Værd at vide om skat 

Oprettet: 16-09-2013

Er SKATs landbrugsvurderinger også fyldt med fejl?

SKAT blev for nogle uger siden bombarderet med kritik fra Rigsrevisionen og Statsreviso-rerne, der fandt, at SKAT og Skatteministeriet havde forvaltet området for ejendomsvurdering meget kritisabelt.

Det var ikke kun rigs- og statsrevisorerne, der var på banen, da mange andre også benyttede lejligheden til at kritisere SKAT.

Vurdering af landbrugsejendomme
Rigsrevisionens beretning, som ligger til grund for kritikken, påviser ikke, at der generelt er fejl i vurderingerne af landbrugsejendomme, vel snarere tværtimod.

Således siges det i beretningen, at den gennemsnitlige afstandsprocent (se faktaboks) for landbrugsejendomme ved vurderingen i 2008 og 2010 var henholdsvis 16 % og 0 %.

Ud fra en gennemsnitsbetragtning kan SKATs ”træfsikkerhed” efter min mening ikke kritiseres.

FAKTABOKS:

AFSTANDSPROCENT

Forskellen mellem SKATs ejendomsvurderinger og de faktiske salgspriser måles ved hjælp af en afstandsprocent. En positiv afstandsprocent betyder, at ejendomme i gennemsnit er solgt til en kontantpris, der er højere end SKATs vurdering af ejendommen. En negativ afstandsprocent viser omvendt, at ejendomme i gennemsnit er blevet solgt til en lavere pris end vurderingen. Afstandsprocenten i SKATs salgsstatistik er beregnet som et simpelt gennemsnit af kontantprisen for alle solgte ejendomme og gennemsnittet af vurderinger for alle vurderede ejendomme for en given ejendomstype og periode. Negative og positive afstandsprocenter opvejer derved hinanden, hvilket påvirker gennemsnitstallet.  

Når man ser på grundværdierne, der danner grundlag for landmændenes ejendomsskatter, er der heller ikke grund til kritik. Der er heller ikke i beretningen fra rigsrevisionen rejst kritik på dette punkt.

I øvrigt er det ifølge beretningen kun på 2 % af landbrugsejendommene, at der bliver betalt ejendomsskat af den aktuelle vurdering. Det skyldes det loft, der er lagt over stigningen i ejendomsskatten.

Der er ikke rejst særskilt kritik af vurderingen af landbrugets stuehuse i beretningen.

Det kan diskuteres, om kritikken af SKAT har været helt retfærdig. Det er mit indtryk, at SKAT på landbrugsområdet generelt har stået for en seriøs faglig korrekt vurdering, hvilket nok til dels skyldes, at landbrugets rådgivere altid har været opmærksomme på vurderingerne på grund af deres betydning for landmændene. Selvfølgelig har der været tilfælde, hvor vurderingen konkret har været forkert, men en henvendelse/klage til SKATs vurderingsfolk har normalt været nok til at klare problemet.

Mulighed for at klage over forkerte vurderinger af boliger?
På boligområdet, hvor kritikken af SKAT nok har været berettiget, vil der ifølge skatteminister Holger K. Nielsen komme en udmelding inden længe. Den vil formentlig gå på, at der åbnes op for adgang til at få genoptaget gamle forkerte vurderinger.

Sidst bekræftet: 16-09-2013 Oprettet: 16-09-2013 Revideret: 16-09-2013

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Chefkonsulent

Søren Hjorth

Team Personer


Af samme forfatter

SKATM-2019-01-02. Styresignal om ændring af vurdering af beboelsesejendomme med over 3 lejligheder, der fejlagtigt er vurderet med benyttelseskode 02 (beboelse og forretning)
Efter anmodning fra ejeren kan Vurderingsstyrelsen ændre benyttelseskoden på en ejendom med over 3 lejligheder med benyttel...
06.12.19
Husk at give oplysninger om dine indkomstforhold senest 1. juli
I mange år har man brugt begreberne ”selvangivelse” og ”selvangivelsesfrist”. Disse begreber er nu afskaffet og erstattet a...
24.06.19
Skal du klage over omvurderingen af din landbrugsejendom?
Selv om der er vedtaget en ny ejendomsvurderingslov, gælder de gamle vurderingsregler frem til 2021, når der er tale om lan...
17.06.19
SKATM-2019-10-02. Etableringskonto. Erhvervsoverskud. Fradrag indskud uden binding
A kunne ikke få fradrag for henlæggelse på etableringskonto uden binding i 2013 på baggrund af virksomhedsindkomst. A havde...
17.05.19
SKATM-2019-01-01 Ubebygget landbrugslod. Udlagt til boligformål i lokalplan. Benyttelseskode. Ansættelse af grundværdi
Et areal på 6,5 ha, der i en årrække havde været og fortsat var anvendt til landbrug, skulle kodes med benyttelseskode 17 –...
22.02.19