Feedback Form

  

Oprettet: 19-11-2014

Tilførsel af aktiver

Tilførsel af aktier omhandler overdragelse af en virksomhed/del af virksomhed fra et selskab til et andet.

Tilførsel af aktiver kan illustreres sådan:

Før: Efter:
   

Som det fremgår af illustrationen er det alene på selskabsniveau, der sker ændringer i ejerforhold med videre. Den personlige ejer (Ejer 1) er derimod ikke direkte berørt af tilførslen.

En tilførsel kan gennemføres skattepligtig eller skattefri. En skattefri tilførsel af aktiver kan i visse tilfælde gennemføres uden tilladelse fra SKAT. Selskabsretligt findes der ingen regler om tilførsel af aktiver. Her betragtes tilførslen som et almindeligt apportindskud.

Skattepligtig tilførsel af aktiver
Ved en skattepligtig tilførsel af aktiver sker der almindelig beskatning hos det tilførende selskab (Landbrug A/S).  Selskabet bliver altså beskattet af eventuelle avancer i forbindelse med tilførslen af virksomheden/grenen til et andet selskab.

Skattefri tilførsel af aktiver
Ved en skattefri tilførsel af aktiver anses de modtagne aktier i Datterselskab A/S for anskaffet til handelsværdien af de tilførte aktier og passiver. Hvis tilførslen indebærer overdragelse af unoterede aktier, vil denne del dog være skattepligtig for det indskydende selskab (Landbrug A/S). 

Skattefri tilførsel af aktiver kan gennemføres både med og uden tilladelse fra SKAT, og kun hvis særlige betingelser er opfyldte. Betingelserne er forskellige alt efter, om der tilføres efter tilladelse fra SKAT, eller der tilføres uden tilladelse. 

Bemærk: Ovenstående beskrivelse giver alene et overordnet indblik i mulighederne for tilførsel af aktiver, og en tilførsel bør altid gennemføres med hjælp fra din rådgiver. Kontakt din sædvanlige rådgiver for mere information om tilførsel af aktiver og dine muligheder.

Sidst bekræftet: 11-03-2019 Oprettet: 19-11-2014 Revideret: 19-11-2014

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Skattekonsulent

Christian Homilius

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2019-13-34. LL § 3 omgåelsesklausul anvendt på flytning af kildeskattepligtigt udbytte til et ikke kildeskattepligtigt EU-selskab
Et dansk selskab blev likvideret og datterselskabsaktierne udloddet til et tidligere indskudt EU-selskab. Forud for likvida...
25.10.19
SKATM-2019-13-33. Så skal vi måske til at bruge fonde i rådgivningen?
Regeringen har sendt et lovforslag om beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde i høri...
25.10.19
SKATM-2019-00-05. Lovforslag vedr. A/B aktiemodeller, inddragelse af privat gæld i en skattefri virksomhedsomdannelse, omgåelse af reglerne om beskatning af gæld og beskatning af kapitalfondspartnere
Der er fremsat lovforslag om ændring af en række skattelove. Nogle ændringer har til formål at lukke ”skattehuller” og har ...
04.10.19
SKATM-2019-13-32. Omstrukturering med tilladelse. Gennemfør det, du har sagt, at du vil gøre
En tilladelse til skattefri omstrukturering blev tilbagekaldt. Væsentlige transaktioner var ikke anmeldt, og hovedformålet ...
04.10.19
SKATM-2019-13-31. A/B-model. Overdragelse af anparter til børn. Inddragelse af ”gevinstmulighed” i værdiberegningen var praksisændring
A-aktier ønskedes tillagt en forlods udbytteret, og Ligningsrådets beregningsmodel anvendtes til at finde kursværdien. SKAT...
20.09.19