Værd at vide om skat 

Oprettet: 23-11-2011

Få fod på fedtafgiften

Den omstridte fedtafgift har været i kraft i snart to måneder. De første erfaringer med at håndtere afgiften foreligger nu.

Gårdsalg

En landmand, der driver gårdsalg med kød fra egne dyr, skal som udgangspunkt afregne fedtafgift, hvis dyrene slagtes for landmandens egen regning og risiko, og hvis hans omsætning med fedtafgiftspligtige produkter overstiger 50.000 kr. om året.

Hvis landmanden ønsker at undgå besværet med at skulle føre fedtafgiftsregnskab og afregne fedtafgiften, kan det anbefales at aftale med slagteriet, at dette overtager opgaven.

Dette klares rent praktisk ved formelt at sælge dyret til slagteriet og herefter tilbagekøbe kødet efter slagtning. Herefter vil det være slagteriet, som skal afregne fedtafgiften over for SKAT.

I den forbindelse er det vigtig at være opmærksom på, at hvis der alene sker slagtning og grovpartering, gives der et fradrag i afgiften.

Fradraget gives for at kompensere for det spild, der opstår, når kødet yderligere udskæres med henblik på salg til forbrugeren. For svin må der fradrages 27,5 pct. fra vægten og for øvrige kødtyper 25 pct., inden afgiften beregnes. Det skal dog bemærkes, at anvendelsen af fradraget forudsætter, at salgsudskæringen først finder sted efter, at afgiften er beregnet.

Dyrefoder

Fedtafgiften omfatter kun fødevarer – dvs. at dyrefoder ikke er omfattet af fedtafgiften. Det betyder bl.a., at ”egentligt dyrefoder” samt olier, kødrester fra slagterier, valle fra mejerier, brækagevarer mv. fra konfektureproducenter og bagerier, der anvendes som dyrefoder, er fritaget for fedtafgift.

Derfor skal landmænd, der vil fodre med fx olier og rester, principielt registreres efter fedtafgiftsloven for at kunne købe de pågældende produkter afgiftsfrit. SKAT accepterer dog, at sælgerne af disse produkter undlader at afregne fedtafgift af produkterne, hvis landmanden på tro og love over for leverandøren erklærer, at produkterne alene vil blive anvendt til fedtafgiftsfrie formål.

Der stilles ingen formkrav til erklæringen ud over, at den skal være skriftlig og opbevares hos sælgeren med kopi hos kunden.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis SKAT senere ikke anser det for godtgjort, at de købte produkter er anvendt til fedtafgiftsfrie formål, vil det umiddelbart være sælgeren af produkterne, der i første omgang vil hæfte for afgiften over for SKAT. Sælgeren vil herefter kunne rejse krav over for landmanden.

Udsigt til tjek af bureaukrati

Der kan vel næppe være nogen, der er i tvivl om, at fedtafgiften er kommet for at blive. Spørgsmålet er, hvilke administrative lettelser der vil blive indført. Fra regeringens side er det i hvert fald blevet tilkendegivet, at man ville se på, om afgiften er blevet for bureaukratisk.

 

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.

 

Sidst bekræftet: 23-11-2011 Oprettet: 23-11-2011 Revideret: 23-11-2011

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Lars Møller Gosvig

Af samme forfatter

Momsfri mad til høstarbejdere
Efter en sag i Landsskatteretten, som Videncentret for Landbrug for nylig har vundet, har landmænd og maskinstationer fået ...
10.05.13
SKATM-2013-30-15. Moms. Byggegrund. Moms ved salg af tidligere udlejet ejendom til nedrivning
Skatterådet fandt, at salget af en grund kunne ske momsfrit efter momslovens § 13, stk. 2, når bygningerne på grunden have ...
16.04.13
SKATM-2013-30-14. Momsfradrag - udgifter til overarbejdsbespisning
Landsskatteretten ændrer et bindende svar således, at landbrugsvirksomheder, maskinstationer m.fl. er berettiget til momsfr...
11.04.13
SKATM-2013-30-13. Moms. Husbåde. Praksisændring. Fast ejendom
En EU-dom har ændret den hidtidige momsmæssige praksis for udlejning af husbåde. Udlejning af stationære husbåde til bolig ...
09.04.13

 Værd at vide om skat

Artiklen til venstre har ligesom de øvrige artikler i serien "Værd at vide om skat" været bragt i medier som fx
LandbrugsAvisen og Effektivt Landbrug.

Artiklerne er kendetegnet ved at indeholde lettilgængelige råd om skattefaglige emner forfattet af Videncentrets eksperter.

Få flere lettilgængelige skattetips