Værd at vide om skat 

Oprettet: 30-09-2013

Hvad bliver fremtiden for VE-anlæg?

I januar 2013 udsendte SKAT et styresignal, som betød, at ejere af små VE-anlæg ikke længere kunne få afdrag for momsen af anskaffelsen og driften af anlægget. I et svar fra august i år er skatterådet på linje med en EU-dom, som går mod SKATs styresignal.

Skatterådets afgørelse
Den 27. august 2013 afgjorde skatterådet, at en landmand, der anskaffer en hustandsvindmølle til stuehuset alene, kan anses for at drive selvstændig økonomisk virksomhed i forhold til momsloven. Dermed kan han betragtes som en afgiftspligtig person i relation til denne vindmølle. Skatterådets bindende svar går mod styresignalet fra januar 2013, der netop gjorde op med private personers mulighed for at kunne anses som afgiftspligtige personer. Skatterådet henviste i sit bindende svar til en EU-dom fra den 20. juni 2013.

EU-dommen
Den nye EU-dom vendte op og ned på SKATs styresignal fra januar 2013. Afgørelsen handlede om, hvorvidt en privat person kunne anses for at være afgiftspligtig i forhold til anskaffelse og drift af et mindre VE-anlæg. Her sagde dommen, at en virksomhed, som består af drift af et solcelleanlæg, er en ”økonomisk virksomhed”, hvis den udøves for at opnå en indtægt af en vis varig karakter. Indtægt blev i denne sammenhæng forstået som betaling for leveringen af elektricitet. Det betyder, at EU-domstolen mener, at levering af strøm til nettet mod betaling fra netvirksomheden, kan anses som selvstændig økonomisk virksomhed i momsmæssig forstand. Domstolen siger desuden, at det er uden betydning for vurderingen af virksomheden som selvstændig økonomisk virksomhed, om mængden af elektricitet fra solcelleanlægget altid er mindre end mængden af elektricitet, som solcelleejeren bruger privat.

Ingen forbehold til EU-dom
I sin afgørelse fra august henviste Skatterådet endda til EU-dommen uden forbehold. Skatterådet havde ingen indvendinger, hverken i forhold til at salget til nettet skulle have en vis størrelse, eller at salget til nettet på årsbasis skulle udgøre et nettosalg for at kunne anses for selvstændig økonomisk virksomhed.

SKAT trak styresignalet tilbage
På baggrund af EU-dommen valgte SKAT den 24. juni 2013 at udsende et nyt styresignal, hvor de udskød fristen for afmeldelse af momsregistrering indtil videre, mens de overvejer, hvilken betydning EU-dommen har for den danske praksis på området.

Konsekvenser af skatterådets afgørelse
Det er Videncentret for Landbrugs opfattelse, at skatterådets afgørelse må kunne anvendes på samtlige små VE-anlæg, der er tilknyttet en privat bolig, og hvor ejeren sælger strøm til nettet. Derfor forventer Videncentret, at SKAT snart udsender et nyt styresignal, hvor det vil fremgå, at styresignalet fra januar 2013 omkring afmelding af momsregistreringen vil falde helt bort. Videncentret forventer også, at de personer, der allerede har afmeldt sig momsregistreringen vil få mulighed for at registrere sig igen.

Sidst bekræftet: 30-09-2013 Oprettet: 30-09-2013 Revideret: 30-09-2013

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Pernille Rise

Af samme forfatter

SKATM-2016-30-31. Mødemoms
Landsskatteretten fandt, at tidligere kendelser ikke var udtryk for en praksisændring. Landsskatteretten tog ikke konkret s...
06.09.16
SKATM-2016-30-30. Brændværdi for metan i biogas
Brændværdien for metan, som skal anvendes ved dokumentation af energiindholdet i biogas, når dokumentationen sker ved målin...
25.08.16
SKATM-2016-30-29. Modtagelse af tilskud var ikke levering mod vederlag
Modtagelse af Natura 2000-tilskud for at undlade at dyrke landbrugsjord kunne ikke anses for at udgøre et vederlag for en l...
25.08.16
SKATM-2016-30-28. Salg af to byggegrunde underlagt strandbeskyttelse
Landsskatteretten ændrer delvist Skatterådets afgørelse omkring salg af to byggegrunde, hvoraf den ene havde været bebygget...
22.08.16
SKATM-2016-30-27. Salg af grund efter 6 måneders udlejning
Salget af en udlejet byggegrund kunne ikke ske momsfrit, jf. ML § 13, stk. 2, idet hensigten med erhvervelsen af grunden ik...
18.08.16