Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 23-03-2017

 096

Oprettet: 23-02-2010

Transportanalyse ved hjælp af markkort og dyrkningsplan

Bedriftens transportbehov kan analyseres ved hjælp af dyrkningsplan, markkort, vejafstande og oplysninger om mulige transportløsninger. Analysen kan bruges til at optimere bedriftens transportløsninger og diskussion af placering af afgrøder i markgrupper.

 
Større bedrifter, opkøb af jord og maskinsamarbejde er nogle af de faktorer, der øger transportbehovet på den enkelte bedrift væsentligt.

Strategisk og operationel logistisk planlægning er derfor vigtige elementer i optimering af bedriftens tidsforbrug og økonomi, hvilket du kan læse mere om her.

Hvad er en transportanalyse?

Et væsentligt element i den rigtige logistikplanlægning er et overblik over bedriftens transportbehov. Transportbehovet bestemmes ud fra de mængder varer, der skal flyttes, samt afstand, tidspunkt og kapacitet på den anvendte transportløsning.

For at lette denne analyse har Landscenteret Planteproduktion i samarbejde med AgroTech udviklet en beregningsmodel, der gør det muligt ud fra dyrkningsplan, markkort med vejafstande samt maskinliste at beregne økonomi og tidsforbrug til transport af husdyrgødning og udbytte i markbruget.

Beregningerne resulterer i en oversigt over transporteret mængde, afstande og tidsforbrug og økonomi ved transporterne og kan dermed fungere som grundlag for optimering af markplan, afgrødeplacering i markgrupper og transportløsning.

Sådan laves transportanalysen

 1. Inddel markerne i 2-10 naturlige markgrupper, der efterfølgende betragtes som en enhed.
 2. Tildel hver af markgrupperne en vejafstand i km, målt som afstanden ad den normale transportvej mellem markgruppe og hovedlager.
 3. Find planlagt mængde husdyrgødning og udbytte, og udregn for hver varetype det samlede transportbehov.
 4. Definér kapaciteter, ventetid og parametre vedr. økonomi for de anvendte transportløsninger.
 5. Du kan nu beregne et overslag over tidsforbrug og økonomi i transport af hhv. husdyrgødning, salgsafgrøder i kerne og halm samt slætgræs og helsæd.
 6. Du kan få mere inspiration til dataindsamling og beregning er i bruttolisten.

Brug Mark Online og beregningsmodel til transportanalysen

For at lette arbejdet med transportanalysen er der udviklet en beregningsmodel, som demonstrerer, hvordan data fra dyrkningsplan, markkort og maskinliste kan kombineres.

Brugen af denne model bygger på den ovenstående arbejdsgang. Modellen er opbygget som en beregningsmodel i Excel, der er baseret på VBA. Anvendelsen af modellen sker i en længere række trin, der er opridset nedenfor. Brugen af modellen har en række begrænsninger.

 1. Definér naturligt sammenhængende markgrupper (maksimalt 13 grupper).
 2. Definér vejafstande fra markgrupper til hovedlager (kun en gennemsnitlig vejafstand pr. markgruppe).
 3. Udtræk dyrkningsplanen fra Mark Online (eller manuel indtastning af dyrkningsplan i Excel).
 4. Indlæs dyrkningsplan i beregningsmodel (Excel fil) under fanen ”Data”.
 5. I fanen ”Arrondering” kør kommendoen ”Lav markliste”.
 6. Indtast tilhørsforhold mellem enkeltmark og markgruppe .
 7. Kør kommendoen ”Sortér og indsæt”.
 8. Tjek, hvilke data (f.eks. afgræsning) der er frasorteret.
 9. Indtast vejafstand mellem markgruppe og hovedlager.
 10. Lad beregningsmodellen sortere dyrkningsplanen op i husdyrgødning, kerne, halm, slætgræs og helsæd – kør kommandoen ”Sortér og indsæt” (sortering ikke oprettet for alle afgrødetyper).
 11. I fanerne ”Transport” kør kommendoen ”Indsæt/opdatér data”.
 12. Indtast afsætning (f.eks. høstkapacitet eller gyllevognskapacitet – for hver markgruppe/varetype).
 13. Den beregnede transporttid er under forudsætning af, at varerne er til stede – dvs. at mejetærskeren kan fylde vognene, så snart de er fremme, eller at der altid er gylle nok i buffertanken. For at se, hvordan sammenhængen er mellem kapacitet og markafstande, kan funktionen ”Nærmeste mark – fjerneste mark” anvendes.
 14. Indtast forudsætninger for egen transportløsning og evt. brug af lejet maskinkapacitet og mandskab.
 15. Trin 10-14 gentages for de relevante varetyper husdyrgødning, kerne, halm, slætgræs og helsæd.
 16. Output er en række resultater, der omfatter estimater for transportbehov, tidsforbrug, energiforbrug og økonomi.

Hvad kan tolkes ud fra resultaterne?

Beregningen giver kun et fingerpeg, da der er skåret nogle hjørner mht. vejafstand, transportmidler mv. Brugen af modellen forudsætter derfor, at man forholder sig til niveauet af de beregnede værdier. Modellen er egnet til at belyse, om en alternativ transportløsning er attraktiv, eller hvorvidt en alternativ afgrødeplacering er mere hensigtsmæssig.

Analysen giver et overblik over

 • transportbehovet ved den nuværende afgrødefordeling i markblokkene,
 • transportbehov for nærmeste, gennemsnitlige og fjerneste markgruppe (spidsbelastning),
 • estimat over tidsforbrug, omkostninger, energiforbrug og CO2-udledning ved transport,
 • mulighed for at sammenligne egne transportløsninger med leje.

Med den baggrund kan der afprøves alternative transportløsninger, ændringer af transportafstande og omplacering af afgrøder på markgrupperne ved at indlæse en alternativ dyrkningsplan.  

Nøgletal til sammenligning

Analysen returnerer følgende nøgletal for hver varetype:

 • Transporteret mængde totalt.
 • Total transporttid.
 • Omkostninger pr. år og pr. ton vare.
 • Totalt brændstofforbrug og omkostninger til dette.
 • Brænd stofforbrug pr. ton vare pr. km.
 • Mængde CO2 pr. ton vare pr. km.
 • Tidsforbrug og nødvendig transportkapacitet for nærmeste, gennemsnitlige og fjerneste markgruppe.

Bestem den nødvendige transportkapacitet på markniveau

Logistik på markniveau omfatter typisk svar på, om der er tilstrækkelig transportkapacitet til at holde gylle vogn eller mejetærsker kørende.

Der er udviklet et letanvendeligt regneark, som efter indtastning af forudsætninger for mejetærsker og to transportvogne enkelt kan beregne spild- og ventetid ved forskellige scenarier.

Figur 1. Forløb af høst og transport i en situation, hvor der er tilstrækkelig transportkapacitet.

Eksempler på transportanalyse

Du kan se eksempler på transportanalyser her:

Videre med transportanalyse

Interesserede kan henvende sig til mih@landscentret.dk for at høre mere om beregningsmodellerne og rekvirere dem. Vi henviser også gerne til en maskinrådgiver, som kan yde rådgivning om emnet.

Sidst bekræftet: 08-02-2016 Oprettet: 23-02-2010 Revideret: 23-02-2010

Kontakt

Landskonsulent

Michael Højholdt

Erhvervsøkonomi


Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent

Michael Højholdt

Erhvervsøkonomi


Af samme forfatter

Omsåning af vintersæd
Vintersæden står mange steder ret dårligt. Vurdér behovet for omsåning.
06.04.20
Eksempler på økonomi i at lægge økologisk jord til et vådområde
Artiklen viser en række følsomhedsberegninger for betydningen af dyrkningssikkerhed, udbytte og tilskud i hhv. uændret drif...
06.01.20
Positiv status på brug af vækstreguleringsprognose kombineret med forsikring
Landmænd har mod betaling af 50 kr. pr. ha, og ved at undlade vækstregulering kunnet forsikre sig, så der ved forekomst af ...
19.12.19
Aftaler om markarbejde
Når landmænd laver en aftale om udførelse af opgaver i marken, bør der indgås en skriftlig aftale om arbejdets udførelse.
04.12.19
De vejledende grovfoderpriser for 2019, 2020 og 2021 er klar
SEGES anbefaler, at der anvendes to principper til værdisætning af grovfoder. Det drejer sig om henholdsvis ”Intern grovfod...
30.09.19