Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 17-08-2016

Maskinøkonomi 

Oprettet: 06-01-2003
Revideret: 17-08-2007

Inflation og skat

Investeringsteori
-


Introduktion til inflation, prisstigninger og skat, og beskrivelse af hvordan de håndteres i rentabilitetsberegningen.

Indhold

punkttegn Inflation
punkttegn Prisstigninger
punkttegn Skat
punkttegn Inflation og skat

Inflation
Udtrykket anvendes i forbindelse med prisudviklingen set fra et forbrugssynspunkt, idet inflationen angiver den årlige procentuelle ændring af købekraften. Når købekraften ændres i løbet af levetiden, må man ved rentabilitetsberegningerne tage hensyn til dette, således at man får vurderet investors reale og ikke nominelle købekraft.

Inflation håndteres i rentabilitetsberegningen ved at anvende realrenten i stedet for markedsrenten.

Realrenten bestemmes som


og kapitalværdien bestemmes som

eller


hvis de løbende nettoindbetalinger (b) er konstante i t0 -priser.
punkttegn Læs mere om: Valg af rente

Eksempel på anvendelse af inflation
Investering i en mejetærsker. Købsprisen er 1,2 mio. kr. Mejetærskeren har en kapacitet på 160 hkg pr. time, og forventes derfor at høste 2 ha pr. time ved 80 hkg pr. ha. De løbende udbetalinger er forsikring og husleje 4.000 kr. pr. år, reparation og vedligehold 200 kr. pr. time, brændstof og olie 60 kr. pr. time, og arbejdsløn 150 kr. pr. time. Ved 300 ha svarer det til årlige udbetalinger på 65.500 kr. De løbende indbetalinger skal komme fra planteproduktionen. Her kan dog i stedet regnes med sparede omkostninger ved anvendelse af maskinstation, som ville udgøre 1.000 kr. pr. ha. Ved 300 ha svarer det til årlige indbetalinger (sparede omkostninger) på 300.000 kr. Landmanden forventer at have mejetærskeren i 8 år, hvorefter den forventes at have en salgspris på 200.000 kr. Markedsrenten er 6 pct. p.a. og inflationen er 2 pct. p.a.

Tabel 1: Anvendelse af inflation
Købspris, kr. A 1.200.000
Levetid, år n 8
Scrapværdien, kr. S8 200.000
Sparede omkostninger, kr. vt 300.000
Løbende udbetalinger, kr. ut 65.500
Markedsrente, pct. i 6
Inflation, pct. q 2

 

Kapitalværdien bestemmes som


K0 = 530.977

Realrenten bestemmes som

og kapitalværdien bestemmes også som


K0 = 530.977

eller


K0 = 530.977
Hvis de løbende nettoindbetalinger er konstante i t0-priser.

Kapitalværdien er positiv og investeringen er også rentabel, når der tages hensyn til inflation.

Til top


Prisstigninger
Udtrykket anvendes, når der er tale om nominelle stigninger i priserne på de faktorer og produkter, der indgår i forbindelse med en investering. Hvis der i forbindelse med en investering i en maskine regnes med at brændstofpriserne stiger 5 pct. om året, er der tale om prisstigninger. Størrelsen for disse prisstigninger er bestemmende for den nominelle udvikling i nettobetalingerne, men siger ikke noget om udviklingen i forbrugsmulighederne.

Prisstigninger (p) håndteres i rentabilitetsberegningen ligesom inflation. I stedet for markedsrenten (im) anvendes den stigningskorrigerede rente (ip).

Den stigningskorrigerede rente bestemmes som


og kapitalværdien bestemmes som


hvis det kun er udgifterne der stiger med stigningstaksten P, og


hvis de løbende ind- og udbetalinger er konstante i t0-priser.


Eksempel på anvendelse af prisstigninger
Investering i en mejetærsker fortsat. Der er ingen inflation, og de løbende udbetalinger stiger med 5 pct. om året.

Købspris, kr. A 1.200.000
Levetid, år n 8
Scrapværdi, kr. S8 200.000
Sparede omkostninger, kr. vt 300.000
Løbende udbetalinger, kr. u0 65.500
Markedsrente, pct. i 6
Stigningstakst, pct. p.a. p 5

 

Kapitalværdien bestemmes som


K0 = 286.183


Den stigningskorrigerede rente for udbetalingerne bestemmes somog kapitalværdien bestemmes også somK0 = 286.183

hvis de løbende ind- og udbetalinger er konstante i t0-priser.

Kapitalværdien er positiv og investeringen er også rentabel, når der tages hensyn til prisstigninger på de løbende udbetalinger.

Hvis der også er inflation, skal det selvfølgelig medtages i rentabilitetsberegningen, og realrenten anvendes i stedet for markedsrenten.

Til top

Eksempel på anvendelse af inflation og prisstigninger
Investeringen i en mejetærsker fortsat. Inflationen er 2 pct. p.a., og de løbende udbetalinger stiger med 5 pt. om året.

Købspris, kr. A 1.200.000
Levetid, år n 8
Scrapværdi, kr. S8 200.000
Sparede omkostninger, kr. vt 300.000
Løbende udbetalinger, kr. ut 65.500
Markedsrente, pct. i 6
Stigningstakst, pct. p.a. p 5
Inflation, pct. q 2

 

Realrenten er fortsat bestemt som

iq = 0,039

og kapitalværdien bestemmes som


K0 = 424.332

Den stigningskorrigerede realrente bestemmes somog kapitalværdien bestemmes også som


K0 = 424.332

hvis de løbende ind- og udbetalinger er konstante i t0-priser.

Kapitalværdien er positiv og investeringen er også rentabel, når der tages hensyn til prisstigninger på de løbende udbetalinger og inflation.


Til top

Skat
Beskatningen har to effekter i forhold til investeringen

punkttegn dels er renteudgifter fradragsberettigede i indkomsten, og renteindtægter er tilsvarende skattepligtige
punkttegn dels kan afskrivningsreglerne give en rentefri kredit, men det kræver en positiv skattevene, at trække renteudgifter og afskrivninger fra.

Skat håndteres i beregningerne ved at ændre kalkulationsrenten til renten efter skat (ims). Alle fradragsberettigede udbetalinger og skattepligtige indbetalinger erstattes med tilsvarende størrelser korrigeret for skat. Investeringsbeløbet reduceres med nutidsværdien af de skattemæssige afskrivninger, og scrapværdien skal korrigeres for skat.

Renten efter skat bestemmes somhvor s er marginalskatteprocenten.

Kapitalværdien bestemmes som


hvor h er nutidsværdien af de skattemæssige afskrivninger og er nærmere beskrevet i afsnittet Afskrivninger og værditab.

Kapitalværdien kan også bestemmes somhvis de løbende ind- og udbetalinger er konstante i t0-priser.

 

punkttegn Læs også om: Afskrivninger og værditab og Valg af rente.

Til top

Eksempel på anvendelse af skat
Investering i en mejetærsker fortsat. Der er ingen inflation, og marginalskatten er 34 pct.

Købspris, kr. A 1.200.000
Levetid, år n 8
Scrapværdien, kr. S8 200.000
Sparede omkostninger, kr. vt 300.000
Løbende udbetalinger, kr. ut 65.500
Markedsrente, pct. i 6
Marginalskat, pct. p 34
Kapitalværdien bestemmes som


K0 = 292.709

Renten efter skat bestemmes som

ims = 0,06(1-0,34) = 0,040

og kapitalværdien bestemmes som


K0 = 292.709

eller


K0 = 292.709
hvis de løbende ind- og udbetalinger er konstante i t0-priser.

Kapitalværdien er positiv, og investeringen er også rentabel, når der tages hensyn til skat.

Beskatningen vil normalt gøre de investeringer fordelagtige, hvor der er størst mulighed for hurtige skattemæssige afskrivninger. Til gengæld er fordelene ved afskrivning og rentefradrag betinget af, at der betales skat, enten fra indkomst, der ikke vedrører investeringen, eller at selve investeringen giver en skattepligtig indkomst.

Til top


Inflation og skat
Inflation og skat håndteres i beregningerne ved at anvende realrenten efter skat. Endvidere skal alle fradragsberettigede udbetalinger og skattepligtige indbetalinger erstattes med tilsvarende størrelser korrigeret for skat. Endelig skal investeringsbeløbet reduceres med nutidsværdien af de skattemæssige afskrivninger, og scrapværdien skal korrigeres for skat.

Realrenten efter skat bestemmes somKapitalværdien bestemmes somhvor h er nutidsværdien af de skattemæssige afskrivninger, der er nærmere beskrevet i afsnittet Afskrivninger og værditab.

Kapitalværdien kan også bestemmes som


hvis de løbende nettoindbetalinger er konstante i t0-priser.


punkttegn Læs også om: Afskrivninger og værditab og Valg af rente.

Eksempel på anvendelse af inflation og skat
Investering i en mejetærsker fortsat. Inflationen er 2 pct. p.a., og marginalskatten er 34 pct.

Købspris, kr. A 1.200.000
Levetid, år n 8
Scrapværdi, kr. S8 200.000
Sparede omkostninger, kr. vt 300.000
Løbende udbetalinger, kr. ut 65.500
Markedsrente, pct. i 6
Marginalskat, pct. p 34
Inflation, pct. p.a. q 2

 

Realrenten efter skat bestemmes somog kapitalværdien bestemmes som

eller


hvis de løbende nettoindbetalinger er konstante i t0-priser.

Kapitalværdien er positiv og investeringen er også rentabel, når der tages hensyn til både inflation og skat.


Til top

Som det fremgår af tabellen, har inddragelse af inflationen i beregningerne gjort investeringen mere rentabel, mens inddragelse af skatten, har gjort investeringen mere rentabel. Når både inflationen og skatten inddrages i beregningerne bliver investeringen mindre rentabel, end hvis de to udelades.

Inflation
pct. p.a.

Skat
pct.

Kapitalværdien
kr.

-

-

381.679

2

-

530.977

-

34

292.709

2

34

404.319

Til top

Maskinøkonomi

Landscentret, Økonomi og Jura

 

Sidst bekræftet: 03-08-2015 Oprettet: 06-01-2003 Revideret: 17-08-2007

Kontakt

Seniorkonsulent

Ove Lund

Erhvervsøkonomi


Forfatter

Planter & Miljø
Erik Schou Maegaard

Af samme forfatter

Investeringsberegning på markmaskiner
Investeringsberegning giver bedre beslutningsgrundlag ved overvejelse om f.eks. større tilpasninger i maskinpark og maskina...
11.12.15
Udviklingen i planteavlsbedrifters arealstøtte frem til 2020
Dette notat belyser de økonomiske konsekvenser for tre typer af planteavlsbrug. Udgangspunktet for beregningerne er udbetal...
09.04.15
Business Check Kvæg 2012
Business Check Kvæg indeholder resultater fra driftsgrensanalyser af mælke- og grovfoderproduktionen. Hæftet præsenterer et...
06.06.13
Sådan regner du på, om en investering er rentabel
Facts, formler og eksempler på rentabilitet
17.08.07