Feedback Form

  

Oprettet: 18-11-2014

Fusion

Fusion vil i det fleste tilfælde være, hvor to eller flere selskaber smelter sammen til ét, og aktionærerne i det/de oprindelige selskab(er) modtager aktier i det sammensmeltede modtagende selskab og eventuelt et kontant beløb.

 

 

Anvendelsesmuligheder

Ofte vil en fusion ske inden for samme koncern. Hvis fusionen foregår mellem moder- og datterselskab med moderselskabet som det modtagende selskab, vil der være tale om en lodret fusion. Er datterselskabet det fortsættende selskab, vil der være tale om en omvendt lodret fusion.

Der kan også ske fusion mellem søsterselskaber i samme koncern, dette kaldes en vandret fusion.

En vandret fusion kan også være fusion på tværs af koncerner, eller hvis to selskaber med hver sin ejerkreds vil drive virksomhed sammen. Denne type fusioner kan også anvendes som afståelse af kapitalandele/selskab, hvis ejerkredsen i det ene selskab i stedet for at modtage kapitalandele i forbindelse med fusionen udelukkende modtager en kontant udligningssum.

Fusioner kan gennemføres både skattepligtigt og skattefrit. Uanset hvilken fusion der skal gennemføres, skal der ikke søges om tilladelse hos SKAT.

Skattepligtig fusion

En skattepligtig fusion kan betragtes som en skattepligtig overdragelse af en virksomhed fra et selskab til et andet selskab. Det indskydende selskab beskattes af eventuelle avancer ved den overdragne aktivitet, hvorefter selskabet typisk opløses. Aktionærerne i det indskydende selskab beskattes af eventuelt udloddet likvidationsprovenu og/eller af værdien af de aktier, som selskabet har modtaget i forbindelse med fusionen.

Skattefri fusion

I mange tilfælde vil en fusion kunne gennemføres som en skattefri fusion.

I modsætning til ved skattepligtig fusion vil der ved skattefri fusion ikke ske beskatning hos det indskydende selskab. Beskatningen udskydes i stedet til det tidspunkt, hvor det modtagende selskab afstår de pågældende aktiver.

Heller ikke selskabsdeltagerne i det indskydende selskab beskattes ved en skattefri fusion. Beskatningen udskydes indtil aktierne i det modtagende selskab afstås. Til gengæld behandles aktierne i det modtagende selskab, som om de var erhvervet på samme tidspunkt og for samme anskaffelsessum, som aktierne var i det indskydende selskab.

Hvis der i forbindelse med fusionen udbetales et kontant vederlag til aktionærer, skal dette dog beskattes. Beskatningen sker som udbytte eller aktieavance afhængig af omstændighederne.

Bemærk: Ovenstående beskrivelse giver alene et overordnet indblik i mulighederne for fusion, og en fusion bør altid gennemføres med hjælp fra din rådgiver. Kontakt din sædvanlige rådgiver for mere information om fusion og dine muligheder.

 

Sidst bekræftet: 11-03-2019 Oprettet: 18-11-2014 Revideret: 18-11-2014

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Skattekonsulent

Christian Homilius

Team Selskaber


Af samme forfatter

SKATM-2019-13-40. Absolut sidste chance for at sælge aktier med HOVEDAKTIONÆRNEDSLAG
Et udkast til lovforslag fjerner det såkaldte hovedaktionærnedslag med virkning for afståelser den 1. februar 2020 eller se...
06.12.19
SKATM-2019-13-39. Forlængelse af forfaldent aktionærlån var etablering af nyt aktionærlån
En fars lån på 12 mio. kr. hos et selskab ejet sammen med sønnerne forfaldt den 31. december 2013. Lånet blev ikke indfriet...
06.12.19
SKATM-2019-13-38. Udnyttelse af gammel køberet til kurs pari kunne ikke anerkendes i gavemiljø
Mellem en far og dennes søn var der i 1993 indgået en køberetsaftale vedr. overtagelse af aktier til kurs pari. Ved udnytte...
06.12.19
SKATM-2019-13-37. Salg af fast ejendom fra selskab til aktionær
En eneaktionær ville købe et udlejet parcelhus ud af sit selskab. Overdragelsesprisen blev fastsat til den offentlige ejend...
29.11.19
SKATM-2019-13-36. Indberetning af medarbejderaktieordninger og investorfradrag
Senest 20. januar 2020 skal der ske indberetning af medarbejderaktieordninger og kapitalindskud i vækstvirksomheder, der er...
29.11.19