Oprettet: 25-03-2015

Ledelses- og bestyrelsespligter

Beslutningen om hvordan man skal organisere sit selskab, er vigtig, da der findes flere forskellige ledelses- og bestyrelsesstrukturer. Derfor har vi på denne side samlet en række informationer, som kan hjælpe dig i processen.

Som selskabsejer er du forpligtet til at have en form for ledelse og/eller bestyrelse. Alt afhængig af hvad det er for en type selskab, du driver, kan det være fordelagtigt at have en bestyrelse tilknyttet.  

Ledelsesstruktur
I selskabslovens findes der forskellige former for ledelsesstrukturerer:

  1. Selskabet ledes af en bestyrelse, der varetager den overordnede og strategiske ledelse, og en direktion, der ansættes af bestyrelsen og varetager den daglige ledelse.

  2. Selskabet ledes af en direktion, der varetager den daglige ledelse, og et tilsynsråd, som ansætter direktionen og fører tilsyn med denne.

  3. Selskabet ledes af en direktion (kun muligt i anpartsselskaber)  

Bestyrelsen
Bestyrelsen er det centrale ledelsesorgan i de selskaber, der har en bestyrelse.   Bestyrelsen skal ud over at varetage den overordnede og strategiske ledelse sikre en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed og påse:

  1. At bogføring og regnskabsaflæggelse foregår på en tilfredsstillende måde.

  2. At der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller.

  3. At der løbende modtages rapportering om selskabets finansielle forhold.

  4. At direktionen udøver sit hverv på behørig måde.

  5. At selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt.  

Tilsynsrådet
Sammenlignet med bestyrelsens opgaver, er tilsynsrådets opgaver af mere overordnet karakter. Det skal påse de samme forhold, som beskrevet ovenfor, men derudover skal det alene føre tilsyn med direktionen. Tilsynsrådet skal således ikke varetage den overordnede og strategiske ledelse.  

Direktion
Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet. Dette skal ske i henhold til de retningslinjer, som bestyrelsen har udstukket. I selskaber med et tilsynsråd skal direktionen endvidere varetage den overordnede og strategiske ledelse samt sikre en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.  

Bemærk: Sidens beskrivelse giver alene en overordnet gennemgang af ledelses- og bestyrelsespligterne. Kontakt derfor din sædvanlige rådgiver for mere information om dine muligheder.

 

Sidst bekræftet: 11-03-2019 Oprettet: 25-03-2015 Revideret: 25-03-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Juridisk specialkonsulent

Morten Haahr Jensen

Team Selskaber


Af samme forfatter

Landsaftalen
Find materiale om landsaftaler samt afgrødeerstatning
18.02.20
Afgrødeerstatning
Her kan du se afgrødeerstatninger.
18.02.20
Landsaftaler
Find landsaftaler om elanlæg, vand- og spildevandsanlæg samt teleanlæg.
18.02.20
Ændret praksis i forhold til billeder på internettet
Datatilsynet har offentliggjort en ændret praksis vedrørende offentliggørelse af billeder på internettet.
30.09.19
Ny sag om kryptering af emails
Datatilsynet har i en konkret sag vurderet, at kryptering på transportlaget var tilstrækkeligt.
05.08.19