredning af handelsgødning.
punkttegn Såning og lægning.
punkttegn Plantepleje.
punkttegn Skårlægning og skårbehandling af græs.
punkttegn Presning eller snitning og hjemkørsel af halm.
punkttegn Ensilering af græs.
punkttegn Optagning af roer og transport til lager.
punkttegn Høst af majs til ensilering.
punkttegn Mejetærskning og transport af korn og frø til lager.

til top


ARBEJDSPROFIL (prototype)
Download regneark

Formål
Formålet med regnearket er at give et overblik over arbejdsprofilen ved et givet sædskifte og med en given maskinkapaciet. Det giver mulighed for at se, hvor et sædskifte især giver spidsbelastning, samt hvilke arbejdsoperationer det drejer sig om. Programmet medtager kun arbejdsopgaverne høst, såning og jordbearbejdning.

Resultat
Programmet viser arbejdsprofilen gennem året fordelt på 14 dages perioder. Der kan dels ses en profil for det samlede tidsforbrug til høst, såning og jordbearbejdning, dels til enkeltopgaverne. Det er ligeledes muligt at sammenligne kravet til tidsforbrug med den tid der reelt er til rådighed. Dette giver mulighed for dels at vurdere den nødvendige maskinkapacitet, dels vurdere om et andet sædskifte giver en mere hensigtsmæssig fordeling af arbejdsprofilen.

Vigtigt!
Der er tale om en foreløbig version, som løbende vil blive forbedret, hvis der viser sig behov derfor. Der kan derfor stadig være fejl og uhensigtsmæssigheder.

til top


Udnyttelsesgrader (prototype)
Læs mere...

Formål
Formålet er at beregne den udnyttelsesgrad man har på sine maskiner til høst og etablering - det gøres ved hjælp af nogle modelbedrifter. Ved beregning af udnyttelsesgraden ser man på det aktuelle antal hektar maskinen behandler i forhold til det areal den under normale forhold ville kunne behandle. 100 pct. udnyttelse skal derfor opfattes som det antal hektar en maskine er i stand til at passe i et normalt sædskifte, ved normale vejrforhold og ved normal arbejdsindsats. Det forudsættes at arbejdet skal gennemføres i den periode, der giver optimalt udbytte. Der er tale om en meget grov beregning og de beregnede udnyttelsesgrader skal derfor betragtes som en indikator for, hvor godt man udnytter sin maskinpark. Det er også muligt at foretage en individuel beregning for en aktuel maskine, det kræver at man selv indtaster en del oplysninger.

Tolkning af resultater
En lav udnyttelse (f.eks. under 50 pct.) betyder alt andet lige høje omkostninger, men også at man har mulighed for at udnytte maskinen bedre og dermed reducere omkostningerne. En lav udnyttelse betyder, at man har meget stor sikkerhed for altid at kunne nå arbejdet. En meget høj udnyttelse (over 100 pct.) betyder, at man alt andet lige har udnyttet sine muligheder for at reducere omkostningerne. Man skal være opmærksom på, om man løber en meget stor risiko i forhold til den besparelse man har opnået i forhold til at ligge på en moderat udnyttelse (65 - 80 pct.).

til top


Økonomi i radrensning og båndsprøjtning
Læs mere...

Formålet er at beregne, hvornår der er økonomi i at radrense og båndsprøjte i stedet for almindelig bredsprøjtning. Regnearket er udviklet til roer, men kan bruges til andre rækkeafgrøder, hvis de valgte kemikalier tilpasses.

Der skal indtastes forudsætninger, som kan tilrettes med lokale priser for maskinstation og eventuelt køb af båndsprøjte og radrenser, samt typisk forbrug af planteværnsmidler.
På siden med økonomiberegninger indtastes rækkeafstand, båndbredde, areal og timeløn for den konkrete ejendom. For ejendommen kan der vælges to alternative metoder - med forskelligt antal radrensninger, bånd- og evt. bredsprøjtninger. Økonomien ved forskellige metoder kan herved belyses.

Resultatet er en sammenligning af omkostninger til den valgte strategi for radrensning og båndsprøjtning i forhold til sparede omkostninger til bredsprøjtning. Økonomien kan vurderes både ved anvendelse af maskinstation og eventuel investering i eget udstyr. Beregningerne er baserede på, at der fortsat skal være en almindelig sprøjte på ejendommen, hvilket betyder, at der kun regnes med sparede driftsomkostninger til færre bredsprøjtninger.

til top


Beregning af økonomien i reduceret jordbearbejdning (prototype)
Download regneark

Regneark, der kan give et overslag over hvordan økonomien vil være ved overgang til reduceret jordbearbejdning. Regnearket er bygget op efter de principper der er beskrevet under Vurdering af økonomien i reduceret jordbearbejdning.

Regnearket giver et første overblik over økonomien med forskellige forudsætninger. Det anbefales at foretage en individuel driftsøkonomisk beregning ved aktuelle investeringer.

Bemærk!
I regnearket er indbyggede makroer, som kun virker, hvis man indstiller sit Excel-regneark på mellemsikkerhed under Funktioner | Makroer | sikkerhed.

til top


Grovanalyse Arbejde
Læs mere...

Formål
Formålet er at give landmanden og hans rådgivere et overblik over arbejdsbehov og arbejdsindsats, så der bliver et bedre grundlag for at drøfte emnet arbejde. Det gøres ved at opstille en norm over arbejdsforbruget på grundlag af bedriftens produktionsomfang og sammenholde dette med arbejdsindsatsen på bedriften. Normerne er udarbejdet ud fra, hvad et gennemsnit af den bedste tredjedel kan præstere.

Resultat
Resultatetskal bruges som diskussionsoplæg. Sammen med regnearket følger en "praktisk anvendelse" og en beskrivelse, som det er fornuftigt at læse, inden regnearket tages i brug.

punkttegn Klik her for bestilling (udskrives, udfyldes og returneres til landscentret) af regnearket (pdf).

til top

Maskinøkonomi

Landscentret, Økonomi og Jura


Sidst bekræftet: 23-06-2009 Oprettet: 06-01-2003 Revideret: 22-08-2006

Forfatter

Anlæg & Miljø

Af samme forfatter

Omsåning af vintersæd
Vintersæden står mange steder ret dårligt. Vurdér behovet for omsåning.
06.04.20
Eksempler på økonomi i at lægge økologisk jord til et vådområde
Artiklen viser en række følsomhedsberegninger for betydningen af dyrkningssikkerhed, udbytte og tilskud i hhv. uændret drif...
06.01.20
Positiv status på brug af vækstreguleringsprognose kombineret med forsikring
Landmænd har mod betaling af 50 kr. pr. ha, og ved at undlade vækstregulering kunnet forsikre sig, så der ved forekomst af ...
19.12.19
Aftaler om markarbejde
Når landmænd laver en aftale om udførelse af opgaver i marken, bør der indgås en skriftlig aftale om arbejdets udførelse.
04.12.19
De vejledende grovfoderpriser for 2019, 2020 og 2021 er klar
SEGES anbefaler, at der anvendes to principper til værdisætning af grovfoder. Det drejer sig om henholdsvis ”Intern grovfod...
30.09.19