Feedback Form

  

Oprettet: 19-11-2014

Spaltning

Spaltning af et selskab betyder, at selskabet deles op i to eller flere dele. Ved spaltning overfører et selskab en del af eller alle sine aktiver og passiver til et eller flere eksisterende eller nye selskaber.

Spaltning kan ske enten som ophørsspaltning eller som grenspaltning.  

Ophørsspaltning er, hvor selskabets aktiver og passiver overføres til andre selskaber og det oprindelige selskab ophører.  

Ophørsspaltning kan illustreres sådan:

 

Grenspaltning er når (eventuelt en del af) selskabets aktiver og passiver overføres til et eller flere andre selskaber, og det oprindelige selskab fortsætter med at eksistere.

Grenspaltning kan illustreres sådan:

 

I begge situationer modtager ejeren i det spaltede selskab aktier i det/de nye selskaber og eventuelt en kontant udligningssum.

En spaltning kan gennemføres skattepligtig eller skattefri. En skattefri spaltning kan i visse tilfælde gennemføres uden tilladelse fra skat.

Skattepligtig spaltning
En skattepligtig spaltning kan betragtes som en skattepligtig overdragelse af aktiver og passiver fra et selskab til et andet selskab.

Ved ophørsspaltning sker der beskatning hos det spaltede selskab, og tilsvarende vil ejerne blive afståelsesbeskattet af deres aktiebesiddelse.

Ved grenspaltning sker der afståelsesbeskatning i det spaltede selskab, for så vidt angår de aktiver og passiver, der udspaltes og ejerne udbyttebeskattes.  

Skattefri spaltning
Ved skattefri spaltning udskydes beskatningen for både selskabet og aktionæren – dette gælder både ved ophørsspaltning og ved grenspaltning.

For det spaltede selskab udskydes beskatningen ved, at det modtagende selskab overtager det gamle selskabs skatteforpligtelser. Ejernes skat udskydes ved, at de nye aktier anses som købt på samme tid og til samme pris, som det gamle selskabs aktier. Hvis der i forbindelse med spaltningen udbetales et kontant vederlag til aktionæren, skal dette dog beskattes. Beskatningen sker som udbytte eller aktieavance afhængig af omstændighederne.

Skattefri spaltning kan gennemføres både med og uden tilladelse fra SKAT, og kun hvis særlige betingelser er opfyldte. Betingelserne er forskellige alt efter om der spaltes efter tilladelse fra SKAT eller der spaltes uden tilladelse.

Bemærk: Ovenstående beskrivelse giver alene et overordnet indblik i mulighederne for spaltning, og en spaltning bør altid gennemføres med hjælp fra din rådgiver. Kontakt din sædvanlige rådgiver for mere information om spaltning og dine muligheder.

 

Sidst bekræftet: 11-03-2019 Oprettet: 19-11-2014 Revideret: 19-11-2014

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Skattekonsulent

Christian Homilius

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2019-13-19. Flerejede fritidsboliger ejet via et partnerselskab
Et antal personer ønskede at investere i X antal ferieboliger i udlandet. Investeringen skulle foregå via et P/S. Boligerne...
07.06.19
SKATM-2019-13-18. Skatteforbehold og omgørelse af allerede gennemførte selskabsretlige transaktioner
En omstruktureringstilladelse blev tilbagekaldt af SKAT med store skattemæssige konsekvenser. Tilbagekaldelsen blev annulle...
24.05.19
SKATM-2019-13-17. VOL-omdannelse. Indskud af alle virksomhedens aktiver og passiver PLUS privat gæld
En virksomhed i kapitalafkastordningen blev omdannet efter VOL. I forbindelse med omdannelsen blev der overført privat gæld...
12.04.19
SKATM-2019-13-16. Selskabs ejendomsoverdragelse til nærtstående 10 % under SKATs handelsværdivurdering var OK
Giver den offentlige ejendomsvurdering ikke et retvisende udtryk for handelsværdien, er SKAT ikke bundet af vurderingen. En...
05.04.19
SKATM-2019-13-15. Overdragelse med succession efter spaltning, aktieombytning etc. Selskabet har eksisteret < 3 år. Pengetankreglen
Et forældrepar ønskede deres fællesejede selskab spaltet og det ene af de modtagende selskaber overdraget til børn med succ...
29.03.19