Værd at vide om skat 

Oprettet: 09-09-2019

Straksfradrag under lup

Skattestyrelsen er lige nu i gang med at undersøge de straksfradrag, landmænd og andre erhvervsdrivende har trukket fra i de senere år. Det kan betyde, at dit straksfradrag ændres.

Ændret praksis kan påvirke oplyste straksfradrag

Praksis vedrørende straksfradrag er skærpet gennem de senere år. Dermed kan du have oplyst straksfradrag til Skattestyrelsen for indkomståret 2017 og tidligere, som er opgjort forkert i forhold til nugældende praksis. Skattestyrelsens kontrol kan derfor medføre, at de vil ændre dit oplyste straksfradrag. Det er desværre helt i orden i forhold til de gældende regler for, hvornår en indkomst kan ændres, og det kan betyde en forhøjelse af din indkomst på store beløb. 

Hvad gør du ved en indkomstforhøjelse?

Det er muligt at udligne virkningerne af en indkomstforhøjelse ved at afskrive mere på besætning, bygninger og driftsmidler. Det forudsætter dog, at du ikke har udnyttet dine afskrivningsmuligheder fuldt ud i det indkomstår, Skattestyrelsen har kigget på. 

Hvis du har positiv indskudskonto og er kommet af med dine gamle sikkerhedsstillelser i virksomhedsordningen, er det muligt, at du kan spare forhøjelsen op i virksomhedsordningen. Årets hævninger spiller også ind. Hvis du kan spare op, koster indkomstforhøjelsen kun 22 % i skat her og nu.  

Straksfradrag på bygninger

I det år, hvor der sker ombygning, forbedring og evt. tilbygning på afskrivningsberettigede bygninger, er der mulighed for at fremrykke et fradrag svarende til 5 % af afskrivningsgrundlaget, ved indkomstårets begyndelse, på den bygning, der ombygges eller forbedres. Dette grundlag kaldes beregningsgrundlaget.

Hvad hører med til beregningsgrundlaget?

Hvilke bygninger der kan indgå i beregningsgrundlaget for straksfradrag afhænger af, hvordan plantegningen på den enkelte ejendom ser ud. Er alle bygninger fritliggende, er det kun bygningens eget afskrivnings-grundlag og en andel af afskrivningsgrundlaget for de gyllebeholdere, der betjener bygningen, der skal indgå i beregningsgrundlaget. 

Det er mere vanskeligt at opgøre beregningsgrundlaget, når bygningerne er sammenbyggede med interne gennemgange eller forbundet via mellemgange. Det kan også være vanskeligt at opgøre såvel straksfradrag som beregningsgrundlag, når der er tale om oplagspladser og køreflader. 

Søg rådgivning

Hvis du overvejer at bygge om eller til og overvejer muligheden for straksfradrag, anbefaler vi, at du søger rådgivning hos din lokale DLBR-rådgivningsvirksomhed, inden du starter byggeprojektet op. Vi anbefaler også, at du lader din skatterådgiver tage sig af kommunikationen med Skattestyrelsen, hvis de skriver til dig.

Sidst bekræftet: 09-09-2019 Oprettet: 09-09-2019 Revideret: 09-09-2019

Forfatter

Jura og Skat
Lone Hauge

Af samme forfatter

SKATM-2019-13-35 Overvej justeringer af acontoskat for selskaber
Restskattetillægget stiger med 2 %, så derfor bør det overvejes, om årets acontobetalinger af selskabsskat matcher den skat...
08.11.19
SKATM-2019-11-09. Mellemregning med ApS kunne ikke indgå i hovedanpartshavers VSO
En mellemregning mellem en hovedanpartshaver og selskabet havde karakter af rent udlån og kunne ikke ligge i VSO.
16.07.19
SKATM-2019-14-05. Formalia ikke overholdt – lønindeholdelse kunne ikke afbryde forældelse af inddrivelse af misligholdt jordbrugslån
Et rentekrav vedrørende misligholdt jordbrugslån var forældet. Afgørelse om lønindeholdelse indeholdt ikke tilstrækkelige o...
15.07.19
SKATM-2019-21-01. Ved skønsmæssig forhøjelse kunne der tages udgangspunkt i gennemsnitlig beregning af privatforbruget fra Danmarks Statistik
Bogføringsloven var ikke opfyldt, og der var negativt privatforbrug. Derfor kunne indkomsten opgøres skønsmæssigt. Der kunn...
17.05.19
SKATM-2019-11-08. Virksomhedsordningen. Konvertibelt gældsbrev
Landsskatteretten fandt, at et konvertibelt gældsbrev ikke kunne placeres i virksomhedsordningen.
03.05.19