Feedback Form

Værd at vide om skat 

Oprettet: 23-09-2019

EU-Domstolen underkender dansk momspraksis om byggegrunde

En ny dom fra EU-Domstolen betyder, at salg af en ejendom med en funktionsdygtig bygning, som køber agter at rive ned for at bygge nyt, ikke kan være et momspligtigt salg af byggegrund.

Dommen underkender Skattestyrelsens praksis og kan medføre genoptagelse af andre sager, hvor der er betalt moms.

 

Moms og byggegrunde – forvirring siden 2011

Den 1. januar 2011 blev en del af momsfritagelsen på salg af fast ejendom ophævet. Det betød bl.a., at virksomheder som udgangspunkt skal betale moms, når de sælger byggegrunde. Reglerne har siden deres indførelse været genstand for megen diskussion, ikke mindst affødt af en meget omfangsrig og uoverskuelig praksis.

 

Et af de spørgsmål, der har fyldt meget er, om en bebygget ejendom kan anses som en byggegrund. I den danske momslov er en byggegrund defineret som et ubebygget areal, der efter planloven er udlagt til formål, der muliggør opførelse af bygninger.

 

Skattemyndighederne har imidlertid fortolket udtrykket ”ubebygget areal” så bredt, at en bebygget ejendom kunne blive anset som en byggegrund, f.eks. hvis det fremgik af købsaftalen, at køber agtede at nedrive bygninger for at bygge nyt.

 

En konkret sag – KPC Herning

I sagen havde ejendomsudviklingsselskabet KPC Herning indgået en aftale om køb af en ejendom af Odense Havn, bestående af et areal med et funktionsdygtigt pakhus. KPC indgik også en aftale med en boligforening om en efterfølgende overdragelse af ejendommen (pakhus med areal) til en boligforening. 

En del af aftalekomplekset imellem KPC og boligforeningen var en efterfølgende totalentreprise for opførsel af boliger. Ifølge denne aftale var boligforeningen bygherre, mens KPC var entreprenør. 

Pakhuset blev – med undtagelse af en gavl – revet ned, før boligerne blev opført. Selve nedrivningen blev forestået af en tredjepart på vegne af boligselskabet.

 

De danske skattemyndigheder var af den opfattelse, at begge overdragelser, både fra Odense Havn til KPC og fra KPC til boligselskabet, skulle anses som momspligtige salg af byggegrunde – selvom pakhuset først skulle rives ned efter boligselskabets overtagelse, og selvom nedrivningen blev forestået af tredjemand.

 

Landsskatteretten kom i 2016 frem til, at der ikke var tale om salg af en byggegrund, men skattemyndighederne indbragte sagen for Vestre Landsret, der henviste sagen til EU-Domstolen.

 

EU-Domstolens dom

EU-Domstolen har afsagt dom i sagen den 4. september 2019. Domstolen kommer frem til, at der ikke kan lægges vægt på parternes hensigter i købsaftalen, når der på tidspunktet for overdragelsen står en fuldt funktionsdygtig bygning på ejendommen.

 

Salg af en ejendom, hvorpå der ligger en fuldt funktionsdygtig bygning, kan altså ikke kvalificeres som salg af en byggegrund, selvom det er aftalt i købsaftalen eller i øvrigt er parternes hensigt, at bygningen senere skal nedrives af køber med henblik på ny bebyggelse af grunden.

 

Salg af en bebygget ejendom, hvor sælger forestår nedrivning, kan imidlertid stadig kvalificeres som en byggegrund.

Hvor står vi nu?

Det er nu op til Vestre Landsret at afsige dom i den danske sag i overensstemmelse med EU-Domstolens dom.

 

Derefter må det forventes, at Skattestyrelsen offentliggør et styresignal, der nærmere beskriver praksisændringen og adgangen til genoptagelse – og tilbagebetaling i sager, hvor der er afregnet moms i strid med EU-Domstolens dom.

 

Dommen fra EU-Domstolen er et kærkomment – og rigtigt – punktum i sagen. Det bliver dog næppe det sidste punktum indenfor moms og byggegrunde. Der er stadig mange åbne spørgsmål, ligesom EU-Domstolens dom indeholder elementer, der også kan fortolkes på.  

Sidst bekræftet: 23-09-2019 Oprettet: 23-09-2019 Revideret: 23-09-2019

Forfatter

Jura og Skat
Moms- og afgiftsspecialist

Jacob Kunø Christensen

Jura & Skat, Team Personer


Af samme forfatter

SKATM-2019-30-20. Moms ved apportindskud af byggegrunde i selskab
Et ejendomsselskab skulle betale moms ved apportindskud af byggegrund i nyt selskab. Momsen skulle beregnes af den værdi, s...
25.10.19
Slik eller vin fra Tyskland? – så husk afgifterne
Når du skal købe julegaver til medarbejderne eller købe ind til firmajulefrokosten, kan det være fristende at køre en tur t...
21.10.19
SKATM-2019-30-19. Godtgørelse af elafgift – rumopvarmning – ingen målinger
Manglende bimåling af elforbrug til rumopvarmning betød, at forbruget skulle opgøres efter standardregler. Forbruget kunne ...
11.10.19
Mandskabsvogne – ingen børn på bagsædet
Mandskabsvogne er meget brugte indenfor visse brancher – og findes også i landbruget. De er fritaget for registreringsafgif...
07.10.19
SKATM-2019-30-18. Ingen fradrag for importmoms – ikke ejer af importeret vare
En virksomhed havde ikke fradrag for importmomsen af en vare, der var importeret fra et land udenfor EU. Virksomheden var i...
04.10.19