Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 17-06-2013

SKATM-2013-13-09. Fusion. Aarhus Lokalbank og Vestjysk Bank

Aarhus Lokalbank og Vestjysk Bank fusionerede den 29. marts 2012.

Afgørelse:

Notat af 13. juni 2013 udarbejdet af Skatteafdelingen, Videncentret.

Bemærkninger fra Videncentret for Landbrug:

Aarhus Lokalbank og Vestjysk Bank fusionerede den 29. marts 2012. Fusionen medfører, at aktier i Aarhus Lokalbank, som er erhvervet for frie midler, anses for solgte, og salgssummen er værdien af de modtagne aktier i Vestjysk Bank, altså værdien pr. fusionsdagen den 29. marts 2012.

Fusionen medfører, at aktier i Aarhus Lokalbank, som er erhvervet for frie midler, anses for solgte, og salgssummen er værdien af de modtagne aktier i Vestjysk Bank, nærmere værdien pr. fusionsdagen den 29. marts 2012.

Ombytningen af Aarhus Lokalbank-aktier til Vestjysk Bank aktier skete i forholdet 4:1. Kursen på Vestjysk Bank aktien var den 29. marts 2012 25,73 kr. Hver ombyttede aktie i Aarhus Lokalbank anses derfor for afstået for 25,73/4 = 6,43 kr.

I de fleste tilfælde vil ombytningen/fusionen indebære et tab for personaktionæren. Dette tab er et såkaldt ”kildeartsbegrænset” tab, idet der er tale om tab på aktier optaget til handel på et reguleret marked. (”Børsnoterede” aktier.) Det vil på almindelig dansk sige, at tabet kun kan modregnes i udbytter og gevinster vedrørende ”børsnoterede” aktier. Aktionæren kan altså kun udnytte tabet skattemæssigt, hvis han/hun har sådanne gevinster. Et restbeløb kan overføres til ægtefællens gevinster af samme type, og tabet kan i øvrigt fremføres uden tidsbegrænsning.

Bemærk dog, at indgik de ombyttede aktier i aktionærens beholdning den 1. januar 2006, så kan tabet ikke fratrækkes, hvis aktionærens samlede beholdning af noterede aktier pr. denne dato ikke oversteg 136.600 kr. (For ægtefæller 2 x 136.600 kr.)

Normalt ville køb og salg automatisk blive indberettet til Skat, men dette er ikke teknisk muligt ved en aktieombytning, og man skal derfor selv indberette det som henholdsvis salg og køb. Se mere herom på Vestjysk Banks hjemmeside, der også indeholder oplysning om indberetning af salg af uudnyttede tegningsretter tildelt den 21. maj 2012. 

 

 

Sidst bekræftet: 17-06-2013 Oprettet: 17-06-2013 Revideret: 17-06-2013

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Skattekonsulent

Christian Homilius

Team Selskaber


Af samme forfatter

SKATM-2019-13-40. Absolut sidste chance for at sælge aktier med HOVEDAKTIONÆRNEDSLAG
Et udkast til lovforslag fjerner det såkaldte hovedaktionærnedslag med virkning for afståelser den 1. februar 2020 eller se...
06.12.19
SKATM-2019-13-39. Forlængelse af forfaldent aktionærlån var etablering af nyt aktionærlån
En fars lån på 12 mio. kr. hos et selskab ejet sammen med sønnerne forfaldt den 31. december 2013. Lånet blev ikke indfriet...
06.12.19
SKATM-2019-13-38. Udnyttelse af gammel køberet til kurs pari kunne ikke anerkendes i gavemiljø
Mellem en far og dennes søn var der i 1993 indgået en køberetsaftale vedr. overtagelse af aktier til kurs pari. Ved udnytte...
06.12.19
SKATM-2019-13-37. Salg af fast ejendom fra selskab til aktionær
En eneaktionær ville købe et udlejet parcelhus ud af sit selskab. Overdragelsesprisen blev fastsat til den offentlige ejend...
29.11.19
SKATM-2019-13-36. Indberetning af medarbejderaktieordninger og investorfradrag
Senest 20. januar 2020 skal der ske indberetning af medarbejderaktieordninger og kapitalindskud i vækstvirksomheder, der er...
29.11.19