Af samme forfatter
Udbetaling af bonus fra et smba til dets medlemmer blev anset for aktieindkomstskattepligtigt udbytte. Medlemmerne blev trods stor fortolkningstvivl anset for indehavere af "lignende værdipapirer" som omhandlet i ligningslovens § 16 A, stk. 1.
Meddelelsen indeholder udover en grundig omtale af sagen bl.a. oversigt over afgørelser vedrørende erhverv/ikke erhverv ved udlejning af fast ejendom.
Skattestyrelsen arbejder på SEGES’ opfordring på hurtigst muligt at få lagt indberetning af "kontrollerede transaktioner" over i et regneark.
Skattefri omstrukturering. Afgørelsen beskriver en af mange muligheder for med tilbagevirkende kraft at komme ud af det 3-årige ejertidskrav efter de objektive regler.
4 aktionærer ejede hver sit holdingselskab, der igen ejede 25 % af det fælles driftselskab. Aktionærerne ville lave en aftale om afståelse af aktieposten for 1 kr. i tilfælde af en aktionærs død. LSR godkendte aftalen.
En skatteyder selvangav for sent tab på unoterede kapitalandele. Tabet var derfor tabt.
Investorfradrag er betinget af, at der ikke overdrages aktiver til selskabet. Alle aktiver er ifølge Skattestyrelsen omfattet af begrebet ”aktiver”.
Et selskab "fratrak" 15 mio. kr. som tab på fordringer efter lagerprincippet. Tabet relaterede sig til en tvist med en kunde og kunne ikke fratrækkes i indkomståret, da tvisten var uafsluttet, og tabet ikke relaterede sig til kundens betalingsevne.
Folketinget har udskudt betalingsfrister vedrørende skat og moms til gavn for (likviditeten i) virksomhederne.
En far overdrog aktier til 3 døtre med succession. Faderens eneste vederlag skulle bestå i en forlods udbytteret fra det selskab, som børnene nu ejede. Udbyttet skulle anses for at have passeret børnene, før det nåede faderen.
Skattestyrelsen har vejledende udtalt sig om periodiseringen af tilskud, der er forskudsudbetalt og tilskud, der er udbetalt til standardomkostninger.
En alternativ investeringsfond (AIF) var ikke et investeringsbevis omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19, idet det ikke var godtgjort, at AIF’en alene investerede i værdipapirer mv.
SEGES beskriver praksis mht. periodisering af ydelser ved f.eks. leasing af biler/maskiner, leje af fast ejendom mv. Herudover berøres opgørelsen af resultatet ved videreudlejning af en leaset bil, hvis man ikke anvender standardreglen i LL § 15 R.
Anvendelse af de skematiske regler i LL § 8P forudsætter, at andelene oprindelig er købt til en pris svarende til VE-udbudsprisen. En ægtefælle succederer efter KSL § 26 A, hvis køberægtefællen driver erhvervsmæssig virksomhed.
Skattestyrelsen oplever, at udfyldelsen af rubrik 638 i mange tilfælde sker fejlagtigt. F.eks. opleves, at der indtastes virksomhedens overskud, SE-nummer mv.
Som bekendt skal alle selskaber fra og med indkomståret 2019 foretage en fuld indberetning af samtlige ”kontrollerede transaktioner”. Nedenfor redegøres der for, hvornår og hvordan der skal indberettes.
Fra og med 1. juli 2020 har skatterådgivere og skatteydere obligatorisk indberetningspligt i relation til grænseoverskridende aggressiv skatteplanlægning, således at skattemyndighederne får mulighed for at reagere.
Højesteret fandt ikke, at børskursen skal anvendes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i tilfælde, hvor der foreligger sådanne særlige omstændigheder, at børskursen ikke kan anses for et retvisende udtryk for obligationernes markedsværdi.
Spørgsmålet i sagen var, om A, der var deltager i et P/S, kunne anses for ”selvstændigt erhvervsdrivende” jf. LL. § 4. A blev anset for ”selvstændigt erhvervsdrivende”, selv om kriteriet ”indflydelse” i P/S’et kun var opfyldt i beskedent omfang.
Hvis mere end 50 % af kapitalen i et selskab ved udløbet af et indkomstår ejes af en anden end ved begyndelsen af året, underskudsbegrænses selskabet i relation til ”passive” indtægter. Hvis underskudsselskabet er ”tomt”, mistes hele underskuddet.
På trods af at Den Juridiske Vejledning siger, at en kommanditist ikke beskattes af en gældseftergivelse, hvis dennes fulde hæftelse er indbetalt, har SKAT beskattet sådanne gældseftergivelser i udenlandsk valuta. LSR har tilsidesat denne praksis.
Aktierne i Holding A/S ønskedes successionsoverdraget. Solcelleanlæg i datterselskab var ”aktiv virksomhed”, idet hovedaktionæren og et barn sad i Solcelle K/S’ets bestyrelse, foretog kontrolbesøg og varetog kontakten til teknikere.
I SKATM-2020-13-01 gennemgik vi konsekvenserne af lovforslag L4 i relation til hovedaktionærers delsalg af aktier med flere aktieklasser og skattefri virksomhedsomdannelse. Her uddybes de nye regler om gældseftergivelse og rentefradrag for selskaber.
Hvis mere end 50 % af kapitalen i et selskab ved udløbet af et indkomstår ejes af en anden end ved begyndelsen af året, underskudsbegrænses selskabet i relation til ”passive” indtægter. Reglen gælder ikke ved generationsskifteoverdragelser.
SKAT har i nedenstående styresignal fastsat standardrenten for 2020 til 2,5 % i relation til rentebegrænsningsreglen i SEL. § 11B. De 2,5 % må formodes også at kunne lægges til grund ved transaktioner mellem selskab/selskab og selskab/aktionær.
5 familiemedlemmer ønskede at komme ud af mellemholdingreglen ved at fusionere deres selskaber parvist. Skatterådet fandt ikke, at transaktionen var omfattet af ligningslovens § 3.
SEGES har tidligere i SKATM beskrevet fordele og ulemper ved den såkaldte ”aktiesparekonto”. Indskudsbeløbet var i 2919 på 50.000 kr. Skatteministeriet har meldt ud, at loftet for indskud hæves til 100.000 kr. i 2020.
Hæftelsen i et K/S blev reduceret pga. K/S’ets nedbringelse af lån. Nedbringelsen af hæftelsen medførte, at fradragskontoen blev negativ. SKAT genbeskattede den negative fradragskonto. LSR afviste genbeskatning.
Et hovedaktionærselskab X købte en sportsbil for 7,5 mio. kr. Eneste bruger var hovedaktionæren A. A og X beskattedes både af selskabets underskud og værdien af at have bilen til rådighed, uanset at der var betalt leje, og bilen solgtes med overskud.
SKAT gav dispensation, så udlodning i forbindelse med en kapitalnedsættelse kunne beskattes som aktieavance i stedet for udbyttebeskatning. Dispensationen kunne ikke få virkning for efterfølgende kapitalnedsættelser ud fra forventningsprincippet.
Byretten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte det af skattemyndighederne udøvede skøn over, at der foreløbig ikke skulle ydes fuld omkostningsdækning.
LSR stadfæstede Skatterådets svar om, at investering i solceller gennem et P/S var passiv kapitalanbringelse. Dermed kunne der ikke ske successionsoverdragelse af ejeranpartsselskabet til klagerens 3 børn.
Skatteindberetningslovens § 30 om andelsforeningers indberetningspligt vedr. udlodninger til andelshaverne er blevet fulgt op af en indberetningsvejledning.
Det var mindst groft uagtsomt, at skatteyder ikke havde korrigeret selvangivelserne foretaget af hans revisor mht. yderligere løn samt fri bil og telefon.
Skattestyrelsen har udsendt vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2020, landbrug.
Et udkast til lovforslag fjerner det såkaldte hovedaktionærnedslag med virkning for afståelser den 1. februar 2020 eller senere. Et forslag til lovændring medfører, at der tages hensyn til selskabsopløsninger, der er igangsat senest den 4. dec. 2019.
Højesteret lemper praksis for omvalg, således at der ikke er krav om direkte sammenhæng mellem ændringen i ansættelsen og selvangivelsesvalget.
Skattestyrelsen har udsendt et nyt styresignal om ændring af praksis for tab på fordringer omfattet af KGL § 14.
2009 og 2010 kunne ikke genoptages ekstraordinært, så der kunne gives fradrag for tab på investeringsbeviser.
Beskrivelse af den skattemæssige behandling af udgifter til feriepenge og skyldige feriepenge efter den nye ferielov.
Man kan nu sende alle lovpligtige dokumenter via skat.dk, når man laver en skattefri virksomhedsomdannelse.
En kommanditist var skattepligtig af en kursgevinst på gæld, selvom kommanditselskabet kun hæftede med den stillede sikkerhed.
Klagestrukturen er ændret væsentligt for primært personer og dødsboer. Udgangspunktet bliver herefter, at skatteankenævnene er den eneste klageinstans for disse.
Lovændringen medfører ændringer i relation til beregningen af anskaffelsessummen for forskellige aktieklasser inkl. konvertible obligationer. Endvidere skærpes kravene til VOL- omdannelser med negativ anskaffelsessum, hullukning vedr. koncerntab mv.
Folketinget har vedtaget en række ændringer på skatteområdet.
Tandlægerne A og B solgte deres tandlægepraksis til selskab G3 A/S. Herefter stiftedes et Tandlæge I/S med G3 A/S, A og B som interessenter. På baggrund af kontrakten mellem parterne ansås A og B ikke for selvstændigt erhvervsdrivende.
En fars selskab købte en lejlighed, der opdeltes i 3 værelser. De 2 lejedes ud til sønnen på markedsvilkår. Faderen udbyttebeskattedes af forskellen mellem den betalte leje og en leje opgjort efter procentreglerne 5 + 1% i LL. § 16, stk. 9.
Et selskab 1 fratrak tab på selskab 2 efter lagerprincippet. SKAT argumenterede for nægtelse af fradrag efter realisationsprincippet og henså til, at fordringen var forøget også efter fradragsåret. LSR gav medhold i, at fordringens værdi var 0 kr.
En andelshaverkonto skulle udbetales årligt med 1/5. Repræsentantskabet skulle årligt træffe beslutning om udbetaling, under hensyn til hvad der var forsvarligt i forhold til kreditorerne. Retserhvervelsen blev udskudt til repræsentantskabets beslutning.
Eksisterende A- og B-aktieklasser i et selskab ønskedes ændret til nye aktieklasser med forlods udbytteret. Ændringen skulle ikke anses for afståelse, idet der ikke skete en forrykkelse af værdierne mellem aktionærerne.
Et udkast til lovforslag fjerner det såkaldte hovedaktionærnedslag med virkning for afståelser den 1. februar 2020 eller senere. En aktionær, der ved afståelse i dag vil få en rabat på 25%, mister altså denne, hvis han/hun venter til den 1. feb. 2020.
En fars lån på 12 mio. kr. hos et selskab ejet sammen med sønnerne forfaldt den 31. december 2013. Lånet blev ikke indfriet, men blev forlænget. Forlængelsen blev anset for et nyt lån etableret efter 2013 og var derfor omfattet af LL. § 16E.
Mellem en far og dennes søn var der i 1993 indgået en køberetsaftale vedr. overtagelse af aktier til kurs pari. Ved udnyttelsen i 2017 var aktierne meget mere værd. Udnyttelsen skulle ske til handelsværdien på udnyttelsestidspunktet.
En eneaktionær ville købe et udlejet parcelhus ud af sit selskab. Overdragelsesprisen blev fastsat til den offentlige ejendomsvurdering. LSR accepterede dette, idet SKAT ikke havde dokumenteret, at denne var fejlbehæftet.
Senest 20. januar 2020 skal der ske indberetning af medarbejderaktieordninger og kapitalindskud i vækstvirksomheder, der er fradragsberettigede efter investorfradragsloven. Nedenfor gennemgås reglerne og fremgangsmåden.
Skattestyrelsen har fastsat vejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 2019.
Skatterådet har til brug ved skatteansættelsen for landbrugere fastsat normalhandelsværdien pr. 31. december 2019 for kreaturer, svin, får og heste.
Almindelige aktier kan ikke indgå i virksomhedsordningen. Men PBL § 53 A-ordninger giver alligevel en mulighed.
Når der gives nedslag for overtagelse af latent skat ved overdragelser med succession har det betydning for bl.a. VSL, EBL, AL mv. Skattestyrelsen har udtalt deres holdning.
Et dansk selskab blev likvideret og datterselskabsaktierne udloddet til et tidligere indskudt EU-selskab. Forud for likvidationen var et ikke-EU/ikke-DBO mellemholding-selskab blevet likvideret. Transaktionen var omfattet af ligningslovens § 3.
Da pensionsindbetalinger var medtaget i et låst felt, var det ikke ansvarspådragende, at skatteyder ikke havde reageret på de fejlagtige fradrag.
En person havde fået godt 2 mio. i bestikkelse. De var skattepligtige. Uanset at der var afsagt dom om konfiskation, var denne ikke sket. Der var derfor ikke et tilsvarende fradrag.
Regeringen har sendt et lovforslag om beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde i høring. Efter lovforslaget bliver overdrager skattefri i relation til en evt. gevinst.
Omlægningerne blev anset for gældseftergivelser, der begrænsede underskuddene.
Der er fremsat lovforslag om ændring af en række skattelove. Nogle ændringer har til formål at lukke ”skattehuller” og har virkning allerede fra 1. oktober. Lovforslaget er fremsat uden høring. Der vil således kunne ske ændringer som følge af høringen.
En tilladelse til skattefri omstrukturering blev tilbagekaldt. Væsentlige transaktioner var ikke anmeldt, og hovedformålet viste sig efterfølgende at være generationsskifte og ikke det oplyste om forskellige ønsker om fremtidige investeringer.
A-aktier ønskedes tillagt en forlods udbytteret, og Ligningsrådets beregningsmodel anvendtes til at finde kursværdien. SKAT mente, at værdien af ”gevinstmuligheden” skulle indgå. SR fandt, at dette var en prak-sisændring, der måtte afvente et styresignal.
Selvangivelsens felt 67 ændres, så der fremover skal indberettes handelsmæssige og økonomiske transaktioner med såkaldte ”koncernforbundne parter”, - uanset transaktionernes størrelse.
En far solgte sine aktier til 3 døtre. Det var aftalt, at faderen som en del af afståelsessummen forbeholdt sig retten til det kommende udbytte fra selskabet. SKAT fandt, at udbyttet havde passeret døtrene. Landsrettens dom gik imod SKAT.
Oversigt over skattereglerne for privat udlejning af bil, både, værelser, bolig en del af året og fritidsboliger.
Opgørelsen af tab til fremførsel skal ske på baggrund af de nettogevinster mv., der rent faktisk har været, uanset at noget andet er selvangivet.
Afgørelsen vedrører et dansk datterselskabs salg af egne datterselskaber til dets tyske moderselskab samt efterfølgende udlodning af en fordring på det tyske moderselskab. Afgørelsen gennemgår minutiøst vilkårene for ikke blive omfattet af LL § 3.
En ansat gav afkald på udbetaling af løn, indtil selskabet fik råd. Selskabet fik aldrig råd. Den ansatte blev beskattet alligevel efter en fiktion om, at han havde fået lønnen og genudlånt beløbet inkl. skat til selskabet.
Sagen drejer sig om, hvorvidt en person, som deltager i et P/S, kan anses for ”selvstændigt erhvervsdrivende” jf. ligningslovens § 4, og om personen afledt heraf kan lade den af ham indtjente overskudsandel gå ind i et personligt ejet holdingselskab.
I forbindelse med en eneaktionærs fraflytning til USA skulle der stilles henstandssikkerhed. LSR fandt, at der skulle stilles sikkerhed i samtlige 100 % anparter, da en minoritetspost var af begrænset værdi.
En aftale om et skattefrit tilskud efter selskabsskattelovens § 31D var formuleret som et kautionsløfte. Tilskuddet blev derfor skattepligtigt.
Et Holding S.M.B.A. ønskedes omdannet til A/S for at kunne fusioneres med dets datterselskab. Efter ændring af selskabslovens § 325 i 2018 var begge dele nu muligt.
En virksomhed havde i driftsregnskabet medtaget gæld vedr. købet af virksomheden. I opgørelsen til virksomhedsordningen var gælden ikke medtaget. Gælden skulle derfor ikke indgå i VOL omdannelsen. Omdannelsen var derfor skattefri.
En person planlagde tilflytning til DK med et formuende selskab. Han ønskede ”skattepligtigt” at ombytte sine aktier i selskabet med aktier i et holdingselskab. Personen blev ikke ramt af Ligningslovens § 3 om omgåelse.
Et selskabs gæld blev delvist akkorderet af selskabets banker. Selskabets ansvarlige lånekapital fra dets holdingselskab deltog ikke i akkorden. Akkordbeløbet kunne derfor ikke anses for opnået via en ”samlet ordning” og var derfor skattepligtig.
Skatteyder havde ved en fejl indbetalt til en forkert konto via netbank. Da beløbet derfor var til rådighed ved udgangen af året, kunne der ikke opnås fradrag.
Et antal personer ønskede at investere i X antal ferieboliger i udlandet. Investeringen skulle foregå via et P/S. Boligerne skulle udelukkende bruges af ejerne. Da P/S’er er transparente, ville ejerandelen kunne afstås skattefrit jf. EBL. § 8.
Skatterådet fandt, at aktionærerne ved fortrinsretten ikke ville opnå en sådan økonomisk fordel, at afkastet på aktionærernes pensionsordninger måtte antages at blive nedsat. Derfor medførte investeringen ikke ophævelse af pensionsordningen.
En omstruktureringstilladelse blev tilbagekaldt af SKAT med store skattemæssige konsekvenser. Tilbagekaldelsen blev annulleret, men havde allerede medført omstruktureringsmæssige konsekvenser. Disse kunne ”omgøres” pga. et taget skatteforbehold.
Ophævelsen af ordningen var omfattet af PBL, § 29, stk. 3, hvorefter ophævelsen ikke koster 60 % i afgift.
Skatteyder kunne konkret godtgøre, at indbetalingerne på en aldersopsparing var en åbenbar fejldisposition, hvorfor beløbet kunne tilbageføres uden afgift.
Skatterådet kunne bekræfte, at spørgers beholdning af bitcoins skulle værdiansættes til handelsværdien på tilflytningstidspunktet.
Landsskatteretten fandt, at klageren som aktionær ville opnå særlige rettigheder i selskabet, der måtte anses for at nedsætte afkastet af ordningen, og som ville medføre, at klageren ville opnå økonomiske fordele, inden opsparingen udbetaltes.
Et investeringsselskab ville udstede obligationer, som investorer kunne erhverve. Afkastet var afhængigt af resultatet af de investeringer i P2P-lån, som investeringsselskabet foretog.
En virksomhed i kapitalafkastordningen blev omdannet efter VOL. I forbindelse med omdannelsen blev der overført privat gæld på 3,2 mio.kr. til det modtagende selskab. LSR fandt, at dette var OK, idet aktiernes anskaffelsessum ikke var negativ.
Giver den offentlige ejendomsvurdering ikke et retvisende udtryk for handelsværdien, er SKAT ikke bundet af vurderingen. En forskel på 10 % mellem SKATs handelsværdivurdering og overdragelsesprisen var så beskeden, at den ikke skulle medføre korrektion.
Et forældrepar ønskede deres fællesejede selskab spaltet og det ene af de modtagende selskaber overdraget til børn med succession. Da det modtagende selskab havde eksisteret i < 3 år, fandt 3-års-reglen i pengetankreglen ikke anvendelse.
Fra indkomståret 2020 skal afkast fra investeringsselskaber, herunder ETF’er, der overvejende investerer i aktier, for personer medregnes ved opgørelse af aktieindkomsten.
En hovedaktionær udbetalte a conto løn til sig selv i løbet af indkomståret. Indeholdelse af kildeskat mv. skete imidlertid først efterfølgende. A conto lønnen blev anset for et forskud, der skulle aktionærlånsbeskattes.
Notatet beskriver de eksisterende aktielønsordninger, herunder den meget gunstige ordning omfattet af ligningslovens § 7P.
Beregningsgrundlaget (årslønnen) skulle opgøres som årslønnen på det tidspunkt, hvor den konkrete aftale indgås.
En skatteyder havde fået 2 bitcoins i julegave i 2013. En gevinst ved afståelse vil være skattefri efter SL § 5, litra a.
SKAT forhøjede en K/S deltagers indkomst med 2,3 mio. kr. pga. en negativ fradragskonto og deraf for store fradrag. LSR annullerede forhøjelsen, idet fradragskontoen var negativ pga. ikke fradragsberettigede formuetab.
Selskaber under tvangsopløsning har hidtil kunnet blive i en sambeskatning indtil selskabets endelige opløsning. Ny praksis ”smider” selskaber under tvangsopløsning ud af sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor selskabet ikke længere kan genoptages.
Landsskatteretten fandt, at SKATs forhøjelser var ugyldige grundet fristoverskridelse.
Et selskab ville udstede obligationer med en formel løbetid på 1.000 år. Dette fandtes konkret at være gæld, og renterne herpå fandtes skatteretligt at være renter.
Den 20. dec. 2018 vedtog folketinget L 28A, herunder en ny LL § 3 om skatteomgåelse. Loven har virkning fra og med 1. januar 2019. Den har dog tilbagevirkende kraft for betalinger retserhvervet efter den 1. januar 2019 vedrørende gamle arrangementer.
En aktionær fik ved fraflytning fra Danmark en henstandssaldo vedr. fraflytterskat. Den fraflyttede ønskede nu, at aktierne skulle indgå i en skattefri aktieombytning. Ombytningen udløste ikke beskatning af henstandssaldoen.
En eneaktionær optog i 2016 et aktionærlån. Da revisor opdagede det, blev det i samme år tilbagebetalt. Tilbagebetalingen ønskedes omgjort, så selskabets fordring i stedet kunne udloddes skattefrit. Omgørelse kunne ikke tillades.
A lavede en skattefri virksomhedsomdannelse med negativ anskaffelsessum d. 27.6.2012. Virkning fra d. 1.1.2012. Derfor krav, at alle virksomheder skulle medtages. En virksomhed var solgt d. 20.6.2012. Denne skulle ikke indgå i omdannelsen.
LL § 2 kræver armslængdepriser. Efter administrativ praksis kan den offentlige ejendomsvurdering anvendes som armslængdepris ved ejendomshandler, hvis den giver et retvisende udtryk for handelsværdien. SKAT kunne bevise, at dette ikke var tilfældet.
Et forældrepar ejede ca. 42 % af aktierne i A/S og børnene resten. Forældrene besad alle stemmerne. Man ønskede at alle aktier fik samme stemmer. Ændringen betød, at alle aktier i selskabet var afstået.
Forældre indskød indirekte stor kapital kompenseret med forlods udbytteret plus forrentning på 6 % i et fælles selskab. Børnene indskød lille kapital uden forlods udbytteret. Forældre og børn skulle beskattes af den overførte ”GEVINSTMULIGHED”.
Foderstofselskabet BMG A/S er taget under konkursbehandling. Hvad betyder det for skatten og momsen?
Et ægtepar skulle ikke betale skat af midler, der var indsamlet for at anerkende ægteparrets frivillige kirkelige engagement.
Landsskatteretten fandt, at der ved overdragelse kunne tages udgangspunkt i 85 % af ejendomsværdien, uanset at ejendommen var købt kort tid før for et væsentligt større beløb. Det var ikke særlige omstændigheder, at vurderingerne var suspenderede.
En hovedaktionær købte 3 ejendomme ud af selskabet. I ejendommene var der pantesikret gæld, som han mente, at han overtog. Det fremgik ikke tydeligt af overdragelsesdokumentet. Derfor var der opstået et skattepligtigt aktionærlån.
Har du siden nytår talt med din bank? Så kan det være, at den har opfordret dig til at oprette en aktiesparekonto. Det kan også være, at du får muligheden præsenteret inden længe.
En anmodning om fristforlængelse blev ikke modtaget af SKAT. Da man ikke reagerede rettidigt, efter at afgørelsen var truffet, kunne der ikke ske ekstraordinær genoptagelse.
Da den samlede indkomst i virksomhedsordningen var negativ, kunne der ikke ske lempelse for skat betalt til Sverige.
Skattestyrelsen har fastsat retningslinjer, der skal sikre, at en hjemvist sag behandles af andre medarbejdere end dem, der deltog i behandlingen af den oprindelige sag.
Et ægtepar var trods forsøg på fraflytning fortsat fuldt skattepligtige til DK. Der var tale om grov uagtsomhed ved alene at selvangive som begrænset skattepligtig.
Skatteyder havde fejlagtigt anvendt realisationsprincippet. Primoværdien 2017 kunne ændres for de værdipapirer, der var i behold.
Folketinget har vedtaget en række forskellige skatte- og afgiftslovsændringer.
3 personer ejede via et K/S aktier i 2 udenlandske A/S’er. A/S aktierne ønskedes ombyttet med aktier i 2 holdingselskaber. Aktieombytningen blev anset for en skattepligtig delafståelse for de 3 personer i relation til de ombyttede aktier.
”Selvstændige erhvervsdrivende” kan – modsat lønmodtagere – udføre virksomhed i selskabsform. Afgørelsen beskriver, hvornår man er ”selvstændig erhvervsdrivende” contra ”lønmodtager” som deltager i et transparent selskab.
Folketinget har vedtaget, at der fra 1. januar 2019 kan gives fradrag på 15 % af investeringer i visse selskaber.
Et kooperationsbeskattet AMBA ville udleje et lille areal til et fjernvarmeselskab, så fjernvarmeselskabet kunne videredistribuere spildvarme fra AMBA’et. Lejeindtægten ville medføre, at AMBA’et ”røg” ud af kooperationsbeskatningen.
Chauffører ansat i datterselskab i udlandet blev anset for at være arbejdsudlejede til det danske selskab.
En person havde uberettiget anvendt virksomhedsordningen. Der kunne ske ophørsbeskatning i det ældste ikke forældede indkomstår.
Skatterådet tiltrådte i sagen, at såkaldte ETF’er udstedt af et irsk selskab var omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19 om kapitalindkomst- og lagerbeskatning.
Et selskab havde via en mellemregning ydet lån til hovedaktionærens far. Lånet ansås for omfattet af ligningslovens § 16 E og beskattedes som udbytte hos hovedaktionæren. Indbetalinger på mellemregning blev anset for afdrag på ”lovligt” aktionærlån.
Skattestyrelsen har fastsat vejledende mindstesatser for handlendes forbrug af egne varer, privat andel af elektricitet, vand og varme samt bilforhandleres private anvendelse af biler.
Almennyttige foreninger skal ikke indsende selvangivelse i relation til skattepligtige erhvervsmæssige indtægter, hvis foreningens overskud alene må anvendes til almennyttige formål. Heller ingen individualiseringskrav.
Skattestyrelsen har udsendt vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2019, landbrug
Der er flere skatteelementer, såsom afskaffelse af foderfosfatafgiften, indførelse af sælgerpantebrevsmodel, mobilitetsfradrag mv.
Et holdingselskab til et selskab, der var lejer i en ejendom, var ikke klageberettiget ift. vurderingen, selvom ejendomsskatter mv. påvirkede lejen
Skattestyrelsen har fastsat vejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 2018.
Der er fra 1. januar 2019 indført en aktiesparekonto.
Skatterådet har til brug ved skatteansættelsen for landbrugere fastsat normalhandelsværdien pr. 31. december 2018 for kreaturer, svin, får og heste.
Bekendtgørelsen beskriver, hvilke oplysninger der i relation til sambeskatninger skal indsendes til SKAT om administrationsselskab, sambeskatningskreds, skattepligtig indkomst før fremførsel og fordeling af underskud osv.
Der gives mulighed for påbud om benyttelse af leverandør af lønadministration samt om digital logbog. Hæftelsesgrænsen mv. ved kontante betalinger nedsættes.
Landsskatteretten fandt, at kursværdien af latent skat ved kompensation efter KSL § 33 C, konkret kunne ansættes til kurs 80. Der kunne derudover tages udgangspunkt i 85 % af ejendomsværdien før nedslag.
En eneaktionærs ægtefælle blev frigjort for en kautionsforpligtelse ved at lade det selskab, der kautioneredes for, overdrage en earn-out aftale til et moderselskab til overpris. Eneaktionæren udbyttebeskattedes af ægtefællens berigelse ved frigørelsen.
En rådgiver ansøgte på vegne af 2 selskaber om lov til skattefri tilførsel. Efterfølgende transaktioner gjorde, at tilladelsen blev tilbagekaldt. HD vurderede, at tilbagekaldelse ikke kunne ske, da SKAT var oplyst om de efterfølgende transaktioner.
En far var ulønnet direktør i datterens selskab. Selskabet havde lejet en ejendom, hvor en del af værelserne blev genudlejet til studerende. Nogle værelser var i en periode ikke udlejet. Faderen blev rådighedsbeskattet af de ikke udlejede værelser.
2009 og 2010 kunne ikke genoptages ekstraordinært, så der kunne gives fradrag for tab på investeringsbeviser.
Landsskatteretten fandt ikke, at SKAT kunne anvende SKFVL § 27, stk. 1, nr. 2, om direkte følger for et andet indkomstår, idet den ordinære frist var udløbet på det tidspunkt, SKAT traf afgørelse for det ”forkerte” indkomstår.
Skatteministeriet har udgivet en vejledning om de overordnede principper for behandlingen af retssager om skatte- og afgiftsregler.
Da der ikke var udarbejdet en fraskrivelseserklæring, ført en korrekt kørselsbog for bilens anvendelse, eller det på anden måde kunne dokumenteres, at selskabets bil ikke var til rådighed, blev bilen beskattet efter reglen fri bil til rådighed.
Regeringen har fremlagt deres planer for lovgivning i det nye folketingsår.
Skatteforvaltningen har nu fået hjemmel til at kunne afskære en skattepligtig fra at anvende TastSelv ift. forskudsopgørelsen og årsopgørelsen og oplyser om reglerne.
Landsskatteretten fandt, at to hovedaktionærer ikke skulle beskattes af fri bil, da bevisbyrden for privat benyttelse af biler ejet af arbejdsgiver under visse betingelser tilfalder SKAT.
En hovedaktionær havde i en periode rådighed over 2 forskellige parcelhuse ejet af hovedaktionærselskabet. SKAT fikserede selskabets lejeindtægt til 8 % af vurderingen. LSR fassatte lejen til den efterfølgende opnåede leje ved udleje til tredjemand.
Et hovedaktionærselskab havde købt en bolig og lejet den ud til aktionærens forældre. Forældrene betalte markedslejen, men aktionæren skulle lejefikseres efter procentreglerne. Endvidere skulle aktionæren beskattes af rådighed over jagt og jagthytte.
Et selskab havde i november anskaffet en fordring mod et andet selskab til kurs 22,7. I juni året efter blev fordringen konverteret til anparter til kurs 100. Selskabet havde derfor en skattepligtig kursgevinst på knap 20 mio. kr.
Skal du beregne udskudt skat eller ejendomsavance i forbindelse med et salg eller et generationsskifte? Så kan du her fremsøge oplysninger om mælkeproducenternes købspriser for mælkekvoter.
Valutakurstabet fra indbetaling af foreløbige skatter til Norge til udbetaling af overskydende skat kunne ikke fratrækkes.
Et selskab betalte godt 13 mio. kr. til en kinesisk bank. Betalingen skete på baggrund af fremsendte fakturaer på aktiekøb, der fremstod som sendt fra direktøren, men ikke var det.
LL § 4 definerer, at man som deltager i et I/S ikke nødvendigvis er selvstændigt erhvervsdrivende. Der er nu kommet en afgørelse herom.
Manglende selvangivelse af finansiel kontrakt var forsætlig/groft uagtsom, men SKAT havde reageret for sent efter kundskab.
Pengefordringen i anledning af erstatning for mangler ved byggeri var først erhvervet ved dom. På dette tidspunkt var kursværdien 0, da debitor var under konkurs.
Selvom tab ikke kunne fratrækkes, skulle gevinster på andre aktier i samme depot beskattes.
Et nyt investorfradrag skal sikre større interesse for investering i såkaldte vækst- og opstartsvirksomheder. Reglerne synes lidt komplicerede, men for investor sikrer de reelt et 15 % statstilskud til investeringen.
Skatterådet fandt, at investering i solceller gennem et P/S var passiv kapitalanbringelse. Dermed kunne investeringen forhindre succession i aktier.
Skattestyrelsen har vejledende udtalt, at udgifter til etablering af minivådområder kan fratrækkes både skatte- og momsmæssigt.
A havde accepteret de aktieavancer/tab, der fremgik af den af SKAT udarbejdede årsopgørelse. Da denne ikke var korrekt, og A havde undladt at underrette SKAT om fejlen, ansås han for at have handlet groft uagtsomt. Ligningsfristen derfor suspenderet.
Selskabet H1, der var ejet af personen A, modtog ca. 8,5 mio. kr. inkl. moms fra det uafhængige selskab G2. Retten fandt, at beløbet skulle anses for løn fra G2 til A for dennes personlige arbejde for G2. Omgørelse nægtet, da skattebesparelseshensigt.
Sagen er endnu et eksempel på, at smarte omgåelsestransaktioner er en dårlig ide. I sagen blev et aktionærlån til hovedaktionærens hustru formidlet via en kollegas selskab. Transaktionen blev tilsidesat og hovedaktionæren aktionærlånsbeskattet.
Et forældrepar havde bolig i en ejendom tilhørende et selskab ejet af deres 2 sønner. Forældrenes fordel skulle beskattes hos sønnerne efter LL. § 16, stk. 9. Begge sønner havde via aftale ”bestemmende indflydelse”, og ligningsfristen var derfor 6 år.
Et holdingselskab med en 32% aktiepost i et datterselskab ønskede fradrag for en bonus udbetalt til bestyrelsesformanden i datterselskabet. Fradrag nægtet, da LL. 8N kun omfatter udgifter, der afholdes til fordel for virksomhedens EGNE ansatte.
Et selskab, der drev næring med fast ejendom, ønskedes overdraget til børnene med succession. Spørgsmålet afvist, da det ikke var godtgjort, at alle selskabets ejendomme var næringsejendomme og dermed "driftsaktiver".
Har du en gammel vindmølle, der skal tages ned, og skal du investere i et nyt vindmølleprojekt, så skal du være opmærksom på beskatningen.
LL. § 2 om armslængdevilkår gælder ved transaktioner mellem et selskab og dens kontrollerende aktionær. Sagen beskriver vigtigheden af en professionel beregning af værdien ved noget så kompliceret som prisfastsættelse af en anpartsminoritetspost.
Regeringen har nedsat en arbejdsgruppe, der skulle komme med et konkret forslag til, hvordan en selskabsdreven virksomhed kunne overdrages til en fond. Arbejdsgruppen har nu barslet med et forslag om skattefri overdragelse til fonde.
En fond ville yde ansvarlig lånekapital til landbruget. I den forbindelse ville de have en såkaldt ”risikotillægsrente”, hvis det gik godt for landmanden. Skatterådet bekræftede, at det var en renteudgift.
Et antal personer ejede via deres personlige holdingselskaber og et fællesejet holdingselskab, andele i et P/S. Kun det fællesejede holdingselskabs andele gav fuld udbytteret. En ligestilling af udbytteretten blev anset for en afståelse af andelene.
En aktionær hævede ca. 1,2 mio. kr. på mellemregningskontoen. Da revisor blev opmærksom på forholdet, blev der udloddet udbytte til brug for indfrielse. Uanset modregningen blev hævningerne beskattet. Betalte rentetilskrivninger skulle ikke beskattes.
En person solgte sit kolonihavehus. Avancen/værdien af selve huset var skattefri. Differencen mellem værdien af huset og den samlede salgspris skulle henføres til andelsbeviset. Dette skulle beskattes efter aktieavancebeskatningslovens § 1, stk. 2.
Et selskab udbetalte aconto løn mv. til hovedaktionæren via mellemregningskontoen. Ultimo indkomståret blev lønnen indberettet til SKAT og modregnet på mellemregningskontoen. Uanset indberetning blev alle nettohævninger aktionærlånsbeskattet.
I 2 sager har Landsskatteretten fundet, at salg af helejede vindmøller og køb af andele i nye vindmøller ikke var virksomhedsophør efter AL § 9. I begge sager var sælger/køber med i ledelsen af den nye vindmølle.
En hovedaktionær foretog løbende indsættelser og hævninger af bl.a. aconto løn på mellemregningskontoen med selskabet. Aktionæren blev beskattet af bruttohævningerne. Indsættelser blev anset for afdrag på aktionærlånet.
En aktionær bad banken om at overføre et beløb fra et "datterselskab" til "min egen konto". Med "min egen konto" mente han eget holdingselskabs konto, men beløbet blev overført til den personlige konto. Ikke "fejlekspedition", der kunne rettes.
En aktionær hævede løn via mellemregningskontoen og udlignede den senere via konvertering af mellemregningskontoen til løn. Selskabet gik efterfølgende konkurs. Afgørelsen endnu et eksempel på aktionærlånsreglernes urimelige konsekvenser.
En person fik i forbindelse med en aktieafståelse ret til efterfølgende regulering af afståelsessummen, hvis selskabets produkter blev godkendt. SKAT definerede reguleringen som en ”løbende ydelse”, der skulle beskattes som personlig indkomst.
En ændring af valuta på gæld fra CHF til EUR og retur var ikke indfrielse, idet det lå i låneaftalen, at disse ændringer kunne ske. Vedrørende finansielle kontrakter var det endnu en afgørelse, man må undres over.
Flertallet i Landsskatteretten lagde bl.a. vægt på, at løbetiden på swappen var længere end løbetiden på gælden samt flere andre forhold. Mindretallet havde en helt anden hensigtsmæssig tilgang.
En renteswap der først skulle begynde om et år, var erhvervsmæssig.
Almenvelgørende foreninger, i hvilke det af vedtægterne fremgår, at foreningens formue ved opløsning udelukkende skal gå til almennyttige formål, skal som udgangspunkt ikke indsende selvangivelse. Andre foreninger med erhvervsmæssige indtægter skal.
Der er indført et jobfradrag, der giver en skattenedsættelse på op til 640 kr., og bundskatten er nedsat med 0,02 %.
En hovedanpartshaver beregnede hvert år renter af et lån til sit nødlidende selskab. Renterne blev straks gældseftergivet og derfor ikke selvangivet. Retten fandt ikke, at det var godtgjort, at renterne var uerholdelige.
Fradragene for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed hæves gradvist fra de nuværende 100 pct. til 110 pct.
Et rentefrit hovedaktionærlån til selskabet var af SKAT rentefikseret med 4% p.a. LSR hjemviste sagen med krav om, at SKAT foretog en konkret vurdering af den rente, der kunne være opnået mellem tredjemænd.
Ny lovbestemmelse gør vedtagelsesdagen til fusionsdato ved grænseoverskridende fusioner.
Gevinst og tab ved anskaffelse af Bitcoins og Ether var spekulation. Marginhandler var finansielle kontrakter og indberetningspligtige.
LL § 4 definerer, at man som deltager i et K/S ikke nødvendigvis er selvstændig erhvervsdrivende. Der er nu kommet en afgørelse herom.
Afholder et selskab udgifter i aktionærens interesse, udbyttebeskattes aktionæren. I denne sag ansås udgiften for erhvervsmæssigt begrundet, uanset der var misforhold mellem udgiften og reklameværdien. Aktionæren undgik beskatning.
En hovedaktionær boede i selskabets 230 m2 store lejlighed for ca. 60 t.kr. p.a. SKAT forhøjede selskabets huslejeindtægt til 204 tus.kr. LSR nedsatte huslejen markedslejen. Hovedaktionæren beskattedes efter LL. § 16, stk. 9.
SKATs praksis om regulering af salgssummen, hvor værdipapiret er solgt, er tilsidesat. Genoptagelse er mulig.
En ansat direktør og eneaktionær boede i selskabets ejendom. Ejendommen indeholdt bolig og kontor. Han blev beskattet af værdien af boligen efter LL. § 16, stk. 9. Altså 6% af ejendomsværdien op til 3.040 tkr. og 8% af resten. Ligningsfristen var 6 år.
Et dansk selskab ejede <10% af aktierne i et "unoteret" svensk selskab. Det svenske selskab blev noteret på AktieTorget i Stockholm. De tidligere skattefri aktier fik nu en anskaffelsessum svarende til handelsværdien på børsnoteringstidspunktet.
En gæld kunne swappes både til fast rente og til fremmed valuta. Og en kontrakt kunne overgå til at være erhvervsmæssig.
Gevinst og tab ved anskaffelse af Bitcoins og Bitcoin cash anses enten for skattepligtig efter reglerne om spekulation eller som skattefrie formuegevinster/-tab.
Regeringen har fremsat et lovforslag om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger.
Grænserne for indbetaling på børneopsparingskonti er fordoblet til 6.000 kr. pr. år og i alt maksimalt 72.000 kr.
”Udligningsskatten” på visse pensionsudbetalinger er afskaffet fra og med indkomståret 2018.
Beskatningen af fri telefon og internet er nu afskaffet. Men først fra indkomståret 2020!
BoligJobordningen (også kendt som service- og som håndværkerfradraget) er nu gjort permanent.
En person ejede et selskab i DK og et i Y-land. Der blev overført store midler fra det danske selskab til selskabet i Y-land i strid med TP reglerne. Overførslerne havde ikke ”passeret” hovedaktionærens økonomi.
Driftsmidler, der var leaset ud, blev ikke anset for passiv kapitalanbringelse.
Fremførbare tab på finansielle kontrakter skal udnyttes i det tidligst mulige indkomstår og kan ikke fremføres, hvis de kan udnyttes.
Der var ikke fradrag for indbetalinger over nettet til et firma, hvor indbetaler blev bedraget.
En eneaktionær solgte en ejendom til eget selskab. Hun fortrød hurtigt, men fik først tilbageoverdraget ejendommen næsten 1 år senere. Tilbageoverdragelsen skete med tilbagevirkende kraft. Dette blev ikke anerkendt.
Et SEL. § 1, stk. 1, nr. 3 andelsselskab havde rigelig med egenkapital. Man ønskede svar på, om det havde skattemæssige konsekvenser at stoppe med årlige overførsler til andelshaverkontiene, hhv. hvordan forrentningen af samme skulle beskattes.
En rådgiver ansøgte på vegne af 2 selskaber om lov til skattefri tilførsel. Efterfølgende transaktioner gjorde, at tilladelsen blev tilbagekaldt. Dette fik også betydning for den part, der ikke havde indflydelse på de efterfølgende transaktioner.
En hovedaktionær optog løbende via mellemregningen med selskabet i 2013 et lån på 215 tus.kr. Lånet blev udlignet via en udlodning fra selskabet, der blev modregnet i saldoen. Både aktionærlånet og udlodningen blev beskattet.
Nyt lovforslag giver selskaber ret til at tildele medarbejdere medarbejderaktier til en værdi af 20% af medarbejderens årsløn. Betingelsen er, at ordningen tilbydes 80% af selskabets medarbejdere.
En far ønskede at overdrage en aktiepost til sin umyndige søn på 17 år. Faderen ønskede, at overdragelsen skulle ske med det forbehold, at faderen bevarede retten til det udbytte, der skulle vedtages på den kommende generalforsamling.
Sagen vedrører dokumentationspligten ved koncernintern samhandel. Er denne mangelfuld, er SKAT berettiget til at foretage en skønsmæssig korrektion, så afregningspriserne er på armslængdevilkår.
En VOL omdannelse er sket, uden at "alle aktiver" kom med over. Omdannelsen blev derfor skattepligtig. Ved efterbeskatningen blev værdierne i revisors vurderingsberetning ved omdannelsen lagt til grund.
En eneaktionær kautionerede for det lån som hans selskab havde optaget for at kunne videreudlåne til et 20% ejet tysk GMBH. Hovedaktionæren overtog selskabets fordring. Sagens spørgsmål var kursfastsættelsen.
Et lån blev eftergivet og blev selvangivet som fuldt skattepligtigt. Låntager fik medhold i, at kursværdien var lavere, hvorfor indkomsten skulle nedsættes.
Et selskab udtrådte af dansk sambeskatning, da det blev fusioneret med et tysk søsterselskab. SKAT anså det deraf afledte ophør af dansk skattepligt for "ophør af koncernforbindelse". SKAT fik ikke medhold.
Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om ændringer af fradragsret for pensionsindbetalinger, ændret beskæftigelsesfradrag, nedsættelse af bundskat mv.
Selskabers fradrag for tab i en udenlandsk filial er betinget af, at selskabet har valgt "international sambeskatning". EU-domstolens generaladvokat har i en sag indstillet, at denne regel ikke er i overensstemmelse med EU-retten.
Et selskab ønskede at vide, om det blev fanget af transparensreglen i aktieavancebeskatningslovens § 4A, stk. 3. Spørgsmålet var, om det "udøvede reel økonomisk virksomhed vedr. aktiebesiddelsen".
En fond ville gennemføre en kapitalnedsættelse medhenblik på at dække regnskabsmæssige tab - herunder afskrivninger på ejendomme. Da kapitalnedsættelsen påvirkede fondens grundkapital, var kapitalnedsættelsen skattepligtig.
Et selskab købte en tom lejlighed for 3.250 t.kr. Lejligheden blev lejet ud. Herefter blev den overdraget til hovedaktionæren til en pris svarende til 50 % af ejendomsværdien. Overdragelsesprisen var ikke retvisende.
En hovedaktionær ville overdrage selskabets sommerhus til ham for en pris svarende til den senest offentliggjorte ejendomsvurdering. Et bindende svar gik ham imod, og herefter startede en sag op gennem systemet - som han tabte.
En hovedaktionær foretog løbende indsættelser og hævninger på mellemregningskontoen med selskabet. Selv om indsættelserne i perioder var større end hævningerne, blev alle hævningerne aktionærlånsbeskattet
En søns køb af 50 % af forældrenes landbrug blev med de indgåede aftaler anset for stiftelse af et interessentskab og ikke bare et sameje. Dermed var sønnen som udgangspunkt omfattet af de skærpede regler om kildeartsbegrænsning af underskud
Skatteyder havde ikke brugt lagerprincippet i 2008 og 2009, og havde dermed ikke taget fradrag for værdinedgangen disse år. Tabet kunne fratrækkes i 2017.
Et selskab ønskede, at dets medarbejderaktieklasse skulle kunne omfattes af LL. § 7P. De særlige betingelser, der gjaldt for aktierne, skulle derfor fjernes. SR fandt, at vedtægtsændringen skulle anses for afståelse af aktierne.
Højesteret slår i afgørelsen fast, at der ikke består et retskrav på, at værdiansættelse af aktier og anparter kan ske på grundlag af værdiansættelsescirkulæret fra 1982 eller efter TSS-cirkulære 2000-09 og 2000-10.
Med virkning fra 2008 er fradragsretten for erhvervsmæssige lønudgifter udvidet. Det samme gælder erhvervsmæssige udgifter tilknyttet ansættelsesforholdet.
Avancen ved en kommunes overtagelse af et areal efter skatteyders krav om dette efter planlovens § 47 A var ikke skattefri for skatteyder efter EBL § 11.
Overdragelse af aktiver til en fond anses for et skattemæssigt salg hos giver. Lader aktionæren sit selskab give gaven, er udgangspunktet, at gaven har passeret hovedaktionæren. Dette kan undgås ved overdragelse til en almennyttig fond.
SKATs mulighed for at tilbagekalde et bindende svar pga. efterfølgende forhold er afskaffet.
Jf. ligningslovens § 16E beskattes aktionærlån, men gælden til selskabet består. Hæves et beløb i selskabet til brug for indfrielse af gælden, beskattes også dette beløb. Nedenfor beskrives, hvordan man "indfrier" gælden uden dobbeltbeskatning.
Landsskatteretten fandt, at en hustru kunne anvende LL § 8 P, stk. 2 og 3, på køb af anparter i en vindmølle, hvor manden var med som opstiller. Der var ikke succession som opstiller.
Et kompensationsbeløb udbetalt af en bank for tab på investeringsbeviser solgt i 2011 skulle beskattes i 2013, idet der først i 2013 var erhvervet endelig ret til beløbet.
En person overtog hele gælden til en bank, efter at den tidligere hustru havde misligholdt sin betalingsforpligtelse iht. fælles gæld i deres tidligere fælles ejendom.
SEGES har fået afklaret ved bindende svar, hvornår tilskud fra Landdistriktsfonden skal indtægtsføres, hvornår straksafskrivningen kan foretages og flere andre forhold vedrørende investeringerne for tilskuddet.
Sagen vedrører om aktionærlånsreglerne også omfatter mellemregninger. I sagen blev både en meget kortvarig og en noget længerevarende negativ mellemregningskonto anset for et skattepligtigt aktionærlån.
Jf. selskabslovens § 216 kan et selskab opløses ved, at ejerne overfor Erhvervsstyrelsen afgiver en erklæring om, at al gæld er betalt. Anmodning til SKAT om udstedelse af denne erklæring kan nu ske digitalt.
En landmand havde lavet aftaler med en tidligere ansat om udførelse af renoveringsarbejder på klagers ejendomme. Landskatteretten fandt, at der ikke var tale om entrepriseaftaler, men et ansættelsesforhold.
SKAT havde først i oktober 2013 varslet en ændring af et fremførselsberettiget tab fra 2008. Dette var for sent efter skatteforvaltningslovens § 26. En aftale om bortfald af tabene ved en akkord kunne ikke føre til et andet resultat.
En person, der var ejer af unoterede aktier, fraflyttede i 2010 Danmark. I relation til fraflytterbeskatning var hans egen vurdering af aktiernes værdi 1.250.000 kr. SKAT vurderede dem til 150 mio.kr. Landsretten gav SKAT medhold.
Erhvervsstyrelsen har udsendt et notat om udbyttebetaling i andre værdier end kontanter. Notatet er et MUST, når der skal rettes op på et aktionærlån beskattet efter ligningslovens § 16E.
Et udkast til lovændring af den 8. sept. 2017 vil medføre, at mange ikke-almennyttige foreninger ikke vil blive beskattet af deres erhvervsmæssige indtægter. Med tilbagevirkende kraft til 2012.
En selvejende privat børnehave var en forening omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6. Foreningens salg af børnehaveejendommen var skattepligtig, idet den knyttede sig til den erhvervsmæssige virksomhed at drive børnepasning.
2 aktionærer ejede hver 50 % af samme selskab. Den ene aktionær solgte værdiløse pantebreve til selskabet. Begge aktionærer - også den uskyldige - blev udlodningsbeskattet af 50 % af overprisen.
Et K/S blev opløst i 2010 og kommanditisterne beskattet af genvundne afskrivninger etc. En kommanditist, der troede, at han var ekskluderet og ikke havde hørt fra K/S’et i en længere periode, skulle også ophørsbeskattes.
En person fik ved fraflytning til Schweiz henstand med aktieavanceskatten. Uanset EU regler om fri bevægelighed forfaldt en del af henstandsskatten i forbindelse med en udlodning fra selskabet til den fraflyttede aktionær.
Landsskatteretten tilsidesætter Skatterådet. Hvis et tab ikke er omfattet af KGL § 17, skal det behandles efter KGL § 14.
Højesteret statuerede, at 2 banker skulle opdele deres lønudgifter i drifts- og ikke driftsrelaterede udgifter. Der var ikke fradrag for den ikke driftsrelaterede del. Nyt lovforslag i høring retter op på dette forhold.
En moders selskab ønskede at yde gældseftergivelse overfor sønnernes selskaber. Eftergivelsen ansås for udlodning til moderen. Sønnerne var gaveafgiftspligtige af eftergivelsen, og selskaberne var skattepligtige af eftergivelsen jf. kursgevinstlovens § 8.
Skatteministeriet anerkendte, at en rentecap i DKK var erhvervsmæssig, selvom den underliggende gæld var i DKK og EUR.
En ejendom ønskedes overdraget fra et selskab til hovedaktionærens søn. Prisen ønskedes fastsat til det beløb der fremgik af en ensidig indhentet erklæring. Henset til den højere ejendomsvurdering lagde LSR ikke vægt på mæglervurderingen.
En kommanditist kunne godtgøre, at han ved tvangsindløsningen af sin kommanditandel ikke var blevet frigjort for sine gældsforpligtelser. Gældsfrigørelsen skulle derfor ikke tillægges afståelsessummen.
Et selskab var under tvangsopløsning på grund af overskridelse af fristen for indberetning af årsrapporten. Problemet blev løst ved at fusionere selskabet under tvangsopløsning ind i moderselskabet.
Uanset der utvivlsomt ikke har været nogen faktisk råden over selskabets bolig, beskattes hovedaktionærer af den blot MULIGE RÅDEN. Praksis på området er særdeles streng, men denne afgørelse er et lys i mørket.
Et selskab betalte 13 mio.kr. til et kinesisk fupfirma. Betalingen skete på baggrund af fremsendte fakturaer på aktiekøb. Tabet kunne ikke anses for et driftstab hhv. et fordringstab efter kursgevinstlovens § 3.
SKAT er endnu ikke klar med den digitale ansøgningsblanket til omkostningsgodtgørelse, der ellers skulle anvendes fra 1. juli. Den gamle papirblanket kan anvendes.
En bank fik ikke fradrag for den del af dens lønudgifter, der relaterede sig til medarbejdernes arbejde med opkøb af anden virksomhed. Banken fik heller ikke medhold i, at SKATs korrektion var udtryk for en praksisændring.
SKAT ændrer praksis, således at rentetilskrivninger til et aktionærlån ikke anses for et nyt aktionærlån, hvis renterne betales inden udløbet af selskabets selvangivelsesfrist for det indkomstår, som renterne vedrører.
En indbetaling på en ratepension 27/12 2013 kunne ikke overføres til 2014. Der var ikke tale om en åbenbar fejl. Kun den del, der oversteg maksimumsgrænsen kunne udbetales.
Et selskab med produktion af mink blev anset for at skulle indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, da der var tale om arbejdsudleje.
En planteavlers sikring af kommende høst ved salg af hvede- og rapsfutures blev anset for erhvervsmæssige.
En svineproducents sikring af kommende foderkøb ved køb af hvedefutures blev anset for erhvervsmæssige. Både ift. foderhvede og foderbyg.
En planteavlers køb af hvedefutures i forbindelse med salg af den fysiske høst blev ikke anset for erhvervsmæssigt.
En elevuddannelse blev uberettiget ophævet. Godtgørelsen efter erhvervsuddannelseslovens § 65 var skattepligtig.
Med vedtagelsen af L 103 kildeartsbegrænses underskud ved fysiske personers ”passive” investeringer i I/Sér, P/Sér og K/Sér. Indgrebet gælder investeringer påbegyndt den 12. maj 2017 eller senere.
Bo- og gaveafgiften er nedsat ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder.
Har man fejlagtigt brugt et forkert opgørelsesprincip for værdipapirer mv., kan man fremadrettet få genoptagelse uden risiko for dobbeltbeskatning/dobbeltfradrag.
Som udgangspunkt skal honoraraftalen indsendes ved ansøgning om omkostningsgodtgørelse. Ligeledes skal ansøgningen fra 1. juli som udgangspunkt ske digitalt.
Sagen beskriver et generationsskifte, hvor en far via reglerne om skattefri omstrukturering og overdragelse med succession får konstrueret en koncern med 10% kontrollerende ejerskab til faderen og 90% ejerskab til sønnen.
En hovedaktionær havde bil på gule plader til rådighed. Han gav hustruen et lift, men slap på et hængende hår for beskatning af fri bil.
En skatteyder fik ekstraordinær genoptagelse efter SKFVL § 27, stk. 1, nr. 8, uanset at anmodningen var for sen, idet SKAT ikke i forbindelse med ansættelsen havde hørt og underrettet ham.
3 gartnerier slap fri for arbejdsudleje ift. okulation af roser og podning af frugttræer. En entreprenørvirksomhed gjorde ikke ift. en underleverandør.
Et ændringsforslag i høring har til hensigt at kildeartsbegrænse underskud fra passiv investering i interessentskaber. Det oprindelige lovforslag omfattede kun K/S'er og P/S'er.
En person omdannede sin personlige virksomhed til APS efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse. Et gældsbrev opstået ved køb af faderens virksomhed indgik ikke i omdannelsen. Omdannelsen blev skattepligtig.
L 194 begrænser muligheden for at være "selvstændig erhvervsdrivende" for medejere/partnere i I/S´er, P/S´er og K/S´er. Fremover er kriteriet ikke om deltageren ejer en andel eller ej, men derimod omfanget af den økonomiske risiko og indflydelsen.
Med L 27 mister fonde mv. omfattet af fondsbeskatningsloven deres adgang til at fradrage uddelinger til ikke almennyttige formål. Til gengæld beskattes modtager kun af 80 % af det modtagne beløb.
Et skatteforbehold blev tilsidesat, idet de privatretlige virkninger af skatteforbeholdet ikke var klare og overskuelige.
En hovedaktionær havde udlånt penge til eget selskab. I perioden 2004 til 2010 blev der tilskrevet 170.000 kr. i renter. Rentetilskrivningen blev anset for betaling og var herefter "konverteret" til en ikke fradragsberettiget fordring.
Landsskatteretten fandt ikke, at valutaterminskontrakter havde erhvervsmæssig tilknytning. Afgørelsen viser, at Landsskatteretten ikke forstår helt grundlæggende finansielle forhold.
To brødre ejede indirekte via deres personlige holdingselskaber et ultimativt koncernmoderselskab. Under finanskrisen blev der fra koncernmoderselskabet udbetalt store bonusbeløb ud over den aftalte løn. Bonusbeløbene blev anset for udbytte.
Et moderselskab kautionerede over for sit insolvente datterselskabs kreditor. Moderselskabet indfriede kautionen, og fik derved en regresfordring på datterselskabet. Eftergivelsen af regresfordringen udløste ingen skattemæssige konsekvenser.
Saldoen for betalingsrettigheder mv. blev tømt ved salg og leje af betalingsrettigheder. Dermed kunne et større tab fradrages i salgsåret, idet saldoen var væsentlig grundet tidligere køb af mælkekvote.
Personen A solgte i 2006 et antal tegningsretter. I 2009 blev salgssummen i henhold til aftale fra 2006 efterreguleret. Begge beløb blev anset for aktieafståelsessum. Manglende selvangivelse var et groft uagtsomt forhold.
En vinsmagningsforening havde i forbindelse med en festival haft indtægter fra garderobe og tombola. Foreningen var skatte- og selvangivelsespligtig.
Et selskab havde aftalt med dets direktør, at et ejerskifte skulle udløse en bonus. Selskabet blev solgt, og selskabet fratrak bonussen i den skattepligtige indkomst. Selskabet fik ikke medhold i, at der reelt var tale om en indsatsbetinget bonus.
En andelsboligforening nedsatte boligydelsen som en langsigtet reduktion. Reduktionen skulle ikke udbyttebeskattes efter ligningslovens § 16A.
En ændring af vilkår på gæld blev anset for så væsentlig, at der var tale om en indfrielse. Dermed skulle der opgøres gevinst/tab. Derudover omtales, hvornår ændringer af vilkår medfører indfrielse.
SKAT får nu pligt til at orientere skatteyder, når de bruger Kammeradvokaten i en skattesag.
En søn ejede 10 % A aktier svarende til en stemmeandel på 52,63 %. Moderen ejede 90% B-aktier svarende til en stemmeandel på 47,37 %. Det var OK at lave en vedtægtsændring, der fjernede A-aktiernes rettigheder, således at moderen nu fik 90 % af stemmerne.
En far ejede sammen med sine børn et selskab, der ejede en vindmøllepark. Vindmølleparken blev solgt til underpris, og som modydelse fik faderen en "billig" båd. Uanset børnene var uvidende om transaktionen, blev de udlodningsbeskattet.
En hovedaktionær og hans selskab fik medhold i, at en af selskabet ejet og udlejet ejerlejlighed kunne overdrages til hovedaktionæren for 50% af handelsværdien.
Et dansk selskab fik gennemført en kapitalforhøjelse fra et koncernforbundet selskab. Herefter blev provenuet brugt til at betale gæld til et andet udenlandsk koncernforbundet selskab. Spørgsmålet var om der var tale om en "samlet ordning".
En far ønskede at overdrage aktier til børnene med succession. Faderens eneste vederlag skulle bestå i en forlods udbytteret fra det selskab, som børnene nu ejede. Udbyttet skulle anses for at have passeret børnene, før det nåede faderen.
Digital adgang til avis betalt af arbejdsgiver skal behandles som avis leveret på bopæl. Udfordringer mellem skatteregler og den digitale udvikling.
I forbindelse med en skilsmisse solgte et ægtepar deres bolig til eget selskab. Boligen blev herefter tømt og sat til salg hos mægler. I salgsperioden stod boligen ubenyttet hen. På trods heraf blev de beskattet af fri bolig.
Selskaber og fonde får fra 1.1.2017 omkostningsgodtgørelse til sagkyndig bistand i skattesager hvor et Skatteankenævn, Landsskatteretten eller Skatteankestyrelsen træffer afgørelse. Endvidere godtgørelse ved domstolsprøvelse af disse sager
Fremsat lovforslag vil kildeartsbegrænse underskud fra deltagelse i partner- og kommanditselskaber etc., hvis deltagerne alene hæfter begrænset for selskabets forpligtelser og ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang.
Et selskab fik et stort kapitalindskud fra den ene investor. Kapitalindskuddet skulle kompenseres via en forlods udbytteret forrentet med 3 %. Skatterådet krævede en væsentlig højere forrentning.
En rabat kunne forlods henføres til den del af de samlede ydelser, der ikke var omfattet af boligjobordningen. Fradrag kræver, at lønudgifterne er specificeret.
Landsskatteretten fandt ikke, at lagerbeskattede finansielle kontrakter samt lagerbeskattede fordringer og gæld var balanceposter, der var omfattet af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 7.
Der indføres endnu en værnsregel i relation til spaltning uden tilladelse. Endvidere er der fastsat regler for værdiansættelse af andelsforeningers unot. aktier. Endelig er der indført en værnsregel i relation til salg af selskab forud for konkurs.
En fastrenteswap blev ikke anset for at have erhvervsmæssig tilknytning.
To renteswaps i EUR havde negativ værdi. De skulle afløses af to nye renteswaps i DKK, hvor indgangsværdien blev negativ svarende til den negative markedsværdi på de to gamle swaps. Ændringen havde ingen skattemæssig effekt.
Der var ikke fradrag for tab på forudbetaling for private håndværkerydelser eller for erstatning.
Negativ saldo efter AL § 5 skulle indtægtsføres eller faktisk udlignes med en del af positiv saldo efter AL § 5 D.
En forening var omfattet af SEL. § 1, stk. 1, nr. 6. Den ønskede at lade en bank administrere formuen via køb/salg af aktier og fordringer. Spørgsmålet var, om aktiviteten så skulle anses for næring og dermed blev skattepligtig erhvervsmæssig indkomst.
Et selskab var ejet af to 50 % aktionærer. Selskabet solgte pantebreve til den ene aktionær og dennes far. De to aktionærer kautionerede for pantebrevenes værdi. Selskabet tilbagekøbte pantebrevene til overkurs. Aktionærerne blev udlodningsbeskattet.
En hovedaktionær blev frigjort for en kautionsforpligtelse ved at lade eget selskab betale et tilsvarende beløb til banken. Landsskatteretten fandt ikke, at der skulle ske udbyttebeskatning af beløbet.
Skatterådet afgjorde, at der ved en grenspaltning ikke skal ske fordeling af underskud. Hele underskuddet forbliver i det indskydende selskab, der kan bruge det til modregning i fremtidige overskud.
Ejerskifte af mere end 50 % i relation til "tomme" underskudsselskaber medfører, at underskuddet mistes. Afgørelsen beskriver en godkendt model, hvor mere end 50 % overdrages, uden at der sker underskudsbegrænsning. Keine Hexerei, nur behändigkeit.
En kommanditist solgte anparterne i et engelsk Ejendoms K/S. Derved realiseredes et tab. Landsretten fandt, at kommanditisten uanset det forhold, at hæftelsen var begrænset pga. af non-recourse vilkår, havde opnået en skattepligtig kursgevinst på gælden.
Hovedaktionæren A solgte sin strandvejsvilla til eget selskab for 24 mio.kr. Jf. en skønserklæring var ejendommen kun 22 mio.kr. værd. Byretten fandt ikke, at prisforskellen på kun 9 % var så uvæsentlig, at det afskar fra korrektion.
Lovforslag om ændring af selskabsloven sendt i høring. Et af forslagene vil lovliggøre aktionærlån. Herefter vil der være et paradoksalt misforhold mellem den selskabsretlige og skatteretlige behandling.
Et investeringsselskab med indløsningsret for investorerne ønskede at vide, hvor grænsen var for at være inde - hhv. ude af reglen om "skattefrie" investeringsselskaber i aktieavancebeskatningslovens § 19.
Udskiftning af tag er ikke omfattet af boligjobordningen fra 1. januar 2016. Isolering af tag er derimod. Udskiftning af stråtag med deraf følgende forøget isoleringsevne faldt udenfor ordningen.
En fordring kunne ikke placeres i virksomhedsordningen selvom det var en struktureret fordring. Den var opstået ved salg af virksomhedsaktiver.
To renteswaps havde negativ værdi. De skulle afløses af to nye renteswaps, hvor indgangsværdien blev negativ svarende til den negative markedsværdi på de to gamle swaps. Alle var finansielle kontrakter, og tab skulle opgøres efter lagerprincippet.
I forbindelse med overdragelse af aktier med succession ville spørger vide, om 2 landbrugsejendomme med store indtægter fra udlejning af bygninger skulle anses for "pengetankvirksomhed". SR fandt, at det var "aktiv virksomhed".
Der var ikke fradrag for tab på valutaterminskontrakter. Højesteret fandt dog, at der kan være erhvervsmæssig tilknytning, når man har solgt en valuta på termin for at nedbringe finansieringsomkostningerne.
SKAT ønsker at ændre praksis, så privates forudbetalinger for varer og ydelser, der ikke leveres, ikke medfører fradrag efter KGL §14. Desuden beskrives en meget uheldig fortolkning af KGL § 17 og en særligt indskrænkende holdning til fradragstidspunktet.
To banker havde afholdt lønudgifter, hvor en del af arbejdet relaterede sig til udvidelse af virksomheden. Denne del var ikke fradragsberettiget. Bankerne fik dog medhold, da der var tale om en praksisændring.
En landmand havde indgået aftale om valutaswap mv. En del af gælden var placeret privat. Han fik ikke medhold i, at denne placering kunne vælges om efter skatteforvaltningslovens § 30.
Skatterådet fandt, at et konkret banklån med indbygget renteloft kunne anses for gæld og ikke delvist en gæld og delvist en finansiel kontrakt.
Der har hidtil været en forældelsesfrist på 5 år for refusion af indeholdt udbytteskat. Forældelsesfristen ændres nu til 3 år.
Det bliver lettere at indbetale acontoskatter der relaterer sig til selskabers særindkomst for perioden forud for indtræden i en ny sambeskatning. Der kan nu indbetales frivillig acontoskat til og med den 1. februar i året efter indkomståret.
I skattemeddelelsen gennemgås ændringerne i relation til aktionærer og selskaber. Ændringerne relaterer sig især til udenlandske investorer, men får også stor betydning for danske foreninger, danske investorer i investeringsinstitutter mv.
Fondsbeskatningsloven er ændret. Vigtigste ændring er, at fonde ikke længere kan fratrække 125 kr., hver gang de udlodder 100 kr. Fremover kan der kun fratrækkes 104 kr., når der udloddes 100 kr. til almenvelgørende formål.
Et selskab havde investeret i såkaldte BULL-certifikater i et børsnoteret aktieindex. Certifikaterne var omfattet af KGL § 29, stk. 1. Da certifikaterne ikke var omfattet af nogen fradragsbegrænsninger kunne tabet fradrages.
En person erhvervede i 2004 og 2006 et antal kommanditanparter i udenlandske ejendomme. I ejendommene var der optaget lån i udenlandsk valuta. Kursændringen på prioritetsgælden mellem købs- og salgstidspunktet var skattepligtig.
Skatterådet fandt, at hustruen succederer efter KSL § 26 A i sin mands forhold som vindmølleopstiller, hvorfor hun ikke kan vælge den skematiske regel i LL § 8 P.
Styresignalet skærper reglerne om forlængelse af et selskabs første indkomstår samt ændring af et administrationsselskabs indkomstår pga. f.eks. brancheændring eller andre forhold i et datterselskab.
Der var tale om virksomhedsophør efter AL § 9 ved salg af en 100 pct. ejet vindmølle og køb af andele på henholdsvis 33 1/3 pct. og 8 2/3 pct. i nye vindmøller.
Boligjobordningen videreføres i 2016 og 2017. Serviceydelserne er de samme, mens der ændres på håndværksydelserne. Fradraget opdeles på henholdsvis 6.000 kr. og 12.000 kr.
Det er den samlede skyldige/tilgodehavende moms, der skal selvangives i felt 638.
Boligejend. i Berlin ønskedes solgt i I/S form. Den enkelte investor fik brugsret til en konkret lejlighed. Ejendommen skulle efterfølgende opdeles i ejerlejligheder. Opdelingen betragtes som afståelse af en ideel andel. Virksomhedsordningen kan anvendes.
En fars holdingselskab ville overdrage en 33 pct. aktiepost i driftsselskabet til sønnens holdingselskab. Ved beregningen af kursen efter TS-cirkulære 2000-09 ville man anvende den meget lave ejendomsvurdering på bygningerne.
Den Juridiske Vejledning indeholder et afsnit om, at et selskabs salg af egne aktier til aktionærerne i samme forhold som disse i forvejen ejer aktier er skattefri. Da selskabers salg af egne aktier har været skattefri siden 2009, fjernes afsnittet.
En kommanditist kunne ikke betale resthæftelsen på de købte K/S andele. Han blev derfor tvangsindløst ved at overdrage sine andele til K/S'et for 0 kr. Salgssummen skulle tillægges de gældsposter, som han blev frigjort for ved overdragelsen.
Et moderselskab med to datterselskaber havde i en årrække drevet medievirksomhed. Medievirksomheden ophørte og "tilbage" i selskaberne var kun en retssag. Moderselskabet blev solgt. Selskaberne skulle underskudsbegrænses.
Indtil den 12.6.2013 var det selskabsretligt muligt at stifte de såkaldte S.M.B.A'er. Afgørelsen nedenfor beskriver de vanskeligheder, det indebærer, at omdanne eller omstrukture sådanne selskaber.re
En koncern var personligt ejet af A via det ultimative moderselskab A Holding. I A Holdings datterselskab B Holding ønskedes der gennemført en vedtægtsændring med forlods udbytteret. Herefter skulle majoriteten overdrages til A's søn.
SKAT har udsendt et styresignal vedrørende afgrænsningen af ”indkomstår”. Jf. styresignalet, vil et ”indkomstår” fremover ikke kunne ”løbe” hen over 1. april mere end én gang.
I 2010 og 2011 blev de gunstige regler om gratisaktier og LL § 7H aktier afskaffet. Der er nu et lovforslag om genindførelse af 7H ordningerne i høring. Ændringen vil medføre, at medarbejderaktier først aktieindkomstbeskattes på afståelsestidspunktet.
Hvis man er tilmeldt digital post får man ikke længere udsendt indbetalingskort vedrørende B-skatterater.
En fastrenteswap blev ikke anset for at have erhvervsmæssig tilknytning.
En køber af et solcelleanlæg kunne ikke indtræde i retten til efter en tidligere bestemmelse at anse det for erhvervsmæssig virksomhed.
Overkursreglen i KGL § 22 gælder nu også ved refinansiering. Men kun ved gæld stiftet den 10. november 2015 eller senere.
Nogle færøske aktionærer var skattefri af aktieavancer pga. en stadig gældende 3 års regel. For at undgå udbyttebeskatning blev selskabet solgt til et selskab med samme ejerkreds og bagefter fusioneret tilbage i det frasolgte selskab.
En hovedaktionær i forhold til selskabet A ApS, ejede sammen med dette selskab og en tredjemand en landbrugsejendom med stuehus. Hovedaktionæren beboede stuehuset. Hovedaktionæren skulle beskattes af fri bolig i forhold til markedslejen.
En obligation, hvor indfrielseskurs og afkast afhænger af udviklingen af de bagvedliggende lån og det finansielle udredningsarbejde, var en struktureret obligation.
Den såkaldte renteindtægt efter KGL § 22 A skal ifølge Skatteministeriet periodiseres forholdsmæssigt.
En danskejet tysk vindmølle ønskedes omdannet efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse. Omdannelse ville medføre afståelsesbeskatning, jf. VOL § 5. VOL § 5 ansås ikke for fællesskabsstridig.
En hovedaktionær ville købe en ejendom ud af eget selskab til underpris. SKAT fandt, at en efterfølgende betalingskorrektion skulle aktionærlånsbeskattes. LSR fandt ikke, at dette var tilfældet, idet der var taget skatteforbehold.
En indehaver af aktier i 2 selskaber ønskede en aktieombytning. På aktierne i det ene selskab var der ejertidsnedslag. Ejertidsnedslaget skulle fordeles på aktierne i holdingselskabet i forhold til fiktivt beregnede gevinster i de 2 selskaber.
En indkøbsforening ønskede at overdrage de fleste aktiver og flere medarbejdere til et datterselskab. Herefter skulle datterselskabet overtage en del af funktionerne i indkøbsforeningen. Efter foranstående skulle 45 % af selskabet sælges.
Partnere i et P/S (Partnerselskab) skulle anses for selvstændig erhvervsdrivende, - og ikke lønmodtagere, - på trods af en kun lille ejerandel.
En medarbejder havde modtaget en tegningsoption med ret til at tegne aktier til kurs 100. Jf. LL. § 28 skal beskatning af tegningsoptioner ske i forhold til værdien på udnyttelsestidspunktet. Beregning af markedsværdi efter DCF modellen accepteredes.
SKAT fortolker, i hvilken rækkefølge underskud skal fremføres ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten.
Et selskab købte en projektlejlighed i 2007. Hovedaktionæren flyttede ind i 2009. I 2011 overtog hovedaktionæren lejligheden til handelsværdien på det tidspunkt. Differencen mellem selskabets købspris og salgspris blev anset for maskeret udlodning.
Skatteministeriet har offentliggjort de pt. gældende procentgrænser og satser i fusionsskatteloven.
Landsskatteretten fandt, at ophør af sambeskatning skulle sidestilles med koncernophør. Uanset at der ikke skete koncernophør, skulle indkomsten i det indskydende selskab derfor medregnes hos dette selskab frem til dato for vedtagelse af fusionen.
Et moderselskab frasolgte det sambeskattede datterselskab inden selskabet gik konkurs. LSR fandt på den baggrund, at moderselskabet ikke var afskåret fra at bruge datterselskabets underskud efter bestemmelsen i selskabsskattelovens § 31C, stk. 8.
En hovedaktionær blev anset for rette indkomstmodtager til det honorar der var tilgået et af ham ejet selskab. HD fandt, at da der var tale om en "rette indkomstmodtagertransaktion" kunne der ikke foretages betalingskorrektion efter LL. § 2, stk. 5.
Et selskab udbetalte en erstatning på 15 mio.kr. til et koncernforbundet selskab for ophævelse af en distributionsaftale. SKAT var berettiget til at nægte fradrag efter SL. § 6, uanset at transaktionen var omfattet af LL. § 2.
Boligjobordningen videreføres efter planen i 2016 og 2017 i en mere "grøn" udgave. Lovudkast er i høring.
Et selskab købte en 5 pct. aktiepost for 51 mio. kr. i selskabet H2. Kapitalen i H2 blev nedskrevet til 0 kr. til dækning af underskud. H2’s eget datterselskab foretog herefter kapitalindskud i selskabet. Kapitalnedsættelsen var omfattet af LL § 16 A.
Et kooperationsbeskattet AMBA kunne opretholde kooperationsbeskatningen, selv om AMBA’et udførte administrative opgaver for et selskabsbeskattet datterselskab.
SKAT har udsendt udkast til styresignal vedrørende afgrænsningen af ”indkomstår”. Jf. styresignalet, vil et ”indkomstår” fremover ikke kunne ”løbe” hen over 1. april mere end én gang.
Sagen vedrører udstedelse af warrants. Sagen er et mønstereksempel på, hvor kompliceret det er at fastsætte værdien på en warrant, tegningsret eller konvertibel obligation. Endvidere vedrører sagen overdragelse af aktier til underpris.
Oversigt over under hvilke ordninger og til hvilke priser, Mælkeudvalget har opkøbt og solgt kvote.
Regeringen har fremlagt sit lovprogram for folketingsåret 2015/2016. Nedenfor gennemgås de lovændringer, der forventes gennemført i relation til selskaber og aktionærer.
I sagen havde en personen A købt en K/S andel i et Moder K/S der var 100 pct. ejer af et Datter K/S. A førte en fælles fradragskonto for de to selskaber. ØLR fandt, at der skulle føres en særskilt fradragskonto for hvert af de to selskaber.
I sagen blev der taget stilling til et holdingselskabs overdragelse af aktier til et selskab. Reelt er der tale om en overdragelse mellem tredjemænd. Alligevel forholder SKAT sig specifikt til overdragelseskursen.
Skatterådet fandt, at et parkeringshus ikke skulle omfattes af definitionen ”udlejningsejendom” i aktieavancebeskatningslovens § 34.
Drives virksomheden i selskabsform er der mange måder at ejerskifte selskabet på, der ikke umiddelbart påvirker selskabets skattemæssige forhold. Er selskabet en del af en sambeskatningskreds, vil ejerskiftet have betydning for sambeskatningen.
Du bør altid overveje, om det er dig personligt eller dit holdingselskab, der skal være køber af virksomheden. Er virksomheden drevet i personligt regi, kan det komme på tale at om-danne virksomheden til et selskab.
Reglerne for forrentning af indeståender på skattekontoen ændres således, at de er i overensstemmelse med, hvad der kan opnås i et pengeinstitut. Endvidere vil virksomheder maksimalt kunne have et indestående på skattekontoen på 200.000 kr.
Selskabs støtte til politiske partier kunne ikke anerkendes som driftsomkostning uanset nær tilknytning til indkomsterhvervelsen. Støtten blev anset for givet i hovedaktionærens interesse.
Aktionærerne i et selskab blev udlodningsbeskattet af de skødeomkostninger, selskabet havde afholdt i forbindelse med et salg af en ejendom til aktionærerne. Transaktionen var ikke omfattet af LL § 2.
BoligJobordningen er genindført for kalenderåret 2015 ved vedtagelsen af L 5 2014-15, 2. samling, 26. august 2015.
SKAT har fortolket reglerne om udnyttelse af underskud i en sambeskatning, hvor et af de sambeskattede selskaber fusioneres ind i en anden koncern, men hvor koncernforbindelsen reelt kun er afbrudt i ”fusionssekundet”.
Et selskab afholdt udgifter til due-diligence, herunder gennemgang af miljøgodkendelser. Landsretten fandt, at rådgivningen blev ydet med henblik på et forestående salg. Udgiften var derfor ikke fradragsberettiget.
SKAT fortolker, at et selskab, der midt i indkomståret bliver moderselskab for udenlandske datterselskaber og vælger int. sambeskatning, skal sambeskattes hele indkomståret. Endvidere konsekvensen af, at et sambeskattet udl. fast driftssted frasælges.
SKAT har fortolket reglerne om subsambeskatning - nærmere om to datterselskaber udgør en subsambeskatningskreds i en ny koncern, når datterselskaberne overføres til den nye koncern på baggrund af forskellige dispositioner.
SKAT har fortolket reglerne om omlægning af indkomstår i relation til forlængelse af et nystiftet selskabs første indkomstår og omlægning af indkomstår som følge af brancheændring mv. i datterselskaber.
Østre Landsret fandt det ikke godtgjort, at valutaterminskontrakter havde tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed. Tabet var dermed kildeartsbegrænset.
En hovedaktionær, der boede i selskabets udlejningsejendom, skulle beskattes på grundlag af ejendomsvurderingen efter reglerne i ligningslovens § 16, stk. 9, hvis denne ”leje” var højere end markedslejen.
Landsskatteretten fandt, at et tab på en debitor var sandsynliggjort ved anmeldelse i et dødsbo, hvor kravet var anerkendt, og hvor den forventelige dividende fremgik af åbningsbalancen.
Værdiansættelsen af et personalegode kunne ansættes til arbejdsgiverens omkostninger.
SEGES' notat om kontingenter til og tilbagebetalinger fra arbejdsgiverforeninger.
Ekstraordinære bidrag til fagforeninger er omfattet af loftet over fradrag.
Ægtefæller har (alene) ret til fradrag for 50 pct. af renteudgifter mv. på fælles lån, med mindre der foreligger anden klar aftale.
50 pct. af en computers værdi skulle medregnes til den ansattes løn, da den ansatte havde indgået aftale om at gå ned i løn.
SKAT har udsendt et Styresignal om genoptagelse af skatteansættelsen ved forkert beregnet beskæftigelsesfradrag for årene 2004 - 2012.
To aktionærer solgte aktier i det fællesejede selskab A A/S til det fællesejede selskab B A/S. Prisen skulle fastsættes højere end den pris, der kunne opnås ved salg til en uafhængig tredjemand, på grund af aktionærernes kontakter til potentielle kunder.
Dødsboet efter B var eneaktionær i A A/S. Boet succederede i afdødes skattemæssige stilling. En spaltning kunne derfor gennemføres på samme måde med boet som aktionær, som hvis B ikke var død. Handelsværdien af de overførte aktiver. Formueforskydning.
En kommanditist kautionerede over for banken for den resthæftelse han havde påtaget sig over for K/Set. Kautionen og resthæftelsen vedrørte en og samme forpligtelse, hvorfor den ikke kunne forøge fradragskontoen.
En kommanditist ønskede at overdrage sin kommanditandel til en medkommanditist. SR svarede på, hvordan salgssummen skulle opgøres. Der var tale om overdragelse mellem parter uden modsatrettede interesser, hvorfor SKAT kunne korrigere overdragelsesprisen.
Et andelsselskab var selskabsbeskattet efter SEL § 1, stk. 1, nr. 4. Den eksisterende egenkapital fordelt på andelskonti skulle ikke fordeles på nyindtrædende andelshavere. Tilpasningen af vedtægterne medførte ikke afståelsesbeskatning.
Et selskab med et stort skattemæssigt underskud havde som eneste aktivitet udlejning af en ejendom. Driftsaktiviteten var solgt. Udlejningen af den faste ejendom var tilstrækkelig til ikke at anse selskabet for ”tomt”.
Anparterne i et eneejet holdingselskab ønskedes opdelt på A-aktier med høj stemmeværdi og forlods udbytteret og B-anparter med lav stemmeværdi og ingen udbytteret. En vedtægtsændring blev ikke anset for en aktieafståelse.
L 167 2014-15 er vedtaget den 21. april 2015. Lovændringen medfører at alle selskabers selvangivelsesfrist for indkomståret 2014 er udsat til 1/9 2015.
L 167 2014-15 er vedtaget den 21. april 2015. Lovændringen medfører bl.a. ændring af, hvornår et bindende svar om værdiansættelse af aktiver er bindende.
En rentekorridor blev anset for at være en finansiel kontrakt med tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed. Eventuelle tab kunne derfor fradrages.
Kombineret med en skattefri aktieombytning blev der foretaget udlån fra datterselskabet via holdingselskabet til sønnens selskab. Sønnens selskab brugte herefter lånet til at tegne kapital i datterselskabet. Tilbagekaldelse og rådgiveransvar.
2 fædre, der var indehavere af en velkonsolideret familievirksomhed, ønskede et generationsskifte via en A/B-aktiemodel. A-aktierne skulle have en forlods udbytteret. Skatterådet accepterede, at børnene kunne tegne B-aktier til kurs 100.
SKAT har givet tilladelse til skattefri ombytning af aktier i A/S Nørresundby Bank med aktier i Nordjyske Bank A/S. En kontant udligningssum, udbetalt i forbindelse med ombytningen, beskattes som udbytte.
L 98 2014-15 er vedtaget 26. februar 2015. Lovændringen medfører bl.a. ændring af forpagterreglen, opgørelsesprincipper for fordringer og gæld, samt ændringer af ejendomsavancebeskatningsloven vedrørende mælkekvote.
SKAT har kapituleret i relation til at køre et automatisk underskudsregister i forhold til sambeskattede selskaber. Jf. nedenstående vil SKAT ikke holde styr på underskuddene i sambeskatningskredse, men alene komme med forslag.
Under et udlån af aktier, ville aktiernes rettigheder blive ændret. Hvis aktierne blev leveret tilbage, ville aktiernes rettigheder være de samme som på udlånstidspunktet. Den ”mellemliggende” vedtægtsændring blev anset for afståelse.
Et honorar der blev indbetalt til et selskab, blev anset for vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold. Både selskabet og hovedaktionæren blev beskattet af beløbet.
Andelsselskaber med datterselskaber i A/S eller ApS form, kan for sidste gang anvende formueskattekursen for indkomståret 2014.
En person ønskede at gennemføre en skattefri aktieombytning efter de objektive regler. Ombytningen skulle kombineres med et efterfølgende kapitalindskud fra en tredjemand, efterfulgt af en udlodning.
SKAT lægger op til en lempelse i relation til tidsfristen for genvalg af international sambeskatning.
Skatteministeren har udsendt en pressemeddelelse, hvor der lægges op til, at selskabers selvangivelsesfrist for 2014 forlænges, og sanktionerne for manglende registrering af underskud lempes.
En kommanditist havde fraskrevet sig regres i relation til stamkapitalen. Da der ikke selvstændigt var taget stilling til fraskrivelse af regres i relation til en kautionsforpligtelse, kunne kautionsforpligtelsen ikke medtages på fradragskontoen.
En ændring af fondsloven medfører, at erhvervsdrivende fonde med aktiver på under 1 mio. kr. ikke længere omfattes af fondsbeskatningsloven. I stedet omfattes fondene nu af SEL § 1, stk. 1, nr. 6.
Sagen vedrører de skattemæssige konsekvenser af opdeling af et interessentskab i flere interessentskaber. Herunder om der skal opgøres gevinst/tab og om anpartsreglerne får betydning.
L 9 2014-15 er vedtaget den 9/12 2014. Lovændringen medfører ophævelse af indberetningspligt på "private" virksomhedsrenter, oplysningspligt om moms samt øget indberetningspligt vedrørende aktier.
En husstandsvindmølle blev anset for en selvstændig virksomhed. Den privat anvendte del af strømmen produceret på møllen skulle indtægtsføres med 2,22 kr. pr. kWh (2014).
L 4 2014-15 er vedtaget den 31. oktober 2014. Lovændringen forhøjer bl.a. bundskatten og det skrå skatteloft. Den grønne check nedsættes.
Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse og fandt ligeledes at et regionalt tilskud til anskaffelse af et solcelleanlæg var skattepligtig indkomst.
L 41 2014-15 er vedtaget den 4. december 2014. Lovændringen medfører forhøjet befordringsfradrag til personer i flere (yder)kommuner samt udvider muligheden for elektronisk videregivelse af oplysninger til finansielle institutter.
25 interessenter i et I/S ønskede at omdanne virksomheden, der anvendte virksomhedsordningen, til et Partnerselskab. Udlån fra midler opsparet i virksomhedsordningen anset for et erhvervsmæssigt udlån og ikke for en privat hævning.
Beskatningen af selskabers aktieudbytte fra unoterede porteføljeaktier skal fra og med den 1. januar 2015 kun medregnes med 70 pct. af det modtagne udbytte.
Bror A overdrog 60 pct. af aktierne med succession i et selskab til bror B. Bror B var eneste ansatte i selskabet, der kun havde en kunde. Kursen blev fastsat uden indregning af goodwill. LSR fandt, at værdiansættelsen skulle indeholde goodwill.
Styresignalet indeholder en række eksempler på, hvornår og hvordan, der skal ske beskatning af aktionærlån som følge af LL § 16 E.
Et selskab blev stiftet efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse. Selskabet kunne succedere i fremførelsesberettigede afholdte udgifter efter reglerne om fradrag for udgifter til istandsættelse af fredede bygninger.
Byretten fandt, at renterne fra en hovedaktionærs udlån til eget selskab skulle periodiseres på trods af, at der var ydet henstand. Afgørelsen er ikke i overensstemmelse med tidligere afgørelser vedrørende samme problemstilling.
Skatterådet finder, at de pågældende værdipapirer (hybrid kernekapital) var fordringer og ikke hverken strukturerede fordringer, finansielle kontrakter eller andet. En række andre forhold beskrives.
Notatet beskriver forholdene vedrørende indberetning og fradrag efter boligjobordningen for bagudforskudte indkomstår 2015.
To 50 pct. aktionærer ønskede at foretage yderligere og samme nominelle kapitalindskud i det fælles selskab. Den ene af aktionærerne ønskede at gennemføre kapitalindskuddet til kraftig overkurs. Overkursen skulle kompenseres via en forlods udbytteret.
Et delvist danskejet tysk selskab udspaltede aktiekapitalen i et datterselskab. Udspaltning af et datterselskab opfylder grenkravet i Tyskland, men ikke i Danmark. Alligevel fik de danske aktionærer lov til at succedere. Afgørelsen er forkert.
Der var fradrag for tab på en fordring, hvor fordringshaver var blevet bedraget for knap 220.000 kr., uanset at der ikke var foretaget udlæg.
Tilførsel af aktier omhandler overdragelse af en virksomhed/del af virksomhed fra et selskab til et andet.
En aktieombytning er, når en ejers aktier ”ombyttes” med aktier i et andet selskab. Ejeren kommer altså til at eje aktier i et andet selskab, og det andet selskab ejer ejerens oprindelige aktier.
Spaltning19.11.14
Spaltning af et selskab betyder, at selskabet deles op i to eller flere dele. Ved spaltning overfører et selskab en del af eller alle sine aktiver og passiver til et eller flere eksisterende eller nye selskaber.
Fusion18.11.14
Fusion vil i det fleste tilfælde være, hvor to eller flere selskaber smelter sammen til ét, og aktionærerne i det/de oprindelige selskab(er) modtager aktier i det sammensmeltede modtagende selskab og eventuelt et kontant beløb.
Det er vigtigt, at du som landmand løbende overvejer om din virksomhed drives i den rette juridiske form og med en hensigtsmæssig struktur.
En skattefri havn ville etablere et solcelleanlæg på havnens toiletbygning. Anlægget skulle tilsluttes elnettet. Havnen blev nu generelt skattepligtig efter elværksbestemmelsen i SEL § 1, stk. 1, nr. 2e.
Skatterådet bekræftede, at et nyt låneprodukt havde karakter af prioritetslån, hvorved en kursgevinst ved en ekstraordinær indfrielse af lånet ikke skulle beskattes. Lånet ikke anset for at være et kontantlån.
SKAT har udsendt et styresignal om genoptagelse af fysiske personers gevinster og tab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked ("noterede aktier") og omsættelige investeringsbeviser for indkomstårene 2010 til 2013.
Aktionærs køb af lejlighed til underpris. Selskabet og aktionæren fik indkomsten forhøjet. Aktionæren mente, at han havde krav på betalingskorrektion efter LL § 2, stk. 5. LSR fandt ikke, at situationen var omfattet af LL § 2.
Højesteret ændrede Østre Landsrets dom og fandt, at det fradragsberettigede kurstab på en gældskonverteret fordring skulle beregnes i forhold til den del af fordringen, som faktisk blev konverteret.
For at få mest mulig sikkerhed i relation til indskydergarantifondens sikkerhed for bankindskud op til 750.000 kr., "lånte" selskabet hovedaktionærens konto for at få 2 x sikkerhed. Transaktionerne via hovedaktionærens konto var aktionærlån.
Selskabet A/S var ejet af en fond stiftet af A. Konsulentindtægter for arbejde udført af A blev indtægtsført i A/S. A blev anset for rette indkomstmodtager.
En aktionær købte ejendomme af eget selskab til underpris og blev udlodningsbeskattet. Der blev ansøgt om betalingskorrektion. Afvist da aktionæren var konkurs på forpligtelsestidspunktet
SKATs digitaliseringsprojekt med indberetning af underskud, omstruktureringer, sambeskatningsforhold er nu køreklar.
Et aktionærlån var optaget den 28. december 2012. I 2014 ønskedes udloddet et beløb, der efter skat kunne indbetales til selskabet og udligne aktionærlånet. Skatterådet fandt ikke, at tilbagebetalingen af lånet i 2014 ville ophæve beskatningen i 2012.
Skatterådet fandt, at bruttoværdien af igangværende arbejder kunne indgå som ”driftsaktiv” ved opgørelsen af, hvor stor en del af selskabets aktiver, der udgøres af finansielle aktiver.
Især salg af minoritetsaktieposter er blevet en risikofyldt affære efter indførelsen af SEL § 2 D. I den konkrete sag var spørgsmålet, om efterfølgende omstændigheder kunne få indflydelse på det forudgående salg.
Et lovforslag, der forventes fremsat til efteråret, betyder en administrativ lettelse for landmænd og mange andre selvstændige. Måske slipper du derfor snart for at skulle indberette erhvervsmæssige renter.
Renter, der pålægges ved inddrivelse, er fradragsberettigede efter de almindelige regler i LL § 5. Dette gælder også renter af skatter.
Tilskrevne renter kan fradrages, hvis de kan rummes inden for det aftalte kreditmaksimum.
Lovændringer vedrørende beskæftigelsesfradrag, befordringsfradrag og selvstændigt erhvervsdrivendes og medarbejdende ægtefællers præmiebetalinger til egne syge- og arbejdsskadeforsikringer.
Fra den 2. august sender SKAT igen nye autoforskud ud til personer.
Antallet af låste felter for bl.a. selvstændigt erhvervsdrivende udvides med renteudgifter og -indtægter, udbytte mv.
SKAT både ændrer og præciserer, hvornår der efter deres opfattelse er tale om arbejdsudleje. I forhold til praksis siden lovændringen i 2012, er der tale om en lempelse på visse områder.
En persons aflevering af obligationer til indfrielse af lån blev ikke anset for afståelse af obligationerne. Der kunne derfor ikke opgøres gevinst/tab herpå.
Skatterådet bekræftede, at hustruen kunne overtage anparter i selskabet med succession ved deling af fællesboet. Den påtænkte spaltning, uden tilladelse, kunne gennemføres efter det objektive spor.
En uddannet slagter, der havde mange års erfaring som motorcykelforhandler, kunne ikke anses som sagkyndig.
Biler og virksomhedsordningen. Østre Landsret fandt ikke, at hovedaktionæren havde godtgjort, at SKATs værdiansættelse kunne tilsidesættes.
Lån fra fars selskab til børnenes selskaber var ikke omfattet af ligningslovens § 16E, idet bestemmelsen kun omfatter lån, der ydes til fysiske personer.
Videncentret har modtaget nogle gode råd fra SKAT vedrørende indberetning i tast selv.
Folketinget har vedtaget et lovindgreb, der skal hindre, at udbyttebeskatning omgås ved at udbytterne ændres til skattefrie aktieavancer. Reglerne relaterer sig til aktiesalg til ”tomme” holdingselskaber og kontante udligningssummer ved omstrukturering.
Et svensk selskab ejede et dansk selskab med hovedaktivitet inden for forskning. En del af det danske selskabs aktiviteter ønskedes udspaltet til et nyt selskab, der herefter skulle sælges.
Regeringen har fremlagt forslag til forskellige vækstinitiativer. Der er nogle afgifts- og skattemæssige forhold heri. Der er alene tale om et forslag.
Et værdipapir, der kunne nedsættes til 0 kr. under særlige omstændigheder, blev anset for at være en fordring og ikke en struktureret fordring.
Fra og med 2013 er årsopgørelsesordningen blevet udvidet. ”Mindre erhvervsdrivende” modtager nu en årsopgørelse i stedet for, som tidligere, at skulle begynde med at udfylde en selvangivelse.
SKAT mener, at kravet om indberetning af erhvervsmæssige renter kan modificeres i praksis. Det er dog klart i modstrid med loven og bekendtgørelsen. Vejledning til indberetning af personers private renter.
Sagen vedrører fradrag for selskabers låneomkostninger i form af finansiel rådgivning, due diligence, udformning af låneaftale m.v. Højesteret anerkendte SKAT’s meget restriktive praksis på området.
Et selskab købte et havneareal. Efterfølgende solgte man bolværkstræet til en møbelfabrik. Indtægten ved dette salg var en skattefri formueindtægt.
Indberetningskravet for personers renter, hvor kreditor ikke skal indberette, modificeres.
Selskaber, der ejer mindre end 10% af aktierne i et andet selskab, er skattefrie af avancen, jf. aktieavancebeskatningslovens § 4C. Afgørelsen omhandler omgåelse ved at konvertere skattepligtige udbytter til skattefrie aktieavancer.
En speciallæge ønskede at etablere en virksomhed med plastikkirurgi i eget selskab. Skatterådet fandt, at der var tale om ”personligt arbejde i tjenesteforhold”, der ikke kunne overføres til et selskab.
Det er nu SKAT's opfattelse, at en skatteyder kan vælge at modregne enten en del af eller hele tabet på visse aktiebaserede finansielle kontrakter i gevinster på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked. Der kan ske genoptagelse.
Indberetningskravet for personers renter, hvor kreditor ikke skal indberette, opretholdes.
Et selskab købte en 5 % aktiepost for 51 mio. kr. i selskabet H2. Kort tid efter blev kapitalen i H2 nedskrevet til 0 kr. til dækning af underskud. Kapitalnedsættelsen var omfattet af LL § 16A, hvorfor der ikke kunne fratrækkes noget tab efter ABL.
SKM har sendt et udkast til ny sambeskatningsbekendtgørelse i høring. Ændringen skyldes digitalisering af selskabsselvangivelsen. Ændringen relaterer sig til de oplysninger, der skal indberettes til det kommende underskudsregister mv.
En personligt ejet virksomhed med licensering af rettigheder til produktion af møbler, ønskedes omdannet efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse. Ombytning med aktier i et holdingselskab. Spaltning af holdingselskabet. Overdragelse til børn.
En hovedaktionær ønskede at overdrage selskabets udlejningsejendom til ham selv. Den offentlige ejendomsværdi var ikke udtryk for markedsværdien. Tiden mellem den endelige aftale og overtagelsen udløste ikke aktionærlånsproblemer.
3 andelsbeskattede andelsselskaber ønskede at fusionere skattefrit. Fri egenkapital skulle overføres til andelshavernes driftsfondskonti. Afgørelsen tager stilling til fusionen, overførslen, efterfølgende udlån fra foreningen til medlemmerne mv.
2 personaktionærer ønskede at foretage en aktieombytning af datterselskabsaktier med aktier i holdingselskabet. Herefter ønskede de holdingselskabet spaltet.
Aktionærerne i et selskab blev udlodningsbeskattet af det tab et selskab havde lidt ved at sælge en ejendom til aktionærerne. Spørgsmålet om betalingskorrektion blev henvist til ØLD.
Sagen drejer sig om, hvorvidt en vindmølle var en del af landbrugsvirksomheden, således at ”virksomhederne” skulle ha’ en fælles afskrivningssaldo. Skatterådet fandt, at der var tale om 2 ”virksomheder”.
Der er skattefrihed for arbejdsgiverbetalt præmie for en sundhedsforsikring, der alene relaterer sig til arbejdsmæssige forhold og behandling for alkohol- og medicinforbrug. Visse forsikringsselskaber opdeler deres forsikringer.
Aktionærs hævning af større beløb end det vedtagne udbytte. Delvist tilbagebetalt kort tid efter. Ikke anset for en fejlekspedition, der kunne rettes.
Lån fra fars selskab til søns køb af erhvervsejendom i virksomhedsordning. Ikke anset for en sædvanlig forretningsmæssig disposition. Ulovligt aktionærlån. Løn/udbytte hos far og gave til søn.
Lån fra et selskab til et K/S, hvor aktionæren har en ejerandel. Blev anset for et ulovligt aktionærlån i relation til ejerandelen i K/S’et.
Lån fra selskab til ”ejernes” butikker etableret som K/S’er og I/S’er. Streng fortolkning af forretningsmæssig disposition. Blev ikke anset for ydet som led i en ”sædvanlig forretningsmæssig disposition”. Derfor skattepligtigt aktionærlån.
Fire nye afgørelser, offentliggjort januar 2014, skaber øget klarhed over, hvordan reglerne skal fortolkes.
2 nye afgørelser slår fast, at fri bil i et direktør-/arbejdsgiverforhold er omfattet af skattekontrollovens § 3 B og dermed den forlængede ligningsfrist, hvis direktøren samtidig er hovedanpartshaver.
En hovedaktionær købte en lejlighed fra eget selskab. Lejligheden kunne ikke overtages til ejendomsvurderingen. Lejligheden var vurderet som udlejet, men var reelt fri.
Et A/S købte i 2008 en ejendom for 2,8 mio. kr. (handelsværdien) af hovedaktionæren. SKAT fastsatte handelsværdien til 2.450.000 kr. Landsskatteretten fastsatte anskaffelsessummen til 2,8 mio. kr.
SKM har sendt et udkast til lovforslag om et nyt underskudsregister i høring. Derudover indeholder lovforslaget elementer om oplysnings- og selvangivelsespligter. Bemærk det væsentligste, - nemlig at underskud fortabes ved manglende indberetning.
En person A overdrog en køberet til en ejendom til moderens selskab for 0 kr. Samme dag videresolgte selskabet køberetten til et andet selskab for 3,3 mio. kr. A skulle beskattes i forhold til en overdragelsessum på 3,3 mio. kr.
Værdien af vederlagsaktierne med tillæg af eventuel kontant udligningssum svarer til handelsværdien af de ombyttede aktier, jf. ABL. § 36. Kravet blev fraveget, da der i den konkrete sag ikke skete nogen formueforskydning.
Efter at en kommanditaktionær havde fået konverteret sin fordring på P/S’et til egenkapital, kunne han foretage fradrag for akkumulerede ikke tidligere fratrukne driftsunderskud.
Landsskatteretten fandt ikke, at der var fradrag for tab på valutaterminskontrakter. De blev ikke anset for indgået med det formål at afdække en reel underliggende risiko med betalingsforpligtelser for de erhvervsmæssige lån.
Landsskatteretten fandt ikke, at der var fradrag for tab på valutaswap, da aftalen ikke fandtes at være indgået med henblik på risikoafdækning.
Beløbsgrænserne i forhold til kravet om digital betaling er forskellige.
Et selskab boede til leje i hovedaktionærens fredede ejendom. Selskab var skattefrit af tilskud til ombygningsudgifter. Desværre blev hovedaktionæren udlodningsbeskattet af værdien af ombygningen, idet den medførte en varig forbedring.
Forslag om, at danske selskaber, der ”flytter” aktiver og passiver omfattet af dansk beskatning til andre EU/EØS lande, kan få henstand med exitskatten.
Ejer et A/S eller ApS en andel af et transparent P/S (Partnerselskab), skal A/S'et eller ApS’et betale acontoskat af P/S'ets overskud. Likviditeten hertil kan skaffes via fakturering af overskudsandel fra ejerselskabet til P/S’et.
Et selskab påtænkte at tilbyde aktionærer rabat på køb af virksomhedens produkter, hvor rabatprocenten var afhængig af medejerskab til selskabet. Rabatten var skattepligtig.
Siden indførelsen af LL § 16E om ulovlige aktionærlån, har der været rejst mange spørgsmål vedrørende de skatte- og selskabsretlige konsekvenser. En artikel af Gitte Skouby i TfS giver et godt overblik over reglerne og konsekvenserne.
For de fleste, der beskæftiger sig med skatteret, er spørgsmålet, hvorvidt rette indkomstmodta-gertransaktioner er omfattet af LL § 2, afklaret ved 2 højesteretsdomme afsagt i 2012. Henvisningen af en byretssag til Landsretten skaber fornyet tvivl herom.
Sidste frist for rettidig betaling af frivillig acontoskat for indkomståret 2013 er den 20. november 2013. Nedenfor kort om hvornår en frivillig indbetaling betaler sig.
Sagen drejer sig om fortabelse af kildeartsbegrænsede tab i det indskydende selskab, der relaterer sig til tiden forud for den skattemæssige fusionsdato.
LSR afgør i en ikke offentliggjort sag, at et holdingselskab godt kan få driftsomkostningsfradrag, selv om udgiften ikke relaterer sig til SKATTEPLIGTIGE indtægter.
Sagen vedrører især bevisførelsen for, at hovedanpartshaveren ikke har haft rådighed over stuehuset. Det mest interessante ved afgørelsen er dog fastsættelsen af markedslejen som beskatningsgrundlag.
Selskaber har ikke fradrag for lønudgifter, der ikke relaterer sig til driften. I sagen relaterede lønudgiften sig til en overtagelse af aktierne i selskabet og til overholdelse af selskabets børsretlige forpligtelser.
Erhvervsdrivende foreninger overgik i 2011 fra stort set skattefrihed til skattepligt. Dette ændres nu, således at foreningerne kommer tilbage i ”skattefrihed”.
Et selskab havde købt et meget ringe sommerhus med henblik på nedrivning og opførelse af et nyt sommerhus. Herefter skulle huset sælges. SKAT rådighedsbeskattede hovedaktionæren af sommerhuset. Byretten annullerede SKAT’s forhøjelse.
En gældspost, der var med i virksomhedens regnskab, var ikke medoverdraget til selskabet. Virksomhedsomdannelsen var derfor skattepligtig.
For at spare på elregningen, ønskede et skattefrit fjernvarmeværk at etablere et solcelleanlæg som skulle tilsluttes det offentlige elnet. Værket var herefter både skattepligtig af indtægten ved el- og varmeproduktionen.
Selskaber med fremførte underskud, der har glemt at lade sig sambeskatte, og som på grund af fristreglerne ikke kan komme ind under sambeskatningen, kan ikke anvende deres underskud i sambeskatningen. Underskuddene vil få karakter af særunderskud.
Boligjobordningen genindføres for 2013 og 2014, og den udvides med fritidsboliger.
Virksomhedsskatteprocenten nedsættes gradvist fra 2014 til 2016. Der indføres fra 2015 fradrag for selvstændigt erhvervsdrivendes præmiebetalinger til sygedagpenge- og arbejdsskadeforsikringer vedrørende egen person og medarbejdende ægtefælle.
En hovedaktionærs selskab havde købt en villa og lejet den ud til ekshustruen. Hovedaktionæren blev beskattet efter de objektive regler, idet udlejningen ikke ansås for sket i selskabets interesse og derfor havde ”passeret” hans økonomi.
Der er indført en ny klagestruktur på skatteområdet. Den betyder, at der fra 1. januar 2014 kun sker behandling i en klageinstans. Der skabes en ny instans, kaldet skatteankeforvaltningen.
Aarhus Lokalbank og Vestjysk Bank fusionerede den 29. marts 2012.
Skatteministeriet har efter lang tids nølen udtalt, hvorledes servicefradrag skal indberettes ved forskudt indkomstår, hvor betalingen er sket i kalenderåret før det kalenderår, indkomståret træder i stedet for.
Der er indgået aftale om ændring af to overgangsordninger for de nyere regler om solceller.
Et A/S havde en overgangssaldo og var overgået fra andelsbeskatning til selskabsbeskatning. Trods en skattefri tilførsel af aktiver til et andet selskab, kunne overgangssaldoen blive i det indskydende selskab.
Et selskab overså, at underskud mistedes ved skattefri fusion. Man ønskede omvalg så fusionen blev skattepligtig. HD fandt ikke at betingelserne for omvalg var opfyldt.
Et andelsselskab ejede indirekte 43 % af selskabet H2 A/S. Andelsselskabet havde endvidere stemmemajoriteten i H2 A/S. Spørgsmålet var, om andelsselskabets omsætning med H2 A/S kunne defineres som ”medlemsomsætning”. LSR ændrede Skatterådets NEJ til JA.
Et flertal i Folketinget er blevet enigt om ændringer af visse forhold på skatteområdet.
Et flertal i Folketinget er blevet enigt om ændringer af visse forhold på skatteområdet.
Selskaber med urealiserede nettotab på realisationsbeskattede unoterede porteføljeaktier. Skift til lagerbeskatning.
SKAT er nu begyndt at udsende forslag til ændrede forskudsopgørelser. Skatteydere, rådgivere og assistenter bør være meget opmærksom herpå.
Regeringen har fremlagt forslag til ændringer af visse forhold på skatteområdet.
SKAT har udskudt adgangen til de personlige oplysninger i skattemappen for indkomståret 2013 til den 18. februar 2013.
Østre Landsret fandt ikke, at der kunne ske omvalg fra en skattefri fusion til en skattepligtig fusion for at udnytte selskabets underskud.
Ligningslovens § 33 A genindføres. Personfradraget sænkes og bundskatten og det skrå skatteloft hæves. Kompensationsordningen justeres.
Der er vedtaget lovgivning, der udvider årsopgørelsesordningen, ændrer kapitalafkastsatsen, ændrer forskellige rentesatse, ændrer på betalingen af restskat og justerer som følge af NemKonto.
Lovforslaget værner mod omgåelse af dansk beskatning samt omgåelse af udenlandsk beskatning ved hjælp af danske skatteregler. Endvidere kommer registreringsteorien til at omfatte alle selskaber og foreninger registreret i Danmark.
I denne SKAT-meddelelse fastsættes kursen på aktierne i Fionia Bank A/S til 0,01 kr. pr. aktie på nom. 10 kr., da aktien blev suspenderet fra handel mandag den 23. februar 2009.
Private renteudgifter og underholdsbidrag skal som udgangspunkt indberettes fra 1. januar 2013. Fradrag er betinget af indberetning.
Lovforslaget omhandler en ophævelse af selskabers beskatning af avancer og tab på unoterede porteføljeaktier samt en forøgelse af lønsumsafgiften af finansiel virksomhed.
Skatteministeriet har nu udsendt bekendtgørelse om byttehandler, modregning og mellemregninger mv.
Videncentret har fået Skatteministeriet til at forholde sig til nogle konkrete situationer i forhold til reglerne om digital/kontant betaling.
Notatet beskriver, hvilken rubrik der skal anvendes ved selvangivelse af udlodninger fra investeringsselskaber, hvori der er indeholdt udbytteskat.
Landsskatteretten fandt, at kontantomregningen af et pantebrev kunne fastsættes til kurs 30, som parterne havde aftalt, mod SKATs fastsættelse til kurs 94.
Der er vedtaget lovgivning, der medfører yderligere feltlåsning, ændring af forskudsprocessen samt yderligere indberetning.
Der er vedtaget lovgivning, der medfører forhøjelse af topskattegrænsen, forhøjelse af beskæftigelsesfradrag, særligt beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, samt indkomstregulering af børne- og ungeydelsen.
Der er vedtaget lovgivning, der medfører feltlåsning for erhvervsdrivende fra indkomståret 2013, dog ikke for forskudte indkomstår. Straffen for manglende reaktion på låste felter mv. er lempet.
Fradragsretten for indbetalinger til kapitalpension mv. er afskaffet. Der er indført en ny type ordninger, kaldet aldersopsparing, aldersforsikring mv. Samtidig gives mulighed for overførsel af kapitalpensioner til aldersopsparinger.
Der er vedtaget lovgivning, der begrænser fradraget for rejseudgifter mv. til 25.000 kr., skærper beskatningen af fri bil og ændrer på definitionen af arbejdsudleje.
Skatteministeriet har ikke imødekommet anmodning om udsættelse af genoptagelsesfristen. Den er således 1. oktober. Skatteministeriet bekræfter, at der er udsendt breve til alle ægtefæller med restskat for 2000-2006 og 2008 om, at restskatterne frafaldes.
Folketinget har vedtaget en lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti mv.
Det er vigtigt af få oplyst kunderne om, at der er risiko for hæftelse ved kontant betaling, ligesom fradrag mistes ved kontant betaling over 10.000 kr. inkl. moms.
Skatteaftalen, som regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik før sommerferien, indeholder også ændringer på kapitalpensionsområdet.
Folketinget har vedtaget, at indskud med fradrag på ratepension, rateforsikring og ophørende alderspension (ophørende livrente) er sænket fra 100.000 kr. til 50.000 kr. årligt.
Der er vedtaget lovgivning om skattefrie familie- og vennetjenester mv. Samtidig er der indført regler om hæftelse mv. rettet mod sort arbejde. Godskrivning af AM-bidrag forbedres, og fradragstidspunkt for servicefradrag ændres.
Bøderne for manglende indberetning om personales løn, personalegoder mv. er skærpet.
Ikke grundlag for dispensation til at opgøre gevinst/tab vedrørende en renteswap efter realisationsprincippet.
Terminologien for og beskatningen af visse investeringsbeviser ændres. Beskatningstidspunktet justeres for andre investeringsbeviser, og der lempes på beskatning ved tilbageflytning. Oplysningspligten vedrørende aktier og obligationer justeres.
Valutaterminskontrakter havde ikke sammenhæng med den erhvervsmæssige gæld. Tabene var derfor underlagt tabsbegrænsning.
Fra 2012 er multimedieskatten afløst af en skat på fri telefon. For landbrugsvirksomheder betyder det samlet set en lavere skat på it-udstyr og telefon
Tab på finansielle kontrakter underlagt tabsbegrænsning.
Videncentrets, Skats notat om visse ændringer ved L 31 om ophævelse af multimediebeskatningen, samt indførelse af beskatning af fri telefon, visse skattefriheder vedr. computere m.v.
Skatterådet bekræftede, at der var fradrag for en persons tab på indlån i bank foretaget fra og med 27. januar 2010. Samt at indskydergarantien dækker de først indskudte beløb.
Med skattemæssig virkning kan der ske salg og genkøb af investeringsforeningsbeviser umiddelbart efter salget i samme afdeling, der ikke giver ret til udbytte.
Styresignal om nogle af de skattemæssige konsekvenser ved tab på bankaktier og indlån.
Videncentret, Skats notat om ændringer ved L 196 om skattefri bagatelgrænse for personalegoder, skattefrit tilskud til byfornyelse, fri avis samt ligningsmæssigt fradrag til færøske og grønlandske studerende i Danmark.
Dette notat fra Videncentret omhandler justeringer af reglerne om bagatelgrænse for fordringer, gæld og investeringsforeningsbeviser, aktier, selskaber m.v.
Videncentret, Skat har udarbejdet et notat om et udkast til lovforslag om bagatelgrænse for visse personalegoder og skattefrihed for tilskud til nedrivning af faldefærdige bygninger m.v.
Studerende, der udelukkende i studieøjemed opholder sig midlertidigt i Danmark, skal ikke betale skat og arbejdsmarkedsbidrag af vederlag for udført arbejde i Danmark, når det ikke overstiger det fastsatte bundfradrag for året.
Beskatning ved investering i aktier, fordringer, investeringsforeningsbeviser og finansielle kontrakter.
En frivillig aftale om overdragelse af et areal der skulle anvendes til en golfbane kunne ske skattefrit. Landsskatteretten fandt, ud fra en konkret vurdering, at det på aftaletidspunktet var påregneligt, at kommunen ville ekspropriere ejendommen.
Forårspakken 2.0 ændrer beskatningen og indberetningspligterne vedrørende personalegoder, rejsereglerne, befordringsfradrag, medarbejderobligationer mv. ændres også.
Videncentrets notat om visse konsekvenser af lovændring, der medfører skattepligt på alle danske fordringer, og ændring af beskatning af udloddende investeringsforeninger mv.
Skattemæssige konsekvenser ved store pensionsudbetalinger.
Som et led i Grøn Vækst er det muligt fra 1. januar 2010 at fradrage omkostningerne til plantning af flerårige energiafgrøder.
Vederlagsfordring eller udlån.
Oversigt over afgørelser om multimediebeskatningen.
Mindsterenten for perioden 1. januar 2010 – 30. juni 2010 udgør 2 % p.a.
Udbetalingsfristen for indestående på SP-konto er forlænget.
En påtænkt swapaftale med en bank kunne anses for at have erhvervsmæssig tilknytning til virksomheden. Et tab ville derfor være fradragsberettiget.
Forårspakken 2.0 ændrer på selvangivelsesproceduren, opkrævningen af arbejdsmarkedsbidrag, konsekvenserne af indbetaling af restskatter og udbetaling af overskydende skat mv.
Der skal være drevet erhvervsmæssig virksomhed umiddelbart forud for det indkomstår, hvori ophørspensionen oprettes, for at kunne få fradraget i ophørsåret.
Forårspakken 2.0 ændrer beskatningen og indberetningspligterne vedrørende personalegoder, rejsereglerne, befordringsfradrag, medarbejderobligationer mv.
Forårspakke 2.0 ændrer markant på beskatningen af personer, herunder på marginalbeskatningen, fradragsmuligheder mv.
Den Særlige Pensionsopsparing kan nu udbetales. Samtidig suspenderes indbetalingen varigt.
I 2010 kan man for visse fordringer og gæld i fremmed valuta, vælge at overgå fra lagerprincippet til realisationsprincippet.
Liste over strukturerede/indekserede obligationer, certifikater mv., der er omfattet af kursgevinstlovens § 29.
Likvidation af et datterselskab kunne ikke omgøres, da der var ydet professionel assistance, og de skattemæssige konsekvenser af likvidationen var kendt af revisor.
Skatterådet fandt, at et indekseret og uforrentet opsparingsprodukt kunne indgå i virksomhedsordningen.
Ved succession i en vognmandsforretning skal handelsværdien for aktiverne fastsættes under iagttagelse af den latente skatteforpligtelse der medfølger.
Lagerbeskatning efter kursgegevinstlovens regler af køberetter på fast ejendom inden for gaveafgiftskredsen.
På Landscentrets forespørgsel har Skatterådet taget stilling til en række spørgsmål om betalingsrettigheder og den såkaldte forpagterregel. Det drejer sig om, når bortforpagteren udskiftes inden der leveres betalingsrettigheder til bortforpagteren.
På Landscentrets forespørgsel har Skatterådet taget stilling til en række spørgsmål om betalingsrettigheder og den såkaldte forpagterregel. Det drejer sig om, når forpagteren udskiftes, inden der leveres betalingsrettigheder til bortforpagteren.
Udgifter afholdt til miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrproduktionen kan afskrives med 1/7 om året.
Der kan ikke længere meddeles producentskifte i relation til enkeltbetalingen. Dette medfører, at beskatningen af enkeltbetalingen ikke kan flyttes over til køber af ejendommen, hvor sælger har søgt om enkeltbetaling.
Oversigt over de forskellige investeringsforeninger og investeringsselskaber.
Ændringer i kursgevinstloven som følge af indførelse af særligt dækkede obligationer.
Avance ved salg af betalingsrettighed, i forbindelse med fraflytning fra Danmark til et andet EU land, kan genanbringes ved køb af tilsvarende rettighed i et andet EU land.
En renteswap, hvor der betales en variabel rente blev anset for erhvervsmæssig. Tab ville derfor kunne fradrages i den skattepligtige indkomst.
Udbetalinger i 2006, der er omfattet af enkeltbetalingsordningen,og som skulle have været udbetalt i 2005, kan vælges henført til 2005.
Strukturerede fordringer (indexerede obligationer), der er omfattet af kursgevinstlovens § 29, stk. 3, skal skattemæssigt behandles efter kursgevinstlovens regler om finansielle instrumenter.
Fremtidig ændring af de skattemæssige regler ved salg af leveringsrettigheder til sukkerroer.
Eu har godkendt skattereglerne om betalingsrettigheder og mælkekvoter, som vedtaget ved lov nr.. 1386 af 20. december 2004.
Bindende svar, flere parter, fordeling af overdragelsessum
Skatterådet fandt, at genvundne bygningsafskrivninger kunne indgå i beregningsgrundlaget for fleksibelt opfyldningsfradrag
Reglerne om den skattemæssige behandling af mælkekvoter og betalingsrettigheder afventer fortsat en godkendelse af EU kommissionen.
Den skattemæssige behandling af engangskvoter og løbende kvoter træder i kraft den 6. oktober 2005, men har virkning fra og med den 1. januar 2005.
Den skattemæssige behandling af engangskvoter og løbende kvoter træder i kraft den 6. oktober 2005, men har virkning fra og med den 1. januar 2005.
EU har endnu ikke godkendt den skattemæssige behandling af betalingsrettigheder og mælkekvoter, som folketinget vedtog ved lov nr.
Fortjenesten vedrørende genvundne afskrivninger og ejendomsavancen i forbindelse med skadeserstatninger kan på visse betingelser genanbringes i genopførelsesudgifterne. Nedenfor gennemgås reglerne for beskatningen og genanbringelse af erstatningerne. Genn
Folketinget har vedtaget L 28 om beskatning af betalingsrettigheder og kvoter, herunder mælkekvoter.
Beskatning af kvoter og betalingsrettigheder. Henvendelser fra Dansk landbrug og Landscenteret samt skatteministerens svar herpå
Der tages udgangspunkt i, at selskabet i det pågældende udland er et driftsselskab og ikke et såkaldt finansielt selskab, at et evt. holdingselskab i Danmark ikke er næringsdrivende med køb og salg af aktier, samt at der ikke er tale om børsnoterede aktier.
A opfyldte betingelserne i aktieavancebeskatningslovens § 11 A og kunne som medarbejder ansat i et selskab succedere i anparterne i moderselskabet.
For begrænset skattepligtige, der kun er skattepligtige en del af året, er der sket en ophævelse af personfradraget, ligesom omregningen til helårsindkomst generelt er ophævet.
En person havde uberettiget anvendt virksomhedsordningen. Der kunne ske ophørsbeskatning i det ældste ikke forældede indkomstår