Af samme forfatter
Landsskatteretten fandt, at den del af landbrugsejendommen jordareal der var bortforpagtet kunne anses for erhvervsmæssig virksomhed, og virksomhedsordningen kunne anvendes for denne del af landbrugsejendommen
Byretten fandt, at for ejerlejligheder, der blev købt til udlejning, skulle tinglysningsafgiften beregnes af ejendomsværdien som en blandet beboelses- og erhvervsejendom og ikke af ejerskiftesummen.
Amortisationsrenten for 2017 er fastsat til 4,6585 pct.
Landsskatteretten fandt ikke, at der kunne ske ekstraordinær genoptagelse for de indkomstår, hvor A ved en fejl havde betalt ejendomsværdiskat af en bolig, som A havde solgt.
Landsskatteretten fandt ligesom SKAT, at udbetaling fra en ratepension i utide ikke kunne karakteriseres som en åbenbar fejl, og derfor kunne udbetalingen ikke tilbageføres. Udbetalingen skulle pålægges en statsafgift på 60 %.
SKAT har for 2017 fastsat vejledende mindstesatser for handlendes forbrug af egne varer, privat andel af elektricitet, vand og varme samt bilforhandleres private anvendelse af biler.
Vejledende satser for normaludgiften pr. kostdag for landbrugere mv., der har medhjælpere, og beskatning af forbrug af egne produkter for landbrugere for indkomståret 2017.
Værdi af fri kost og logi for landbrugsmedhjælpere m. fl. for indkomståret 2017.
Skatterådets satser for 2017 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring.
Renter af krav på betaling af skatter og afgifter, der opkræves via én skattekonto.
Rentesatser efter selskabsskatteloven ved tilbagebetaling af acontoskat og tillæg til restskatten for indkomståret 2016.
SKAT har fastsat vejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 2016.
Skatterådet har til brug ved skatteansættelsen for landbrugere fastsat normalhandelsværdien pr. 31. december 2016 for kreaturer, svin, får og heste.
Den årlige rente på lån til betaling af ejendomsskatter udgør 1,24 % for 2017.
En tidslinje over regeringens boligudspil fra 2017 og frem til 2025.
Skatterådet bekræftede, at det kan aftales, at arbejdstagerens invalidepension skal tilfalde arbejdsgiveren under ansættelsesforholdet, hvor lønnen blev nedsat med forskellen mellem sygedagpengesatsen og ressourceforløbsydelsen.
De enkelte kommuners skatteprocenter, kirkeskat, skattenedslag, grundskyldspromille og grundskyldspromille af landbrugsejendomme samt dækningsafgiftspromille.
Beregningsgrundlaget for den kommunale grundskyld for 2017 kan højst stige med 5,5 % i forhold til beregningsgrundlaget for 2016.
Byretten fandt ligesom Landsskatteretten, at virksomhed med fiskeri og udlejning af redskabsskur ikke kunne anses for erhvervsmæssigt drevet, da fiskeriet og udlejningsvirksomheden var af underordnet omfang.
Rentesatser for dag-til-dag rente og procenttillæg af restskat samt procentgodtgørelse på overskydende skat for indkomståret 2016.
Byretten nedsatte den af Landsskatteretten fastsatte fikserede jagtleje for selskabet, som havde stillet jagtarealer til rådighed for et konsortium og hovedaktionærens ægtefælle.
Den tidligere ægtefælle, der ved en bodelingsoverenskomst overtog alle forpligtelser vedrørende et kreditforeningslån, kunne fratrække den fulde renteudgift på lånet.
Skatterådet kunne bekræfte, at spørgers ejendom kunne afstås skattefrit på ekspropriationslignende vilkår i forbindelse med anlæg af en ny jernbane over Vestfyn.
Såvel Byretten som Landsretten fandt, at rådgiveren for et dødsbo havde handlet groft uagtsomt ved at have udfærdiget en meget urigtig ejendomsavanceopgørelse i forbindelse med dødsboets selvangivelse.
Statsministerens redegørelse i Folketinget den 4. oktober 2016 om regeringens lovprogram og forventede fremsatte lovforslag af Skatteministeren.
Den automatiske forskudsregistrering for 2017 sker enten ved at forhøje indkomstbeløbet, der indgår i slutligningen (årsopgørelsen) for 2015 med 4,0 pct. eller ved at indkomstbeløbet, der indgår i forskudsregistreringen for 2016, forhøjes med 2,0 pct.
Eleverne skal ikke medregne vederlaget på selvangivelsen, og arbejdsgiverne kan fratrække beløbet som en omkostning i driftsregnskabet.
Landsskatteretten og SKAT fandt, at tinglysningsafgiften ved køb af anden ejendom på tvangsauktion skulle beregnes af den på anmeldelsestidspunktet seneste offentliggjorte ejendomsværdi, som var større, end af budsummen på tvangsauktionen.
SKAT har for indkomståret 2016 beregnet kapitalafkastsatsen til 1 % og rentekorrektionssatsen til 4 %.
Vedtagne lovforslag fremsat af Skatteministeren i Folketingsåret 2015-16.
Landsskatteretten fandt ikke, at arbejdstidskravet var opfyldt i det år, hvor A blev erklæret konkurs, da konkursindkomsten ikke er arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst og derfor ikke tæller med til arbejdstidskravet.
SKAT har ændret sin praksis således, at der også kan gives tilladelse til tilbagefordeling til de indkomstår, som børne- og ægtefællebidragene vedrører, når betalingen først sker i et senere indkomstår.
Det fremgår af SKATs styresignal, at en ejendomsvurdering kan genoptages, hvis vurderingen er foretaget på et fejlagtigt grundlag som følge af fejlagtig eller manglende registrering, og denne fejl er opstået i SKATs egne registreringer/interne systemer.
Meddelelsen indeholder ajourførte oplysninger om fast ejendom i de enkelte lande, som kan anvendes ved opgørelsen af beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskat for udenlandske ejendomme i 2015.
I forbindelse med tinglysning af et nyt pantebrev, skulle det tidligere pantebrev aflyses. Tidsfristen for aflysningen blev ikke overholdt, og der skulle betales fuld tinglysningsafgift af det nye pantebrev.
Landsskatteretten fandt ud fra skønsmandens vurdering, at ejendommen var drevet landbrugsfagligt forsvarligt, og efter de driftsmæssige lineære afskrivninger var der udsigt til et resultat på 0 kr. eller derover
SKAT præciserer retningslinjerne i forbindelse med nedlæggelse af anmeldetjenesten om overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen, herunder hvor anmelder ønsker at være anonym
Reguleringsprocenten for ejerboliger er for 2016 ekstraordinært fastsat til 0,0 pct. For øvrige ejendomme er reguleringsprocenten uændret 6,6 pct.
Byretten ændrede Landsskatterettens kendelse og fandt det sandsynliggjort, at manden havde boet alene i huset på grund af krise i ægteskabet, også efter frastykning af en grund, medens den øvrige familie var flyttet til en lejebolig.
Er revideret i fondsbeskatningsloven 23. februar 2016
Amortisationsrenten for 2016 er fastsat til 4,6585 pct.
Skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv., gældende for 2016 for lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og bestyrelsesmedlemmer.
Renter af krav på betaling af skatter og afgifter, der opkræves via én skattekonto.
Landsskatteretten fandt, at SKAT var berettiget til i 2013 at ændre indkomsten for 2004, hvor A ikke havde selvangivet reneindtægter, da SKAT overholdt 6 måneders fristen efter at være kommet til kundskab om den manglende renteindtægt.
Landsskatteretten fandt, at der skulle betales fuld tinglysningsafgift, hvor tinglysningen skete som en påtegning om udvidelse af pantet.
Landsskatteretten fandt, at for ejerlejligheder, der blev købt til udlejning, skulle tinglysningsafgiften beregnes af ejendomsværdien som en blandet beboelses- og erhvervsejendom og ikke af ejerskiftesummen.
Landsskatteretten fastslog, at ejendomsavancen ved frasalg af jord skulle beskattes i afståelsesåret og ikke overtagelsesåret. Landsskatteretten godkendte delvis fradrag for underskud ved udlejning af ejendom.
Landsskatteretten fandt at driften af stutteriet kunne anses for landbrugsfagligt forsvarligt og der var udsigt til, at virksomheden ville blive overskudsgivende. Der godkendtes fradrag for underskuddene.
Landsskatteretten fandt ikke, at A, der mens hans frugtplantage var under etablering blev ramt af sygdom, tidligt burde have indset, at der ikke var udsigt til, at plantagen ville blive overskudgivende, hvorfor fradrag blev godkendt.
Rentesatser efter selskabsskatteloven ved tilbagebetaling af acontoskat og tillæg til restskatten for indkomståret 2015.
Rentesatser efter selskabsskatteloven ved tilbagebetaling af acontoskat og tillæg til restskatten for 2015.
Rentesatser for dag-til-dag rente og procenttillæg af restskat samt procentgodtgørelse for overskydende skat for indkomståret 2015.
Indtræden/ikke indtræden af fuld skattepligt når spørgers familie opholder sig i Danmark.
Skatterådet har fastsat satser for skattefrie godtgørelser, der udbetales til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefrie virksomhed
SKAT har for 2016 fastsat vejledende mindstesatser for handlendes forbrug af egne varer, privat andel af elektricitet, vand og varme samt bilforhandleres private anvendelse af biler.
Værdi af fri kost og logi for landbrugsmedhjælpere m. fl. for indkomståret 2016.
Skatterådets satser for 2016 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel.
Fradrag for normaludgiften pr. kostdag for landbrugere mv., der har medhjælpere og beskatning af forbrug af egne produkter for landbrugere for indkomståret 2016.
Skatterådet har til brug ved skatteansættelsen for landbrugere fastsat normalhandelsværdien pr. 31. december 2015 for kreaturer, svin, får og heste.
SKAT har fastsat vejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 2015.
Landsskatteretten fandt, at A ikke effektivt havde fraskrevet sig retten til selv at benytte ferielejligheden ved en udlejningsaftale om udlejning af hotellejligheden. Udlejningen kunne ikke anses for erhvervsmæssig virksomhed.
Byretten fandt, at der skulle betales arbejdsmarkedsbidrag af egne bidrag til ATP og SUPP ved udbetaling af sygedagpenge og førtidspension.
Den årlige rente på lån til betaling af ejendomsskatter udgør 1,41 pct. for 2016.
Landsskatteretten fandt med dissens, at sagen kunne genoptages, da der tale om betydelige beløb samt at det som følge af As sygdomsforløb og bivirkningerne af ulykken og kontakten med myndighederne ville være urimeligt at fastholde ansættelserne.
Landsskatteretten fandt, at SKATs skønsmæssige indkomstansættelse kunne genoptages, da manglende regnskabsaflæggelse skyldtes sygdom hos den skattepligtige.
De enkelte kommuners skatteprocenter, kirkeskat, skattenedslag, grundskyldspromille og grundskyldspromille af landbrugsejendomme samt dækningsafgiftspromille.
Højesteret ændrede Østre Landsretsdommen, og fandt ikke at det af vurderingsloven eller af administrativ praksis fremgik, at et generelt nedslag i ejendomsværdien også skulle føre til en nedsættelse af grundværdien.
Landsskatteretten fandt, at udlejning af en mindre garage, der gav et lille overskud, kunne anses for erhvervsmæssig udlejning og virksomhedsordningen kunne anvendes.
Byretten fandt ikke, at A havde fået fuldt medhold eller medhold i overvejende grad ved Landsskatteretten, selv om SKAT efterfølgende reducerede ejendomsavancen med 53 %, da A ikke fik medhold i, at ejendomsavancen var skattefri.
Landsskatteretten pålagde SKAT at genoptage skatteansættelsen for A med henblik på, at bilen skulle tages ud af virksomhedsordningen.
Skatteministeren har besvaret en forespørgsel om fradrag og beskatning i forbindelse med udlejning af bolig og udlejning af kælderrum, loftsrum og garage.
Beregningsgrundlaget for den kommunale grundskyld for 2016 kan højst stige med 6,6 % i forhold til beregningsgrundlaget for 2015.
Statsministerens redegørelse i Folketinget den 6. oktober 2015 af regeringens lovprogram og forventede fremsatte lovforslag af Skatteministeren.
Landsskatteretten fandt, at en mindre landbrugsejendoms udlejning af svinestald og gyllebeholder kunne anses for erhvervsmæssig virksomhed, og ejendommens vurderingskode ville blive ændret fra 01 til 05.
Landsskatteretten fandt ikke, at arbejdsgiverende havde udført den nødvendige kontrol, om alle betingelserne for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse var opfyldt. Chaufføren blev skattepligtig af de udbetalte rejsegodtgørelser.
Byretten fandt ligesom Landsskatteretten, at fejlagtigt selvangivet ejendomsværdiskat for en udlejningsejendom, ikke var en særlig omstændighed, der berettigede til ekstraordinær genoptagelse af tidligere indkomstår.
Landsskatteretten fandt, at betingelserne for fradrag efter ligningslovens § 9 D var opfyldt og der kunne ske ordinær genoptagelse af tidligere indkomstår.
Landsskatteretten fandt, at landbruget var drevet forsvarligt ud fra en teknisk landbrugsfaglig målestok, og der var udsigt til, at virksomheden ville give et resultat omkring 0 eller blive overskudsgivende.
Landsskatteretten ændrede SKATs bindende svar og fandt at A, der havde en kronisk sygdom, havde særlige udgifter til befordring mellem hjem og arbejde ved kørsel i egen bil.
Byretten fandt ligesom landsskatteretten, at ejendomsavancen for driftsbygninger, der var stillet til rådighed for interessentskabet, udgjorde den ideelle andel af interessentskabet.
Landsskatteretten fandt med dissens, at den udbetalte godtgørelse var skattepligtig indkomst, der skulle beskattet efter LL § 7 U som en fratrædelsesgodtgørelse.
Landsskatteretten fandt, at udbetalt befordringsgodtgørelse i forbindelse med modtaget honorar var skattepligtig B-indkomst.
Da medejeren af den konkursramte virksomhed var ægtefælle til en ansat i virksomheden, kunne ægtefællen ikke få sit løntilgodehavende udbetalt fra Lønmodtagernes Garantifond. Minimumskravet til lønindtægten kunne ikke overholdes.
Eleverne skal ikke medregne vederlaget på selvangivelsen, og arbejdsgiverne kan fratrække beløbet som en omkostning i driftsregnskabet.
Skatterådet bekræftede, at der kunne afskrives på en vindmølle som et erhvervsmæssigt driftsmiddel, selv om møllen i mindre omfang leverede strøm til private formål. Der kunne tages momsfradrag ved købet af møllen.
Den automatiske forskudsregistrering for 2016 sker enten ved at forhøje indkomstbeløbet, der indgår i slutligningen (årsopgørelsen) for 2014 med 3,5 pct. eller ved at indkomstbeløbet, der indgår i forskudsregistreringen for 2015, forhøjes med 2,0 pct.
Byretten fandt ligesom Landsskatteretten, at ejeren ikke havde beboet stuehuset i ejendomsavancebeskatningslovens forstand før salget, men at opholdet i det nyopførte stuehus havde været af midlertidig karakter.
Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse, som bestemte, at der, ved tinglysningen af påtegningen (erklæringen) til skødet om at ejendommen skulle anvendes i erhvervsøjemed, skulle betales tinglysningsafgift på 1.660 kr.
Landsskatteretten fandt ud fra den foreliggende syns- og skønserklæring, at virksomheden, med fem til syv ponyer, var drevet teknisk landbrugsfagligt forsvarligt i de påklagede indkomstår, og der var udsigt til et resultat på omkring 0 kr.
Kapitalafkastsatsen til brug for beregning af kapitalafkast efter virksomhedsskatteloven er for indkomståret 2015 fastsat til 1 pct.
Skatterådet bekræftede, at en frivillig aftale om en erstatning,for deklarationspålæg efter miljøbeskyttelsesloven kunne sidestilles med en ekspropriationserstatning.
SKAT har udsendt et styresignal om skadesforsikringsafgift på vejhjælpsabonnementer.
Byretten fandt, efter en samlet bedømmelse af en ejendom på 4,6 ha, at ejendommen ikke kunne anses for benyttet til landbrug.
Byretten fandt ligesom Landsskatteretten, at afskrivning på et vildthegn skulle ske efter reglerne for afskrivning på bygninger.
Lovforslag fremsat af Skatteministeren i Folketingsåret 2014-15 (1. samling).
SKAT præciserer i styresignalet, hvordan faktisk afholdte, men ikke fratrukne udgifter, skal behandles i forbindelse med overdragelse af fredede ejendomme.
Landsskatteretten fandt, at et sommerhus uden køkkenfaciliteter og uden indlagt vand, el og varme ikke var egnet som fritidsbolig. Der skulle ikke beregnes ejendomsværdiskat.
Selv om A havde tilmeldt sig folkeregisteradresse i parcelhuset igen efter fraflytningen, men før approbationsdatoen, fandt Landsskatteretten ikke, at parcelhuset havde tjent til bolig for A i ejendomsavancebeskatningslovens forstand.
Landsskatteretten ændrede Skatterådets bindende svar, så det tidligere stuehus kunne sælges skattefrit, selv om ejeren ikke beboede stuehuset på afståelsestidspunktet, hvor ejendommen var udlejet til beboelse.
Skatteministeren har i nogle forespørgsler givet svar på den skattemæssige behandling af giver og modtager af valgbidrag.
Meddelelsen indeholder ajourførte oplysninger om salg af fast ejendom i de enkelte lande, som kan anvendes ved opgørelsen af grundlaget for ejendomsværdiskat for udenlandske ejendomme i 2014.
Højesteret har stadfæstet den gældende praksis, hvor sygedagpenge, udbetalt som led i en privat forsikring for selvstændige erhvervsdrivende, ikke skal indgå i virksomhedens indtægter.
Skatterådet bekræftede, at en erstatning på 100.000 kr., fra arbejdsgiveren til medarbejderen var skattefri for medarbejderen. Erstatningen trådte i stedet for den forsikringsudbetaling, som medarbejderen kunne have fået ved opstået kritisk sygdom.
Byretten fandt ikke, at SKAT havde løftet bevisbyrden for, at A havde modtaget ejendomsvurderingen i papirform. Retten fandt, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at der måtte ses bort fra fristoverskridelsen for klage over vurderingen.
Landsskatteretten fandt, at der var tale om en blandet benyttet ejendom, og da der ikke forelå en ejerboligfordeling efter vurderingsloven, kunne virksomhedsordningen ikke anvendes på den udlejede del.
Skatterådet har revurderet sin opfattelse af den skattemæssige behandling af godtgørelser efter forskelsbehandlingsloven, når godtgørelserne ydes i forbindelse med fratræden af stilling.
Skatterådet fandt, at uderummet kunne anses for en bygning med den anførte konstruktion. Da uderummet var opført i tilknytning til en beboelse på lejet grund, og virksomheden ikke kunne sidestilles med hoteldrift, kunne uderummet ikke afskrives.
Oversigt over sidste frist for bl.a. indbetaling af restskat, gaveafgift m.m. i 2015.
Landsskatteretten fandt ikke, at ejeren af en ferielejlighed kunne løfte bevisbyrden for, at han havde fraskrevet sig muligheden for selv at benytte ferielejligheden.
En § 4-vurdering kunne ikke anses at udgøre en klage som omhandlet i tinglysningslovens § 23, stk. 2. Der kunne derfor ikke som følge af omvurderingen ske nedsættelse af tinglysningsafgiften.
Landsskatteretten stadfæstede SKATs bindende svar og fandt, at der kunne udstykkes en grund til selvstændig bebyggelse, selv om grunden derved kom under den grundstørrelse, der var tinglyst som en privatretlig servitut på ejendommen.
Skatterådet fandt, at en nærmere specificeret turbine/vindmølle, der producerer energi, og som var omfattet af bestemmelserne i lov om vedvarende energi, kunne anses for et VE-anlæg, der var omfattet af bestemmelserne i ligningslovens § 8 P.
SKAT har udsendt et Styresignal, som indeholder en beskrivelse af reglerne om henholdsvis beskatningen af og fradrag for negative renter.
Skatteafdelingens folder, som indeholder en oversigt over satser og beløbsgrænser i skatte- og afgiftslovgivningen for 2014-2015 er klar til bestilling.
Landsretten fandt ligesom byretten, at selv om A havde beboet lejligheden, at ejerlejligheden ikke havde tjent til bolig for A i ejendomsavancebeskatningslovens forstand. Fortjenesten ved salget var skattepligtigt.
Højesteret fandt, ligesom byretten og Østre Landsret, at et honorar til udbyderen af et ejendomsinvesteringsprojekt ikke kunne medregnes til anskaffelsessummen i forbindelse med opgørelse af ejendomsavance.
SKAT præciserer retningslinjerne i forbindelse med anmeldelser, herunder anmeldelser, hvor anmelder ønsker at være anonym.
Landsskatteretten fandt ikke, at en skovbrugsejendom på ca. 6 ha var erhvervsmæssigt drevet, og dermed kunne underskuddet vedrørende skovdriften ikke fradrages.
Amortisationsrenten for 2015 er fastsat til 3,388 pct.
Meddelelse om skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter gældende for 2015 for lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og bestyrelsesmedlemmer.
SKAT har for 2015 fastsat vejledende mindstesatser for handlendes forbrug af egne varer, privat andel af elektricitet, vand og varme samt bilforhandleres private anvendelse af biler.
Renter af krav på betaling af skatter og afgifter, der opkræves via én skattekonto.
Landsskatteretten fandt vurderingsankenævnets afgørelse ugyldig. Afgørelsen var ikke truffet i et møde med vurderingsankenævnets medlemmer.
Rentesatser for dag-til-dag rente og procenttillæg af restskat samt procentgodtgørelse for overskydende skat for indkomståret 2014.
Skatterådets satser for 2015 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel.
Værdi af fri kost for landbrugsmedhjælpere m.fl. For indkomståret 2015.
Landsskatteretten fandt, at en modtaget erstatning for rådgivers ændrede fordeling af salgssummen, som var i strid med det aftalte, var skattefri for den del af erstatningen, der vedrørte stuehuset.
Skatterådet har til brug ved skatteansættelsen for landbrugere fastsat normalhandelsværdien pr. 31. december 2014 for kreaturer, svin, får og heste.
Skatterådet bekræftede, at modtaget erstatning ville være skattefri, ved frivillig aftale med Banedanmark om lukning af jernbaneoverkørsel.
Byretten fandt ligesom Landsskatteretten, at indkomst ved døgnpleje skulle anses for lønmodtagerindkomst og ikke som led i en selvstændig virksomhed.
Skatterådet bekræftede, at en frivillig afståelse af ejendom i forbindelse med anlæg af nye baneanlæg, kunne anses for en skattefri afståelse, der var omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 11.
Landsskatteretten fandt i overensstemmelse med SKAT, at en udbetalt særlig godtgørelse, svarende til 3 måneders løn i forbindelse med en uberettiget afskedigelse, var skattepligtig indkomst.
De enkelte kommuners skatteprocenter, kirkeskat, skattenedslag, grundskyldspromille og grundskyldspromille af landbrugsejendomme samt dækningsafgiftspromille.
SKAT har fastsat vejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 2014.
Fradrag for normaludgiften pr. kostdag for landbrugere mv., der har medhjælpere og beskatning af forbrug af egne produkter for landbrugere for indkomståret 2015.
Statsministerens redegørelse i Folketinget den 7. oktober 2014 om forventede fremsatte lovforslag fra Skatteministeren.
Vedtagne lovforslag fremsat af Skatteministeren i Folketingsåret 2013-14.
SKAT har med virkning fra og med 1. januar 2015 beregnet kapitaliseringsfaktorer til beregning af værdien for aktier og anparter i dødsboer og gaveafgift, når aktier og anparter ikke er optaget til handel på et reguleret marked.
Landsretten fandt, at når SKAT giver nedslag i ejendomsværdien, bør SKAT overveje, om der skal ske korrektion i grundværdien.
Skatterådet fandt ikke, at et landbrugsareal, der ifølge en lokalplan var inddraget i byzone til parcelhusbyggeri, ved frivillig salg til kommunen, kunne sælges skattefrit som en ekspropriationslignende afståelse.
Højesteret fandt ikke, at projektudbyderens merpris for investeringsejendommen, ved videresalg kunne indgå i afskrivningsgrundlaget for investorerne.
Den automatiske forskudsregistrering for 2015 sker enten ved at forhøje indkomstbeløbet, der indgår i slutligningen (årsopgørelsen) for 2013 med 4,0 pct. eller ved, at indkomstbeløbet, der indgår i forskudsregistreringen for 2014, forhøjes med 2,5 pct.
Elever, der stiller deres arbejdskraft til rådighed for en arbejdsgiver/virksomhed i forbindelse med Operation Dagsværk, er ikke skattepligtige af det udbetalte beløb, men virksomheden har fradrag for det udbetalte beløb som en driftsomkostning.
SKAT har udsendt et styresignal, der præciserer retningslinjerne i forbindelse med henvendelser til SKAT om forhold, hvor anmelder ønsker at være anonym.
Landsskatteretten fandt, at landbrugsvirksomheden havde brug for en længere indkøringsperiode end den, der var lagt til grund ved vurderingen af erhvervsmæssig virksomhed. Maskinstation blev ikke anset for at være en integreret del af virksomheden.
Landsskatteretten stadfæstede Skatterådets afgørelse, som fastslog, at kompetencen til at ændre en afgørelse om beskæftigelsesgraden alene henhører under Ankenævnet for ATP.
Landsskatteretten fandt, at virksomhedsskatteloven kunne finde anvendelse ved udlejning af en enkelt garage.
SKAT har ved Styresignal gjort opmærksom på, at beregningsgrundlaget for tinglysningsafgiften for ejerboliger ikke er blevet reduceret med 2,5 % af ejendomsvurderingen, ved suspension af den offentlige ejendomsvurdering.
Højesteret stadfæstede dommen fra Østre Landsret. Ved en årsomvurdering af landbrugsejendommen blev stuehusets grundværdi forhøjet. Stuehusets grundværdi er ikke omfattet af grundværdiskatteloftet.
Skatterådet fandt, at en udbetalt erstatning for mistet seniornedslag fra spørgerens revisionsfirma var skattefri. Revisionsfirmaet havde indberettet forkert beskæftigelsesgrad til ATP til brug for berettigelse af seniornedslag.
Byretten fandt i modsætning til SKAT og Landsskatteretten, at erstatningen var givet som følge af en retsstridig krænkelse af A's ære eller person, og dermed var erstatningen skattefri efter statsskatteloven.
Skatterådet bekræftede, at en godtgørelse fra en tidligere arbejdsgiver, som følge af uberettiget afskedigelse på grund af arbejdstagerens oplysning om hustruens graviditet, var skattepligtig indkomst. Arbejdsgiveren kunne fratrække godtgørelsen.
Skatterådet ændrede en tidligere opfattelse om skattefrihed ved udbetaling af godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven. Skatterådet fandt, at godtgørelsen var skattepligtig indkomst efter ligningslovens § 7 U.
Kapitalafkastsatsen til brug for beregning af kapitalafkast efter virksomhedsskatteloven er for indkomståret 2014 fastsat til 2 pct.
Skatteministeren har besvaret nogle spørgsmål om den vurderingsmæssige behandling af ejendomme med et jordareal over og under 5,5 ha.
Beregningsgrundlaget for den kommunale grundskyld for 2015 kan højst stige med 6,4 % i forhold til beregningsgrundlaget for 2014.
Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse om afskrivning på et vildthegn, der skulle anses for en bygningsbestanddel og afskrives som en bygning med en levetid på 10 år.
Landsskatteretten fandt, at ved salg af landbrugsejendomme, der var stillet til rådighed for et interessentskab, var det kun den ideelle andel af ejendomsavancen der kunne genanbringes.
Meddelelsen indeholder ajourførte oplysninger om salg af fast ejendom i de enkelte lande, som kan anvendes ved opgørelsen af grundlaget for ejendomsværdiskat for udenlandske ejendomme i 2013.
Landsskatteretten ændrede SKATs bindende svar, så selskabets mandskabsvogne var fritaget for registreringsafgift.
Ved klage over omvurderingen pr. 1. oktober 2013, efter vurderingslovens § 3, skal klagen over omvurderingen være modtaget hos SKAT senest den 1. oktober 2014.
Efter en konkret vurdering fandt Landsskatteretten, at der til stuehusandelen kunne henføres 2/3 af den senest kendt ejerboligfordeling på udlodningstidspunktet til den lejlighed, der blev anset for at være ejendommes stuehus på udlodningstidspunktet.
Højesteret stadfæstede Vestre Landsrets dom, der ikke fandt det godtgjort, at det på tidspunktet for salg af jordarealet måtte påregnes, at ekspropriation ville være sket, såfremt et frivilligt salg ikke havde fundet sted.
Skatterådet tiltrådte SKATs opfattelse om, at husbåde skatteretligt skulle anses for driftsmidler og afskrives som et driftsmiddel efter reglerne i afskrivningsloven.
SKAT har konstateret, at de gevinster og tab, der har været printet på årsopgørelsen for indkomstårene 2010-2013, i en del tilfælde har været forkerte eller mangelfulde.
Ordningen om seniornedslag omfatter personer, der fylder 64 år i perioden 2010-2016.
Byretten og Landsskatteretten fandt, at ejendommen bestod af flere end to lejligheder og ejendommen kunne ikke karakteriseres som en landbrugsejendom. Avancen vedrørende stuehuset, som A havde beboet, var ikke skattefri.
Vestre Landsret stadfæstede byretsdommens bøde for manglende registrering efter råstofafgiftsloven ved udvinding af grus. Den manglende registrering og den manglende betaling måtte karakteriseres som groft uagtsomt.
Skatterådet bekræftede, at solcelleanlæggets kapacitet, ved afgrænsningen af om anlæggets kapacitet overstiger 1 MW, skal ske på grundlag af det samlede anlægs ydeevne (solpaneler og inverter).
Landsskatteretten fandt, at stengærdet efter opførelsen og tilplantningen måtte anses for bestanddele af grundstykket, og udgiften hertil kunne anses som forbedringsudgifter i ejendomsavancebeskatningslovens forstand.
Landsskatteretten fandt, at der var tale om et påbud, der ændrede en tilladelse til brug af stemmeværket i forbindelse med vandindvinding og ikke tale om nedlæggelse af dambrugene, der var omfattet af ekspropriationsreglerne i EBL.
Landsskatteretten fandt, at en del af den ulempeerstatning, som kommunen udbetalte til lodsejeren, kunne anses for en varig strukturskade, som var skattefri for A, som ved frivillig aftale efter ekspropriationsreglerne havde afstået et areal.
Højesteret stadfæstede Landsskattens kendelse og Vestre Landsrets dom, som alle fandt, at investering i amerikanske olie- og gasrettigheder var omfattet af anpartsreglerne. Investeringen kunne ikke indgå i virksomhedsordningen.
Rentesatser efter selskabsskatteloven ved tilbagebetaling af acontoskat og tillæg til restskatten for indkomståret 2014.
Adgangen til Karnov, som har afløst Magnus, findes på samme måde som Magnus tidligere.
Landsskatteretten fandt ikke, at A kunne have en berettiget forventning om, at der ikke skulle beregnes ejendomsværdiskat, selv om SKAT fejlagtigt havde oplyst, at der ikke forelå en ejendomsvurdering pr. 1. oktober i det forudgående indkomstår.
Landsskatteretten fandt det ikke godtgjort, at ejendommen var anskaffet med henblik på anvendelse som fritidsbolig eller anvendt til fritidsformål for ejeren eller dennes husstand.
Skatteministeren har i et svar til Skatteudvalget besvaret en forespørgsel om indskud på en børneopsparingskonto og forklaret, hvorfor beløbsgrænsen for årlige indbetalinger på 3.000 kr. ikke reguleres.
Skatterådet fandt, at en udbetalt godtgørelse fra en tidligere arbejdsgiver var skattefri for modtageren, og at den tidligere arbejdsgiver ikke havde fradrag af den udbetalte godtgørelse, da denne ikke kunne anses for et udslag af en normal driftsrisiko.
SKAT fandt, at den arvede helårsbolig var anskaffet og anvendt som fritidsbolig. Spørgeren opfyldte derfor betingelserne for at være omfattet af den administrative praksis for at kunne sælge huset skattefrit i sådanne situationer.
Landsskatteretten fandt ved salg af en landbrugsejendom, at fortjenesten på stuehuset, der var anvendt som supplerende bolig, var skattefri.
Landsskatteretten fandt ikke, at ejeren havde beboet stuehuset i ejendomsavancebeskatningslovens forstand før salget af ejendommen, og fandt at opholdet i det nye stuehus havde været af midlertidig karakter og ikke med henblik på reel beboelse.
Oversigt over satser og beløbsgrænser i skatte- og afgiftslovgivningen for 2013-2014.
Rentesatser for dag-til-dag rente og procenttillæg af restskat samt procentgodtgørelse for overskydende skat for indkomståret 2013.
Meddelelse om skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter gældende for 2014 for lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og bestyrelsesmedlemmer.
Højesteret stadfæstede Landsrettens dom. Der kunne ikke ske genanbringelse af ejendomsavance i den samme ejendom ved et senere hel- eller delvis tilbagekøb af den samme ejendom, selv om tilbagekøbet skete i personlig regi fra et selskab.
Landsskatteretten fandt, at nærføringserstatningen var skattefri efter ekspropriationsreglerne, da luftledningsanlæggets placering medførte værdiforringelse på den tilstødende ejendom eller på restejendommen.
Skatterådet bekræftede, at fortjeneste ved modtagelse af mast og servituterstatning samt deklarationserstatning var skattefri efter reglerne om ekspropriation.
Skatterådet bekræftede, at tidsfristen for genanbringelse af erstatningssummen var overholdt, når genopførelsen skete senest året efter, at erstatningssummen var endelig fastlagt eller genopførelsen sker inden for rimelig tid efter indgået kontrakt.
Skatterådet kendte Skatteankenævnets afgørelse ulovlig. Skatteankenævnet har ikke kompetence til at træffe afgørelser på områder, hvor ATP, efter loven, har fået tillagt kompetencen om opfyldelse af beskæftigelsesgraden.
Landsskatteretten ændrede SKATs afgørelse, så et selskab kunne afskrive på udlejede pavilloner, der var opstillet hos kunder. Landsskatteretten anså pavillonerne for driftsmidler.
Skatterådet fandt, at et parcelhus ikke havde ændret karakter ved udlejning til en professionel virksomhed. Huset skulle bebos af en person med psykiske lidelser. Spørger opfyldte betingelserne for at sælge huset skattefrit.
Oversigt over sidste frist for bl.a. indbetaling af restskat, gaveafgift m.m. i 2014.
Skatterådet fandt, at en frivillig aftale om afståelse af arealer til anlæg af et stisystem kunne sidestilles med ekspropriation, og en ulempeerstatning, som kompensation for at skulle krydse stien til landbrugsarealerne, var også skattefri.
Rentesatser efter selskabsskatteloven ved tilbagebetaling af acontoskat og tillæg til restskatten for indkomståret 2014.
Renter af krav på betaling af skatter og afgifter, der opkræves via én skattekonto.
Amortisationsrenten for 2014 er fastsat til 4,6585 %.
Skatterådet fandt ikke, at der var tale om et nyt anlæg, hvor vindmøllen eller vindmølledele blev udskiftet for leverandørens regning. Der kunne fortsat anvendes regnskabsmæssig opgørelse for vindmølleindkomsten.
Rentesatser for dag-til-dag rente og procenttillæg af restskat samt procentgodtgørelse for overskydende skat for indkomståret 2013.
Skatterådet fandt ikke, at kommanditisterne kunne hæve afskrivningsgrundlaget til 115 % ved køb af et solcelleanlæg, der havde været tilsluttet el-nettet i ca. 4 måneder før købet.
SKAT har med virkning fra og med den 1. januar 2014 beregnet kapitaliseringsfaktorer for aktier og anparter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked.
Skatterådets satser for 2014 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel.
Lovforslag i høring om videreførelse af den gældende 2012 vurderingen til 2014 for erhvervsejendomme. For ejerboliger videreføres den gældende 2011 vurdering til 2013 nedsat med 2,5 %. Denne vurdering gælder frem til vurderingen pr. 1/10 2015.
Værdi af fri kost og logi for landbrugsmedhjælpere m.fl. for indkomståret 2014.
Skatterådet har til brug ved skatteansættelsen for landbrugere fastsat normalhandelsværdien pr. 31. december 2013.
Fradrag for normaludgiften pr. kostdag for landbrugere mv. der har medhjælpere og beskatning af forbrug af egne produkter for landbrugere for indkomståret 2014.
SKAT har fastsat vejledende fremstillingspriser for kron- og dådyr samt mink, chinchilla, blå- og sølvræve.
SKAT har for indkomståret 2014 fastsat vejledende mindstesatser for handlendes forbrug af egne varer, privat andel af elektricitet, vand og varme samt bilforhandleres private anvendelse af biler.
De enkelte kommuners skatteprocenter, kirkeskat, grundskyldspromille og dækningsafgiftspromille.
Skatteministeren har skriftligt besvaret nogle spørgsmål om ejendomsvurderingerne, herunder betydningen af loftet for stigningen i ejendomsvurderingen fra år til år.
Skatterådet bekræftede, at en frivillig afståelse af en ejendom, hvorpå der skulle opføres et varmeforsyningsanlæg, var omfattet af skattefrihed efter ejendomsavancebeskatningsloven.
Byretten ændrede Landsskatterettens kendelse, så avancen ved salg af en ejendom beregnet til helårsbeboelse, men anvendt som fritidsbolig, var skattefri efter parcel- og sommerhusreglen.
Østre Landsret ændrede Landsskatterettens kendelse fra skattepligtig til skattefrihed for stuehuset ved salg af en tidligere sammenlagt landbrugsejendom, der blev frastykket den sammenlagte ejendom i forbindelse med salget.
Landsskatteretten fandt, at der forelå særlige omstændigheder, så der kunne ske ekstraordinær genoptagelse af fradrag for rejseudgifter.
SKAT har udsendt et styresignal om nye retningslinjer for ansøgning om henstand med betaling af indregnede restskatter.
SKAT har meddelt, at indberetning af servicefradrag for 2013 af tekniske årsager først kan indberettes i foråret 2014.
Hvis indkomståret 2013 er påbegyndt inden den 1. januar 2013 (bagud forskudt) meddeler SKAT, at der kan vælges imellem en kapitalafkastsats på 0 %, 1 % eller 2 %.
Landsskatteretten fandt, at det var ATP's registreringer af beskæftigelsesgraden, der skulle lægges til grund som dokumentation for arbejdstidskravet, selv om ATPs registreringer var behæftet med fejl.
Skatteministeriet kom i 2012 med et styresignal vedrørende bankers erstatninger for dårlig rådgivning i forbindelse med værdipapirer. Styresignalet har været meget diskuteret, men bakkes nu indirekte op af en ny Højesteretsafgørelse.
Elever, der stiller deres arbejdskraft til rådighed for en arbejdsgiver/virksomhed i forbindelse med Operation Dagsværk, er ikke skattepligtige af det udbetalte beløb, men virksomheden har fradrag for det udbetalte beløb som en driftsomkostning.
Lovprogram for Skatteministeriets område i Folketingsåret 2013-14.
SKAT har præciseret, at skattepligtige, med bagud forskudte indkomstår 2013, kan vælge at anvende kapitalafkastsatsen på 0 % eller 1 %.
SKAT har udsendt et Styresignal med rettelser til de fejl, som er i Den juridiske vejledning 2013-2 til én skattekonto.
Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og 2006 samt ændret ejendomsværdien og grundværdien som følge af, at de tilplantede arealer i 2002 og 2003 er fredskov.
Byretten fandt ikke, at der var hjemmel til, i den dagældende planlov, at foretage ekspropriation til etablering af idrætsanlæg på tidspunktet for overdragelsen af ejendommen.
Skatterådet bekræftede, at der ikke var tale om skattemæssig arbejdsudleje for skovejeren eller det danske grossistfirma, der opkøber pyntegrønt til videresalg, når slutkøberen selv sørger for klipning af pyntegrønt med sine egne folk.
Skatterådet bekræftede, at der ikke foreligger skattemæssig arbejdsudleje for de ansatte hos spørgeren, den tyske virksomhed A GmbH & Co KG, når den benytter egne medarbejdere til klipning af pyntegrønt i Danmark.
Landsskatteretten nægtede genanbringelse af et selskabs ejendomsavance i køb af jord af hovedaktionæren, da både den solgte og den købte ejendom var udlejet.
Byretten fandt, at A var skattepligtig af ejendomsavancen ved salg af sommerhus. Byretten fandt ikke, at A havde godtgjort, at sommerhuset var erhvervet med henblik på anvendelse som fritidshus og havde været anvendt til privat formål.
Landsskatteretten stadfæstede SKATs afvisning af nedsættelse af afgiften fra 60 % til 40 % på deludbetalinger fra en ratepension på grund af en livstruende sygdom.
Byretten fandt ikke, at A havde løftet bevisbyrden for, at han havde haft bolig i ejendommen i en del af ejertiden. A blev beskattet af fortjenesten ved salget af boligen.
Den automatiske forskudsregistrering for 2014 sker enten ved at forhøje indkomsten, der indgår i slutligningen for 2012, med 3,5 procent eller ved, at indkomsten, der indgår i forskudsregistreringen for 2013, forhøjes med 2,0 procent.
Landsskatteretten ændrede Skatteankenævnets afgørelse og gav tilsagn om fuld omkostningsgodtgørelse vedrørende de udgifter, der ville blive afholdt til et syn og skøn, som angik fordelingen af overdragelsessummen på ejendommens bygninger.
Landsskatteretten fandt, at sygedagpenge for en selvstændig erhvervsdrivende ikke skulle indgå i virksomhedens indtægter, men var personlig indkomst uden for virksomheden.
Højesteret stadfæstede landsretsdommen, som ikke anerkendte, at udlån fra virksomhedsordningen til eget selskab var erhvervsmæssigt udlån. Udlånet blev anset for en hævning i virksomhedsordningen.
Landsskatteretten fandt, at A var berettiget til fradrag for befordring efter ligningslovens § 9 D, da sygdommen måtte betegnes som kronisk, og det havde været nødvendigt at anvende egen bil til befordring mellem bopæl og arbejdsplads.
Landsskatteretten ændrede SKATs afgørelse fra delvis til fuld omkostningsgodtgørelse.
Landsretten stadfæstede Byrettens dom, som ikke anerkendte, at A kunne genanbringe en ejendomsavance i køb af landbrugsejendom i udlandet, da A ikke blev anset for skattepligtig til Danmark på salgstidspunktet ved salg af landbrugsejendom i Danmark.
Landsskatteretten fandt, at der kunne gives omkostningsgodtgørelse med 50 % for udgifter til sagkyndig bistand i en klagesag til Landsskatteretten om nulstilling af A-skat og AM-bidrag vedrørende løn fra A's selskab.
Landsskatteretten ændrede SKATs beskatning af værdi af fri bolig for en hovedanpartshaver fra en beskatning på 8 % af ejendomsværdien til beskatning af markedsværdien fastsat af en ejendomsmægler.
Landsretten fandt, at grundskylden skulle beregnes af den forhøjede grundværdi, efter at stuehuset var inddraget i byzone.
Beregningsgrundlaget for den kommunale grundskyld for 2014 kan højst stige med 6,3 % i forhold til beregningsgrundlaget for 2013.
SKAT finder at praksisændringen omfatter alle fradragsberettigede udgifter, der er forbundet med erhvervelse af lønindkomst, der er objektivt skattefritaget. Det gælder fx fradrag for rejseudgifter efter ligningslovens § 9 A.
Kapitalafkastsatsen til brug for beregning af kapitalafkast efter virksomhedsskatteloven er for indkomståret 2013 fastsat til 2 pct.
Landsretten stadfæstede byrettens dom, som bestemte, at der skulle ske beskatning af de faktisk foretagne afskrivninger, selv om afskrivningsgrundlaget efter salget af ejendommen blev nedsat.
Meddelelsen indeholder ajourførte oplysninger om salg af fast ejendom i de enkelte lande, som kan anvendes ved opgørelsen af grundlaget for ejendomsværdiskat for udenlandske ejendomme i 2012.
Landsskatteretten fandt, at indtægtsgivende arbejde giver ret til befordringsfradrag, men det er ikke et krav, at indkomsten er skattepligtig.
Skatterådet bekræftede, at indgåelse af kontrakt med udenlandsk entreprenør om pasning af private arealer omkring ejendommen skulle anses for en entrepriseaftale.
Skatterådet bekræftede, at en erstatning, udbetalt som et kapitaliseret engangsbeløb, var skattefri. Erstatningsbeløbet var tilkendt ved en svensk domstol i forbindelse med et trafikuheld i Sverige.
Skatterådet udtalte, at der ikke skulle ske omberegning af ejendomsværdien for et parcelhus, der var genopført efter en brand.
Vederlag fra beskæftigelse med løntilskud, efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, medregnes ikke til minimumsindkomsten ved opgørelse af fuldtidsbeskæftigelse efter reglerne om seniornedslag.
Byretten stadfæstede Landsskatterettens kendelse som nægtede ekstraordinær genoptagelse om fradrag for dobbelt husførelse og påstand om arbejdsgiverens forkerte indberetning til SKAT om løn og feriepenge.
Forhøjelse af det faste afgiftsbeløb i tinglysningsafgiftsloven.
Landsskatteretten anerkendte den i købsaftalen fordelte overdragelsessum på stuehus, jord og driftsbygninger ved et dødsbos salg af en landbrugsejendom til kommunen.
Skatterådet bekræftede, at køberen af et jordareal senere kunne afstå arealet til den oprindelige sælger for et aftalt beløb ved handlen i 1991.
Skatterådet bekræftede, at en genanbragt ejendomsavance i en landbrugsejendom ikke ville komme til beskatning ved senere bortforpagtning af landbrugsejendommen.
Landsskatteretten fandt, at en varmepumpe var en installation i sommerhuset, som hverken var afskrivnings- eller fradragsberettiget. Deludskiftningen af sommerhusets stråtag blev anset for en fradragsberettiget vedligeholdelsesudgift.
Ejendomsvurderingen har blandt andet betydning for beregning af ejendomsskat (grundskyld) og overdragelse af landbrugsejendomme i familiehandler.
Landsskatteretten fandt, at en udbetalt kapitalpension, som var præmiefritaget på grund af forsikringstagerens invaliditet, skulle afgiftsberigtiges med 40 %, da forsikringsselskabet havde indbetalt de årlige præmier for forsikringstageren A.
Landsskatteretten ændrede tidligere afsagt kendelse, hvor der blev nægtet genanbringelse af ejendomsavance, da ejendommen var vurderet som en beboelsesejendom. Efterfølgende er ejendommen blevet vurderet som en blandet beboelses- og erhvervsejendom.
Landsskatteretten fandt ikke, at den arvede beboelsesejendom kunne sælges skattefrit, da arvingen samtidigt havde en anden bolig, der var under renovering, som arvingen flyttede tilbage til efter ca. 16 måneders beboelse i den arvede ejendom.
Landsskatteretten anerkendte, at der kunne ske genanbringelse i ombygning af gammel staldbygning efter frasalg af jordarealet og nyopført staldbygning, maskinhus samt gyllebeholder.
Skatterådet fandt, at private boligejere, der får kommunalt tilskud til energirenovering af boligen efter byfornyelsesloven, er skattefrie af tilskuddet.
Landsskatteretten stadfæstede Skatteankenævnets afgørelse, som afgjorde, at udbetaling af løn fra Lønmodtagernes Garantifond skulle henføres til den periode, lønnen vedrørte, selv om udbetalingen var sket i det efterfølgende år.
Landsskatteretten fandt ligesom Skatteankenævnet, at der ikke kunne ske genanbringelse af ejendomsavance i køb af ejendom, der var vurderet som et parcelhus, selv om huset skulle anvendes til Bed & Breakfast.
Skatterådet bekræftede, at fysiske personer, der udnytter køberetsordningen ved køb af vindmølleandele, ikke er skattepligtig af køberetten. Ejere af vindmølleandele, der anvender den skematiske regel, kan sælge deres andele skattefrit.
Landsskatteretten fandt, at ved overdragelse af en lejlighed fra forældre til søn kunne der overdrages 85 % af den seneste ejendomsvurdering, selv om der siden den seneste vurdering var sket renovering af køkken, badeværelse og soveværelse.
Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse om beskatning af erstatningsbeløbet som A-indkomst, og dermed ikke skattefrihed, selv om beløbet blev udbetalt som et engangsbeløb.
Den endelige udgave af satserne og beløbsgrænserne 2012-2013.
Skatterådet ændrede Skatteministeriets indstilling, så tilskuddet til handicapmedhjælperen ikke skulle medregnes til virksomhedens lønsumsafgift.
Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse om, at tilskud til fleksjob til selvstændige erhvervsdrivende er personlig indkomst, der ikke skal anses for virksomhedens indkomst.
Landsskatteretten fandt, at der efter ansøgning kunne ske tilbagefordeling af feriegodtgørelse til de respektive år, selvom udbetalingen var sket samlet for flere år.
Byretten stadfæstede Landsskatterettens kendelse, som fandt, at A skulle beskattes af fri bil, selv om bilen var opmagasineret, da A ikke var berøvet rådigheden over bilen.
Landsskatteretten fandt, at en ejendom bestående at to beboelseslejligheder og en forretning skulle anses for et to-families hus, selv om ejendommen var vurderet som en tre-families ejendom.
Landsskatteretten stadfæstede Skatterådets bindende svar, som fandt, at der skulle ske beskatning af åbne gavekort på op til 700 kr., som virksomheden ville give til den ansatte som julegave.
Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse, som nægtede fradrag for indbetaling på en ratepension foretaget af et pengeinstitut i 2012, som skulle have virkning for indkomståret 2011.
Skatterådet fandt, at tilskud fra Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og A kommune/varmeværk til energirenovering af en privat bolig ikke var skattepligtigt. Værdien af gratis materiale ville være skattepligtig.
Skatteministeren har besvaret en forespørgsel om rentabilitetskrav ved afgørelsen af, om virksomheden kan anses for erhvervsmæssigt drevet.
Ved frasigelse af en livsvarig boligret skulle den kapitaliserede værdi af den årlige markedsleje for beboelsesretten anses for en gave, der var skattepligtig for ejeren af ejendommen, da forholdet ikke var omfattet af boafgiftsloven.
Skatterådet bekræftede, at arbejdsgiveren kunne indbetale en fratrædelsesgodtgørelse på en pensionsordning ved medarbejderens fratræden uden skattemæssige konsekvenser for medarbejderen, dog skal der betales AM-bidrag af beløbet.
Landsskatteretten fandt, at underskud ved udlejning af driftsbygninger ikke var fradragsberettiget, da udlejningen ikke kunne anses for at være en væsentlig erhvervsmæssig benyttelse af ejendommen. Virksomhedsordningen kunne ikke anvendes.
Landsskatteretten fandt, at underskuddet var fradragsberettiget ved drift af en ejendom på 17 ha og et tilforpagtet areal på 14 ha, som blev drevet med sukkerroer, vårbyg, vinterrug og juletræer.
SKAT har fastsat de gennemsnitlige ha værdier til brug for vurderingsmyndighedernes værdi-ansættelse af grundværdien for landbrugsejendomme pr. 1. oktober 2012.
Folketinget har vedtaget en ny lov om afgift af skadesforsikringer, som træder i kraft den 1. januar 2013. Samtidig bliver den hidtidige stempelafgiftslov ophævet.
Landsskatteretten fandt, at en hundekennel med gennemsnitlig 23 avlshunde kunne anses for erhvervsmæssig virksomhed i skatteretlig forstand.
Rentesatser efter selskabsskatteloven ved tilbagebetaling af acontoskat og tillæg til restskatten for indkomståret 2013.
Amortisationsrenten for 2013 er fastsat til 4,6585 %.
Skatterådet fandt, at anskaffelse af et solcelleanlæg, hvor nettoafregningsordningen skulle anvendes, skulle anses for en ny selvstændig virksomhed, hvor arbejdstidskravet skulle være opfyldt ved frigivelse af etableringskontomidler.
Skatterådet fandt, at ved salg af en ejendom, hvor brugsretsaftalen for opstillede vindmøller ikke blev overtaget af køberen, skulle sælgeren beskattes af de fremtidige løbende indtægter som et engangsbeløb i salgsåret.
Højesteret stadfæstede Vestre Landsrets dom, som nægtede omgørelse af udbetalt skattefrit udbytte mellem 2 selskaber, da dispositionen ikke havde været lagt klart frem for myndighederne.
SKAT har udsendt et styresignal der angiver, hvordan kunder skal beskattes af erstatningssummer, der udbetales fra banker og andre pengeinstitutter, der har givet utilstrækkelig rådgivning.
Rentesatser for dag-til-dag rente og procenttillæg af restskat, samt procentgodtgørelse for overskydende skat for 2012.
Skatterådet har til brug ved skatteansættelsen for landbrugere fastsat normalhandelsværdierne pr. 31. december 2012.
Fradrag for normaludgiften pr. kostdag for landbrugere mv. der har medhjælpere og beskatning af forbrug af egne produkter for landbrugere for indkomståret 2013.
Vejledende fremstillingspriser for kron- og dådyr samt mink, chinchilla, blå- og sølvræve.
Det fastsættes ved bekendtgørelse, hvilke digitalt genererede skrivelser SKAT kan udsende uden underskrift, og som i retlig henseende vil være sidestillet med et dokument med personlig underskrift.
Skatterådet fandt, at en hovedanpartshaver, der boede i landbrugsejendommens stuehus, skulle beskattes af markedslejen.
Værdiansættelse af visse personalegoder som fri bil, sommerbolig, helårsbolig, lystbåd, telefon, computer, internetadgang samt værdi af personalelån og beskatning af privat kørsel i særlige køretøjer.
Skatterådets satser for 2013 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel.
Skatteministeriet har for indkomståret 2013 fastsat satserne for privat andel af handlendes forbrug af egne varer, privat andel af elektricitet, vand og varme og privat anvendelse af biler for brugtvogns- og bilforhandlere.
Værdi af fri kost og logi for landbrugsmedhjælpere m. fl. for indkomståret 2013.
Skatteministeriet har med virkning fra den 1. januar 2013 beregnet nye kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter ved beregning af gaveafgift.
Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse om beskatning af den private andel af el ved forbrug af varme og varmt vand i den private husholdning fra et mælkekøleanlæg.
Landsskatteretten ændrede SKATs afgørelse, så det af arbejdsgiveren for meget indbetalte pensionsbidrag efter omstændighederne kunne tilbagebetales uden afgift for arbejdstageren.
SKAT har i styresignal meddelt, at der kan tillades efterfølgende ændring af satsen for afskrivning og nedskrivning efter husdyrbeskatningsloven samt opgørelse af varelager.
Landsskatteretten stadfæstede SKATs bindende svar, at driftsledernes kørsel skulle anses for kørsel mellem den private bolig og landbruget. Driftslederne skulle beskattes efter firmabilreglerne.
Byretten stadfæstede Landsskatterettens kendelse, at der ikke kunne ske genanbringelse af ejendomsavance i køb af landbrugsejendom i udlandet, da A's fulde skattepligt til Danmark var ophørt på det tidspunkt, hvor den udenlandske ejendom blev erhvervet.
Skatterådet bekræftede, at der er skattefrihed for arbejdsgiverbetalt præmie for en sundhedsforsikring, der er opdelt i moduler, der forsikrer hvert sit område.
Landsskatteretten stadfæstede Skatteankenævnets afgørelse, som nægtede genanbringelse af ejendomsavance i køb af ejendom med 2 ha, der blev drevet erhvervsmæssigt, men under frastykning på købstidspunktet og ikke senere vurderet som landbrugsejendom.
Det er Skatteministeriets opfattelse, som er tiltrådt af Skatterådet, at såfremt en sundhedsordning er opdelt i en arbejdsrelateret og en privat ordning, vil den arbejdsrelaterede sundhedsordning efter en konkret vurde-ring være skattefri for den ansatte.
Landsskatteretten ændrede SKATs bindende svar, så sælgeren af en ejendom i afståelsessummen kunne fratrække erstatningen til lejerne for opsigelse og fraflytning af ejendommen samt advokatudgifter i forbindelse med opsigelsen.
Landsskatteretten fandt ikke, at der ved senere salg af den ejendom, hvori der var genanbragt ejendomsavance, kunne ske genoptagelse af ejendomsavancen for den ejendom, hvorfra ejendomsavancen var genanbragt.
De enkelte kommuners skatteprocenter, kirkeskat og grundskyldspromille.
Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse om, at anmodningen om tilbagefordelingen skulle være sendt til SKAT senest den 31. december året efter retserhvervelsestidspunktet.
Skatterådet fandt ikke, at salg af et jordareal kunne sælges skattefrit, hvis der ikke kunne indgås en frivillig aftale om salg af jordarealet.
Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse, som nægtede ekstraordinær genoptagelse af glemte fradrag for udgifter til fredet ejendom.
Skatterådet har fastsat satser for skattefrie godtgørelser, der udbetales til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefrie virksomhed.
Biler på gule plader, der er registreret til udelukkende erhvervsmæssig brug, skal fra den 1. januar 2013 være forsynet med virksomhedens navn eller logo samt CVR-nummer.
Landsskatteretten fandt, at der også skulle betales ejendomsværdiskat for den periode, hvor boligen var ubeboelig på grund af renovering, da ubeboeligheden ikke skyldtes en indtruffen skade på boligen.
Skatterådet fandt i en konkret sag, at medarbejderne ikke skulle beskattes af et måltid mad, da de ansattes egenbetaling med beskattede midler på zz kr. pr. måltid dækkede alle arbejdsgiverens produktionsomkostninger.
Skatteministeriet meddeler, at der kan ske tilbagebetaling af stempelafgift, der er betalt ved tegning af lystfartøjsforsikringer.
Skatterådet bekræfter, at der kan gives et fuldt fradrag efter Boligjobordningen ved etablering af et solcelleanlæg, når den skematiske regel anvendes. Hvis skattelovgivningens alm. regler anvendes på solcelleanlægget, kan Boligjobordningen ikke anvendes.
Fra 1. januar 2013 kommer der nye regler for beskatningen af medarbejderboliger. Fra årsskiftet vil beskatningen af fri helårsbolig ske på baggrund af boligens markedsværdi.
Elever, der stiller deres arbejdskraft til rådighed for en arbejdsgiver/virksomhed i forbindelse med Operation Dagsværk, er ikke skattepligtige af det udbetalte beløb, men virksomheden har fradrag for det udbetalte beløb som en driftsomkostning.
Fastlæggelse af retningslinier der sikrer, at en sag, der hjemvises, behandles af en anden enhed end den, der traf den påklagede afgørelse.
Beregningsgrundlaget for den kommunale grundskyld for 2013 kan højst stige med 7 % i forhold til beregningsgrundlaget for 2012
Når den ansatte har fået stillet en bolig til rådighed skal den ansatte beskattes af boligens markedsværdi. Der ændres ikke ved de lovbestemte særlige regler for hovedaktionærer, direktører mv. eller for tjenesteboliger.
Landsskatteretten fandt ikke, at restejendommen på 4,3 ha kunne sælges skattefrit, da afdøde ikke havde beboet ejendommen efter approbationen.
Den automatiske forskudsregistrering for 2013 sker enten ved at forhøje indkomsten, der indgår i slutligningen for 2011, med 4,0 procent eller ved, at indkomsten ved forskudsregistreringen for 2012 forhøjes med 2,0 procent.
Folketinget har med virkning fra 2013 ophævet fradrag for nye grundforbedringer. De eksisterende grundforbedringsfradrag bevares fremover.
Den skattepligtige kan ikke egenhændigt foretage ændringer af oplysninger i årsopgørelsen, som en indberetningspligtig har indberettet til SKAT, eller undladt at indberette.
Det fastsættes ved bekendtgørelse hvilke elektronisk genererede skrivelser, der kan udsendes uden underskrift og som i retligt henseende vil være sidestillet med et dokument med personlig underskrift.
Landsskatteretten fandt, at det kun var de beløb, der var stillet garanti for af de hensatte beløb, der var fradragsberettigede i hensættelsesåret. Hensatte beløb til førelse af retssager var ikke fradragsberettigede i hensættelsesåret.
Landsskatteretten bemærkede, at der ikke er omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand, når udgiften vedrører klage til vurderingsankenævnet.
Skatterådet bekræfter, at spørger ikke anses for at have afstået sin ideelle andel på 50 % af 2 udlejningsejendomme, hvis spørger køber de resterende 50 % på frivillig offentlig auktion, selv om hele ejendommen er udbudt på offentlig auktion.
Skatterådet fandt ikke, at der uden skøde var sket overdragelse af en fast ejendom ved erhvervelse af ideelle andele af en landbrugsejendom.
Skatterådet fandt, at en frivillig aftale om salg af et jordareal til en køber, der ville udstykke arealet til boligformål, var omfattet af ekspropriationsreglerne, da kommunen ellers ville ekspropriere arealet. Der var vedtaget en lokalplan for området.
Præcisering af Styresignalets og SKAT-meddelelsens retlige status og anvendelsesområder.
Vedtagne lovforslag fremsat af Skatteministeren i Folketingsåret 2011-12.
Kapitalafkastsatsen til brug for beregning af kapitalafkast efter virksomhedsskatteloven er for indkomståret 2012 fastsat til 1 pct.
Folketinget har vedtaget, at udgifter til forbedringer af grunden ikke skal fragå i grundens værdi i basisåret ved beregning af grundskylden.
Ved ophør med fiskeri blev fiskekutter og disponibel kapacitet solgt til hver sin køber. Den disponible kapacitet skulle beskattes, selv om der ikke var sket betaling ved tildelingen.
Højesteret stadfæstede Landsrettens dom, som nægtede et pengeinstitut afskrivning på en bygning, der blev anvendt til kursusvirksomhed.
Selv om ejeren havde beboet en af de 3 lejligheder, skulle avancen for hele ejendommen beskattes, da den lejlighed, ejeren selv beboede, ikke var udstykket og tinglyst.
Meddelelsen indeholder ajourførte oplysninger om ejendomsværdiskattegrundlaget for 2011. Det drejer sig om det svenske indeks for fritidshuse, indekstal fra OECD, Danmarks Statistiks prisindeks for sommerhuse samt afstandsprocenten for 2011.
Skatterådet fandt, at et arbejdsgiverbetalt seniorseminar, uden ægtefælle, var skattefrit for den ansatte.
Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle i en retssag om skattefrihed ved salg af en supplerende helårsbolig, der var anvendt af helbredsmæssige årsager.
Skatterådet fandt, at lønmodtagere, der som julegaver fra deres arbejdsgiver modtog et åbent gavekort på op til 700 kr., skulle beskattes af værdien.
SKAT har udsendt et styresignal om den skattemæssige behandling af sundhedsforsikringer.
Ved A's salg af nogle landbrugsejendomme i 2002 indeholdt skødet ikke en værdiansættelse af de i handelen medfulgte sukkerkvoter. Ved opgørelsen af ejendomsavancen kunne værdien af sukkerkvoterne ikke fratrækkes i salgssummen for den faste ejendom.
Landsskatteretten fandt, at frugtplantagen måtte anses for erhvervsmæssigt drevet, og efter en omlægnings- og nyplantningsperiode kunne der i fremtiden forventes optimalt høstudbytte.
Skatteministeriet fandt ikke, at en landmand havde fradrag for udgifterne til en sponsoraftale, da der blev ydet modydelser og der var ingen reklameværdi for landmanden, og udgiften kunne ikke anses for at være en driftsomkostning efter statsskatteloven.
Landsskatteretten fandt, at en enkelt travhest ikke kunne anses for erhvervsmæssig virksomhed med travstald.
Den skattemæssige anskaffelsessum for aktier skal nedsættes, hvor hovedaktionæren foretager kapitalindskud for at nedbringe hans fordringer i samme selskab.
Landsskatteretten fandt, at salg af parcelhus beliggende på en 1.683 m² stor grund efter frastykning og salg af 2 grunde kunne sælges skattefrit, da SKAT havde afgivet erklæring om væsentlig værdiforringelse.
Byretten fandt det ikke godtgjort, at et ophold på 3 måneder i et parcelhus havde haft karakter af reel beboelse i henhold til ejendomsavancebeskatningsloven.
Skatterådet genoptog ekstraordinært ejendomsvurderingen for en ejendom, hvor det resterende areal på 7000 m², efter ekspropriation af en landbrugsejendom, fejlagtigt var vurderet som byzonejord.
Et parcelhus genopført efter brand, der var identisk med det nedbrændte hus, kunne ved beregning af ejendomsværdiskatten bevare det oprindelige beregningsgrundlag, som ejendomsværdien var i 2001 og 2002.
Skatterådet tillod ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen for en grund med et nyopført parcelhus, hvor den manglende vurdering af huset som færdigbygget var en myndighedsfejl.
En bebygget grund var efter arealudstykningen ved en fejl vurderet som en ubebygget grund. Skatterådet tillod genoptagelse af vurderingen.
Højesteret fandt, at en forbedringsudgift skulle anses for afholdt i 1992 og ikke i 1993 og kunne derfor ikke tillægges ejendommens anskaffelsessum ved opgørelsen af ejendomsavancen.
Styresignalet omhandler muligheden for at opnå tilladelse til nettoindeholdelse af udbytteskat vedrørende udbytter, der udloddes af danske selskaber til begrænset skattepligtige fysiske personer, som er hovedaktionærer.
Kontant gavebeløb ydet efter fraflytning af den fælles bopæl, anset for at være en skattepligtig gave.
SKAT ændrer fra den 1. januar 2013 praksis, således at der ved kombinerede forsikringer, hvor præmien vælges som afgiftsgrundlag, skal betales afgift af den samlede (årlige) præmie, som forsikringstageren skal betale for den pågældende forsikring.
Landsskatteretten fandt ikke, der var hjemmel til dispensation for den gennemsnitlige 3-årige indkomst, som var 461 kr. for høj.
Ved vurderingen den 1. januar 2001 og 2002 var et rækkehus under opførsel, og ved en fejl blev ejendomsværdien efter endt opførsel i 2003 ikke omberegnet til 2001 og 2002 niveau.
Værdiansættelse af visse personalegoder som fri bil, sommerbolig, helårsbolig, lystbåd, telefon, computer, internetadgang samt værdi af personalelån og beskatning af privat kørsel i særlige køretøjer.
Engangserstatning for tinglysning af offentlig adgang til skoven skulle beskattes efter ejendomsavancebeskatningsloven.
Skattefri erstatning for indgåelse af en frivillig aftale om dyrkningsbegrænsning i forbindelse med grundvandsbeskyttelse.
Højesteret fandt, at det var berettiget, at SKAT havde pålagt en kræmmervirksomhed at føre logbog over de ansatte i virksomheden.
Byretten idømte et rådgivningscenter indenfor landbruget en bøde på kr. 10.000 for groft uagtsomt at have afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med en kundes selvangivelse.
Ved tinglysning af allonger til to ejerpantebreve med pant i fast ejendom, hvor der skete udvidelse af pantet, skulle pantebrevene også belægges med den variable tinglysningsafgift.
Oversigt over satser og beløbsgrænser i skatte- og afgiftslovgivningen for 2011-2012.
Fratrædelsesgodtgørelsen skulle beskattes på udbetalingstidspunktet, dog senest 6 mdr. efter retserhvervelsestidspunktet.
Skatterådet bekræfter, at salgssummen for fast ejendom vil være skattefri ved frivillig aftale om afståelse af fast ejendom til et statsligt ejet selskab i forbindelse med etablering af en stærkstrømsledning.
Landsskatteretten fandt virksomheden med stutteri og hestepension for erhvervsmæssigt drevet, hvorfor underskuddet kunne fratrækkes.
Det fastsættes, hvilke elektronisk genererede skrivelser, der kan udsendes uden underskrift og i retlig henseende være sidestillet med et dokument med personlig underskrift.
Godtgørelsesprocenten, restskatteprocenten og procenttillægget vedrørende indkomståret 2012.
Oversigt over sidste frist for bl.a. indbetaling af restskat, gaveafgift m.m. i 2012.
Et resultatafhængigt afkast på en fordring medførte, at der var tale om en struktureret fordring.
Formuleringen af en køberet medførte ikke, at køberetten var en finansiel kontrakt.
Rentesatser for dag-til-dag rente og procenttillæg af restskat, samt procentgodtgørelse for overskydende skat for 2011.
Skatterådets satser for 2012 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og godtgørelse for erhvervsmæssig befordring.
Skatteministeriet har for indkomståret 2012 fastsat satserne for privat andel af el, vand og varme, privat anvendelse af biler for brugtvogns- og bilforhandlere samt handlendes forbrug af egne varer.
Fradrag for normaludgiften pr. kostdag for landbrugere mv. der har medhjælpere og beskatning af forbrug af egne produkter for landbrugere for indkomståret 2012.
Værdi af fri kost og logi for landbrugsmedhjælpere m. fl. for indkomståret 2012.
Skatterådet har til brug ved skatteansættelsen for landbrugere fastsat normalhandelsværdierne pr. 31. december 2011.
Vejledende fremstillingspriser for kron- og dådyr samt mink, chinchilla, blå- og sølvræve.
Skatteministeriet har med virkning fra den 1. januar 2012 beregnet kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter.
Skatterådet bekræfter, at en medarbejder som julegave kan modtage et oplevelsesbevis med hotelophold for indtil 2 personer uden beskatning for medarbejderen, når oplevelsesbeviset har en værdi ikke over 700 kr.
En arbejdsgiver kan i samme år give den ansatte såvel en julegave som en gave i anledning af en mærkedag, når gaverne gives som naturalier, og værdien gaverne enkeltvis ikke overstiger 700 kr.
Landsskatteretten fandt ikke at underskud ved landbrugsdrift kunne fratrækkes, hvor landbruget indgik som en del af terapien overfor anbragte børn i dagpleje.
Skatterådet har bekræftet, at udbetaling som følge af omstruktureringsordningen for sukker samt ekstrabetalingen skal behandles som en salgssum efter AL § 40C.
De enkelte kommuners skatteprocenter, kirkeskat, grundskyldspromille og reguleringsprocenten ved beregning af grundværdireguleringen.
Vestre Landsret fandt det ikke godtgjort, at driften af en planteavlsejendom i perioden 2001-2003 tilsigtede at opnå et rimeligt driftsresultat, hvorfor underskuddet ikke kunne fratrækkes.
Tilbagebetaling af for meget indskud på en ratepension, ud over den fastsatte beløbsgrænse på 46.000 kr., skulle belægges med afgift.
Stutteri med islandske heste blev af landsskatteretten anset for erhvervsmæssig virksomhed og underskud ved stutteridrift var fradragsberettiget.
Landsskatteretten fandt at fradrag for vedligeholdelse, ved udskiftning af betonbelægning med flisebelægning på gårdspladsen, skulle fordeles i forhold til ejertiden og levetiden på 40 år for flisebelægningen.
Et deltidslandbrug med planteavl og tilforpagtede arealer, hvor 11,7 ha var i omdrift, blev anset for erhvervsmæssigt drevet og underskuddet kunne fratrækkes.
Nogle kreditorer er ikke indstillet på at give slip på deres rentekrav og giver derfor alene henstand med betaling af renterne. Nedenfor beskrives hvorledes en rentehenstand påvirker fradragsretten for renter.
Ved fraflytning fra Danmark til England kunne indkomsten ikke alene omregnes til helårsindkomst, ud fra det antal dage skattepligten til Danmark bestod.
En endelig og bindende aftale om overdragelse af en landbrugsejendom med mælkekvote, blev for købere og sælger anset for indgået ved underskriften af et mødereferat, hvor den samlede købspris var fastsat.
Tinglysningsafgiften skulle beregnes af den seneste offentliggjorte ejendomsværdi på tidspunktet for anmeldelse til tinglysning. Denne værdi kunne ikke fraviges.
Landsskatteretten fandt at underskuddet kunne fratrækkes ved driften af en landbrugsejendom med gårdbutik og bortforpagtning af jorden. Bortforpagtningen og gårdbutikken skulle anses for to virksomheder. Virksomhedsordningen kunne anvendes.
Landsskatteretten fandt at der ikke kunne ske genanbringelse af ejendomsavance ved salg af et hedelandskab, der ikke havde været anvendt erhvervsmæssigt.
En gratis tildelt mælkekvote, der senere gratis skulle tilbageføres til Danske Mejeriers Mælkeudvalg, skulle beskattes i erhvervelsesåret.
Skatterådet fandt, at et solcelleanlæg, der var monteret på stativer på det eksisterende tag, havde karakter af et driftsmiddel og derfor kunne afskrives som et driftsmiddel, hvis skatteyder valgte erhvervsmæssig opgørelse efter LL § 8 P, stk. 5.
Den gennemsnitlige effektive obligationsrente for indkomståret 2012 er beregnet til 4,19 %.
Elever, der stiller deres arbejdskraft til rådighed for en virksomhed i forbindelse med Operation Dagsværk, vil ikke være skattepligtige af det udbetalte beløb, men virksomheden vil have fradrag for det udbetalte beløb som en driftsomkostning.
Den automatiske forskudsregistrering for 2012 sker enten ved at forhøje indkomsten, der indgår i slutligningen for 2010, med 4,5 procent eller ved, at indkomsten ved forskudsregistreringen for 2011 forhøjes med 3, 0 procent.
Ved salg af landbrugsejendomme i 2002 med sukkerkvoter, kunne afståelsessummen for landbrugsejendomme ikke nedsættes med værdien af sukkerkvoter ved opgørelsen af ejendomsavancen.
En virksomhed forestod træfældningen og fik som modydelse det fældede træ. Momsmæssigt set var der tale om to selvstændige ydelser, der skulle momses.
Med Indsatsplanen 2011 præsenterer SKAT kort de landsdækkende indsatsprojekter, som SKAT gennemfører i 2011. Nogle projekter er videreførte fra 2010, mens andre projekter påbegyndes i 2011.
Kapitalafkastsatsen til brug for beregning af kapitalafkast efter virksomhedsskatteloven er for indkomståret 2011 fastsat til 2 pct.
Højesteret stadfæstede Landsrettens dom om, at det er en forudsætning for ret til afskrivning på udlejede bygninger, at bygningen er taget i brug af lejeren.
Skatteministeriet har udsendt en bekendtgørelse om fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet.
Oversigt over alle vedtagne lovforslag i Folketingsåret 2010-11.
Med det vedtagne lovforslag kan der foretages et skattemæssigt fradrag, som et ligningsmæssigt fradrag af lønudgiften til hjælp og istandsættelser i hjemmet.
Personer, der har opnået efterlønsalderen og har fået udbetalt en kapitalpension med 40 % afgift, kan ikke få fradrag for indbetalinger for en arbejdsgiveradministreret kapitalpensionsordning fra og med den 14. april 2010.
Der kan anmodes om genoptagelse af ejendomsvurderingen i det vurderingsfri år mellem to almindelige vurderinger samt den nu ophævede årsregulering.
Ved ekspropriation af en erhvervsejendom til nedrivning skulle der ikke foretages momsreguleringsforpligtelse.
Meddelelsen indeholder ajourførte oplysninger om ejendomsværdiskattegrundlaget for 2010. Det drejer sig om det svenske indeks for fritidshuse, indekstal fra OECD, Danmarks Statistiks prisindeks for sommerhuse samt afstandsprocenten for 2010.
Meddelelse om skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende fra 2011.
Ejere af vare- og lastbiler på ikke over 4 tons, der uberettiget har anvendt privatbenyttelsesmærket, hvor bilen ikke må anvendes til privat brug, vil blive forelagt et bødeforlæg på 2.000 kr.
Tilpasning til det digitale tinglysningssystem, forenkling af reglerne for beregning og overførsel af afgift, godtgørelse af afgift i forbindelse med nedsættelse af ejendomsværdi m.v.
Overdragerens manglende meddelelse til SKAT om succession, i forbindelse med indgivelsen af selvangivelsen, anses ikke længere som en hindring for, at der ikke er sket succession ved virksomhedsoverdragelse.
Praksis for delregistrering skærpes. For nye anmodninger om delregistrering har praksisændringen virkning fra offentliggørelsen. For eksisterende delregistreringer har ændringen virkning fra 1. august 2011.
SKAT beskriver retningslinjerne for, hvornår drift af væddeløbsstald og stutteri anses for erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende, henholdsvis selvstændig økonomisk virksomhed i momsmæssig forstand.
Oversigt over satser og beløbsgrænser i skatte- og afgiftslovgivningen for 2010-2011.
Det er en momspligtig ydelse en ridefysioterapeut køber, når denne får stillet heste mv. til rådighed af en rideskole. Hvis det er en rideklub der stiller heste mv. til rådighed for en ridefysioterapeut er det ikke en momspligtig ydelse.
SKAT præciserer de momsmæssige regler om fradrag for hotelovernatninger m.v., der har virkning fra den 1. januar 2011.
Selv om et hestestutteri blev drevet med underskud, kunne stutteriet i momsmæssig henseende anses for drevet som en økonomisk virksomhed.
Udlejning af 5,5 hektar landbrugsjord samt forsøg på udlejning af hal anset for økonomisk virksomhed i momsmæssig henseende.
Der skal betales moms og afgift når man indfører punktafgiftspligtige varer fra andre EU-lande og tredjelande.
Den skattemæssige behandling af en arbejdsgiverbetalt avis afhænger af, om avisen er stillet til rådighed af hensyn til den ansattes arbejde eller erstatter et privat avishold.
Frivillig arbejdskraft i form af instruktører og foredragsholdere skulle beskattes af modtagne tingsgaver som tak for ulejligheden.
Tinglysningsafgiften beregnes af det nominelle vederlag, med mindre der handles kontant.
Private har fradrag for tab på indskud i banken, der er foretaget fra og med den 27. januar 2010. Fradraget tages på det tidspunkt, hvor tabet er endeligt konstateret.
En politisk forening var ikke skattepligtig af modtagne bidrag. Den politiske forening kunne give en vingave til en værdi af 90 kr. til bidragsyderen uden skattepligt for bidragsyderen, når bidraget mindst udgjorde 200 kr.
Landsskatteretten fandt, at en ejendom, hvoraf ca. halvdelen var beliggende i sommerhusområde som grunde i udstykningsplan, skulle vurderes som en landbrugsejendom. Der skulle gives nedslag i grundværdien pga. blød bund.
Landsskatteretten anså betaling af andel af andelsmejeris bruttogæld ved ulovlig udtræden af andelsselskab for fradragsberettiget efter statsskattelovens § 6a.
Hvor farvet gas- og dieselolier og petroleum anvendes til ulovlige formål, kan der som udgangspunkt udstedes et bødeforlæg på 5.000 kr.
Landsskatteretten fandt ikke, at en far og dennes søn havde løftet bevisbyrden for, at en mundtlig aftale om erhvervelse af fast ejendom i sameje var indgået. Hele ejendomsavancen skulle beskattes hos faderen.
Hovedaktionær overdrog sin bolig til et selskab. Reguleringsklausul bevirkede, at denne i visse tilfælde var berettiget til yderligere vederlag og i andre tilfælde var forpligtet til at give en dekort til selskabet. En dekort ville være skattepligtig.
Ved opgørelsen af ejertiden i relation til fradrag for vedligeholdelse var der, uanset at ejendommen var overtaget ved succession, ikke hjemmel til at medregne den forrige ejers ejertid.
Der kunne udbetales skattefri befordringsgodtgørelse til et byrådsmedlem for kørsel mellem dennes civile arbejdsplads og mødesteder, der var forbundet med hvervet som byrådsmedlem, for kørsel indtil 60 gange indenfor 12 måneder.
Ved genopførsel af nedbrændt beboelsesejendom var skattefrihed betinget af, om ejeren opfyldte beboelseskravet efter genopførslen.
Landsskatteretten indrømmede fradrag for samtlige udgifter til leje af medarbejderbolig, selvom skatteyder overfor SKAT og Skatteankenævnet havde oplyst, at alene halvdelen af ejendommen var stillet til rådighed for medarbejderne.
Godtgørelsesprocenten, restskatteprocenten og procenttillægget vedrørende selskaber for indkomståret 2011.
Skatteministeriet har beregnet nye kapitaliseringsfaktorer med virkning fra den 1. januar 2011.
Landsskatteretten fandt, at udgifterne til fåreavl var en fradragsberettiget driftsomkostning i den erhvervsmæssige juletræsproduktion.
SKATs forbehold ved ændring af årsopgørelsen via TastSelv eller efter anmodning om genoptagelse.
Landsskatteretten fandt, at et landbrug med fårehold kunne anses for erhvervsmæssigt drevet, hvorfor underskuddet kunne fratrækkes og kapitalafkastordningen kunne anvendes.
Som hovedregel kan der ikke tages forbehold i en afgørelse om genoptagelse efter anmodning.
SKAT har fastsat de gennemsnitlige ha værdier til brug for vurderingsmyndighedernes værdi-ansættelse af grundværdien for landbrugsejendomme pr. 1. oktober 2010.
Skatterådets satser for 2011 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring.
Skatterådet har til brug ved skatteansættelsen for landbrugere fastsat normalhandelsværdierne pr. 31. december 2010.
Rentesatser for dag-til-dag rente og procenttillæg af restskat, samt procentgodtgørelse for overskydende skat for 2010.
SKAT har fastsat vejledende værdier for måltider hvor arbejdsgiveren yder tilskud til personalekantineordninger.
A blev beskattet af værdi af fri bil, hvor en varevogn var indskudt i virksomhedsordningen, og hvor kørslen udgik fra privatadressen til virksomhedens 2 arbejdssteder.
Udbetalt befordringsgodtgørelse fra revisor As eget revisionsfirma anset for skattepligtig.
Fradrag for normaludgiften pr. kostdag for landbrugere mv. der har medhjælpere og beskatning af forbrug af egne produkter for landbrugere for indkomståret 2011.
Værdiansættelse af visse personalegoder som fri ( bil, sommerbolig, lystbåd, multimedier, helårsbolig, særligt køretøj m.m.) samt personalelån. Den skattemæssige værdi ansættes som udgangspunkt til markedsværdien.
Med virkning fra 2011 ophæves reglen om teknikerfradraget til personer, som er udstationeret i Danmark for en kortere periode.
Nedslag i den beregnede danske ejendomsværdiskat af ejerboliger beliggende i Frankrig og Spanien, og som erhverves efter den 28. november 2007.
Indkomstgrænsen for udenlandske studerendes underhold for indkomståret 2011 er fastsat til 42.900 kr.
Ved vurdering af en hovedbygning eller et stuehus findes der ikke en særlig godsregel til fastsættelse af ejendomsvurderingen.
Tilladt svinkeærinder på op til 1.000 km pr. år, når kørslen sker i forbindelse med naturgasdistributionsselskabernes særlige vagtordninger.
En hovedaktionær blev ikke beskattet af værdi af fri bil ved kørsel i et specialindrettet køretøj på gule plader.
Skatterådet fandt, at Skatteankenævnets afgørelse om fastsættelse af overdragelsessummen og fordelingen heraf hvilede på et skøn. Afgørelsen var derfor ikke åbenbart ulovlig.
Et selskab drev en landbrugsejendom med blandt andet stutteri, som blev anset for erhvervsmæssigt drevet. Underskuddet ved stutteridriften kunne fratrækkes.
Ekstraordinær genoptagelse af ejendomsværdien i 2001 niveau til brug for beregning af ejendomsværdiskatten, hvor der foreligger en objektiv myndighedsfejl.
Ved genopførelse af skadelidt ejendom skal der ikke foretages omberegning af vurderingen, når den genopførte ejendom er identisk med den skadelidte ejendom.
Ikke skattefrit salg af den ene af to boliger, hvor skatteyderen havde opholdt sig i fire måneder.
Beregningsgrundlaget for den kommunale grundskyld for 2011 kan højst stige med 7 % i forhold til beregningsgrundlaget for 2010.
Ved salg af en landbrugsejendom og efterfølgende køb af en anden landbrugsejendom kunne der ikke ske indfortolkning af en primo foderbeholdning.
Ved tilbagefordelingen af en løbende erstatning til de respektive år, skulle der beregnes procenttillæg og rentetillæg til restskatten.
Et deltidslandbrug, med hestehold og delvis bortforpagtning af jorden samt udleje af hestebokse, blev anset for erhvervsmæssigt drevet.
I beregningsgrundlaget for straksfradrag kunne der ikke indgå bygninger, der var forbundet med bygningskomplekset via mellemgange.
I beregningsgrundlaget for straksfradrag kunne ikke indgå bygninger, der var forbundet med bygningskomplekset via mellemgange.
Til brug for kursansættelsen af private pantebreve pr. 1. oktober 2009 har SKAT udsendt meddelelse om kurser og effektiv forrentning.
Momspligtige virksomheder kan fratrække momsen af bespisningsudgifter der er afholdt i forbindelse med visse møder i virksomhedens lokaler.
Ved en skattefri virksomhedsomdannelse kunne der optages et stiftertilgodehavende for friværdien af den private bolig.
En julegave i form af et gavebevis på max 700 kr. til de ansatte blev anset for en skattefri gave.
Svineproduktion på et deltidslandbrug blev anset for erhvervsmæssigt drevet og underskuddet kunne fratrækkes.
Fraseparerede ægtefæller kunne ikke uden skattemæssige konsekvenser indgå og udnytte en køberetsaftale.
Indberetningspligt og oplysningspligt vedrørende aktier og obligationer m.v.
Landsskatteretten fandt, at den erhvervsmæssige anvendelse af en ejendom, hvori der skulle genanbringes, først sker fremadrettet og efter rimelig tid efter erhvervelsen af ejendommen.
Ved Operation Dagsværk i november 2010 vil eleven ikke være skattepligtig af det udbetalte beløb, men arbejdsgiveren har fradrag for det udbetalte beløb.
Tilskud til etablering af fritidsaktiviteter er skattepligtig, men etablerings- og vedligeholdelsesudgifterne er fradragsberettigede ud fra en nettobetragtning.
Skatterådet har fastsat grundværdiprocenten for skov ved vurderingen pr. 1. oktober 2010 til 25.
Den automatiske forskudsregistrering for 2011 sker enten ved at forhøje indkomsten, der indgår i slutligningen for 2009, med 4,5 procent eller ved, at indkomsten ved forskudsregistreringen for 2010 forhøjes med 2,0 procent.
Ved salg af en landbrugsejendom, hvor ejeren og ægtefællen havde beboet stuehuset i en periode på ca. 5 måneder, blev beboelseskravet anset for opfyldt, selv om ægtefællerne flyttede tilbage til det oprindelige beboede stuehus.
Kapitalafkastsatsen til brug for beregning af kapitalafkast efter virksomhedsskatteloven er for indkomståret 2010 fastsat til 4 pct.
En samlet oversigt over lovforslag vedtaget af Folketinget i Folketingsåret 2009-10 på Skatteministeriets område. De væsentligste lovforslag er endvidere omtalt i SKATM.
Hvor lejeren har fået en fri bolig stillet til rådighed, beskattes lejeren forskelligt i forhold til, om der er indrømmet lejeren en uopsigelig ret til fri bolig, eller boligen er stillet til rådighed indtil videre.
En ejendomsavance kunne genanbringes i investorers køb af grunden, men ikke i vindmøllen.
En ejendomsavance kan ikke genanbringes i erhvervelse af en vindmølle, da en vindmølle ikke anses for fast ejendom, der er omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven.
Videncentrets oversigt over ændringer som følge af vedtagelsen af L 112 om harmonisering af beskatningen af fordringer i danske kroner og fremmed valuta og nedsættelse af beskatningen af kapitalindkomst mv.
Nægtet fradrag for underskud ved drift af landbrugsejendom med mindre kvæghold og stutteridrift, selv om stutteriet blev opgivet.
Driften af en landbrugsvirksomhed blev anset for at være i en startfase og erhvervsmæssigt drevet, så der kunne ske genanbringelse af ejendomsavance, og virksomhedsordningen kunne anvendes.
Avance ved salg af jordlod, der bliver selvstændigt udmatrikuleret fra ejendommen til opstilling af vindmølle, skal beskattes efter reglerne om ejendomsavance.
Folketinget har ved lov vedtaget nyt loft, gældende fra og med 2011, for kommunens grundskyldspromille ved opkrævning af grundskyld for landbrugsejendomme mv.
Ved salg af en jordparcel med tilhørende vindmølle kunne anskaffelsessummen for jordparcellen ikke tillægges et skønsmæssigt beløb for værdiforringelse af restejendommen.
Vejledningen beskriver de overordnede principper for behandlingen af retssager om materielle skatte- og afgiftsregler, hvori Skatteministeriet optræder som part.
Ved overdragelse af anparter til børn skulle anparternes gaveafgiftspligtige værdi opgøres ud fra anparternes handelsværdi, og ikke efter anparternes beregnede formueskattekurs.
Ved salg af en minkfarm med et jordareal på 19 ha kunne anskaffelsessummen ikke pristalsreguleres.
SKAT udarbejder ikke længere kvartalsvis tabeller om kursfastsættelsen af private pantebreve og værdiansættelsen af anden gæld til brug ved kontantomregningen af overdragelsessummer.
Vandværk kunne omdannes til nystiftet A.m.b.a. uden skattemæssige konsekvenser. Det nystiftede A.m.b.a. ville være skattepligtig.
Da vandværket anses som forening og derved selvstændigt skattesubjekt, vil vandværket være skattepligtig og ikke den enkelte bruger.
Der skulle alene beregnes tinglysningsafgift af grundsalget, hvorpå sælgeren efterfølgende opførte en bygning for købers regning.
Skatteministeriet har kommenteret en række spørgsmål fremsendt af FSR vedrørende den vedtagne lov om harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.
Landsskatteretten fandt, at parternes fordeling ved handel med landbrugsejendom var åbenbart forkert. Landsskatteretten stadfæstede, at stuehusets handelsværdi skulle nedsættes fra kr. 1.700.000 til kr. 1.000.000.
Kun ét 10.000 kr.s tillæg pr. år ved salg af en hel ejendom, som i et tidligere år var forøget med et areal efter reglerne om arealoverførsel.
Ejendomsavancen ved et samlet salg af 4 selvstændigt vurderede byggegrunde, der var udstykket fra én ejendom, skulle behandles som 4 selvstændige ejendomme.
Dødsboets aktiver og nettoformue var under den skattepligtige grænse på skæringsdagen.
Ved køb af en landbrugsejendom i Frankrig fandt Skatterådet, at der ikke kunne ske genanbringelse af ejendomsavance i udgiften til indretning af ferielejligheder i hestestalden.
Kontante gavebeløb givet til samlever, efter at samlivet var ophørt, anset for en skattepligtig gave.
Justering af gældende kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter gældende fra 1. januar 2010.
Skatterådet har truffet afgørelse om, at for de indkomstår, hvori der er sket beskatning af fiktive tilskrivninger, kan der ske genoptagelse. 50 % af den indskudte kapital anses for et fradragsberettiget tab.
Landsskatteretten fandt, at et udlån ikke var erhvervsmæssigt og dermed ikke kunne indgå i virksomhedsordningen. Udlånet blev anset for en hævning i virksomhedsordningen.
Der kunne ikke ske genanbringelse af ejendomsavance i køb af et feriecenter, der blev sidestillet med udlejningsvirksomhed.
Indkomstgrænsen for udenlandske studerendes underhold for indkomståret 2010 er fastsat til 71.000 kr.
Skattemeddelelser (SKATM) er kommenterede og resumerede afgørelser, kendelser, domme og lovforslag på skatteområdet med relevans for landbruget i bred forstand.
SKAT har udvidet TastSelv selvangivelsen, så underretningen til SKAT om genanbringelse af ejendomsavance kan ske samtidigt med indtastning af selvangivelsesoplysningerne.
Rentesatser for dag-til-dag rente og procenttillæg af restskat, samt procentgodtgørelse for overskydende skat for 2009.
Pensionsordning med aftalt indbetalingsperiode på 10 år, hvor hele indbetalingen var foretaget før 22. april 2009, kunne fortsat fremover fradrages i indkomsten.
En varevogn var ved købet registreret som blandet anvendt, men blev senere af SKAT anset for udelukkende privat anvendt. SKAT kunne ændre registreringen 3 år tilbage.
Der er indført loft over opkrævning af kommunens grundskyldpromille for landbrug mv., og loft over stigningen i beregningsgrundlaget for ejendomsskatten.
SKAT, Juridisk Center beskriver procedurerne og kompetencefordelingen for ankenævnsafgørelser, der forelægges for Skatterådet.
SKAT-meddelelse 09-145250 af 1. februar 2010.
Værdiansættelse af forskellige skønsposter for 2010 for handlendes forbrug af egne varer, privat andel af telefonudgifter, elektricitet, vand, varme og privat anvendelse af hest samt privat anvendelse af biler for brugtvogns- og bilforhandlere.
Udgifter til nedrivning af bygninger på lejede arealer i forbindelse med lejemålets ophør kunne ikke fradrages som driftsudgifter og ej heller fradrages ved opgørelsen af fortjeneste ved salg af rettigheder til lejede lokaler.
Landsskatteretten fandt, at der var tale om virksomhedsophør, som berettigede til fradrag for tab ved salg af driftsmidler, uanset at enkelte driftsmidler fortsat var i behold.
Ved grænseoverskridende salg af ydelser er det køberen, der skal indbetale momsen.
Godtgørelsesprocenten, restskatteprocenten og procenttillægget for selskaber i indkomståret 2010.
Bekendtgørelse af Skatterådets satser for 2010 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring.
Til brug for kursansættelsen af private pantebreve pr. 1. januar 2010 har SKAT udsendt meddelelse om kurser og effektiv forrentning. Meddelelsen indeholder endvidere kurstabeller for 1. kvartal 2010.
Ved begæring om genanbringelse af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal der indgives oplysninger til told- og skatteforvaltningen.
Værdiansættelse af visse personalegoder (bil, sommerbolig, lystbåd, multimedier, helårsbolig, personalelån, særligt køretøj m.m.) værdiansættes skattemæssigt som udgangspunkt til markedsværdien.
Værdi af fri kost og logi for landbrugsmedhjælpere m.fl. for indkomståret 2010.
Fradrag pr. kostdag til ansatte medhjælpere på kost.
Betalingsfristerne for virksomhedernes indbetaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag er forlænget i 2010.
Skatteministeriet har svaret på en række spørgsmål vedrørende multimediebeskatningen af selvstændigt erhvervsdrivende.
Da der ikke efter vurderingsloven var foretaget nogen vurderingsfordeling for en blandet benyttet ejendom kunne ingen del af ejendommen indgå i virksomhedsordningen.
Ved overførsel af fast ejendom fra virksomhedsordningen til privatområdet skal ejendommen værdiansættes efter reglerne i virksomhedsskattelovens § 3, stk. 4.
Vandværker kan nu vælge at opgøre den afgiftspligtige mængde pr. kalenderår. Eftergivelse af afgift ved vandspild for private boligforhold skal vandværket selv administrere.
Der er indgået ny aftale mellem told- og skatteforvaltningens direktør og formanden for Skatterådet om sager, som forvaltningen skal forelægge for Skatterådet.
Byretten afviste Landsskatteretskendelsen, der var indbragt dagen efter 3 måneders fristen.
Landsskatteretten fandt, at en køberetsaftale om afståelse af et areal ikke kunne sidestilles med en endelig afståelse, før end der var indgået en endelig aftale om afståelse af arealerne.
Ved salg af en landbrugsejendom med to boliger, som i løbet af ejerperioden begge havde været beboet af ejeren, var det kun boligen, der på salgstidspunktet var vurderet som stuehus, der kunne sælges skattefrit.
Vejledende fremstillingspriser for kron- og dådyr samt mink, chinchilla, blå- og sølvræve.
Den selvangivne fordeling af anskaffelsessummen på jorden ud fra § 4 B-vurderingen kunne godkendes.
Ved vurdering af en hovedbygning eller et stuehus findes der ikke en særlig godsregel til fastsættelse af ejendomsvurderingen.
Mindsterenten udgør 2 pct. p. a. for perioden 1. juli 2009 til 31. december 2009.
Der skulle ikke reduceres i det oprindelige afskrivningsgrundlag ved indskud/tilbygning af en bolig til en udelukkende erhvervsmæssigt anvendt bygning.
Beregningsgrundlaget for den kommunale grundskyld for 2010 stiger med 7 % i forhold til beregningsgrundlaget for 2009.
Efter færdigbygget rækkehus i 2004 foretog SKAT en omberegning af værdien tilbage til 2001 og 2002 niveau, men grundværdien blev ved en fejl ikke medregnet. Skatterådet gav tilladelse til genoptagelse af vurderingen.
Den indfortolkede primofoderbeholdning for den solgte ejendom skulle opgøres i forhold til det samlede foderareal for de to landbrugsejendomme og foderarealet på den solgte ejendom.
Elever kan tage befordringsfradrag til skolen, når eleven har en uddannelsesaftale med et praktiksted som led i et ansættelsesforhold.
Et politisk parti kan udbetale skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse til ulønnede medlemmer og medhjælpere.
Oversigt over sidste frist for bl.a. indbetaling af restskat, gaveafgift m.m. i 2010
Satser og beløbsgrænser 2008-2009
Hvis valgstyreren eller den tilforordnede giver afkald på udbetaling af kommunale diæter til fordel for et politisk parti, så vil valgstyreren eller den tilforordnede blive beskattet af beløbet.
Selv om ægtefællerne havde særeje, kunne der ske modregning af ægtefællens restskat i den anden ægtefælles overskydende skat.
Til brug for kursansættelsen af private pantebreve pr. 1. oktober 2009 har SKAT udsendt meddelelse om kurser og effektiv forrentning.
Oversigt over sidste frist for bl.a. indbetaling af restskat, gaveafgift m.m.
Den automatiske forskudsregistrering for 2010 sker enten ved at forhøje indkomsten, der indgår i slutligningen for 2008 med 5,5 procent eller ved, at forskudsregistreringen for 2009 forhøjes med 2,5 procent.
Tinglysning af en påtegning, om ændring i det underliggende skyldforhold på et skadesløsbrev, anses som tinglysning af en vilkårsændring. Tinglysningsafgiften udgør derfor kun 1.400 kr.
Skatterådet fandt, at obligationen skulle beskattes som finansiel kontrakt, idet afkastet udover euro afhænger af udviklingen på el-derivater og øvrige energi-derivater.
Fradrag for tab på valutaterminskontrakter og valutaoptioner som er knyttet til erhvervsmæssige lån i udenlandsk valuta.
Ved Operation Dagsværk i november 2009 vil eleven ikke være skattepligtig af det udbetalte beløb, men arbejdsgiveren har fradrag for det udbetalte beløb.
Kravet på mindst 3 års fuldtidsbeskæftigelse skal beregnes efter ATP-normen, som er 117 timer om måneden for fuldtidsbeskæftigede.
Gaver i form af naturalier givet som lejlighedsgaver og i anledning af jul og nytår er skattefri for modtageren når gavens værdi ikke overstiger 700 kr.
En husstandsvindmølle, der vælges beskattet efter skattelovgivningens almindelige regler, kan anses for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet og kan placeres i virksomhedsordningen, selv om vindmølledriften giver underskud.
Ved førelse af pilotsag kan andre tilsvarende sager stilles i bero indtil sagen er afgjort ved et tilsagn om genoptagelse fra SKAT.
Hovedanpartshaver skulle beskattes af maskeret udlodning opgjort efter efter den skematiske regel, ved selskabets udlejning af boliger til hovedanpartshaverens børn.
Ved salg af en landbrugsejendom kunne der indfortolkes en primofoderbeholdning, selv om foderbeholdningen af korn blev solgt til et foderstoffirma.
Kapitalafkastsatsen til brug for beregning af kapitalafkast efter virksomhedsskatteloven er for indkomståret 2009 fastsat til 4 pct.
Ved skattefri delomdannelse af en virksomhed i virksomhedsordningen kan der vælges at overføre en en forholdsmæssig del af de opsparede overskud til nedsættelse af aktiernes anskaffelsessum.
SKAT har kommenteret Højesterets dommen, hvor en forpagtningsafgift for en helforpagter skulle anses for en driftsomkostning.
Ved salg af ydelser til danske virksomheder skal udenlandske virksomheder udstede en faktura uden moms.
Anskaffelsessummen for fast ejendom skal kun nedsættes med tab efter afskrivningsloven s § 21, hvis tabet er fratrukket i indkomstopgørelsen.
Højesteret har bekræftet, at forbedringer på fast ejendom foretaget før 19. maj 1993, ikke kan pristalsreguleres frem til 1993.
Det er SKATs opfattelse, at udlejning af hotelejerlejligheder er omfattet af reglerne om momsfritagelse for af fast ejendom.
Momsreguleringsforpligtelsen kunne ikke anses for overdraget til køberen, som ikke var momsregistreret på købstidspunktet.
Momsfri udlejning af en separat længe til et nedlagt landbrug, der er indrettet som feriebolig/sommerhus med eget køkken og bad.
Til brug for kursansættelsen af private pantebreve pr. 1. juli 2009 har SKAT udsendt meddelelse om kurser og effektiv forrentning. Meddelelsen indeholder endvidere for 3. kvartal 2009 kurstabeller, som skal anvendes ved kontantomregning af overdragelsessummer på private pantebreve m.v.
Den grønne check, der er en kompensation for afgiftsforhøjelser, indregnes i forskudsopgørelsen fra og med 2010.
Værdien af fri bolig for en hovedanpartshaver, der boede i landbugsejendommens stuehus, kunne værdiansættes efter den skematiske regel.
Salg af en grund, hvorpå der var placeret en bygning (skur) på 12 m², kunne ikke anses for et skattefrit salg efter sommerhusreglen.
Skatterådet afviste at tage stilling til den skattemæssige behandling af erstatninger til lodsejere ved frivillig aftale om etablering af vådområde.
Personer der realiserer et tab på garantbeviser eller garantbevisindskud, der er indskudt i sparekasser kan som udgangspunkt ikke fratrække tabet. Selskaber, der realiserer tabet kan fratrække tabet, når det er realiseret.
Når en aktionærer i et selskab der får tildelt en tegningsret, anses tegningsretten for anskaffet til 0 kr.
Ved suspensation af aktierne i ebh bank er kursen fastsat til 0,05 kr. pr. aktie pålydende nom. 10 kr.
Fastsættelse af grundlaget for beregning af ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet.
Mindsterenten udgør 2 % p.a. for perioden 1. april 2009 til 30. juni 2009.
Vedtaget lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og AM-bidrag samt moms for 2. halvår 2009.
Begæring om genanbringelse af ejendomsavance for indkomståret 2008 skal sendes til SKAT, Herning.
Genanvendelse af afgift for pantebreve tinglyst den 1. juli 2007 eller senere.
Med virkning fra den 1. juli 2009 ophæves en række cirkulærer, skrivelser, cirkulæreskrivelser og SKAT-meddelelse under stempelloven og tinglysningsafgiftsloven.
Der kunne afskrives på den del af løsdriftsstalden, der var færdigopført og taget i brug til et afskrivningsberettiget formål ved indkomstårets udgang. Cementplads opført i tilknytning til løsdriftsstalden var omfattet af straksfradrag.
En mindre landbrugsejendom blev i momsmæssig forstand anset for en økonomisk virksomhed og dermed momspligtig.
Forlængelse af den midlertidige udskydelse af betalingsfristerne for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms.
Ejerens kørsel i varebil til genbrugsstation i forbindelse med etablering af lager og kontor til erhvervsmæssig brug på sin bopæl, blev momsmæssigt anset for erhvervsmæssig kørsel.
Beregningsgrundlaget for straksfradrag kunne opgøres som afskrivningsgrundlaget for den samlede bygningsmasse, der var forbundet med hinanden via interne naturlige gennemgange.
En frivillig aftale om afståelse af et areal i forbindelse med et naturgenopretningsprojekt blev ikke anset for en ekspropriativ aftale.
SKAT kunne ikke med tilbagevirkende kraft kræve de fratrukne momsbeløb tilbagebetalt, i det omfang udgiften havde tilknytning til aktiviteten med fåreholdet.
En erstatning, ved indgåelse af en frivillig aftale om pålæg af dyrkningsbegrænsning på ejendommen, kunne anses for en skattefri afståelse.
Skattefri erstatning ved en frivillig aftale med kommunen om dyrkningsbegrænsning for et areal.
Ved dødsboets salg af landbrugsejendommen til en ikke nærtstående kunne den aftalte fordeling af overdragelsessummen accepteres.
Køber anlagde efterfølgende, efter købet af en byggegrund, en civil retssag mod sælgeren for at få handelen ophævet. Ophævelsen af handelen fik skattemæssig virkning for sælgeren.
Tidligere kunne ubebygget landbrugsjord ikke indekseres efter EBL § 5 A.
Et driftsselskabs udlejning af en golfbane kunne ske momsfrit, medens vedligeholdelsen af golfbanen var momspligtig.
Frugt- og bæravlers kontrakt med polsk virksomhed om plukning af bær og frugt mv. blev anset for en entrepriseaftale, så der ikke skulle indeholdes A-skat eller arbejdsmarkedsbidrag.
Meddelelse om arveafkald til skifteretten skal ske senest samtidig med indgivelse af boopgørelsen eller ved udløbet af fristen for indgivelse af boopgørelsen. Arveafkaldet var indsendt for sent. Boopgørelsen var afsendt rettidigt.
Vedtaget lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og AM-bidrag samt moms i 2009.
Til brug for kursansættelsen af private pantebreve pr. 1. april 2009 har SKAT udsendt meddelelse om kurser og effektiv forrentning. Meddelelsen indeholder endvidere for 2. kvartal 2009 kurstabeller, som skal anvendes ved kontantomregning af overdragelsessummer på private pantebreve m.v.
Med virkning fra 1. januar 2009 er det ikke længere et krav, at delregistrerede virksomheder skal have samme afregningsperiode.
Der kan også ske genanbringelse af ejendomsavance i den del af en landbrugsejendom mv., der på genanbringelsestidspunktet anvendes til ikke-landbrugsmæssige formål mv., når ejendommen er vurderet som landbrug mv.
Genanbringelse af ejendomsavance i udgifter til indkøb af materiale der er leveret til ombygning af ferielejligheder.
Ved salg af en blandet benyttet ejendom med 2 beboelseslejligheder, hvor sælgeren tidligere har beboet begge lejligheder, skulle den del af fortjenesten, der vedrørte de to beboelseslejligheder, ikke beskattes.
Fristen for genanbringelse af ejendomsavance anses for overholdt ved indgåelse af endelig aftale med håndværkere, om til- og ombygning, inden for fristen for genanbringelse.
Der kunne ske genanbringelse af ejendomsavance ved indretning af 8 ferielejligheder i en staldbygning, hvoraf 4 af lejlighederne skulle indrettes til handicappede, da ejendommen var vurderet sum en landbrugsejendom.
Ejendomsavance kan genanbringes ved ombygning af udlejet stuehus til ferielejligheder.
Pr. 1. januar 2009 etablere SKAT en ny juridisk informationstype, som kaldes styresignalet.
Når Told- og Skatteforvaltningen (SKAT) informerer, vil dokumenterne hedde SKAT-meddelelse.
Efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse, kan tab på fast ejendom kan fratrækkes i skattepligtig gevinst på anden fast ejendom ved opgørelsen af aktiernes anskaffelsessum.
Ved et dødsbos salg af en landbrugsejendom i kalenderåret efter dødsfaldet, kunne der beregnes et 10.000 kr.'s tillæg i dødsåret
Grundværdier for landbrugsejendomme pr. 1. oktober 2008.
Skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter gældende fra 1. januar 2009 for lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og bestyrelsesmedlemmer.
SKATs orientering om de ændrede regler for eftergivelse af gæld mv. til det offentlige, som er trådt i kraft den 1. januar 2009.
Vedtaget lovforslag om ændring af registreringsafgiftsloven, som vedrører udenlandske firmabiler og leasede biler.
Godtgørelse for læhegn var skattefri i forbindelse med afståelse af et jordareal på ekspropriationslignende vilkår.
Formålet med lovændringen, der blev vedtaget den 19. december 2008, er at forbedre vilkårene for personer, der vil spare op til start af egen virksomhed.
Ved køb af tidligere ægtefælles ejeandel af en samejet landbrugsejendom, kunne der ske genanbringelse af en ejendomsavance i dette køb.
Svigersøn, der fejlagtigt havde succederet i genvundne afskrivninger, kunne opgør de genvundne afskrivninger, som om han havde succederet.
For rateopsparing i pensionsøjemed er amortisationsrenten for udbetalingsåret 2009 fastsat til 3,75 %.
Godtgørelsesprocenten, restskatteprocenten og procenttillægget for selskaber i indkomståret 2009.
En forlængelse af en et-årig midlertidigt ansættelseskontrakt, hos samme arbejdsgiver, med yderligere 12 måneder, blev anset for fast arbejdssted. Ikke standardfradrag for rejseudgifter til kost og logi.
Der kunne ske succession ved overdragelse af 79 ha ud af ejendommens samlede areal på 87 ha samt overdragelse af ejendommens stuehus og driftsbygninger samt den samlede maskinpark til søn.
A, der i ca 40 år havde ejet to boliger samtidigt, en landbrugsejendom og en boligejendom, skulle ikke beskattes af stuehuset, ved salg af landbrugsejendommen.
SKATs meddelelse om kurser og effektiv forrentning til brug for kursansættelsen af private pantebreve pr. 1. januar 2009. Meddelelsen indeholder endvidere for 1. kvartal 2009 kurstabeller, som skal anvendes ved kontantomregning af overdragelsessummer på private pantebreve m.v.
Mindsterenten udgør 3 pct. p.a. for perioden 1. januar 2009 til 30. juni 2009.
Ved en skattefri virksomhedsomdannelse kunne beregnet fortjeneste på fast ejendom modregnes i beregnet tab på fast ejendom ved opgørelsen af aktiernes anskaffelsessum.
En ejerlejlighed med forretning, som ikke var anvendt erhvervsmæssigt, kunne anses for benyttet som fritidsbolig.
Solcelleanlæg, der ikke var en integreret bygningsdel, kunne for investorerne afskrives som et driftsmiddel.
Værdi af kost og logi for landbrugsmedhjælpere m.fl. for indkomståret 2009.
Fradrag for normaludgiften pr. kostdag for landbrugere mv. der har medhjælpere og beskatning af forbrug af egne produkter for landbrugere for indkomståret 2009.
Skatteministeriet vil ikke længere forlænge 3 måneders fristen for indbringelse af administrative afgørelser for domstolene.
En bolig der på salgstidspunktet havde status som helårsbolig, men anvendt som fritidsbolig, var ikke omfattet af skattefritagelse.
Værdiansættelse af forskellige skønsposter for 2009 for erhvervsdrivendes forbrug af egne varer, privat andel af telefonudgifter, elektricitet og varme, hestehold samt bilforhandleres private anvendelse af biler.
Vejledende fremstillingspriser for kron- og dådyr samt mink, chinchilla, blå- og sølvræve.
For lønmodtagere med et midlertidigt arbejdssted, er der mulighed for at få skattefrie godtgørelser eller fradrag for rejseudgifterne med standardsatsen for kost og logi eller faktiske udgifter
Ved beregning af gaveafgiften i forbindelse med en familiesuccession, udgør passivposten for genvundne afskrivninger 90 % af den beregnede passivpost.
Faderens tilbagekøb af en ideel andel af landbrugsejendommen og videresalg til anden søn efter kort ejertid, blev anset for reelle handler.
Skattefrihed af indsamlede midler til fordel for tidligere kollegas ægtefælle i anledning af den tidligere kollegas pludselige død.
Ved en revisorfejl var nogle indtægtsposter medregnet to gange. Anmodningen om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen blev afslået.
Skattefrit tilskud fra fond til vedligeholdelse af park og have, hvor godsets hovedbygning var fredet.
Skattefrit tilskud fra fond til haverenoveringsprojekt på gods, hvor en væsentlig del af tilskuddet skulle anvendes til oprensning af fredet voldgrav samt retablering af sten og trækantninger.
Vindmøller indgår ikke i grundværdien, hvis der ikke kan opnås tilladelse til genopførelse af nye møller på ejendommen i tilfælde af hændelig undergang.
Tilskud fra Fond til fornyelse af stråtag på kostald og vognport samt rygningen var skattefrit.
Virksomhedsordningen kunne anvendes for en selvstændig matrikuleret garage, der var vurderet som et transport- og garageanlæg.
Virksomhedsordningen kunne anvendes ved udlejning af en garageejerlejlighed.
Tilskud fra Kulturarvstyrelsen samt et tilskud fra en privat person til en vindmølle, så den igen kunne male korn, kunne anses for skattefrie tilskud.
Forlængelse af den midlertidige suspension af bidraget til Den Særlige Pensionsopsparing er vedtaget for 2009.
Beregning af ejendomsværdiskat og grundskyld, hvor ejendomsvurderingen ændres fra en kode 05 til en kode 01.
Retningslinjer for, under hvilke omstændigheder SKAT skal rette henvendelse til en partsrepræsentant.
En ejendom i privatområdet, der skulle anvendes til erhvervsmæssig udlejning, kunne ikke indskydes i virksomhedsordningen efter nettoprincippet.
SKAT kan for Skatterådet forelægge en anmodning om ekstraordinær genoptagelse og ændring af ejendomsvurderingen uden for de normale klagefrister.
Indkomstgrænsen for udenlandske studerendes underhold for indkomståret 2009 er fastsat til 71.000 kr.
Offentliggørelse af alle Landsskatterettens kendelser og Skatterådets afgørelser der er afsagt fra og med 1. juli 2008.
Ikke fradrag for moms af nedrivningsudgiften ved nedrivning af en landbrugsbygning, da landbrugsvirksomheden var afmeldt fra momsregistreringen.
En erstatning ved indgåelse af en frivillig aftale om forbud mod anvendelse af sprøjtemidler mv. kunne anses for en skattefri afståelse.
En frivillig aftale om afståelse af et areal kunne ske skattefrit, da såvel ekspropriationshjemmel som ekspropriationsvilje var tilstede på aftaletidspunktet.
Erstatningen for nedgravning af en fjernvarmeledning skulle deles op i en skattefri del vedrørende rådighedsindskrænkning og en beskattet del bestående af struktur- og afgrødeskade.
Ikke skattefrihed ved frivillig aftale om afståelse af areal til fjernvarmeværk inden vedtagelse og offentliggørelse af lokalplan.
Ejerlaugets medlemmer var skattefri af udbetalt erstatning for nedlæggelse af vandkraftværk.
Retningslinier for, under hvilke omstændigheder SKAT skal rette henvendelse til en partsrepræsentant.
En frivillig aftale om udbetaling af en erstatning i forbindelse med en udvidelse af en baneskråning og øvrige ulemper kunne anses for en ekspropriationslignende afståelse.
En godtgørelse for opgivelse af et erhvervslejemål ikke anset for en skattefri godtgørelse.
Det skattefrie gavebeløb, ydet af arbejdsgiveren i form af naturalier i anledning af jul eller nytår, er for 2008 og fremover forhøjet til 700 kr.
En frivillig aftale om afståelse af et areal til et regnvandsbassin var omfattet af skattefritagelse.
Kommunen havde ikke til hensigt at ekspropriere ejendommen til fordel for tredje mand, såfremt der ikke var blevet indgået en frivillig aftale med tredje mand.
Skatterådet fandt, at der var sammenfaldende interesse mellem sælgeren og køberen af jorden, derfor var forholdet ikke omfattet af skattefritagelse.
Skattefrihed for afståelse af en ejerlejlighedsbutik til et firma, der ville renovere området i overensstemmelse med lokalplanen vedtaget af Byrådet.
Skattefrihed for afståelse af ejendom til en investorgruppe, der ville etablere et feriecenter.
Tidspunktet for byrådets beslutning om ekspropriation blev anset for det skattemæssige afståelsestidspunkt. Klage til naturklagenævnet og senere ændringer af lokalplanen havde ikke skattemæssigt opsættende virkning.
SKATs meddelelse om kurser og effektiv forrentning til brug for kursansættelsen af private pantebreve pr. 1. oktober 2008. Meddelelsen indeholder endvidere for 4. kvartal 2008 kurstabeller, som skal anvendes ved kontantomregning af overdragelsessummer på private pantebreve m.v.
Der kunne ske genanbringelse af ejendomsavance i udlejede landbrugsbygninger, der var udlejet til ikke landbrugsmæssige formål, når ejendommens vurderingsmæssige status var landbrug
Ved opførelse af et stuehus kunne den del af momsen fratrækkes, der skønnedes at udgøre udgiften til opførelse af et kontor.
Den automatiske forskudsregistrering for 2009 sker enten ved at forhøje indkomsten der indgår i slutligningen for 2007 med 8,0 procent, eller forskudsregistreringen for 2008 forhøjes med 4,0 procent.
Konverterbare obligationslån, der indgår i kontantomregning af overdragelsessummer, kan altid indfries til kurs 100.
Ved kørsel mellem skiftende arbejdssteder er der fradrag for købsmomsen til specialindrettede vare- og lastmotorkøretøjer over 3 ton på gule plader.
Erstatning for rådighedsindskrænkning over ejendommen ved nedgravning af en spildevandsanlæg var skattefri. Erstatningen for strukturskade for en begrænset periode var skattepligtig.
Ved beregning af ejendomsværdiskat af udenlandske ejendomme, erhvervet efter 1. januar 2001, anvendes den tilbagediskonterede handelsværdi i overensstemmelse med danske regler.
Beregning af ejendomsværdiskat/lejeværdi af egen bolig beliggende i udlandet kan genoptages fra og med indkomståret 1998.
SKAT har fastsat retningslinier for beregning af ejendomsværdiskat/lejeværdi af egen bolig for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 1998 og efterfølgende indkomstår.
SKATs meddelelse om kurser og effektiv forrentning til brug for kursansættelsen af private pantebreve pr. 1. juli 2008.
Mindsterenten udgør 4 pct. p.a. for perioden 1. juli 2008 til 31. december 2008.
Etablering af en ny vandboring og nedgravning af en vandledning blev ikke anset for omfattet af en varig strukturskade.
Fra den 1. maj 2008 skal udenlandske virksomheder, der udstationerer medarbejdere i Danmark, indberette oplysninger, til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, om blandt andet identitet og arbejdsperiode for den enkelte medarbejder.
SKAT agter ikke at følge resultatet af afgørelsen i SKATM-2008-21-06 om beskatningsgrundlaget for delebiler.
Ved opgørelse af ejendomsavance skulle kursen på pantebreve fastsættes ud fra Told- og Skattestyrelsens tabelmateriale og kunne ikke værdiansættes ud fra en skønsmands værdiansættelse, som var lavere.
Den selvangivne fordeling af overdragelsessummen af en landbrugsejendom på stuehus, jord og driftsbygninger kunne anerkendes.
60 dages reglen regnes fra første arbejdsdag på arbejdspladsen, og den skattefri godtgørelse skal beskattes som løn, hvis godtgørelsen fragår i en forud aftalt bruttoløn.
Hektarstøtten skulle anses for et selvstændigt aktiv i forbindelse med overdragelse af en landbrugsvirksomhed.
Skatterådet har besvaret en række spørgsmål om et selskabs muligheder for genanbringelse af ejendomsavance ved køb af fast ejendom i udlandet.
Den selvangivne fordeling af overdragelsessummen af en landbrugsejendom på stuehus, jord og driftsbygninger kunne anerkendes.
En ejendomsavance konstateret i Danmark i et dansk aktieselskab kan genanbringes i udenlandsk erhvervsejendom gennem et rumænsk kommanditselskab eller interessentskab.
Skatterådet har besvaret en række spørgsmål i forbindelse med køb af landbrugsejendom i Rumænien gennem et rumænsk kommanditselskab.
Ny praksis for privat kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, hvor der er fratrukket moms ved anskaffelsen.
Ikke fradrag for indbetaling af et garantibeløb til et andelsselskab ved eksklusion af en andelshaver.
Skatterådet har ændret en tidligere afgørelse, så der nu kan afskrives på køb af vindmøller i Tyskland.
SKAT vil udsende et genoptagelsescirkulære om beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskat for boliger i udlandet.
For skattepligtige til Danmark, der ejer fast ejendom i Sverige, gives der ikke længere nedslag i ejendomsværdiskatten for svensk ejendomsskat.
Ejendomsværdiskatten for udenlandske ejendomme skal beregnes efter samme regler, som hvis ejendommen var beliggende i Danmark.
Ved køb af fritidsbolig i Sverige i 2005 kunne beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskat omregnes til ejendomsværdien i 2001 eller 2002 i danske kroner.
Ved salg af en landbrugsejendom til Fødevareministeriet kunne den aftalte fordeling af overdragelsessummen godkendes.
For at kunne modregne i ægtefællens overskydende skat, skal SKAT først have foretaget forgæves udlæg hos skyldnerægtefællen.
Det er hensigten, at alle Skatterådets afgørelser om bindende svar skal offentliggøres.
En handelspris svarende til forældrenes salgspris for den faste ejendom ved salg til datter i 1985 kunne ikke accepteres ved udnyttelse af forældrenes forkøbsret til ejendommen.
Meddelelsen indeholder endvidere for 2. kvartal 2008 kurstabeller, som skal anvendes ved kontantomregning af overdragelsessummer på private pantebreve mv.
Landsskatteretten fandt, at nedbringelse af selskabets gæld til aktionæren var sket med midler tilført i forbindelse med aktionærens kapitalforhøjelse til overkurs.
Ved beskatning af værdi af fri bil kunne de to interessenter deles om beskatningen af rådigheden over bilen.
Beskatning af visse personalegoder og herunder værdiansættelse for 2008 for værdi af fri bil, sommerbolig, lystbåd, telefon, helårsbolig, personalelån samt beskatning af privat kørsel i særlige køretøjer.
Stempelafgift kunne ikke indgå i berigtigelse ved overdragelse af en landbrugsejendom, hvorimod produktionstilladelse og betalingsrettigheder kunne anses for selvstændige aktiver.
Ændringsforslag til L 31 der begrænser fradrag for tab på finansielle kontrakter om overdragelse af fast ejendom.
Der kunne ske genanbringelse af ejendomsavancen i købet af en ejendom på 3,9 ha, der var vurderet som beboelse, når der efterfølgende skete tilkøb af jordareal.
For en blandet anvendt gulpladebil kunne statens takster anvendes ved opgørelsen af biludgifterne for den erhvervsmæssige kørsel.
Ophævelse af salg af en byggegrund blev ikke tillagt skattemæssig betydning, da handlen blev hævet af andre årsager end ikke opfyldte betingelser i aftalen.
En køberetsaftale om overdragelse af en landbrugsejendom til datter kunne ikke godkendes, da køberetsaftalen ikke var attesteret af vitterlighedsvidner.
Udskiftning af hårde hvidevarer i udlejede enfamilieshuse ikke anset for en fradragsberettiget vedligeholdelsesudgift.
Træning af heste, der midlertidigt opholder sig i Danmark, skal belægges med dansk moms.
Ved salg af en mindre landbrugsejendom, der på salgstidspunktet skulle have været vurderet som en beboelsesejendom, kunne indekseringsreglen anvendes ved avanceopgørelsen.
Ved beskatning af værdi af fri bil kunne de to interessenter deles om beskatningen af rådigheden over bilen.
Naturstyrelsen om afståelse af et areal samt erstatning for en rådighedsindskrænkning i forbindelse med et naturgenopretningsprojekt blev ikke anset for en afståelse, der var skattefri efter ekspropriationsreglerne.
Underskud i hesteholdets 6. 7. og 8. driftsår anerkendt som fradragsberettiget da hesteholdet blev anset for erhvervsmæssigt drevet.
Ejendomsavance ved salg af jord kunne ikke genanbringes i bygning, der skulle anvendes til ægtefællens galleri.
En ejendomsavance kunne genanbringes i ombygning af landbrugsejendommens driftsbygninger til bondegårdsferielejligheder.
Overdragelse af en vindmølle skulle efter tinglysningsloven anses for fast ejendom og kunne ikke anses for løsøre, der kunne overdrages tinglysningsafgiftsfrit.
Oversigt over ophævede cirkulærer udsendt af SKAT, Skattestyrelsen og Statsdirektoratet.
Fradrag for udgifter til etablering af et nedsivningsanlæg i forbindelse med en aftægtsbolig.
En flyttegodtgørelse ydet i forbindelse med en ekspropriation var skattefri for den del, der vedrørte kompensation for private flytteomkostninger.
I forbindelse med overtagelsen af sidste halvdel af en ejendom blev hele prioritetsgælden indskudt i virksomhedsordningen.
Skattekalender 2008
85 % 's reglen kunne ikke anvendes ved forældres indgåelse af en køberet, hvor sønnen senere skulle overtage ejerlejligheden.
En køberetsaftale om overdragelse af to ejelejligheder til børn, kunne ikke overdrages i henhold til indgået aftale om forkøbsret.
Ved forældres indgåelse af en tinglyst forkøbsret til søn, kunne lejlighedens anskaffelsessum, ved udnyttelse af forkøbsretten, sættes til værdien ved forkøbsrettens indgåelse.
Fra 1. januar 2008 er der sket en udvidelse af, hvornår der skal udstedes præklusivt proklama ved skifte af dødsboer.
Den længstlevende ægtefælle i uskiftet bo skal inden 6 måneder fra førstafdøde ægtefælles dødsfald indlevere en formueoversigt til skifteretten.
For rateopsparing i pensionsøjemed er amortisationsrenten for udbetalingsåret 2008 fastsat til 3,91 %.
Skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter gældende fra 1. januar 2008 for lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og bestyrelsesmedlemmer.
Værdiansættelse af forskellige skønsposter for 2008 for erhvervsdrivendes forbrug af egne vare, privat andel af telefonudgifter, elektricitet og varme, hestehold samt bilforhandleres private anvendelse af biler.
Værdi af fri kost og logi for landbrugsmedhjælpere m. fl. for indkomståret 2008.
Fradrag for normaludgiften pr. kostdag for landbrugere mv. der har medhjælpere og beskatning af forbrug af egne produkter for landbrugere for indkomståret 2008.
Mindsterenten udgør 4 % p.a. for perioden 1. januar 2008 til 30. juni 2008.
Rentesatsen ved for sent betaling af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag udgør for 2008 1 % pr. påbegyndt måned.
SKATs meddelelse om kurser og effektiv forrentning til brug for kursansættelsen af private pantebreve pr. 1. januar 2008.
Godtgørelsesprocenten, restskatteprocenten og procenttillægget for selskaber i indkomståret 2008.
Befordringsfradrag mellem hjem og arbejdssted blev godkendt uanset, at den valgte rute ikke var den korteste eller hurtigste.
Skattefri fortjeneste ved salg af en tidligere landbrugsejendom med 1,2 ha, som på salgstidspunktet var vurderet som en kode 01 ejendom.
Vejledende fremstillingspriser for kron- og dådyr samt mink, chinchilla, blå- og sølvræve.
Skatterådet fandt, at betingelserne for skattefrihed var opfyldt ved afståelse af ejendommen til 3. mand, der havde til hensigt at virkeliggøre lokalplanen.
Skatterådet fandt ikke betingelserne for skattefrihed for opfyldt ved afståelse af areal til 3. mand.
Det vedtagne lovforslag er rettet mod varebiler, der er blevet nedvejet fra en tilladt totalvægt over 2 ton til en tilladt totalvægt på 2 tom eller mindre efter 24. april 2007.
En særskilt bygning, der havde været et mindre motel, kunne efter ombygningen udlejes momsfrit som et sommerhus.
En dansk virksomhed blev anset for momspligtig af polsk arbejdskraft, der blev leveret i Danmark.
Lovforslag L 2 om lavere skat på arbejde, som var en genfremsættelse af Lovforslag L 220 (2006-07), blev vedtaget den 23. oktober 2007 (2007-08, 1. samling).
En lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende kunne anvende 8.000-km reglen ved fordelingen af biludgifterne mellem privat og erhverv.
Der kunne ske genanbringelse af ejendomsavance ved investering i Holland i en byggegrund og produktionsbygninger til et biomasseprojekt.
SKAT har udsendt ny meddelelse om momsfradrag for udgifter til drift af varebiler.
En frivillig aftale med kommunen om afståelse af et areal opfyldte betingelserne for ekspropriationshjemmel samt ekspropriationsvilje på aftaletidspunktet.
Ved L15 er fremsat lovforslag om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven vedrørende varebiler, som er nedvejet efter den 25. april 2007.
Ved L31 er der genfremsat dele af det tidligere L20 om børsnoterede aktier mv. Elementerne vedrørende børsnoterede aktier er udgået af lovforslaget.
Skatterådet fandt efter en konkret vurdering, at der kunne ske genanbringelse af ejendomsavancen ved køb af en skovejendom i Sverige.
Der kunne ske genanbringelse af ejendomsavance ved salg af ejendom i Danmark og køb af skovbrugsejendom i Sverige.
Landsskatteretten har godkendt, at der kan fratrækkes driftsudgifter ved udlejning af ideel andel af stuehus til medejer, hvor lejeindtægten er opgjort som 250 % af ejendomsværdiskatten, fordi der er bopælspligt på ejendommen.
Genoptagelse af sager om fradrag for driftsudgifter for stuehuse for den medejer der udlejer en ideel andel af boligen.
Skatterådet har besvaret ren række spørgsmål om fradrag for moms af udgifter til ejendomsmægler, advokat og økonomikonsulent ved salg af landbrugsejendomme.
En landbrugsejendom, der blev drevet med korn, græs og hø, samt en fårebesætning på 14-15 moderdyr, blev anset for erhvervsmæssigt drevet.
SKAT overtager fra 1. januar 2008 registreringen af motorkøretøjer, opkrævning af vægtafgift, grøn ejerafgift og vejbenyttelsesafgift.
SKAT har i korte træk beskrevet de væsentlige ændringer i den nye bekendtgørelse om sambeskatning af selskaber.
Ved at forskudsopgørelsen og skattekortet bliver digitalt, afskaffes papirudgaven.
Skattekalender 2007
En personligt drevet tandlægevirksomhed omfattet af virksomhedsskatteordningen opfyldte ikke betingelserne for en skattefri virksomhedsomdannelse, da omdannelsen ikke omfattede alle aktiverne.
En landmand, der selv fremstillede rapsolie til motorbrændstof, skulle svare afgift af rapsolien og registreres.
Ved overdragelse af en fast ejendom i forbindelse med skattepligtig virksomhedsomdannelse skulle der også betales variabel tinglysningsafgift.
Hvis medarbejderen af arbejdsgiveren modtager et gavekort til jul pålydende 500 kr. i stedet for en tingsgave, vil medarbejderen være skattepligtig af gavekortet.
Beskatningsretten af en udlejningsejendom beliggende i Frankrig, men ejet af et dansk selskab, var tillagt Frankrig.
Reservebedsteforældre skal beskattes af vederlaget for pasningen, men kan fratrække udgifterne ved pasningen i vederlaget som en nettoopgørelse.
SKATs meddelelse om kurser og effektiv forrentning til brug for kursansættelsen af private pantebreve pr. 1. oktober 2007. Meddelelsen indeholder endvidere for 4. kvartal 2007 kurstabeller, som skal anvendes ved kontantomregning af overdragelsessummer på
De enkelte kommuners skatteprocenter og herunder kirkeskat og grundskyldspromille for 2008.
Ved operation dagsværk i november 2007 vil eleven ikke være skattepligtig af beløbet, men virksomheden vil have fradrag for beløbet som en driftsomkostning.
Tinglysningsafgiften ved overdragelse af faste ejendomme mellem to selskaber skulle beregnes med den faste afgift på 1.400 kr. og 0,6 pct. af afgiftsgrundlaget, da overdragelsen også indeholdt et stiftertilgodehavende.
Engangsbeløb udbetalt af kommunen som kompensation for ikke at anvende pesticider på et areal anset for en rådighedsindskrænkning, der skulle anses for afståelse af fast ejendom.
En frivillig aftale om afståelse af retten til at udøve fiskeri i en å, blev anset for en ekspropriationssituation.
Orientering fra SKAT om de hyppigst forekommende problemstillinger i sager vedr. beskatning i ekspropriationssituationer, hvor afståelsen sker ved en frivillig aftale.
Uddrag af Statsministerens redegørelse i Folketinget den 2. oktober 2007.
Indberetning til eIndkomstregistret er obligatorisk for alle oplysningspligtige pr. 1. januar 2008.
Samtidig afståelse af et jordareal og erhvervelse af et andet jordareal blev anset for delafståelse af virksomheden, og der kunne indskydes på en ophørspension.
Den automatiske forskudsregistrering for 2008 sker enten ved at forhøje indkomsten der indgår i slutligningen for 2006 med 7,5 procent, eller forskudsregistreringen for 2007 forhøjes med 3,5 procent.
En renteswapaftale kunne anses at have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed, da swapaftalens hovedstol ikke oversteg det oprindelige erhvervsmæssige lån, og formålet med swapaftalen var at opnå en lavere rente.
Værdiansættelse af vise personalegoder gældende fra 1. januar 2007.
En ny anlagt ensilageplads kunne anses for en bygningsbestanddel og var omfattet af reglerne om straksfradrag.
Vejledning om skattemæssige forhold for udenlandsk arbejdskraft der arbejder i Danmark.
Skatterådets satser for foreningers udbetaling af skattefri godtgørelse til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed.
Hvis en bil i strid med momsloven anvendes privat, skal den manglende moms tilbagebetales.
Lovforslag om udmøntning af aftalen om lavere skat på arbejde, som regeringen har indgået den 3. september 2007.
Retningslinier for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem SKAT og en skattepligtig.
Ved salg af restejendommen kunne der ikke foretages et bundfradrag, da der i et tdligere år var foretaget et delsalg og valgt ejertidsnedslag. Begæring om omvalg ikke imødekommet.
Skatteministeren har på en forespørgsel svaret, at 15 % reglen ikke vil blive ændret som følge af Landsskatterettens kendelse af 16. maj 2007.
Skatteministeriets kommentar til minkburdommen om fradrag for udgifter til vedligeholdelse/udskiftning af minkbure.
Ved vurdering af fast ejendom ansættes der et tillæg pr. mølle til grundværdien for retten til at opstille vindmøller
En investering i en working interest (olie- og gasrettighed) kan anses for et immaterielt aktiv hvorpå der kan afskrives.
Der er fremsat lovforslag om omlægning af bilbeskatningen, der vil betyde ændringer i afgiften for personbiler, varebiler og motorcykler.
Ved separation blev den ene ægtefælles tilgodehavende af fællesformuen indestående i ejendommen, der blev overdraget den anden ægtefælle.
Ved udbetaling af overskydende skat til ægtefællen kan skattemyndigheden foretage modregning i den overskydende skat for skattebeløb, som den anden ægtefæller skylder.
Skatteministeren har bebudet, at han snarest vil fremsætte et lovforslag, der skærper afgørelsen i SKATM-2007-20-03.
Kapitalafkastsatsen til brug for beregning af kapitalafkast efter virksomhedsskatteloven er for indkomståret 2007 fastsat til 4 pct.
Ved lånekonvertering af et realkreditlån kunne det nye lån nedsættes med restgælden på det indfriede realkreditlån ved beregningen af tinglysningsafgiften for det nyoptagne lån.
Udgiften til luftfoto af en landbrugsejendom kunne anses for en fradragsberettiget driftsomkostning, når luftfotoet skulle anvendes i landbrugsvirksomheden.
Forhøjet fradragsbeløb for gaver til foreninger mv. Fradragsretten for gaver og løbende ensidigt forpligtende løbende til foreninger mv. er betinget af foreningens indberetning til told- og skatteforvaltningen.
Ejeren af en landbrugsejendom skulle betale ejendomsværdiskat af et stuehuse, der stod tomt.
Ved overdragelse af aktier kunne en yderligere betaling afhængig af vareomsætningen ikke anses for en løbende ydelse, men som et tillæg til købesummen for aktierne.
Den selvangivne fordeling af overdragelsessummen blev godkendt ved salg af en landbrugsejendom til svigerdatteren.
Mindsterenten udgør 4 pct. p.a. for perioden 1. juli 2007 til 31. december 2007.
SKATs meddelelse om kurser og effektiv forrentning til brug for kursansættelsen af private pantebreve pr. 1/7 2007. Meddelelsen indeholder endvidere for 3. kvartal 2007 kurstabeller, som skal anvendes ved kontantomregning af overdragelsessummer på private
Et bindende svar til en fælles- eller delregistreret virksomhed har virkning så længe, der ikke sker ændringer i registreringsforholdet.
Et vederlag for indrømmelse af køberet til fast ejendom er skattepligtigt. Ejendommen anses først for afstået i det indkomstår, hvori køberetten udnyttes.
Et selskab, der var indregistreret i Danmark, men hovedsædet var i USA, kunne anses for skattepligtig til Danmark.
En frivillig aftale om afståelse af arealer til etablering af et vådområdeprojekt blev ikke anset for omfattet af ekspropriationsreglerne, og dermed var erstatningen ikke skattefri.
Genanbringelse af ejendomsavance ved køb af landbrugsbygninger i Litauen og herunder bortforpagte landbrugsbygningerne til et litauisk aktieselskab.
Ved en suspensiv aftale indtræder beskatningstidspunktet først når betingelsen er opfyldt.
Selvangivelsen for afståelsesåret for fast ejendom var ikke indsendt rettidigt, derfor kunne der ikke ske genanbringelse af ejendomsavancen i køb af anden fast ejendom.
Et selskab kunne ikke genanbringe en ejendomsavance fra en udlejet ejendom, da ejendommen ikke blev benyttet til landbrug gartneri, planteskole eller gartneri.
A, der ejede en bortforpagtet landbrugsejendom, havde i en årrække boet i udlandet, kunne genabringe ejendomsavancen ved køb af ejendom i udlandet, når A var fuld skattepligtig til Danmark på salgstidspunktet.
Et dansk selskab kunne sælge en landbrugsejendom beliggende i Holland og genabringe ejendomsavancen i køb af anden ejendom i Holland.
Der kan genabringes ejendomsavance fra salg af ejendom i Danmark og køb af ejendom i Holland inklusiv en byggeret.
En fader overdrog en boligejendom til sin datter til 85 % af seneste ejendomsvurdering forud for overdragelsen. Selv om faderens anskaffelsessum for ejendommen var højere end overdragelsessummen, kunne myndighederne ikke tilsidesætte værdiansættelsen.
Planteskoler er også omfattet af reglerne for tilbagebetaling af olieafgift af motorbrændstof.
Vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons, der er registreret til privat eller blandet benyttelse, skal forsynes med et mærke bag på bilen.
Skatteministeren har udtalt, at der kan indgås lønaftale mellem ægtefæller, selv om ægtefællen er i fleksjob.
Ved delsalg af en landbrugsejendom bestående af bygningsparcellen med 9,6 ha, der ikke var selvstændigt vurderet på salgstidspunktet, kunne værdiansættelsescirkulæret finde anvendelse.
Landbrugsvirksomheden havde i flere år ikke været tilrettelagt på en måde, at der havde været udsigt til, at driften ville kunne give overskud efter driftsmæssige afskrivninger, og virksomheden havde ikke været drevet erhvervsmæssigt forsvarligt.
Juletræsproduktion med fårehold blev anset for drevet erhvervsmæssigt.
Virksomhed med udlejning af hestebokse og arealer til grusgravning og bortforpagtning af øvrige arealer blev anset for erhvervsmæssigt drevet.
Underskud ved landbrugsdrift på planteavlsbrug godkendt fradragsberettiget og der kunne ske genanbringelse af ejendomsavancen ved frasalg af et jordareal ved ombygninger i samme ejendom.
Ved opgørelsen af beregningsgrundlaget for værdi af fri bil skal alene medtages registreringsafgiftspligtigt udstyr og tilbehør.
Udgiften til installering af et nyt fyringsanlæg i en afskrivningsberettiget bygning var omfattet af reglerne om straksfradrag.
Ved beregning af afdøde ægtefælles skat i dødsåret for uskiftede boer, beregnes den kommunale indkomstskat og kirkeskat med de procenter, der var gældende for afdøde.
En afgørelse om ændring af den samlede fordeling af overdragelsessummen for vindmøller og skrotningsbeviser blev alene truffet af købers skattemyndighed. Kompetencen til at ændre skatteansættelse lå hos sælgers skattemyndighed. Afgørelsen blev anset for ugyldig.
Vurdering pr. 1. oktober 2006 for ejendomme benyttet til gartneri, planteskole, frugtplantage og skov.
SKATs meddelelse om kurser og effektiv forrentning til brug for kursansættelsen f private pantebreve pr. 1. januar 2007. Meddelelsen indeholder endvidere for 1. kvartal 2007 kurstabeller, som skal anvendes ved kontantomregning af overdragelsessummer på p
Ved succession i en landbrugsejendom efter reglerne i dødsboskatteloven, skulle værdien af en tidligere solgt mælkekvote fragå i ejendommens anskaffelsessum ved frasalg af bygningsparcellen.
landbrugsejendom inkl. 1,9 ha blev ikke anset for skattefri efter parcelhusreglen i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, men skulle beskattes efter § 9.
Grundværdier for landbrugsejendomme pr. 1. oktober 2006.
Modtaget miljøtilskud skal medregnes til landbrugets driftsresultat ved bedømmelsen af, om der foreligger et rimeligt driftsresultat.
Udbetalinger fra EU-enkeltbetalingsordningen skulle henregnes til landbrugets ordinære driftsresultat og indgå i bedømmelsen af, om der forelå erhvervsmæssig drift.
I henhold til § 3 A i vurderingsloven har Skatterådet fastsat reguleringssatserne for grundværdier og ejendomsværdier pr. 1. oktober 2006.
Aldersgrænsen for udbetaling af skattebegunstigede pensionsordninger bliver formentlig sat op med virkning fra 1. april 2007.
Nedslag for ejendomsværdiskat for folkepensionister med forskudt indkomstår, hvis alderskriteriet er opfyldt inden udløbet
En gave, som hidrørte fra indsamlede bidrag til betaling af pådømt erstatning, efter salg af en forurenet grund, var skattefri for modtageren efter reglerne for hædersgaver.
Opgørelse af ejendomsavance for et jordsalg ved delsalg af en landbrugsejendom, hvor halvdelingsreglen anvendes som anskaffelsessum for ejendommen.
En økonomikonsulents fakturering med en timesats på 1.500 kr. plus moms kunne ikke tilsidesættes i forbindelse med ansøgning om omkostningsgodtgørelse.
Modtagere af støtte efter enkeltbetalingsordningen, der først får meddelelse om afgørelsen i året efter ansøgningsåret, kan vælge at blive beskattet i ansøgningsåret.
Normaludgift pr. kostdag for landbrugere m.v., der har medhjælpere, og vejledende mindstesatser for forbrug af egne produkter for landbrugere for indkomståret 2007.
Skatteforvaltningen indbragte en af skatteyder vundet sag ved skatteankenævnet for Skatterådet. Rådet fandt ikke, at betingelserne for skattefrihed efter parcelhusreglen var opfyldt, hvorfor skatteankenævnets kendelse blev ændret.
A ejede en andel og beboede i en periode boligen, der også var stillet til rådighed som bolig for forældrene. A kunne sælge sin andel skattefrit.
En ny poltestald blev bygget vinkelret på en eksisterende driftsbygning. Poltestalden blev anset for at udgøre en naturlig del af den eksisterende bygning og der kunne foretages straksfradrag.
Der blev givet afslag på dispensation fra fristen i ejendomsavancebeskatningslovens § 10 til genopførelse af en brændt bygning.
Afskrivning. Køb af vindmølle til nedtagning. Opstilling af ny mølle.
A og ægtefællen, der var pensionister og drev landbrugsvirksomhed, kunne omlægge regnskabsåret fra sommerregnskab til kalenderårsregnskab.
Skatterådet fandt, at betingelserne for skattefritagelse efter ejendomsavancebeskatningslovens § 11, 2. pkt. var opfyldt ved afståelse af et jordareal til kommunen.
Skatterådet fandt, at B's frivillige salg af landbrugsejendommen til en privat investor ville være skattepligtig. Frivilligt salg til kommunen fandtes omfattet af ekspropriationsreglerne og var derfor skattefritaget.
Skatterådet fandt ikke, at betingelserne for skattefritagelse efter ejendomsavancebeskatningslovens § 11, 2. pkt. var opfyldt ved afståelse af et jordareal til en privat investor
Salg af frastykkede parceller anses for et helsalg, der hver især er berettiget til et helt 10.000 kr.
Kapitaliseringsfaktorer ved værdiansættelse af anparter og unoterede aktier i dødsboer og ved overdragelse mellem interesseforbundne parter og gaveafgiftsberegning.
Salg i august 2000 af ret til at indvinde grusforekomster blev anset for omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven.
Værdiansættelse af forskellige skønsposter for 2007 for erhvervsdrivendes forbrug af egne varer og private andel af telefonudgifter, elektricitet, varme, hestehold og bilforhandleres private anvendelse af biler.
Amortisationsrenten ved rateudbetaling for udbetalingsåret 2007 er fastsat til 3, 44 %.
Oversigt over satser og beløbsgrænser 2006-2007
Godtgørelsesprocenten, restskatteprocenten og procenttillægget for indkomståret 2007.
Værdi af fri kost og logi for landbrugsmedhjælpere m.fl. for indkomståret 2007.
Mindsterenten udgør 3 pct. p.a. for perioden 1. januar 2007 til 30. juni 2007.
SKATs meddelelse om kurser og effektiv forrentning til brug for kursansættelsen f private pantebreve pr. 1. januar 2007.
Skattefri rejsegodtgørelse til dækning af rejseudgifter gældende fra 1. januar 2007 for lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og bestyrelsesmedlemmer.
Vejledende fremstillingspriser for kron- og dådyr samt mink, chinchilla, blå- og sølvræve.
Normalhandelsværdier pr. 31. december 2006, der har virkning for indkomståret 2006.
Flyttegodtgørelse ydet i forbindelse med ekspropriation af fast ejendom var skattepligtig
Skatterådet har fastsat satserne for befordring mellem hjem og arbejdsplads for indkomståret 2007. og satserne for skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel fra 1. januar 2007.
Forskel på den afgiftsmæssige behandling af energiafgifterne, hvis minikraftvarmeanlægget er registreret efter elafgiftsloven.
Der er ikke moms på salg og udlejning af betalingsrettigheder. Derimod er der moms på salg og udlejning af leveringsrettigheder til sukkerroer.
Ved betaling af restskat for indkomståret 2006 er der 3 frister der ska iagttages.
En landmand solgte i 1998 to jordparceller fra sin landbrugsejendom.
Placeringen af investeringsbeviser i virksomgedsordningen blev tilladt omgjort.
Da A skulle holdes skadesløs for sagsomkostninger, kunne der ikke opnås omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand ved skatteankenævns- og landsskatteretssag.
Avancen på et stuehus med 3 lejligheder var skattefri efter de almindelige regler i ejendomsavancebeskatningsloven.
Den automatiske forskudsregistrering for 2007 sker normalt ved at forhøje indkomsten der indgår i slutligningen for 2005 med 6,5 procent.
Lovforslag på skatteområdet der forventes fremsat i folketingsåret 2006-2007.
Underskud ved drift af landbrugsejendom med 11,5 ha jordtilliggende og fåreavl blev anset for fradragsberettiget.
En landbrugsejendom på 7,7 ha blev drevet med dyrkning af korn, produktion af grovfoder samt hestehold med 2-3 avlshopper af racen Dansk Varmblod. Fradrag for underskud ved hestehold blev godkendt for 2002. Landsskatteretten lagde bl.a. vægt på opnåede positive resultater i 2004 og 2005.
En vindmølle skulle efter tinglysningsloven anses for fast ejendom, og kunne ikke anses for løsøre, der kan overdrages tinglysningsafgiftsfrit.
SKAT's meddelelse om kurser og effektiv forrentning til brug for kursansættelsen af private pantebreve pr. 1. oktober 2006. Meddelelsen indeholder endvidere for 4. kvartal 2006 kurstabeller, som skal anvendes ved kontantomregning af overdragelsessummer på private pantebreve mv.
Deludskiftning af farestier kunne anses for vedligeholdelse af et samlet aktiv, og dermed kunne udgiften til udskiftningen af farestierne anses for en fradragsberettiget vedligeholdelsesudgift.
Salg af aktier fra virksomhedsordningen til et holdingselskab blev ikke tilladt omgjort.
Anmodning om omgørelse af indskud på en ophørspension blev ikke imødekommet.
Tilbageførsel af vedtaget og afsat udbytte blev anset for at være et skattepligtigt tilskud til selskabet. Der blev ikke givet tilladelse til omgørelse.
Beskatning af genvundne afskrivninger ved frivillig afståelse af en ejendom til nedrivning.
Salg i august 2000 af ret til at indvinde grusforekomster blev anset for omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven.
En nyopført kyllingestald, der blev taget i brug i indkomståret 1999, blev først anset for færdigopført i indkomståret 2000.
På aftaletidspunktet skal der være være vedtaget en kommuneplan eller en lokalplan, som er vedtaget og offentliggjort på aftaletidspunktet.
Underskud ved udlejning af driftsmidler blev ikke anset for omfattet af personbeskatningslovens § 4, stk. 1, nr. 13, således at underskud alene kan fremføres til fradrag i fremtidige overskud.
En tidligere landbrugsejendom på ca. 3,8 ha , der på salgstidspunktet var vurderet som en beboelsesejendom og beboedes af sælgeren, kunne sælges skattefrit.
Ved opgørelse af ejendomsavancen ved et del jordsalg fra en landbrugsejendom blev ejendomsværdien pr. 1. januar 1993 valgt som anskaffelsessum. På ejendommen var der i 1993 et blandet anvendt halmfyr med en nedskrevet værdi på 128.000 kr. Hele denne værdi, og ikke kun en andel heraf svarende til erhvervsdelen, skulle henføres til bygningsparcellens anskaffelsessum.
En modswap til en oprindelig swapaftale, der havde erhvervsmæssig tilknytning, kunne også anses for at have erhvervsmæssig tilknytning.
Engangsvederlag til en direktør i forbindelse med fratræden ved pensionsalderens indtræden blev anset for afløsningssum for et uafdækket pensionstilsagn omfattet af ligningslovens § 7 O, stk. 1, nr. 3
Beskatning af firmabil, der stilles til rådighed en kort periode eller til bestemt formål, kunne ske med udgangspunkt i arbejdsgiverens udgift.
En negativ værdi efter nedslag af fastfrosset nedsættelsesbeløb kan ikke anvendes til reduktion af pensionistnedsættelsesbeløbet og dermed ejendomsværdiskatten.
En bil, der ikke var lovpligtig forsikret, forulykkede under erhvervsmæssig kørsel. Erstatning til forsikringsselskab blev ikke betragtet som en fradragsberettiget driftsudgift.
Kapitalafkastsatsen til brug for beregning af kapitalafkast efter virksomhedsskatteloven er for indkomståret 2006 fastsat til 4 pct.
A's ægtefælle kunne anses for i væsentlig omfang at have deltaget i A's erhvervsvirksomhed. A var derfor berettiget til at overføre 176.100 kr. til sin ægtefælle.
Gave i form af anparter anset for omfattet af værdiansættelsescirkulæret.
Skattemyndighederne kunne bevilge tidsbegrænset henstand med skattebetalingen i forbindelse med klagebehandling ved skatteankenævnet.
En anmodning om fritagelse for procenttillæg blev ikke imødekommet. A havde ved en fejl indbetalt på ægtefællens girokort.
På grund af sygdom hos A's revisor blev selvangivelsen ikke indsendt rettidigt. Anmodning om fritagelse for procenttillæg blev ikke imødekommet.
Det var ikke med tilstrækkelig sikkerhed godtgjort, at selvangivelse var indsendt rettidigt, og anmodning om fritagelse for skattetillæg kunne derfor ikke imødekommes.
En anmodning om fritagelse for et skattetillæg vedrørende for sent indgivet selvangivelse begrundet med årlig tilbagevendende hospitalsbehandling kunne ikke imødekommes.
En fuldt ud privat anvendt bil, der overdrages til et selskab i forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse, vil kunne reducere en negativ indskudskonto i virksomhedsordningen.
En øjenlæge, der drev øjenlægeklinik og landbrug i virksomhedsordningen, kunne omdanne virksomheden med øjenlægeklinik til et selskab ved en skattefri virksomhedsomdannelse uden samtidig at omdanne landbrugsvirksomheden
Ved anvendelse af reglen i ejendomsavancebeskatningslovens § 4, stk. 3, nr. 1 er det den officielle ejendomsværdi pr. 1. januar 1993, der skal lægges til grund.
Mindsterenten udgør 3 pct. p. a. for perioden 1. juli 2006 til 31. december 2006.
A afholdt i 2001 og 2002 udgifter på i alt ca. 1,9 mio. kr. til renovering af en bolig tidligere anvendt til aftægt for As
Folketinget har vedtaget L169 om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove mv. om lettelse af administrative byrder.
Fradragsret for tab ved skrotning af en vindmølle, der var anskaffet før 1. januar 1996, og efterfølgende overgået til den skematiske regel.
Ved anvendelse af kapitalafkastordningen for et bortforpagtet jordareal kunne jordens tillægsparcelværdi indgå i kapitalafkastgrundlaget.
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre skattelove.
A kunne ikke påbegynde indbetaling på ophørspension i 2005 på baggrund af avancer opnået ved salg af erhvervsmæssig virksomhed i 2001.
SKAT's meddelelse om kurser og effektiv forrentning til brug for kursansættelsen af private pantebreve pr. 1. juni 2006. Meddelelsen indeholder endvidere for 3. kvartal 2006 kurstabeller, som skal anvendes ved kontantomregning af overdragelsessummer på private pantebreve mv.
Meddelelsen indeholder endvidere for 2. kvartal 2006 kurstabeller, som skal anvendes ved kontantomregning af overdragelsessummer på private pantebreve mv.
Anskaffelsessummen for skrotningsbeviser kunne hverken afskrives som selvstændige aktiver eller tillægges vindmøllens afskrivningsgrundlag.
En interessents avance ved salg af et mosebrug kunne indskydes på en ophørspension.
En tidligere hovedanpartshaver opfyldte betingelserne i pensionsbeskatningslovens § 15 A
Der kan foretages indskud på etableringskonto i etableringsåret og de efterfølgende 4 år.
Underskud ved landbrugsdrift blev ikke anerkendt skattemæssigt, da driften ikke var af erhvervsmæssig karakter.
I beregningsgrundlaget til straksfradrag kunne en bygning, der var forbundet med de øvrige bygninger ved en mellemgang, ikke indgå i beregningsgrundlaget for en tilbygning. I beregningsgrundlaget til straksfradrag for gylletanken kunne afskrivningsgrundlaget for samtlige stalde og gyllebeholdere indgå.
Instruks om retningslinier for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem SKAT og en skattepligtig.
Godtgørelsesprocenter, restskatteprocenter og procenttillæg efter selskabsloven.
Meddelelse om det kompetente skatteankenævn, hvortil der skal klages eller rettes forespørgsel om bindende svar.
Højesteret fastslog, at et ejendomsmæglerhonorar for vurdering af en fast ejendom var en fradragsberettiget driftsudgift.
En separat udskiftning af enkeltdele som bursektioner, redekasser og tråd kunne anses som vedligeholdelse af minkblokkene, og udgiften kunne fratrækkes som en vedligeholdelsesudgift
Meddelelsen indeholder endvidere for 1. kvartal 2006 kurstabeller, som skal anvendes ved kontantomregning af overdragelsessummer på private pantebreve m.v.
SF har fremsat beslutningsforslag om afskaffelse af virksomhedsordningen og ophævelse af 15 procents reglen ved forældrekøb og salg af bolig.
A blev anset for skattepligtig af en gave fra hendes tidligere ægtefælle.
I henhold til vurderingslovens § 3 A foretages der en regulering af ejendoms- og grundværdien pr. 1. oktober 2005, for de ejendomme der ikke er omfattet af vurderingen.
Ejendomsavance opgjort med 1993 vurderingen som anskaffelsessum. Ikke nedsættelse af anskaffelsessummen med afskrivninger foretaget fra 1993.
For sammenlagte arealer med hovedejendom gives der kun et 10.000 kr.´s tillæg for hovedejendommen.
En virksomhed, der fyrede med eget affaldstræ til eget brug, var omfattet af reglerne om affaldsafgift.
Med virkning fra 1. april 2005 sker der en praksisændring for moms af lægeerklæringer mv.
Avance ved salg af svinebesætning kunne indgå i beregningsgrundlaget for indskud på en ophørspension.
Andre indkomstarter omfattet af genoptagelsescirkulæret om arbejdsmarkedsbidrag mv. af sygedagpenge m.v. til selvstændigt erhvervsdrivende.
Varslingsfristen for skattemyndighederne ved genoptagelse af indkomsten for den medarbejdende ægtefælle er 6 måneder.
Skattefri rejsegodtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende fra 1. januar 2006 for lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og bestyrelsesmedlemmer.
Det skattemæssige rejsebegreb efter ligningslovens § 9 A forudsætter at der har været en sædvanlig bolig til rådighed.
Værdiansættelse af visse personalegoder gældende fra 1. januar 2006. Værdi af fri bil, telefon, bolig, sommerbolig og lystbåd, samt værdi af personalelån og værdi af kørsel i særlige køretøjer.
Lejeværdi ved vederlagsfri udleje til medejer af stuehus til landbrugsejendom med bopælspligt kan sættes til 250 pct. af den ejendomsværdiskat, der beregnes for hele boligen.
Mindsterenten udgør 2 pct. p.a. for perioden 1. juli 2005 til 31. december 2005.
Mindsterenten udgør 3 pct. pa. for perioden 1. januar 2005 til 30. juni 2005.
Plan for tilsyn med kommunale tilsyn for personligning for perioden 1/72004 - 30/6 2005 vedtaget af Ligningsrådet.
For visse selskaber er der indført nye krav om indsendelse af oplysninger for indkomståret 2004, hvis selvangivelsesfristen udløber 30. juni 2005 eller senere.
Personligningsplanen for produktionsperioden 1. juli - 31. december 2005
Kapitalafkastsatsen til brug for beregning af kapitalafkast efter virksomhedsskatteordningen er for indkomståret 2005 fastsat til 4 pct.
Alene muligheden for at kunne benytte et udlejet sommerhuset privat blev sidestillet med privat benyttet, og virksomhedsordningen kunne ikke anvendes.
Normalhandelsværdier pr. 31. december 2005, der har virkning for indkomståret 2005.
Vejledende fremstillingspriser for hjorte, mink, chinchilla, blå- og sølvræve for indkomståret 2005.
Opdræt af bisonokser blev anset for omfattet af husdyrbeskatningsloven for en deltidslandbruger. Bisonokserne kunne værdiansættes til normalhandelsværdier for kvæg.
Når betingelserne for at kunne anvende reglerne i afskrivningslovens § 24 om udskydelsen af beskatningen er opfyldt, skal denne regel anvendes, og dermed skal reglerne i § 10 i lov om ejendomsavance også anvendes.
Afskrivningsgrundlaget for en blandet bygning skal i 1999 fastsættes som en forholdsmæssig fordeling på baggrund af seneste vurdering. Man kan fra 1999 anvende intervalreglerne.
Ved salg af et stuehus på en landbrugsejendom, hvor ejendommen var overtaget med succession, og hvor faderen havde beboet stuehuset, kunne sønnen anvende udlægsværdien vedrørende stuehuset som sin anskaffelsessum. Ved salg af ejendommen skulle sønnen reducere anskaffelsessummen med den af faderen solgte mælkekvote.
Told- og Skattestyrelsens meddelelse om kurser og effektiv forrentning til brug for kursansættelsen af private pantebreve pr. 1. september 2005. Meddelelsen indeholder for 4. kvartal 2005 kurstabeller, som skal anvendes ved kontantomregning af overdragel
Ved salg af installationer og bygninger til selskab, hvorover sælger har bestemmende indflydelse, kan tabet ikke fratrækkes i indkomsten. Tabet skal desuagtet alligevel nedsætte anskaffelsessummen ved beregning af ejendomsavancen.
Told- og Skattestyrelsen har udsendt meddelelse om kurser og effektiv forrentning til brug for kursansættelsen af private pantebreve pr. 1. juni 2005. Meddelelsen indeholder endvidere for 3. kvartal 2005 kurstabeller, som skal anvendes ved kontantomregnin
Istandsættelsesudgifter for fredede ejendomme, der er fratrukket efter reglerne om forfald pr. år-reglen (BYFO-fradrag), kan ved opgørelsen af ejendomsavancen ikke tillægges ejendommens anskaffelsessum.
Told- og Skattestyrelsen har udsendt meddelelse om kurser og effektiv forrentning til brug for kursansættelsen af private pantebreve pr. 1. marts 2005. Meddelelsen indeholder endvidere for 2. kvartal 2005 kurstabeller som skal anvendes ved kontantomregnin
En frivillig aftale om afståelse af arealer til etablering af et vådområdeprojekt blev anset for at træde i stedet for en ekspropriation og derfor skattefri.