Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 28-09-2019

Værd at vide om skat 

Oprettet: 28-05-2018

Kan du give en gave med nedsat afgift?

Afgiften på gaver mellem forældre og børn er 15 %, når gaven har en værdi på mere end 64.300 kr. Men består gaven af en virksomhed, er afgiften nedsat til 7 % i år og falder til 6 % i 2019, for at blive 5 % fra 2020.

Der har på det seneste været en del debat om fjernelse af bo- og gaveafgifterne. Om der er flertal for det, må tiden vise. Vi er dog kommet et stykke af vejen, da Folketinget sidste år vedtog regler om nedsat bo- og gaveafgift ved arv og gaveoverdragelser af virksomheder. Formålet med reglerne for den nedsatte afgift er at sikre gode rammevilkår for overdragelse af familieejede virksomheder til næste generation.

Hvem kan modtage gave med nedsat afgift?
Den nedsatte afgift omfatter gaveoverdragelser af virksomheder til børn og børnebørn samt samlevere. Har gavegiver ikke selv børn, kan virksomheden også overdrages med lav afgift til gavegiverens søskende og deres børn (niecer og nevøer).

Kun overdragelse af reelle virksomheder
Da den nedsatte afgift ikke omfatter gaveoverdragelser i almindelighed, er der fastsat nogle regler, der skal sikre, at den nedsatte afgift alene gives ved overdragelse af reelle virksomheder. Det er derfor en forudsætning for nedsat afgift, at virksomheden kan overdrages med succession. Dette har især betydning i forhold til selskaber, da der ikke må være tale om såkaldte pengetank-selskaber. Altså selskaber der i overvejende grad foretager passiv kapitalanbringelse. Udlejning af fast ejendom, bortset fra landbrug, anses for passiv virksomhed. Personlig ejede landbrug vil næsten altid kunne overdrages med succession.

Desuden er der to betingelser, som skal være opfyldt

  1. Gavegiveren skal have ejet virksomheden (evt. via et selskab) i mindst et år forud for overdragelsen og
  2. Gavegiveren, eller dennes nærtstående, skal have deltaget aktivt i virksomhedens drift i mindst et år af ejertiden. Ejes virksomheden via et selskab skal gavegiveren have deltaget i ledelsen af selskabet.

Landmænd, som har haft egen drift på ejendommen i mindst et år af ejertiden, vil som udgangspunkt opfylde dette deltagelseskrav.

Gavemodtageren skal beholde virksomheden i tre år
For at få fuld glæde af den nedsatte afgift skal gavemodtageren beholde virksomheden i tre år. Ellers genberegnes afgiften forholdsmæssigt for den periode op til tre år, hvor ejerskabet ikke bevares. Det er nogle få undtagelser hertil, blandt andet videreoverdragelse ved gave og kreditorforfølgning.

Søg rådgivning inden overdragelse af virksomhed
Kun den del af gaven, som vedrører virksomheden, er omfattet af nedsat afgift. Afgiften afhænger også af, om der er sket overdragelse med succession, og om der er givet en gave tidligere på året. Og så er der mulighed for at modregne en tinglysningsafgift ved overdragelse af en erhvervsejendom. Det er derfor ikke helt enkelt at beregne en gaveafgift ved overdragelse af virksomhed, og derfor anbefales det at søge rådgivning om, både hvorvidt betingelserne for nedsat afgift er opfyldt, og hvorledes afgiften beregnes og anmeldes til myndighederne.

Sidst bekræftet: 14-05-2019 Oprettet: 28-05-2018 Revideret: 28-05-2018

Forfatter

Jura og Skat
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Team Selskaber


Af samme forfatter

SKATM-2020-19-01. Værdiansættelse af ejendom i dødsbo. Ændring uden vurdering
Skattestyrelsen havde ændret i et dødsbos værdiansættelse af en fast ejendom uden sagkyndig vurdering. Landsretten fastslår...
10.01.20
SKATM-2019-19-07. Værdiansættelse af erhvervsejendom i dødsbo. Sagkyndig vurdering. Særlige omstændigheder
Afholdelse af 9,1 mio. kr. i renoveringsomkostninger på en hotelejendom vurderet til 28 mio. kr. udgjorde sådanne særlige o...
20.12.19
Nyt beregningsværktøj: Få styr på dit økonomiske behov, når du går på pension
Når talen falder på pension, er et centralt spørgsmål: Hvor meget skal jeg spare op?
16.12.19
SKATM-2019-19-06. Nedslag for latent skat. Kursværdi. Nedsættelse af gaveafgift
En landmand overdrog en andel på 20 pct. af sin landbrugsvirksomhed med succession til sin søn. Nedslaget for at overtage d...
13.12.19
SKATM-2019-12-02. Udbetaling fra andelshaverkonto ved udtræden. Retserhvervelse. Beskatningstidspunkt
En andelshaverkonto skulle udbetales årligt med 1/5. Repræsentantskabet skulle årligt træffe beslutning om udbetaling, unde...
13.12.19