Feedback Form

Værd at vide om skat 

Oprettet: 23-04-2012

Aftaler om forventningsværdi, når et dødsbo deles

Forventes en ejendom at stige i værdi, efter at arvinger har delt boet, giver det en række skattemæssige udfordringer, som kan løses med et sameje.

Det kan være svært at fastsætte værdien af en fast ejendom. Er der ydermere knyttet en forventning om f.eks. en mulige zoneændring eller ekspropriation, bliver værdiansættelsen yderligere kompliceret af, i hvor høj grad man forventer, at sådanne forhold indtræder, og om de giver fremtidig værdistigning. Det ses derfor, at man laver aftaler om, at en køber af ejendommen skal betale yderligere vederlag til sælger, såfremt køber ved videresalg opnår en stor fortjeneste.

Skattemæssigt behandles et sådant vederlag til sælger som yderligere salgssum og ejendomsavancen beregnes om, så yderligere avance beskattes i det år, hvor sælger opnår ret til vederlaget.

Dødsboer komplicerer sagen
Knytter der sig en sådan forventningsværdi til en fast ejendom tilhørende et dødsbo, giver det ofte problemer ved udlodning af ejendommen til en af flere arvinger. Da boet ved udlodningen sluttes, giver det imidlertid ikke mening at aftale, at boet skal have yderligere vederlag, hvis ejendommen sælges videre med gevinst. Det aftales derfor ofte, at den, der har arvet ejendommen, skal dele en evt. gevinst med de andre arvinger.

I en konkret sag har en arving spurgt SKAT, om hans vederlag for at opgive retten til at modtage andel i en sådan videresalgspris ville være skattefri. Landsskatteretten fastslår i en afgørelse fra marts i år, at modtagelsen af et sådant vederlag ikke var arv fra boet, da ejendommen ved udlodningen var værdiansat til handelsværdien. Konkret var der heller ikke stiftet en formueret for arvingen, da skødet pålagde arvemodtageren at indgå en aftale med arvingen om fordeling af et yderligere vederlag. Vederlaget var derfor ikke skattefrit, men skattepligtig indkomst for arvingen.

Sameje en mulig løsning
Er der usikkerhed om værdiansættelsen som følge af forventningsværdi knyttet til f.eks. en fast ejendom, kan løsningen i stedet være at udlodde ejendommen til alle arvinger i sameje med henblik på videresalg. Arvingerne opnår da alle direkte del i fortjenesten ved videresalget.

Spørg en ekspert
Reglerne om dødsboer er komplicerede. Du kan med fordel kontakte en DLBR-rådgivningsvirksomhed, hvis du ønsker mere viden om gældende praksis.

Se endvidere SKATM-2012-29-01

 

Sidst bekræftet: 09-04-2019 Oprettet: 23-04-2012 Revideret: 23-04-2012

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2019-26-04. Stutteri og galopheste var privat aktivitet. Ikke momsfradrag. Ikke reklameudgift
Stutteri med galopheste var ikke erhvervsmæssigt drevet. Aktiviteten havde heller ikke karakter af økonomisk virksomhed, hv...
28.06.19
SKATM-2019-26-03. Travstutteri og landbrug. Væsentlig omlægning. Ej erhvervsmæssig drift
Driften af et landbrug med travstutteri skulle vurderes særskilt henholdsvis før og efter en omlægning, som havde haft væse...
28.06.19
SKATM-2019-26-02. Stutteri med travheste. Opstartsperiode. Erhvervsmæssigt drevet
Et travstutteri blev anerkendt som erhvervsmæssigt drevet. Driften var i de pågældende år i en opstartsfase, og efter en in...
28.06.19
SKATM-2019-19-03. Værdiansættelse efter 15 % regel uanset videresalg til kommune
Ved overdragelse af en landbrugsejendom i levende live skal skatteforvaltningen acceptere en værdiansættelse til +/- 15 %. ...
28.06.19
SKATM-2019-26-01. Hesteopdræt. Ikke fornøden intensitet. Fagligt kontingent
Hestehold med 3 heste, der havde givet meget små indtægter, blev ikke anset for drevet med fornøden intensitet og fradrag n...
28.06.19