Værd at vide om skat 

Oprettet: 07-04-2014

Syn og skøn i skattesager

Selvom strukturen i klagesystemet er lavet væsentligt om, så alle klager i skattesager fra i år indgives til Skatteankestyrelsen, er mulighederne for at indhente syn og skøn i skattesager uændrede.

I skattesager, hvor det kan være relevant at få en fagmands vurdering af nogle faktiske forhold, er det muligt at indhente et syn og skøn. Det gælder, uanset om sagen bliver afgjort ved Skatteankestyrelsen, et skatteankenævn eller ved Landsskatteretten.

Stadig muligt at få tilsagn om fuld omkostningsdækning

Skatteankestyrelsen har mulighed for at bestemme, at udgifter ved et syn og skøn dækkes fuldt ud. Det har navnlig betydning, hvis du ikke efterfølgende vinder skattesagen i overvejende grad, da der i disse tilfælde kun ydes omkostningsdækning med 50 %. Det er muligt for Skatteankestyrelsen at træffe afgørelse om tilsagn til fuld omkostningsdækning, allerede inden et syn og skøn påbegyndes. Et sådant tilsagn bliver givet, hvis Skatteankestyrelsen vurderer, at et syn og skøn vil kunne bidrage med væsentlige oplysninger til sagen, som ikke kan indhentes på anden måde.

Hvornår er syn og skøn relevant?

Syn og skøn anvendes typisk i to situationer. Dels er syn og skøn velegnet, hvor værdien af et aktiv skal vurderes, som fx når købesummen for en landbrugsejendom skal fordeles på de forskellige aktiver i handlen. Dels anvendes syn og skøn ofte i sager om deltidslandbrug, hvor det er en betingelse for at få deltidsbruget anerkendt som erhvervsmæssigt, at driften er faglig forsvarligt drevet, og at der er udsigt til at driften på sigt kan give overskud eller balancere efter driftsmæssige afskrivninger. Om disse betingelser er opfyldt, beror på en faglig vurdering af driften.

Vigtigt, at skønsmanden er den rigtige

Det er væsentligt for kvaliteten af de afgivne skønsrapporter, at det er den rigtige sagkyndige, der udpeges som skønsmand. Han bør have de fornødne kompetencer og indsigt i de forhold, som er relevante i den konkrete sag. I sager om deltidslandbrug er det som regel den tidligere Landbohøjskole, nu KU LIFE, der udpeger en skønsmand, ofte fra egne rækker. De har som udgangspunkt de fornødne kompetencer til at vurdere driften på et deltidsbrug, men du bør være opmærksom på, om særlige kompetencer er påkrævet, så det kan påpeges allerede ved henvendelsen til KU LIFE.

Skønserklæringerne har stor betydning ved sagens afgørelse

Et syn og skøn i en skattesag kan være en tung proces. Men den rette skønsmand kan med sin erklæring bibringe skattesagen særdeles væsentlige oplysninger, hvorfor erklæringerne ofte får stor betydning ved skattesagens afgørelse. Der er altså stadig god grund til at bede om syn og skøn i skattesager.

Sidst bekræftet: 24-03-2019 Oprettet: 07-04-2014 Revideret: 07-04-2014

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Team Selskaber


Af samme forfatter

SKATM-2020-19-01. Værdiansættelse af ejendom i dødsbo. Ændring uden vurdering
Skattestyrelsen havde ændret i et dødsbos værdiansættelse af en fast ejendom uden sagkyndig vurdering. Landsretten fastslår...
10.01.20
SKATM-2019-19-07. Værdiansættelse af erhvervsejendom i dødsbo. Sagkyndig vurdering. Særlige omstændigheder
Afholdelse af 9,1 mio. kr. i renoveringsomkostninger på en hotelejendom vurderet til 28 mio. kr. udgjorde sådanne særlige o...
20.12.19
Nyt beregningsværktøj: Få styr på dit økonomiske behov, når du går på pension
Når talen falder på pension, er et centralt spørgsmål: Hvor meget skal jeg spare op?
16.12.19
SKATM-2019-12-02. Udbetaling fra andelshaverkonto ved udtræden. Retserhvervelse. Beskatningstidspunkt
En andelshaverkonto skulle udbetales årligt med 1/5. Repræsentantskabet skulle årligt træffe beslutning om udbetaling, unde...
13.12.19
SKATM-2019-19-06. Nedslag for latent skat. Kursværdi. Nedsættelse af gaveafgift
En landmand overdrog en andel på 20 pct. af sin landbrugsvirksomhed med succession til sin søn. Nedslaget for at overtage d...
13.12.19