Oprettet: 25-03-2015

International sambeskatning

Valg af international sambeskatning indebærer, at alle udenlandske koncernenheder omfattes af sambeskatningen, herunder faste driftssteder og faste ejendomme beliggende i udlandet.

International sambeskatning er altid frivillig, og det er altså op til den enkelte koncern, om denne vil omfattes af international sambeskatning.

Fordelen ved at vælge en international sambeskatning er, at det herved bliver muligt at modregne underskud i de udenlandske enheder i overskud i de danske enheder. Da international sambeskatning, skal omfatte alle udenlandske koncernforbundne enheder, kan man ikke blot vælge at medtage de underskudsgivende enheder og holde de overskudsgivende uden for.

En koncern defineres i forhold til reglerne om international sambeskatning som selskaber, hvor det ene selskab har bestemmende indflydelse i det andet eller hvis et tredje selskab har bestemmende indflydelse i begge selskaber. Udenlandske faste driftssteder og ejendomme indgår også i den internationale sambeskatning, hvis de er ejet af et koncernforbundet selskab.

Bestemmende indflydelse eksisterer typisk i kraft af besiddelse af et flertal af kapitalen i et andet selskab, men kan også eksistere på anden måde - herunder via stemmeretsaftaler og aftaler om udpegning af flertallet af bestyrelse/ledelse.

International sambeskatning vælges bindende for en periode på 10 år.

Bemærk: Siden er udarbejdet som en generel overordnet orientering om international sambeskatning og kan ikke erstatte konkret rådgivning. Du bør ikke disponere alene på baggrund af ovenstående. Det anførte er alene beregnet til at give et overblik over reglerne for international sambeskatning, og der er mange særregler vedrørende sambeskatning, som ikke er behandlet her. Kontakt din sædvanlige rådgiver, hvis du ønsker at høre mere om dine muligheder for international sambeskatning.

Sidst bekræftet: 30-04-2018 Oprettet: 25-03-2015 Revideret: 25-03-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Lone Hauge

Af samme forfatter

SKATM-2019-13-35 Overvej justeringer af acontoskat for selskaber
Restskattetillægget stiger med 2 %, så derfor bør det overvejes, om årets acontobetalinger af selskabsskat matcher den skat...
08.11.19
Straksfradrag under lup
Skattestyrelsen er lige nu i gang med at undersøge de straksfradrag, landmænd og andre erhvervsdrivende har trukket fra i d...
09.09.19
SKATM-2019-11-09. Mellemregning med ApS kunne ikke indgå i hovedanpartshavers VSO
En mellemregning mellem en hovedanpartshaver og selskabet havde karakter af rent udlån og kunne ikke ligge i VSO.
16.07.19
SKATM-2019-14-05. Formalia ikke overholdt – lønindeholdelse kunne ikke afbryde forældelse af inddrivelse af misligholdt jordbrugslån
Et rentekrav vedrørende misligholdt jordbrugslån var forældet. Afgørelse om lønindeholdelse indeholdt ikke tilstrækkelige o...
15.07.19
SKATM-2019-21-01. Ved skønsmæssig forhøjelse kunne der tages udgangspunkt i gennemsnitlig beregning af privatforbruget fra Danmarks Statistik
Bogføringsloven var ikke opfyldt, og der var negativt privatforbrug. Derfor kunne indkomsten opgøres skønsmæssigt. Der kunn...
17.05.19