Maskinøkonomi 

Oprettet: 02-12-2005

Mekaniseringsstrategi - koncept for helhedsorienteret maskinrådgivning

Maskinøkonomi

Dato: 02-12-2005Mekaniseringsstrategi
-
koncept for helhedsorienteret maskinrådgivning

Indhold

punkttegn Formål og forløb
punkttegn Fase 1 : Fastlæggelse af overordnet strategi
punkttegn Fase 2 : Beskrivelse af nu-situationen
punkttegn Fase 3 : Vurdering af alternativer
punkttegn Fase 4 : Handlingsplan
punkttegn Fase 5 : Opfølgning
punkttegn Mere viden på temasider
punkttegn Bilag : Skema om mekaniseringsstrategi

 

Formål og forløb

Formål
Formålet med at udarbejde en mekaniseringsstrategi er at sikre sammenhængen mellem bedriftens overordnede strategi for udvikling og indtjening med de fremtidige investeringer i maskiner til markbruget. Dette skal sikre at indtjening og arbejdsindsats i markbruget er optimal i forhold til hele bedriften.

Forløb
Rådgivningsforløbet opdeles i forskellige faser. Hver fase kan gennemføres med en forskellig grad af detaljering - forskelligt niveau. Skematisk forløb er vist i skema 1.

Fase 1: Fastlæggelse af overordnet strategi

Udgangspunktet er bedriftens overordnede strategi, specielt strategien for markbruget (Se: Mål med markbruget). Denne kan være fastlagt gennem en egentlig strategiproces eller på et indledende møde med deltagelse af flere fagkonsulenter for eksempel i forbindelse med "Markbrug Mod nye Mål" eller "Forpligtende Rådgivning". Uanset hvad bør al rådgivningen om mekanisering tage udgangspunkt i landmandens mål med bedriften.

Det er nemlig afgørende, at der er enighed om, hvad målet med mekaniseringen er på bedriften!

En mekaniseringsstrategi skal forholde sig til de dimensioner, der er vist i figur 1. Hver dimension skal sættes i forhold til hele bedriftens strategi. Det er således afgørende at fastslå, hvor bedriften befinder sig i sin udvikling, (vækst, status quo eller afvikling).

Figur 1. Dimensioner i en vækststrategi

Figur 1. Dimensioner i en vækststrategi

Det centrale udgangspunkt er bedriften, ejeren, familien og de ansatte. Nogle af de beskrevne dimensioner supplerer hinanden, for eksempel økonomi og arbejdsindsats, men der kan også være modsætninger i disse to dimensioner. Det kan være de tilfælde, hvor hensynet til hele bedriften betyder, at der kan være fornuft i at have en højere kapacitet, end hvad der umiddelbart forekommer økonomisk optimalt for markbruget.

Den klassiske konflikt vil være mellem den økonomiske dimension og landmandens ønske om konstant at have det nyeste inden for maskiner (Arbejdsglæde, Nyhedsværdi, Prestige, Interesse). Denne dimension skal dog altid vurderes, da det ofte er her den reelle begrundelse for en nyinvestering findes.

Det er vigtigt, at der i hele forløbet sikres en sammenhæng mellem den overordnede strategi og den måde, de enkelte elementer er vægtet i mekaniseringsstrategien.

til top


Fase 2: Beskrivelse af nu-situationen

I denne fase vurderes nu-situationen i forhold til den beskrevne målsætning.

De aktuelle arbejds- og maskinomkostninger kan beregnes på forskellige måder.

Grovanalyse
Her beregnes de aktuelle årlige omkostninger for hele maskinparken.

Maskinanalyse
Her beregnes der gennemsnitlige årlige omkostninger over for eksempel en femårig periode for hver enkelt arbejdsoperation.

Uanset hvilken metode, der anvendes, er det vigtigt at have en realistisk værdi af maskinparken. Denne værdi skal afspejle den aktuelle salgsværdi ved kontanthandel.

Det er vigtigt, at arbejds- og maskinomkostningerne herefter sættes i relation til indtjeningen fra markbruget, så der kan foretages en reel vurdering af, hvordan økonomien i maskinparken er i relation til indtjeningen.

Herefter foretages en vurdering af maskinparken i forhold til de andre dimensioner i strategien.

Det er vigtigt i analysefasen at forholde sig til spørgsmålet: Hvad nu hvis? Det kan være hvis en maskine brækker ned, eller der pludseligt kommer mere jord til salg.

Fase 3: Vurdering af alternativer

Med udgangspunkt i analysen af nu-situationen vurderes, hvilke alternative muligheder der er for at nærme sig strategiens mål.

Det er ikke kun et spørgsmål om køb eller salg af maskiner. Alle tiltag, der kan bringe bedriften nærmere målet, bør overvejes.

Det kan være:

 • Ændringer i sædskiftet/dyrkningsformen
 • Samarbejde/udlicitering
 • Ændring af eksisterende maskinpark

For hvert af de foreslåede alternativer gennemføres en beregning/vurdering af konsekvenserne for økonomien i øvrige forhold på bedriften.

Afhængig af behovet på den enkelte bedrift kan der gennemføres en detaljeret økonomisk beregning for de opstillede alternativer, eller der kan foretages en overordnet vurdering.

Nogle alternativer kan ret hurtigt udelukkes, mens andre måske kræver yderligere overvejelser/undersøgelser.

Er der tale om omfattende ændringer, skal der måske opstilles en specifik handlingsplan for, hvordan et eller flere alternativer undersøges nærmere.

Fase 4: Handlingsplan

Når de forskellige alternativer er beregnet/vurderet, vælges de løsninger, som bedst opfylder ønskerne i den beskrevne strategi. Der opstilles en handlingsplan, der viser, hvordan tiltagene gennemføres.

En handlingsplan skal vise:

 • Hvad der skal ske?
 • Hvem der skal gøre det?
 • Hvornår det skal gøres?
 • Hvem der har ansvaret for opfølgning?

Handlingsplanen kan også være et beslutningsberedskab, der beskriver "Hvad nu hvis?". Hvad skal der for eksempel ske, hvis gyllevognen bryder sammen? Skal der investeres i ny, eller skal opgaven udliciteres eventuelt sammen med bortsalg af en traktor?

Et vigtigt led i handlingsplanen er således at opstille et grundlag for en egentlig udskiftningsstrategi.

til top

Fase 5: Opfølgning

Udarbejdelse af strategi er en dynamisk proces. Der bør derfor løbende følges op på den udarbejde strategi.

Den første opfølgning bør ske senest en uge efter, at strategien er udarbejdet/når landmanden har modtaget skriftligt materiale. Dette skal sikre, at der ikke er misforståelser.

Herefter skal der først og fremmest følges op på selve handlingsplanen, men der kan også være sket så store ændringer i omgivelserne, at nogle af forudsætningerne for strategien ikke længere er opfyldt.

Det betyder, at hele strategien måske skal revurderes. Under alle omstændigheder bør en mekaniseringsstrategi revurderes mindst hvert femte år. På bedrifter i stærk vækst skal opfølgningen ske endnu hyppigere.

Artikler: Mekaniseringsstrategi i markbruget

Mere viden på temasider

På følgende temasider kan du finde værktøjer samt yderligere materiale omkring strategi og mekanisering i markbruget. Du kan også finde de værktøjer, der skal anvendes. Husk at logge dig på, når du anvender temasiderne:

punkttegn Strategirådgivning
punkttegn Markbrug mod nye Mål
punkttegn Maskinøkonomi
punkttegn Produktionsøkonomi

til top

 

Bilag

Skema 1: Skematisk fremstilling af et forløb om mekaniseringsstrategi

Fase

Opgaver

Bemærkninger

Strategi for bedrift og maskinpark

- Bedriftens strategi
- Målsætning med markbruget
- Strategi for maskinparken

Kan med fordel udarbejdes i et tværfagligt team med inddragelse af økonomi og andre fagkonsulenter.

Vurdering af nu-situation

Beregning af aktuelle maskinomkostninger

 • Grovanalyse
 • Maskinanalyse
 • Vurdering af omkostninger i relation til indtjening
 • Vurdering af øvrige dimensioner i mekaniseringsstrategien

Grovanalyse kan evt. udføres af økonomi- eller planteavlsrådgiver.

Centralt med realistisk vurdering af kontant salgsværdi af maskinpark og vurdering af omkostninger over flere år.

Indtjening bør vurderes på baggrund af regnskabsresultater.

Opstilling og vurdering af alternativer

Alle muligheder skal overvejes:

 • Ændringer i sædskiftet/dyrkningsformen
 • Samarbejde/udlicitering
 • Ændring af eksisterende maskinpark
 • Gennemføre detaljerede økonomiske beregninger eller foretage overordnede vurderinger

Alternativer kan med fordel drøftes i et tværfagligt team.

Detaljerede beregninger gennemføres af specialiserede rådgivere, for eksempel en maskinrådgiver.

Udarbejdelse af Handlingsplan

Handlingsplanen skal vise:

 • Hvad der skal ske?
 • Hvem der skal gøre det?
 • Hvornår det skal gøres?
 • Hvem har ansvar for opfølgning?

Handlingsplanen kan også være et slags beslutningsberedskab. Hvad nu hvis?

Handlingsplanen kan give et godt overblik over hvornår den enkelte rådgiver skal inddrages.

Ansvaret for opfølgningen overfor landmanden kan med fordel overdrages til nøglerådgiveren på bedriften.

Opfølgning

- Opfølgning på materialet.

- Opfølgning på handlingsplan.

- Opfølgning på strategi.

Senest en uge efter landmanden har modtaget materialet.
Gennemføres af nøglerådgiver.

Bør ske mindst hvert femte år eller efter aftale.


til top

Maskinøkonomi

Sidst bekræftet: 21-12-2016 Oprettet: 02-12-2005 Revideret: 02-12-2005

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent

Michael Højholdt

Erhvervsøkonomi


Af samme forfatter

Eksempler på økonomi i at lægge økologisk jord til et vådområde
Artiklen viser en række følsomhedsberegninger for betydning af dyrkningssikkerhed, udbytte og tilskud i hhv. uændret drift ...
06.01.20
Positiv status på brug af vækstreguleringsprognose kombineret med forsikring
Landmænd har mod betaling af 50 kr. pr. ha, og ved at undlade vækstregulering kunnet forsikre sig, så der ved forekomst af ...
19.12.19
Aftaler om markarbejde
Når landmænd laver en aftale om udførelse af opgaver i marken, bør der indgås en skriftlig aftale om arbejdets udførelse.
04.12.19
De vejledende grovfoderpriser for 2019, 2020 og 2021 er klar
SEGES anbefaler, at der anvendes to principper til værdisætning af grovfoder. Det drejer sig om henholdsvis ”Intern grovfod...
30.09.19
Budgetkalkuler for 2020 og 2021
SEGES har udarbejdet nye budgetkalkuler og opdateret eksisterende budgetkalkuler for en lang række landbrugsprodukter. Som ...
24.09.19