Oprettet: 19-11-2014

Spaltning

Spaltning af et selskab betyder, at selskabet deles op i to eller flere dele. Ved spaltning overfører et selskab en del af eller alle sine aktiver og passiver til et eller flere eksisterende eller nye selskaber.

Spaltning kan ske enten som ophørsspaltning eller som grenspaltning.  

Ophørsspaltning er, hvor selskabets aktiver og passiver overføres til andre selskaber og det oprindelige selskab ophører.  

Ophørsspaltning kan illustreres sådan:

 

Grenspaltning er når (eventuelt en del af) selskabets aktiver og passiver overføres til et eller flere andre selskaber, og det oprindelige selskab fortsætter med at eksistere.

Grenspaltning kan illustreres sådan:

 

I begge situationer modtager ejeren i det spaltede selskab aktier i det/de nye selskaber og eventuelt en kontant udligningssum.

En spaltning kan gennemføres skattepligtig eller skattefri. En skattefri spaltning kan i visse tilfælde gennemføres uden tilladelse fra skat.

Skattepligtig spaltning
En skattepligtig spaltning kan betragtes som en skattepligtig overdragelse af aktiver og passiver fra et selskab til et andet selskab.

Ved ophørsspaltning sker der beskatning hos det spaltede selskab, og tilsvarende vil ejerne blive afståelsesbeskattet af deres aktiebesiddelse.

Ved grenspaltning sker der afståelsesbeskatning i det spaltede selskab, for så vidt angår de aktiver og passiver, der udspaltes og ejerne udbyttebeskattes.  

Skattefri spaltning
Ved skattefri spaltning udskydes beskatningen for både selskabet og aktionæren – dette gælder både ved ophørsspaltning og ved grenspaltning.

For det spaltede selskab udskydes beskatningen ved, at det modtagende selskab overtager det gamle selskabs skatteforpligtelser. Ejernes skat udskydes ved, at de nye aktier anses som købt på samme tid og til samme pris, som det gamle selskabs aktier. Hvis der i forbindelse med spaltningen udbetales et kontant vederlag til aktionæren, skal dette dog beskattes. Beskatningen sker som udbytte eller aktieavance afhængig af omstændighederne.

Skattefri spaltning kan gennemføres både med og uden tilladelse fra SKAT, og kun hvis særlige betingelser er opfyldte. Betingelserne er forskellige alt efter om der spaltes efter tilladelse fra SKAT eller der spaltes uden tilladelse.

Bemærk: Ovenstående beskrivelse giver alene et overordnet indblik i mulighederne for spaltning, og en spaltning bør altid gennemføres med hjælp fra din rådgiver. Kontakt din sædvanlige rådgiver for mere information om spaltning og dine muligheder.

 

Sidst bekræftet: 11-03-2019 Oprettet: 19-11-2014 Revideret: 19-11-2014

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Skattekonsulent

Christian Homilius

Team Selskaber


Af samme forfatter

SKATM-2020-13-14. Succession i aktier. Passiv kapitalanbringelse i vindmøller, men solcelleanlæg var aktiv virksomhed, da der var arbejdsindsats forbundet med driften heraf
Aktierne i Holding A/S ønskedes successionsoverdraget. Solcelleanlæg i datterselskab var ”aktiv virksomhed”, idet hovedakti...
11.02.20
SKATM-2020-13-13. Nyt om gældseftergivelse og rentefradrag for selskaber
I SKATM-2020-13-01 gennemgik vi konsekvenserne af lovforslag L4 i relation til hovedaktionærers delsalg af aktier med flere...
07.02.20
SKATM-2020-13-12. Søns salg af underskudsselskab til faders holdingselskab medførte ikke underskudsbegrænsning
Hvis mere end 50 % af kapitalen i et selskab ved udløbet af et indkomstår ejes af en anden end ved begyndelsen af året, und...
07.02.20
SKATM-2020-13-11. Hvad er ”markedsrenten” ved transaktioner mellem nærtstående?
SKAT har i nedenstående styresignal fastsat standardrenten for 2020 til 2,5 % i relation til rentebegrænsningsreglen i SEL....
07.02.20
SKATM-2020-13-10. Transaktion for at undgå beskatning efter mellemholdingreglen var ikke omgåelse efter ligningslovens § 3
5 familiemedlemmer ønskede at komme ud af mellemholdingreglen ved at fusionere deres selskaber parvist. Skatterådet fandt i...
07.02.20