Feedback Form

Værd at vide om skat 

Oprettet: 03-12-2018

Hvidvasklov

Vidste du, at revisorer og skatterådgivere har pligt til at anmelde skatteunddragelse i henhold til reglerne i hvidvaskloven?

I den hvidvasklov, der gælder nu, er det blevet præciseret, at skatteunddragelse også er omfattet af hvidvaskloven. Det medfører, at revisorer og skatterådgivere har pligt til at indberette til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), hvis de får kendskab til, at en kunde har snydt med skat, moms eller afgifter.

Revisorer og skatterådgivere har ikke anmeldelsespligt i forhold til Skattestyrelsen, hvis de bliver opmærksomme på, at en kunde ikke har angivet sin indkomst, momstilsvar eller afgiftsberegning indeværende eller tidligere år korrekt. Men de har pligt til at indberette skatteunddragelse til SØIK.

Hvad er skatteunddragelse?
Skatteunddragelse skal forstås bredt. Det betyder, at forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af skattelovgivningens regler, momslovgivningens regler, toldlovgivningens regler og diverse afgiftslove som eksempelvis elafgiftsloven, registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven er omfattet af begrebet skatteunddragelse.

Som nævnt kræves det, at der som minimum er tale om grov uagtsomhed for, at der er tale om skatteunddragelse. Grov uagtsomhed kan man ikke definere entydigt, men i situationen, hvor en indtægt ikke er selvangivet, eller hvor der er taget fradrag for rent private udgifter, vil der normalt være tale om minimum grov uagtsomhed.

Underretningspligt
Din skattekonsulent har altså pligt til at indberette viden om skatteunddragelse til SØIK. Indberetningerne gives videre til Skattestyrelsen, der har en særlig kontrolgruppe, som undersøger indberetningerne. De oplysninger, der indberettes, bliver altså taget alvorligt.

Der er tavshedspligt forbundet med indberetningen. Det skal forstås sådan, at den enkelte rådgiver ikke må fortælle sin kunde, at der er sket indberetning til SØIK.

Indberetning skal foretages, uanset om den konkrete kunde fik lavet regnskab i rådgivningsvirksomheden det år, hvor skatteunddragelsen skete, eller ej.

Hvis en rådgivningsvirksomhed ikke ønsker en bestemt kunde i sin portefølje som følge af, at denne ikke er ”helt ren i kanten”, er det i visse situationer muligt at træde tilbage i forhold til at lave regnskabet for kunden, men det er ikke muligt at undlade indberetningen af konstateret skatteunddragelse til SØIK.

Faktaboks
Skatteunddragelse er blandt andet:

  • Manglende selvangivelse af indtægt
  •  Selvangivelse af for store fradrag
  •  0-angivelser rent momsmæssigt, når der er momstilsvar
  •  Opgørelse af for stort momsfradrag

Eksempel
Rådgivningsvirksomheden får en ny kunde den 1. november 2018. Den nye rådgiver bliver opmærksom på, at kunden for indkomståret 2017 ikke har selvangivet en jagtlejeindtægt på 30.000 kr.

Der er ikke tvivl om, at jagtlejen er skattepligtig indkomst. Den er ikke selvangivet rettidigt. Der er tale om skatteunddragelse, der skal indberettes til SØIK.

Bemærk der er ingen bagatelgrænse for indberetningspligtigt beløb. Indberetningspligten ophører, når der er gået fem år fra forseelsen.

 

Sidst bekræftet: 03-12-2018 Oprettet: 03-12-2018 Revideret: 03-12-2018

Forfatter

Jura og Skat
Senior Tax Manager

Lone Hauge

Jura & Skat, Team Personer


Af samme forfatter

SKATM-2019-13-35 Overvej justeringer af acontoskat for selskaber
Restskattetillægget stiger med 2 %, så derfor bør det overvejes, om årets acontobetalinger af selskabsskat matcher den skat...
08.11.19
Straksfradrag under lup
Skattestyrelsen er lige nu i gang med at undersøge de straksfradrag, landmænd og andre erhvervsdrivende har trukket fra i d...
09.09.19
SKATM-2019-11-09. Mellemregning med ApS kunne ikke indgå i hovedanpartshavers VSO
En mellemregning mellem en hovedanpartshaver og selskabet havde karakter af rent udlån og kunne ikke ligge i VSO.
16.07.19
SKATM-2019-14-05. Formalia ikke overholdt – lønindeholdelse kunne ikke afbryde forældelse af inddrivelse af misligholdt jordbrugslån
Et rentekrav vedrørende misligholdt jordbrugslån var forældet. Afgørelse om lønindeholdelse indeholdt ikke tilstrækkelige o...
15.07.19
SKATM-2019-21-01. Ved skønsmæssig forhøjelse kunne der tages udgangspunkt i gennemsnitlig beregning af privatforbruget fra Danmarks Statistik
Bogføringsloven var ikke opfyldt, og der var negativt privatforbrug. Derfor kunne indkomsten opgøres skønsmæssigt. Der kunn...
17.05.19