Af samme forfatter
Skattestyrelsen har netop lanceret skat.dk/corona, hvor virksomheder kan få et overblik over, hvad Skattestyrelsen forventer, at den kommende hjælpepakke vil betyde for dem.
75 % af en mellemregningskonto mellem en interessent og medinteressenten blev ikke anset for erhvervsmæssigt begrundet, hvorfor et beløb svarende til 75 % af tilgodehavendet blev anset for hævet i hæverækkefølgen, jf. virksomhedsskattelovens § 5.
Foretager en tilsagnshaver en omstrukturering eller salg af hele eller dele af sin virksomhed i tilsagnsperioden, skal det afklares, om tilsagnet kan overdrages til den virksomhed, der fører driften videre.
Restskattetillægget stiger med 2 %, så derfor bør det overvejes, om årets acontobetalinger af selskabsskat matcher den skattepligtige indkomst, som de enkelte selskaber forventer for 2019.
Julen står for døren, og her vil mange arbejdsgivere gerne tilgodese ansatte med en firmajulefrokost og en julegave. Men hvordan ser det egentlig ud med fradragsmulighederne, og hvad med moms?
En arbejdsgiver har altid fradrag for udgifter til uddannelse og kurser for personalet. Det gælder, uanset om uddannelsen eller kurset har relevans for arbejdet i virksomheden eller ej.
Landsskatteretten fandt, at midler fra virksomhedsordningen kunne indskydes på en pensionsordning omfattet af PBL § 53 A, der investerede i aktier mm., uden at indskuddet på pensionsordningen skulle anses for en privat hævning.
Skatterådet bekræftede, at investering i et selskab omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19 ikke skulle anses som en hævning fra VSO. Hvis selskabet også investerede i fordringer med pant i fast ejendom, var der ikke tale om et § 19-selskab.
A kunne ikke omvælge placering af et lån fra virksomhedsordningen til privat i et tilfælde, hvor han var nægtet fradrag for tab på unoterede aktier og tilladelse af omvalg kunne nedbringe den skattepligtige indkomst til det ønskede niveau.
Skattestyrelsen er lige nu i gang med at undersøge de straksfradrag, landmænd og andre erhvervsdrivende har trukket fra i de senere år. Det kan betyde, at dit straksfradrag ændres.
SKAT har for indkomståret 2019 beregnet kapitalafkastsatsen til 0 % og rentekorrektionssatsen til 3 %.
En mellemregning mellem en hovedanpartshaver og selskabet havde karakter af rent udlån og kunne ikke ligge i VSO.
Et rentekrav vedrørende misligholdt jordbrugslån var forældet. Afgørelse om lønindeholdelse indeholdt ikke tilstrækkelige oplysninger til, at forældelsen kunne anses for afbrudt.
Når pensionen efterfølgende reguleres, er der behov for at få ændret indkomstansættelsen. En pensionsmodtager bør selv være opmærksom på forældelsesregler og på, at ændringen af indkomstansættelsen rent faktisk sker.
Udgiften til udskiftning af en varmepumpe og en varmtvandsbeholder i et sommerhus, der udlejes en del af året, kunne ikke fradrages.
Andelsforeninger, der udlodder kapitalfondsmidler, skal hvert år indberette udlodninger til Skattestyrelsen.
Bogføringsloven var ikke opfyldt, og der var negativt privatforbrug. Derfor kunne indkomsten opgøres skønsmæssigt. Der kunne i den konkrete sag tages udgangspunkt i opgørelser af privatforbrug fra Danmarks Statistik.
A kunne ikke få fradrag for henlæggelse på etableringskonto uden binding i 2013 på baggrund af virksomhedsindkomst. A havde foretaget indskud og var etableret med virksomhed 8 år tidligere, nemlig i 2005.
Der var fuldt fradrag for lokale- og vedligeholdelsesudgifter samt fuld afskrivningsret og berettigelse til at have ejendommen i virksomhedsordningen vedrørende et værksted nær privatbolig. I værkstedet blev der også opbevaret private effekter.
Et erstatningsbeløb for strukturskade ydet i forbindelse med nedlæggelse af elkabel m.v. ansås for at være en erstatning for et værditab på den faste ejendom, og beløbet var derfor omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 1, 2. pkt.
Fristen er den 15. maj, når du skal spare op til køb af egen virksomhed med fradrag i skatten
Landsskatteretten fandt, at et konvertibelt gældsbrev ikke kunne placeres i virksomhedsordningen.
Skatterådet kunne ikke bekræfte, at virksomhed med speciale i udendørs droneflyvning kunne betragtes som sæsonvirksomhed i forhold til reglerne om ikke uvæsentlig arbejdsindsats.
Sikkerhedsstillelse af aktiver i virksomhedsordningen for gæld i et selskab blev anset for sket som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition.
A drev ikke fortsat erhvervsmæssig virksomhed i personligt regi i 2008 og 2009. Virksomheden blev derfor anset for ophørt i 2008, og A skulle ophørsbeskattes af opsparet overskud.
Vejledning fra SEGES om udfyldelse af oplysningsskema til skattestyrelsen, felt 025.
Køb af ejendom fra bror til en pris under den faktiske handelsværdi var en formuefordel, som var skattepligtig. Grov uagtsomhed ved konstruktion med arveafkald. Anmodning om møde var implicit anmodning om forlængelse af 3 måneders frist.
Et selskab ville udbyde vine som investeringsobjekter for personer med overskudslikviditet i VSO. Investering i vinene for VSO midler vil som udgangspunkt være en hævning i hæverækkefølgen.
En selvstændig erhvervsdrivende, der anvendte virksomhedsordningen, kunne placere overskudslikviditet i en erhvervsobligation, uden at dette ville medføre en hævning i virksomhedsordningen.
Skattestyrelsen udtaler, at udbetaling fra andelshaverkonti til en andelshaver, der fortsat er erhvervsdrivende, er arbejdsmarkedsbidragspligtig, hvorimod udbetaling til en tidligere selvstændig erhvervsdrivende er bidragsfri.
Virksomhedsordningen kunne anvendes for erhvervsmæssig virksomhed med bortforpagtning drevet fra en blandet anvendt beboelsesejendom. Ejendommens værdi kunne ikke indgå i virksomhedsordningen.
Der var tale om virksomhedsophør i 2010, og et selskabs erhvervelse af en udlejningsejendom i 2010 var uden forbindelse med den ophørte virksomhed.
Nordic Sugar A/S efterlyser sukkerroedyrkere fra 1999-2001, idet disse kan få tilbagebetalt produktionsafgifter for produktionsårene 1999/2000 og 2000/2001. Tilbagebetalingen er som udgangspunkt skattepligtig i 2018.
Salg af 114 ud af 322 udlejede ejerlejligheder og garager udgjorde en selvstændig næringsejendomsvirksomhed, mens salg af 57 udlejede enkeltlejligheder og garager var salg af enkeltaktiver. Kun i førstnævnte situation kunne der succederes.
Landsskatteretten fandt ikke, at betingelserne for omvalg i skatteforvaltningslovens § 30 var opfyldt.
Salg af en gammel vindmølle og reinvestering i et I/S, der drev vindmølle, og hvor klager ejede 40% og var aktiv i driften, kunne efter en konkret vurdering ske, uden at der skulle statueres virksomhedsophør og start af ny virksomhed.
Udleje af en garage kunne ikke anses for erhvervsmæssig virksomhed, og virksomhedsordningen kunne derfor ikke anvendes.
SKAT har for indkomståret 2018 beregnet kapitalafkastsatsen til 0 % og rentekorrektionssatsen til 3 %.
Landsskatteretten fandt, at SKAT ikke kunne kræve beskatning af alle udbetalte skattefrie godtgørelser alene på grund af bagatelagtige fejl hos arbejdsgiveren.
LSR har truffet afgørelse om udtagning af aktiver fra virksomhedsordningen i 2 sager, hvor aktiverne uberettiget har indgået i virksomhedsordningen. Den ene sag vedrører udtagning af ejendom og den anden udtagning af ikke erhvervsmæssigt tilgodehavende.
Ansætter du udenlandske medarbejdere til sæsonarbejdet, eller har du en entrepriseaftale med en udenlandsk enkeltmandsvirksomhed? Uanset hvilken model du vælger, skal du være opmærksom på skatten.
Ændringer i den grønne ejerafgift medfører, at der skal ændres i beskatningsgrundlaget for beregning af fri bil.
I mange lokale foreninger har frivillig hjælp fra lokale ildsjæle stor betydning for foreningens virke
Det medfører ikke, at sikkerhedsstillelse i virksomhedens aktiver er afløst af sikkerhed i private aktiver, hvis DLR Kredit optager et sekundært pant i et privat værdipapirdepot.
Et weekendophold uden fagligt indhold for nogle ansatte i virksomheden, direktørerne og bestyrelsesformanden med ledsagere skulle beskattes hos de ansatte.
Der verserer fortsat en del sager om indeholdelse af arbejdsudlejeskat, A-skat og AM-bidrag. Langt de fleste sager falder ud til SKATs fordel. Det er vigtigt, at kontrakterne er udformet korrekt og afspejler de faktiske forhold.
SKAT havde ikke behandlet en anmodning om genoptagelse korrekt, hvorfor Landsskatteretten afgjorde, at SKAT skulle foretage ny sagsbehandling af anmodningen om genoptagelse.
Da arbejdsgiver ikke havde kontrolleret medarbejderens køresedler behørigt, blev hele den udbetalte skattefrie rejsegodtgørelse anset for skattepligtig.
Sagen vedrørte blandt andet dokumentation for befordringsfradrag, hvor der indgår flytransport. LSR mente, at der i sagen var sket tilstrækkelig sandsynliggørelse til, at der kunne godkendes fradrag for flyudgift, selvom alle flybilletter ikke forelå.
Ministeren har besvaret SAU spørgsmål 242 2017/2018 om, hvorvidt gigtpatienter og epileptikere er omfattet af den persongruppe, der kan få befordringsfradrag efter bestemmelsen i ligningslovens § 9 D.
Skatteyder vandt 500.000 kr., som ikke blev selvangivet. SKAT beskattede gevinsten for deltagelsesåret ved ekstraordinær genoptagelse. Landsskatteretten anså gevinsten for skattepligtig jf. SL § 4 og fandt, at SLF § 27, stk. 1 nr. 5 og stk. 2 var opfyldt.
Landsskatteretten slog fast, at SKAT kun kan modregne i et indestående på skattekontoen, hvis de almindelige betingelser for modregning er opfyldt.
Skatteyder vandt 500.000 kr., som ikke blev selvangivet. SKAT beskattede gevinsten for deltagelsesåret ved ekstraordinær genoptagelse. Landsskatteretten anså gevinsten for skattepligtig jf. SL § 4 og fandt at SLF § 27, stk. 1 nr. 5 og stk. 2 var opfyldt.
I denne SKATM ses en oversigt over en række afgørelser, hvor der er taget stilling til, om aktuelle dispositioner i forhold til virksomhedsordningen skal anses som ”skattepligtige sikkerhedsstillelser”.
A fik ikke fradrag for etableringskonto/iværksætterkonto uden indskud for indkomstårene 2012-2014 efter anmodning herom i september måned 2015.
SKAT havde fejlagtigt overført et uudnyttet personfradrag fra en ægtefælle til en anden og ville tilbagekalde afgørelsen. Det kunne SKAT ikke, da afgørelsen ikke var ulovlig og klager var i ”god tro”.
Rentesatser for dag-til-dag rente, procenttillæg af restskat samt procentgodtgørelse på overskydende skat ændres fra og med indkomståret 2018.
Ved opgørelse af ejertid i relation til sondring ml. vedligeholdelse og forbedring anvendes faktisk ejertid, uanset at evt. medejere har ejet ejendommen længere. Ved opgørelse af vedligehold på vinduer var udgangspunktet restlevetiden for de gl. vinduer.
Virksomhedsordningen kunne ikke anvendes på ejendom, da denne ikke blev anset for erhvervsmæssigt anvendt. Afgørelsen tager også stilling til tab ved salg af ejendom og hovedaktionærforhold som aktionærlån og rentefiksering.
Landsskatteretten udtalte, at virksomhedsordningen kan anvendes på erhvervsmæssig virksomhed. Det er i den henseende uden betydning, om virksomhedens aktiver indgår i virksomhedsordningen.
Et selskab anmodede om genoptagelse af selvangivelsen mht. bortseelse fra underskud efter ligningslovens § 33 H. SKAT mente, der var tale om selvangivelsesomvalg, hvilket Landsskatteretten var enig i. Der kunne konkret ikke godkendes omvalg.
SKAT har udsendt et styresignal om genoptagelse af lempelse efter ligningslovens § 33 A, når der er udbetalt løn i opsigelsesperioden, og en del af denne løn relateres til arbejde i udlandet.
En forhøjelse af indkomstansættelsen for 2012 med hævet opsparet indkomst efter virksomhedsordningen kunne ikke gennemføres, da det korrekte beskatningstidspunkt var et tidligere indkomstår.
Landsskatteretten godkendte, at udgifter til sagkyndig bistand ved klage over SKATs afgørelse om at kræve sikkerhed, var omfattet af reglerne om omkostningsgodtgørelse.
Sager, der kan være inddrevet ulovligt af inddrivelsesmyndigheden, kan genoptages enten efter anmodning fra skyldner eller af SKAT selv.
Krav på omkostningsgodtgørelse bliver forældet tre år fra det tidspunkt, hvor fristen for at påklage afgørelsen er udløbet.
Etablering af en ensilageplads blev anset for en tilbygning.
En hovedaktionær blev af Landsretten anset for at have selskabets bil til rådighed til privat kørsel. Der blev blandt andet lagt vægt på, at der var betalt privatbenyttelsesafgift af bilen.
A kunne ikke anvende den skematiske ordning ved indkomstopgørelsen på sine vindmølleandele købt til kostpris fra egen selskabskoncern.
Landsskatteretten godkendte ikke, at nogen del af sælgerfinansieringen ved overdragelse af en minkfarm kunne ligge i virksomhedsordningen ved salg mellem interesseforbundne parter. Afgørelsen er en skærpelse af Skatterådets afgørelse.
Skatterådet kunne ikke bekræfte, at overskudslikviditet i virksomhedsordningen kunne placeres i erhvervsobligationer/virksomhedsobligationer, uden at det ville medføre en hævning.
Der kunne ske succession i avancer ved overdragelse af landbrugsvirksomhed til en datter, hvor moderen ejede og faderen drev virksomheden. Også hvis svigersøn efter købet skulle drive virksomheden. Forkert opgjort kapitalafkastgrundlag kunne korrigeres.
Anmodning om genoptagelse med henblik på at få fradrag for etableringskontoindskud uden binding blev afslået.
Realkredit- og banklån har hidtil været vejen frem, når der skulle ejerskiftes. Men kravet om egenfinansiering er steget i kølvandet på finans- og landbrugskrisen. Køber og sælger må derfor se sig om efter andre måder at finansiere ejerskiftet på.
Skatterådet kunne bekræfte, at en pantsætning skulle anses som foretaget som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, således at der ikke var tale om en sikkerhedsstillelse, der begrænsede spørgers mulighed for opsparing i virksomhedsordningen.
SKAT har fokus på, om brugen af bilerne harmonerer med registreringen, men reglerne for at køre privat i en gulpladebil er ikke enkle og overskuelige.
Skatterådet har afgjort, at et stuehus, der benyttes ved tilsyn af bortforpagtet ejendom, ikke kan indgå i virksomhedsordningen. Gælden vedrørende stuehuset kan ligge i privatområdet uden, det er en sikkerhedsstillelse, når visse betingelser er opfyldt.
Da referencerenten i 2011, 2012 og 2013 var henholdsvis 1 % og 0 % og 0 %, fandtes værdien af et rentefrit personalelån på 3.500.000 kr. i de 3 år at kunne fastsættes til 35.000 kr. og 0 kr. og 0 kr.
Henset til den fremlagte lægeerklæring, patientjournaler og klagers forklaring fandt landsskatteretten, at klager var ude af stand til at anvende offentlig transport og derfor var berettiget til det særlige befordringsfradrag efter LL § 9D.
En fortjeneste ved salg af en landbrugsejendom var ikke skattefri efter ekspropriationsbestemmelsen i EBL § 11 i et tilfælde, hvor ejeren udnyttede sin salgsret til kommunen i forbindelse med ejendommens overførsel fra landzone til byzone.
I et Offentlig-Privat Partnerskab (OPP) ansås den private leverandør og udlejer som ejer, uanset at udlejer havde en salgsret, og lejer havde en købsret efter udløbet af perioden for tilrådestillelse på 30 år. Udlejer havde derfor afskrivningsretten.
Skatterådet fandt, at et skatteankenævn havde truffet en åbenbar ulovlig afgørelse. Ankenævnet havde fundet det urimeligt, at en hovedaktionær blev beskattet af fri bolig efter de skematiske regler i LL § 16, stk. 9.
Aktivitet med udlejning af fast ejendom og salg af biler m.m. blev anset for to virksomheder. Begge virksomheder blev anset som erhvervsmæssige. Udstykning af byggegrunde kunne ikke indgå i virksomhedsordningen.
Skatterådet tog stilling til, hvorvidt et håndpantsat ejerpantebrev og en kaution udgjorde en sikkerhedsstillelse efter reglerne i virksomhedsskatteloven, herunder om sikkerhedsstillelsen kunne anses for at være en sædvanlig forretningsmæssig disposition.
Skatterådet tog stilling til, hvorvidt et håndpantsat ejerpantebrev og en kaution udgjorde en sikkerhedsstillelse efter reglerne i virksomhedsskatteloven, herunder om sikkerhedsstillelsen kunne anses for at være en sædvanlig forretningsmæssig disposition.
Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget indgået en aftale om fremtidens boligbeskatning
Den lille fristregel på 6 måneder i skatteforvaltningslovens § 27 kunne tidligst regnes fra det tidspunkt, hvor byretten fastslog, at maskeret udlodning skulle henføres til 2005 og ikke 2006.
Et gældsforhold kunne ikke opdeles i en erhvervsmæssig del, der indgår i virksomhedsordningen og en privat del, der holdes udenfor virksomhedsordningen. Transport i afkast blev anset som en sikkerhedsstillelse.
Regeringen har den 29. marts fremsat lovforslag om nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte.
Skatteministeriet har ved høringen taget hensyn til mange af de kommentarer, som er blevet fremsat i høringsfasen af bl.a. SEGES.
Der kunne ikke foretages fradrag for alle udgifter til renovering af en udlejningsejendom, men der blev alene godkendt fradrag for vedligeholdelsesudgifter svarende til 25 % af den årlige lejeindtægt.
I en ny afgørelse tager landsskatteretten stilling til ”tilknytningskravet” ved fri bolig til forældre. Vi ser herpå og på, hvordan børn og forældre beskattes samt på, hvordan vi optimerer, når barnet yder hel eller delvis fri bolig.
Børn, der stiller en bolig til rådighed for forældre m.fl. i tilknytning til egen bolig er omfattet af særlige, gunstige skatteregler
Virksomhedsordningen kunne anvendes, da vurdering som beboelse var en fejl. Af samme grund kunne udgifter til vedligeholdelse mv. også fratrækkes.
Landsskatteretten anerkendte, at de køreflader, der er i landbruget efter praksis er bygningsbestanddele, som berettiger til straksfradrag, når visse betingelser er opfyldt. Landsskatteretten godkendte ikke straksfradrag i den konkrete sag.
En banks tilsagn om at stemme for et eventuelt senere fremsat rekonstruktionsforslag skulle i en konkret sag sidestilles med en frivillig akkord, hvorefter der skete underskudsbegrænsning.
Spørger påtænkte at optage et privat lån i sit pengeinstitut til indfrielse af privat realkreditgæld med sikkerhed i en fast ejendom henhørende under virksomhedsordningen.
Skatterådet har besvaret en række spørgsmål om de skattemæssige konsekvenser i forbindelse med henlæggelse og udbetaling af indskudskapital.
I Styresignalet beskrives ændring af praksis vedrørende skattemæssige afskrivninger på erhvervsmæssigt benyttede bygninger på ejendomme, der er vurderet som beboelsesejendomme, som følge af Landsskatterettens afgørelse i SKATM-2016-04-01.
Landsskatteretten fandt, at udleje af grund på markedsvilkår, der gav overskud, kunne anses for erhvervsmæssig virksomhed og virksomhedsordningen kunne anvendes
Landsskatteretten fandt ikke, at en idrætsforening, der bestod af en række afdelinger, kunne udbetale skattefri godtgørelser fra flere afdelinger således at det samlede udbetalte skattefrie beløb oversteg maksimumssatsen på 5.600 kr.
Landsskatteretten fandt ikke, at overdragelse af en ejendom havde haft utilsigtede skattemæssige virkninger, hvor ejendommen var overdraget til den ønskede handelspris, men ejendomsvurderingen var efterfølgende faldet i værdi
Landsskatteretten fandt ikke, at 3 mdr. fristen for SKATs ansættelsesændring var overholdt, ved at SKAT udsendte et nyt varslingsbrev for at rette op på en mangelfuld begrundelse i det første varslingsbrev.
SKAT præciserer, at det er muligt at få parkeringsudgifter dækket skattefrit, uanset at der samtidigt udbetales skattefri befordringsgodtgørelse efter Skatterådets satser.
Ved succession i virksomhedsopsparinger påvirkede gave og overdragne private lån ikke konto for opsparet overskud. Både aftale og overdragelse skulle finde sted dagen efter sælgers indkomstårs udløb.
Skatterådet bekræftede, at det forhold, at samlevende stiller deres respektive ejerandel til sikkerhed for den andens del af de indestående prioriteter ikke er udtryk for en skattepligtig sikkerhedsstillelse.
Landsskatteretten afviste selvangivelsesomvalg i forbindelse med fejl i selvangivelsen. Beskedne indkomstændringer ansås heller ikke for at have betydning for valg af beskatningsform.
Der kunne ske ekstraordinær genoptagelse og selvangivelsesomvalg for indkomstårene 2006-2008, således at ikke kun ændret kapitalafkast men også et yderligere beløb kunne opspares, så A kunne opnå seniornedslag.
Skatterådet fandt ikke, at sekundær pant, som DLR Kredit optager i et privat værdipapirdepot, medfører, at sikkerhedsstillelse i virksomhedens aktiver er afløst af sikkerhed i private aktiver.
X K/S’ kommanditister A og B ønskede hver at udlåne op til 4.000.000 kr. til kommanditselskabet X K/S, i hvilket selskab de hver især havde en ejerandel på 50 %. A’s udlån skulle ikke anses for en privat hævning i virksomhedsordningen.
SKAT har udarbejdet retningslinjer for sagstilskæring for at understøtte en korrekt, ensartet og lovlig sagsbehandling i forbindelse med indsatsprojekter.
Skatterådet fastslår, at en passivpost, der indgår i berigtigelsen, ikke skal anses som en hævning efter § 5 i virksomhedsskatteloven. Derimod udgør en gave i berigtigelsen, hvoraf gaveafgiften kan reduceres med tinglysningsafgiften, en hævning.
Styresignalet præciserer, at elvarmesatsen for elopvarmede helårsboliger gælder for al elektricitet, der er fremstillet af vedvarende energikilder i form af vindkraft, vandkraft, biogas, biomasse, solenergi, bølge- og tidevandsenergi og geometrisk varme.
Driftsbygninger, der anvendes erhvervsmæssigt, kan afskrives uanset vurderingskode
Højesteret ændrede Landsskatterettens og Landsrettens afgørelser og fandt, at ansættelsen kunne genoptages, hvor revisor ved en fejl havde valgt den forkerte skatteordning for et selskab, ved valget mellem tonnagebeskatning og selskabsbeskatning.
Skatterådet bekræftede, at den del af berigtigelsen, der bestod af gave, var en hævning i virksomhedsordningen. Den beregnede passivpost var ikke en hævning. Købers indgåelse af en boligret til sælger skulle anses for hævninger.
Byretten fandt ikke, at der ved den udsendte årsopgørelse i 2013 vedrørende 2000 forelå en ændring, der krævede overholdelse af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2. Højesteret havde i 2011 nægtet omgørelse af A's køb og salg af aktier i 2000.
Byretten afgjorde, at de administrative klageinstanser kan udbedre en mangelfuld begrundelse efter udløbet af den ordinære ansættelsesfrist. Byretten hjemviste SKATs skønsmæssige forhøjelser til fornyet sagsbehandling.
Landsskatteretten fandt det ikke dokumenteret, at A havde modtaget pengebeløb uden opgivelse til SKAT. Det var ikke muligt at følge pengestrømme og politiet havde opgivet tiltale i straffesag.
SKAT underkendte beskatning i VSO. Skatteyder søgte selvangivelsesomvalg. Dette godkendte SKAT ikke, da der var givet advarsel om overtrædelse af skattekontrolloven. Advarslen vedrørte ikke forholdet om anvendelse af VSO. Der kunne godkendes omvalg.
Boligejend. i Berlin ønskedes solgt i I/S form. Den enkelte investor fik brugsret til en konkret lejlighed. Ejendommen skulle efterfølgende opdeles i ejerlejligheder. Opdelingen betragtes som afståelse af en ideel andel. Virksomhedsordningen kan anvendes.
Et udlån fra I/S til et af interessenterne ejet anpartsselskab kunne ikke placeres i virksomhedsordningen.
Skatterådet godkendte ikke, at en skatteyder, der drev selvstændig virksomhed og blev beskattet i virksomhedsordningen, kunne indgå en aftale om deleleasing med et leasingfirma vedrørende virksomhedsdelen og privatområdet.
Der er mange faldgruber, når man som landmand skal køre mellem flere ejendomme, idet ikke al kørsel mellem ejendomme kan anses for at være erhvervsmæssig kørsel.
En mellemregning på anfordringsvilkår og til markedsrente, der etableres i forbindelse med overdragelse af en næringsvirksomhed med køb og salg af ejendomme, ansås for en hævning i virksomhedsordningen for overdrageren.
Løbende tilføjelser af afgørelser, der primært vedrører fortolkningen af Lovforslag l 200, vedtaget som lov nr. 992 af 16. september 2014.
Skatterådet tog stilling til, om sælgers tilgodehavender opstået ved salg af mink kan placeres i virksomhedsordningen
Skatterådet bekræftede, at evt. tab på udlånet vil være fradragsberettiget efter kursgevinstlovens regler på realisationstidspunktet. Udlånet kan ikke indgå i VSO
Sidste år vedtog Folketinget en række stramninger for landmænd og andre selvstændige erhvervsdrivende, der bliver beskattet i virksomhedsordningen.
SKAT har beregnet rentekorrektionssatsen for indkomståret 2015 til 4 pct.
Selvom en skatteansættelse, for en person omfattet af den korte ligningsfrist, kan foretages ekstraordinært, betyder det ikke i alle tilfælde, at seks måneders fristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2 skal overholdes.
Landsskatteretten godkendte ikke, at der kunne afskrives på driftsbygningerne, selvom de blev anvendt erhvervsmæssigt, da ejendommen var vurderet som en beboelsesejendom (kode 01). Der kunne heller ikke godkendes fradrag for vedligeholdsudgifter.
Kapitalafkastordningen kunne ikke anvendes, da sommerhuset ikke kunne anses for erhvervsmæssigt udlejet.
Ombudsmanden havde udtrykt kritik af Landsskatterettens sagsbehandling. Landsskatteretten genoptog afgørelsen og ændrede den.
Virksomheden ansås for erhvervsmæssigt drevet indtil udgangen af 2010. Efterbeskatning af opsparet overskud, skulle derfor ske i 2011, hvor virksomheden ikke længere var erhvervsmæssig.
Landsretten stadfæstede byretsdommen, som nægtede ekstraordinær genoptagelse om fradrag for dobbelt husførelse og beskatningstidspunktet for feriepenge.
Byretten fandt, at hovedanpartshaveren skulle beskattes af fri bil. Der var blandt andet henset til, at den indgåede kommissionsaftalt ikke afskar rådighed samt at de fremlagte google rutevejl. ikke kunne sidestilles med et kørselsregnskab.
Byretten fandt, at en hovedaktionær skulle beskattes af to boliger. Den ene var udlejet til hovedaktionærens børn. Den anden udgjorde den private bolig for hovedaktionæren, men der indrømmes ikke nedslag i beskatningsgrundlaget som følge af hjemmekontor.
Skatterådet fandt ikke, at indskudskontoen kunne nulstilles efter virksomhedsskattelovens § 3, stk. 5, da væsentlige dele af den medtagne gæld vedrørte investering i aktier, der ikke kan medtages under virksomhedsordningen.
En eneanpartshaver havde foretaget maskeret udlodning, men gjorde gældende, at indkomståret var forældet. Landsskatteretten fandt, at den forlængede ligningsfrist i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5 fandt anvendelse.
Landsskatteretten fandt ikke, at lagerbeskattede finansielle kontrakter samt lagerbeskattede fordringer og gæld var balanceposter, der var omfattet af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 7.
Anvendelsen af lagerprincippet ansås ikke som opgørelse af en "balancepost", efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 7.
Landsskatteretten fandt, at en amerikanersilo skal afskrives som en bygning, og et korntørringsanlæg i siloen skal anses for et driftsmiddel.
Valg af international sambeskatning indebærer, at alle udenlandske koncernenheder omfattes af sambeskatningen, herunder faste driftssteder og faste ejendomme beliggende i udlandet.
Landsretten ændrede byrettens dom og frafaldt ejendomsavancebeskatningen, fordi Skatteministeriet havde taget bekræftende til genmæle over for apellanternes nye påstande om gavebeskatning af en del af avancen.
Byretten fandt, ligesom Landsskatteretten, at der ikke kunne ske genoptagelse af beregningen af ejendomsavancen.
Da Landsskatteretten er en del af den offentlige forvaltning, fandt ombudsmanden, at Landsskatteretten ikke kunne undlade at tage stilling til, om reglerne om frister for at ændre en skatteansættelse, til ugunst for borgeren, var opfyldt.
Byretten stadfæstede Landsskatteretten kendelse, da byretten heller ikke fandt, at driften af skov- og hedeejendommen havde udsigt til at opnå et driftsresultat, der ville kunne betegnes som erhvervsmæssig virksomhed.
Din lokale skattekonsulent er ved at overveje, om der skal ske tilpasninger af din virksomhedsordning for 2013 og 2014, så du ikke mister muligheden for fremover at kunne spare op i virksomhedsordningen.
Byretten gav SKAT medhold i, at SKAT lovligt kunne indhente bankoplysninger om A samt oplysninger hos A's samarbejdspartner, da SKAT forgæves havde anmodet A om kontooplysninger mv.
A var ikke berettiget til omkostningsgodtgørelse for de udgifter, som Advokatanpartsselskabet havde faktureret til A for advokatfirmaets bistand i en skattesag om nedslag i grundværdien for afholdte udgifter til ekstrafundering.
Folketinget vedtog 9. september 2014 en ændring af virksomhedsskatteloven, som medfører flere stramninger for landmænd, der benytter virksomhedsordningen.
Selvom der var sket uberettiget benyttelse af virksomhedsordningen siden indkomståret 2007, kunne opsparet overskud efterbeskattes i 2009 efter reglerne om ophørsbeskatning.
SKAT har gennem en årrække haft fokus på, om mindre landbrug har haft underskud i flere år. I SKATs aktivitetsplan for 2014 er der fortsat fokus på underskudsgivende virksomheder, herunder landbrug.
SKAT havde ikke sendt kendelse efter agterskrivelse nr. to til trods for, at der var fremkommet indsigelser mod agterskrivelse nr. 1, som SKAT ikke havde imødekommet.
Byretten fandt, at det burde have stået klart for T, at hans indberetning om aktiehandler via TastSelv var ufuldstændig. T blev idømt en bøde på 45.000 kr.
Landsskatteretten godkendte ikke skønsmæssige forhøjelser foretaget af SKAT vedrørende vennetjenester mv., da SKAT ikke på tilstrækkelig vis havde dokumenteret, at skatteyder havde modtaget gaver og vennetjenester svarende til forhøjelsen.
Videncentret for Landbrug oplever i stigende grad, at SKAT vurderer mindre landbrugsejendomme, der anvendes til både bolig og erhverv, som beboelsesejendomme. Det kan have en lang række negative skattemæssige konsekvenser for dig som ejer.
Landsskatteretten mente, det var groft uagtsomt ikke at selvangive ejendomsavance ved salg af en ejendom, der var vurderet som en beboelsesejendom. Det kunne ikke dokumenteres, at ejendommen var købt og anvendt som fritidsbolig.
Der kan ikke indrømmes henstand med skattebetalingen i forbindelse med klage til Landsskatteretten, når klagen vedrører selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens § 30.
Skatterådet fandt ikke, at udgifter til undersøgelse af tagets bæreevne og øvrige tømrerudgifter, ved opsætning af et solcelleanlæg, kunne tillægges afskrivningsgrundlaget. Udgifterne vedrørte parcelhuset og ikke solcelleanlægget.
3 måneders fristen for udsendelse af kendelse ved ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen løber fra udsendelse af første agterskrivelse, medmindre agterskrivelse nr. 2 udtrykkeligt erstatter agterskrivelse nr. 1.
Husk at kigge forskudsopgørelsen for 2014 igennem, så du undgår at betale for meget i forskudsskat eller får en restskat og læs om skattelettelser næste år.
Pligt til indsendelse af oplysninger til SKAT for indkomstår, der ikke er omfattet af ligningsfristen.
Ved misbrug af TastSelv kan SKAT for en tidsbegrænset periode afskære misbrugeren muligheden for at anvende TastSelv.