Oprettet: 19-11-2014

Spaltning

Spaltning af et selskab betyder, at selskabet deles op i to eller flere dele. Ved spaltning overfører et selskab en del af eller alle sine aktiver og passiver til et eller flere eksisterende eller nye selskaber.

Spaltning kan ske enten som ophørsspaltning eller som grenspaltning.  

Ophørsspaltning er, hvor selskabets aktiver og passiver overføres til andre selskaber og det oprindelige selskab ophører.  

Ophørsspaltning kan illustreres sådan:

 

Grenspaltning er når (eventuelt en del af) selskabets aktiver og passiver overføres til et eller flere andre selskaber, og det oprindelige selskab fortsætter med at eksistere.

Grenspaltning kan illustreres sådan:

 

I begge situationer modtager ejeren i det spaltede selskab aktier i det/de nye selskaber og eventuelt en kontant udligningssum.

En spaltning kan gennemføres skattepligtig eller skattefri. En skattefri spaltning kan i visse tilfælde gennemføres uden tilladelse fra skat.

Skattepligtig spaltning
En skattepligtig spaltning kan betragtes som en skattepligtig overdragelse af aktiver og passiver fra et selskab til et andet selskab.

Ved ophørsspaltning sker der beskatning hos det spaltede selskab, og tilsvarende vil ejerne blive afståelsesbeskattet af deres aktiebesiddelse.

Ved grenspaltning sker der afståelsesbeskatning i det spaltede selskab, for så vidt angår de aktiver og passiver, der udspaltes og ejerne udbyttebeskattes.  

Skattefri spaltning
Ved skattefri spaltning udskydes beskatningen for både selskabet og aktionæren – dette gælder både ved ophørsspaltning og ved grenspaltning.

For det spaltede selskab udskydes beskatningen ved, at det modtagende selskab overtager det gamle selskabs skatteforpligtelser. Ejernes skat udskydes ved, at de nye aktier anses som købt på samme tid og til samme pris, som det gamle selskabs aktier. Hvis der i forbindelse med spaltningen udbetales et kontant vederlag til aktionæren, skal dette dog beskattes. Beskatningen sker som udbytte eller aktieavance afhængig af omstændighederne.

Skattefri spaltning kan gennemføres både med og uden tilladelse fra SKAT, og kun hvis særlige betingelser er opfyldte. Betingelserne er forskellige alt efter om der spaltes efter tilladelse fra SKAT eller der spaltes uden tilladelse.

Bemærk: Ovenstående beskrivelse giver alene et overordnet indblik i mulighederne for spaltning, og en spaltning bør altid gennemføres med hjælp fra din rådgiver. Kontakt din sædvanlige rådgiver for mere information om spaltning og dine muligheder.

 

Sidst bekræftet: 11-03-2019 Oprettet: 19-11-2014 Revideret: 19-11-2014

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Skattekonsulent

Christian Homilius

Team Selskaber


Af samme forfatter

SKATM-2020-13-25. Bonus fra Tryghedsgruppen klassificeret som udbytte, der skal beskattes som aktieindkomst. "Lignende værdipapirer"
Udbetaling af bonus fra et smba til dets medlemmer blev anset for aktieindkomstskattepligtigt udbytte. Medlemmerne blev tro...
03.04.20
SKATM-2020-13-24. Indberetning af KONTROLLEREDE TRANSAKTIONER
Skattestyrelsen arbejder på SEGES’ opfordring på hurtigst muligt at få lagt indberetning af "kontrollerede transaktioner" o...
03.04.20
SKATM-2020-13-23. Efterfølgende tilladelse til omstrukturering gennemført efter de objektive regler uden tilladelse
Skattefri omstrukturering. Afgørelsen beskriver en af mange muligheder for med tilbagevirkende kraft at komme ud af det 3-å...
27.03.20
SKATM-2020-13-22. Indbyrdes aktionæraftale om overdragelse af værdifulde aktier for 1 kr.
4 aktionærer ejede hver sit holdingselskab, der igen ejede 25 % af det fælles driftselskab. Aktionærerne ville lave en afta...
27.03.20
SKATM-2020-13-20. Gevinst og tab på fordringer efter lagerprincippet. Kun fradrag hvis manglende betalingsevne. Ikke hvis manglende betalingsvilje
Et selskab "fratrak" 15 mio. kr. som tab på fordringer efter lagerprincippet. Tabet relaterede sig til en tvist med en kund...
20.03.20