Feedback Form

Værd at vide om skat 

Oprettet: 07-04-2014

Syn og skøn i skattesager

Selvom strukturen i klagesystemet er lavet væsentligt om, så alle klager i skattesager fra i år indgives til Skatteankestyrelsen, er mulighederne for at indhente syn og skøn i skattesager uændrede.

I skattesager, hvor det kan være relevant at få en fagmands vurdering af nogle faktiske forhold, er det muligt at indhente et syn og skøn. Det gælder, uanset om sagen bliver afgjort ved Skatteankestyrelsen, et skatteankenævn eller ved Landsskatteretten.

Stadig muligt at få tilsagn om fuld omkostningsdækning

Skatteankestyrelsen har mulighed for at bestemme, at udgifter ved et syn og skøn dækkes fuldt ud. Det har navnlig betydning, hvis du ikke efterfølgende vinder skattesagen i overvejende grad, da der i disse tilfælde kun ydes omkostningsdækning med 50 %. Det er muligt for Skatteankestyrelsen at træffe afgørelse om tilsagn til fuld omkostningsdækning, allerede inden et syn og skøn påbegyndes. Et sådant tilsagn bliver givet, hvis Skatteankestyrelsen vurderer, at et syn og skøn vil kunne bidrage med væsentlige oplysninger til sagen, som ikke kan indhentes på anden måde.

Hvornår er syn og skøn relevant?

Syn og skøn anvendes typisk i to situationer. Dels er syn og skøn velegnet, hvor værdien af et aktiv skal vurderes, som fx når købesummen for en landbrugsejendom skal fordeles på de forskellige aktiver i handlen. Dels anvendes syn og skøn ofte i sager om deltidslandbrug, hvor det er en betingelse for at få deltidsbruget anerkendt som erhvervsmæssigt, at driften er faglig forsvarligt drevet, og at der er udsigt til at driften på sigt kan give overskud eller balancere efter driftsmæssige afskrivninger. Om disse betingelser er opfyldt, beror på en faglig vurdering af driften.

Vigtigt, at skønsmanden er den rigtige

Det er væsentligt for kvaliteten af de afgivne skønsrapporter, at det er den rigtige sagkyndige, der udpeges som skønsmand. Han bør have de fornødne kompetencer og indsigt i de forhold, som er relevante i den konkrete sag. I sager om deltidslandbrug er det som regel den tidligere Landbohøjskole, nu KU LIFE, der udpeger en skønsmand, ofte fra egne rækker. De har som udgangspunkt de fornødne kompetencer til at vurdere driften på et deltidsbrug, men du bør være opmærksom på, om særlige kompetencer er påkrævet, så det kan påpeges allerede ved henvendelsen til KU LIFE.

Skønserklæringerne har stor betydning ved sagens afgørelse

Et syn og skøn i en skattesag kan være en tung proces. Men den rette skønsmand kan med sin erklæring bibringe skattesagen særdeles væsentlige oplysninger, hvorfor erklæringerne ofte får stor betydning ved skattesagens afgørelse. Der er altså stadig god grund til at bede om syn og skøn i skattesager.

Sidst bekræftet: 24-03-2019 Oprettet: 07-04-2014 Revideret: 07-04-2014

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2019-26-04. Stutteri og galopheste var privat aktivitet. Ikke momsfradrag. Ikke reklameudgift
Stutteri med galopheste var ikke erhvervsmæssigt drevet. Aktiviteten havde heller ikke karakter af økonomisk virksomhed, hv...
28.06.19
SKATM-2019-26-03. Travstutteri og landbrug. Væsentlig omlægning. Ej erhvervsmæssig drift
Driften af et landbrug med travstutteri skulle vurderes særskilt henholdsvis før og efter en omlægning, som havde haft væse...
28.06.19
SKATM-2019-26-02. Stutteri med travheste. Opstartsperiode. Erhvervsmæssigt drevet
Et travstutteri blev anerkendt som erhvervsmæssigt drevet. Driften var i de pågældende år i en opstartsfase, og efter en in...
28.06.19
SKATM-2019-19-03. Værdiansættelse efter 15 % regel uanset videresalg til kommune
Ved overdragelse af en landbrugsejendom i levende live skal skatteforvaltningen acceptere en værdiansættelse til +/- 15 %. ...
28.06.19
SKATM-2019-26-01. Hesteopdræt. Ikke fornøden intensitet. Fagligt kontingent
Hestehold med 3 heste, der havde givet meget små indtægter, blev ikke anset for drevet med fornøden intensitet og fradrag n...
28.06.19