Feedback Form

Af samme forfatter
Skatterådet bekræftede, at en fælles serveringskantine og fælles mødelokaler var virksomhedens ”egne lokaler”. Virksomheden havde derfor fuldt momsfradrag for bl.a. bespisning af forretningsforbindelser samt ansatte ved møder med fagligt indhold.
Golfklubber, der brugte vand fra egne boringer til bl.a. vanding, skulle registreres og betale vandafgift af forbruget, idet der var tale om momsfritaget virksomhed, og vandet var ledningsført. Der kunne endvidere ikke ydes godtgørelse af vandafgiften.
Et vandselskab var forpligtet til at fjerne gamle rør fra en virksomheds grundstykke. Vandselskabet betaler godtgørelse til virksomheden, mod at rørene ikke fjernes. Godtgørelsen var momspligtig, da der blev leveret en ydelse mod vederlag.
Skatteyder havde ved en fejl indbetalt til en forkert konto via netbank. Da beløbet derfor var til rådighed ved udgangen af året, kunne der ikke opnås fradrag.
Hvis underleverandører snyder med skat og moms, kan det i værste fald gå ud over den endelige køber. Lovlydige virksomheder kan nemlig deltage i kædesvig uden at vide det. Som kunde er det vigtigt at være opmærksom.
Notatet præciserer, at varebiler indregistreret i CPR-nummer kan være omfattet af kravet til registrering til firmakørsel, selvom varebilsejere kan have modtaget anden vejledning fra skattemyndighederne.
Skatterådet fandt, at aktionærerne ved fortrinsretten ikke ville opnå en sådan økonomisk fordel, at afkastet på aktionærernes pensionsordninger måtte antages at blive nedsat. Derfor medførte investeringen ikke ophævelse af pensionsordningen.
Ophævelsen af ordningen var omfattet af PBL, § 29, stk. 3, hvorefter ophævelsen ikke koster 60 % i afgift.
En dansk virksomhed havde ikke momsfradrag vedr. ydelser tilfaktureret med dansk moms fra en dansk underleverandør. Ydelserne havde leveringssted i udlandet og skulle derfor ikke pålægges dansk moms.
Ved registrering af varebiler til firmakørsel kan der opleves tekniske problemer ved brug af visse internetbrowsere. Det kan efter vores oplysninger løses ved at bruge anden browser – f.eks. Google Chrome.
Skatterådet kunne bekræfte, at spørgers beholdning af bitcoins skulle værdiansættes til handelsværdien på tilflytningstidspunktet.
Skatteyder kunne konkret godtgøre, at indbetalingerne på en aldersopsparing var en åbenbar fejldisposition, hvorfor beløbet kunne tilbageføres uden afgift.
Landsskatteretten fandt, at klageren som aktionær ville opnå særlige rettigheder i selskabet, der måtte anses for at nedsætte afkastet af ordningen, og som ville medføre, at klageren ville opnå økonomiske fordele, inden opsparingen udbetaltes.
Landsskatteretten godkender fuldt momsfradrag for lokaleomkostninger og vedligeholdelsesudgifter vedrørende et værksted beliggende i en erhvervsbygning nær privatboligen. I værkstedet blev også opbevaret private effekter.
Et investeringsselskab ville udstede obligationer, som investorer kunne erhverve. Afkastet var afhængigt af resultatet af de investeringer i P2P-lån, som investeringsselskabet foretog.
EU-Domstolens Generaladvokat har afgivet forslag til afgørelse i KPC-sagen, der handler om, hvorvidt en bebygget ejendom kan være en byggegrund. Forslaget lægger op til, at Skatteministeriet taber sagen. Nu afventes endelig dom fra EU-Domstolen.
Fra indkomståret 2020 skal afkast fra investeringsselskaber, herunder ETF’er, der overvejende investerer i aktier, for personer medregnes ved opgørelse af aktieindkomsten.
Nye regler betyder, at varebiler, der bruges til firmakørsel, skal registreres hos Motorstyrelsen senest 1. juli 2019. For at undgå bøder, er det vigtigt, at virksomheden selv er opmærksom på de nye regler
Ændringer i bl.a. godskørselsloven betyder, at varebiler, der bruges til firmakørsel, skal registreres hos Motorstyrelsen senest 1. juli 2019. Der er også indført nye tilladelses- og uddannelseskrav ved godskørsel for fremmed regning i varebil.
Skattestyrelsen har ændret praksis for momsbehandling af solcelleanlæg og husstandsmøller. Det betyder, at der kan være penge at hente, hvis du har et momsregistreret solcelleanlæg på årsbaseret nettoafregning, som forsyner din private bolig
Beregningsgrundlaget (årslønnen) skulle opgøres som årslønnen på det tidspunkt, hvor den konkrete aftale indgås.
En skatteyder havde fået 2 bitcoins i julegave i 2013. En gevinst ved afståelse vil være skattefri efter SL § 5, litra a.
Et selskab ville udstede obligationer med en formel løbetid på 1.000 år. Dette fandtes konkret at være gæld, og renterne herpå fandtes skatteretligt at være renter.
Landsskatteretten fandt, at SKATs forhøjelser var ugyldige grundet fristoverskridelse.
Skatterådet bekræfter, at brændværdien ved afbrænding af fiberfraktioner fra separeret husdyrgødning, som er fritaget for affaldsvarmeafgift m.v., kan fastsættes til 9,4 MJ/kg. Husdyrgødning generelt kan også være fritaget for affaldsvarmeafgift.
Styresignalet ændrer praksis omkring momsbehandling af VE-anlæg, bl.a. momsregistrering, udtagningsmoms og såkaldt ”byttemoms”. Ændringerne vedrører primært anlæg på årsbaseret nettoafregning og giver mulighed for ekstraordinær genoptagelse.
Styresignalet ændrer praksis omkring momsfradrag i holdingselskaber ved køb og besiddelse af aktier m.v. i datterselskaber. Adgang til momsfradrag udvides, da det bliver lettere for holdingselskaber at foretage indgriben i datterselskaber.
Skatterådet bekræfter, at der ikke skal betales moms, når der sælges en byggegrund fra en ejendom, som blev anvendt til privat bopæl. Spørger drev bed and breakfast fra ejendommen og var af kommunen blevet pålagt at betale byggemodningsudgifter.
Den 1. juli 2019 afskaffes afgiften på foderfosfater. Det betyder besparelser især for fjerkræ- og svineavlere.
Et ægtepar skulle ikke betale skat af midler, der var indsamlet for at anerkende ægteparrets frivillige kirkelige engagement.
Landsskatteretten fandt, at der ved overdragelse kunne tages udgangspunkt i 85 % af ejendomsværdien, uanset at ejendommen var købt kort tid før for et væsentligt større beløb. Det var ikke særlige omstændigheder, at vurderingerne var suspenderede.
Har du siden nytår talt med din bank? Så kan det være, at den har opfordret dig til at oprette en aktiesparekonto. Det kan også være, at du får muligheden præsenteret inden længe.
Den 1. juli 2019 vil nye momsregler om gavekort træde i kraft. De nye regler skærper kravet til, hvornår momsen skal indbetales ved salg af gavekort.
Salg af anparter eller aktier i et selskab kan være momsfritaget, selvom selskabet kun ejer fast ejendom, som ville være momspligtigt ved særskilt salg. Salg af I/S-andele med anvisningsret til fast ejendom var dog ikke momsfritaget.
En anmodning om fristforlængelse blev ikke modtaget af SKAT. Da man ikke reagerede rettidigt, efter at afgørelsen var truffet, kunne der ikke ske ekstraordinær genoptagelse.
Da den samlede indkomst i virksomhedsordningen var negativ, kunne der ikke ske lempelse for skat betalt til Sverige.
Skattestyrelsen har fastsat retningslinjer, der skal sikre, at en hjemvist sag behandles af andre medarbejdere end dem, der deltog i behandlingen af den oprindelige sag.
Et ægtepar var trods forsøg på fraflytning fortsat fuldt skattepligtige til DK. Der var tale om grov uagtsomhed ved alene at selvangive som begrænset skattepligtig.
Skatteyder havde fejlagtigt anvendt realisationsprincippet. Primoværdien 2017 kunne ændres for de værdipapirer, der var i behold.
Folketinget har vedtaget en række forskellige skatte- og afgiftslovsændringer.
Der sker flere mindre ændringer i en række punktafgiftslove i 2019, ligesom bl.a. pvc-afgiften ophæves fra 2019. Derudover varsler Finanslovsaftalen for 2019 en ophævelse af fosforafgiften.
Folketinget har vedtaget, at der fra 1. januar 2019 kan gives fradrag på 15 % af investeringer i visse selskaber.
Skattestyrelsen bekræfter i et bindende svar overfor SEGES, at afståelse af landbrugsjord til et minivådområdeprojekt ikke er momspligtigt. Arealet, der afstås, kan ikke betragtes som en byggegrund.
Chauffører ansat i datterselskab i udlandet blev anset for at være arbejdsudlejede til det danske selskab.
Den almindelige sats for elafgift sænkes med 4 øre pr. kWh fra 1. januar 2019. Endvidere sænkes elvarmeafgiften yderligere fra 2021. Derudover vil elvarmeafgiften, iflg. Finanslovsaftalen for 2019 også komme til at omfatte elopvarmede sommerhuse.
En person havde uberettiget anvendt virksomhedsordningen. Der kunne ske ophørsbeskatning i det ældste ikke forældede indkomstår.
Skattestyrelsen har fastsat vejledende mindstesatser for handlendes forbrug af egne varer, privat andel af elektricitet, vand og varme samt bilforhandleres private anvendelse af biler.
Der er flere skatteelementer, såsom afskaffelse af foderfosfatafgiften, indførelse af sælgerpantebrevsmodel, mobilitetsfradrag mv.
Skattestyrelsen har udsendt vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2019, landbrug
En enkeltmandsvirksomhed, der drev hestepension, og hvis indehaver var formand for en forening, der var kunde i virksomheden, fik forhøjet sit momstilsvar, idet der måtte antages at være interessefællesskab mellem virksomheden og foreningen.
Et holdingselskab til et selskab, der var lejer i en ejendom, var ikke klageberettiget ift. vurderingen, selvom ejendomsskatter mv. påvirkede lejen
Skattestyrelsen har fastsat vejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 2018.
Der er fra 1. januar 2019 indført en aktiesparekonto.
Der gives mulighed for påbud om benyttelse af leverandør af lønadministration samt om digital logbog. Hæftelsesgrænsen mv. ved kontante betalinger nedsættes.
Skatterådet har til brug ved skatteansættelsen for landbrugere fastsat normalhandelsværdien pr. 31. december 2018 for kreaturer, svin, får og heste.
Landsskatteretten fandt, at kursværdien af latent skat ved kompensation efter KSL § 33 C, konkret kunne ansættes til kurs 80. Der kunne derudover tages udgangspunkt i 85 % af ejendomsværdien før nedslag.
Er du forvirret over alle de nye regler og praksisændringer for små solcelleanlæg? Så er du ikke den eneste
2009 og 2010 kunne ikke genoptages ekstraordinært, så der kunne gives fradrag for tab på investeringsbeviser.
Landsskatteretten fandt ikke, at SKAT kunne anvende SKFVL § 27, stk. 1, nr. 2, om direkte følger for et andet indkomstår, idet den ordinære frist var udløbet på det tidspunkt, SKAT traf afgørelse for det ”forkerte” indkomstår.
Skatteministeriet har udgivet en vejledning om de overordnede principper for behandlingen af retssager om skatte- og afgiftsregler.
En virksomhed havde ved opførelse/ombygning af ridehal og stald fratrukket 80 % af momsen, idet de anså 20 % for privat anvendt. SKAT havde nedsat skønnet til 62 %. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse og godkender 80 % momsfradrag.
Da der ikke var udarbejdet en fraskrivelseserklæring, ført en korrekt kørselsbog for bilens anvendelse, eller det på anden måde kunne dokumenteres, at selskabets bil ikke var til rådighed, blev bilen beskattet efter reglen fri bil til rådighed.
Skatteforvaltningen har nu fået hjemmel til at kunne afskære en skattepligtig fra at anvende TastSelv ift. forskudsopgørelsen og årsopgørelsen og oplyser om reglerne.
Regeringen har fremlagt deres planer for lovgivning i det nye folketingsår.
Landsskatteretten fandt, at to hovedaktionærer ikke skulle beskattes af fri bil, da bevisbyrden for privat benyttelse af biler ejet af arbejdsgiver under visse betingelser tilfalder SKAT.
En ændring af momsloven giver mulighed for at få godtgjort moms af energiafgifter, som er godtgjort ved momsfritaget virksomhed. Lovændringen gælder fra 1. november 2011, og der er mulighed for tilbagesøgning.
Et selskab havde i november anskaffet en fordring mod et andet selskab til kurs 22,7. I juni året efter blev fordringen konverteret til anparter til kurs 100. Selskabet havde derfor en skattepligtig kursgevinst på knap 20 mio. kr.
Skal du beregne udskudt skat eller ejendomsavance i forbindelse med et salg eller et generationsskifte? Så kan du her fremsøge oplysninger om mælkeproducenternes købspriser for mælkekvoter.
Valutakurstabet fra indbetaling af foreløbige skatter til Norge til udbetaling af overskydende skat kunne ikke fratrækkes.
Et selskab betalte godt 13 mio. kr. til en kinesisk bank. Betalingen skete på baggrund af fremsendte fakturaer på aktiekøb, der fremstod som sendt fra direktøren, men ikke var det.
LL § 4 definerer, at man som deltager i et I/S ikke nødvendigvis er selvstændigt erhvervsdrivende. Der er nu kommet en afgørelse herom.
Selvom tab ikke kunne fratrækkes, skulle gevinster på andre aktier i samme depot beskattes.
Pengefordringen i anledning af erstatning for mangler ved byggeri var først erhvervet ved dom. På dette tidspunkt var kursværdien 0, da debitor var under konkurs.
Manglende selvangivelse af finansiel kontrakt var forsætlig/groft uagtsom, men SKAT havde reageret for sent efter kundskab.
Udlejning af bure og levering af pasningsydelser i en kattepension kunne ikke anses som udlejning af fast ejendom. Der var derimod tale om én samlet pasningsydelse, der var en momspligtig leverance.
Skatterådet kunne ikke bekræfte, at levering af undervisnings- og foredragsydelser var momsfritaget undervisning. I det ene tilfælde var indehaver lønmodtager, mens ydelserne i det andet tilfælde ikke var momsfritaget undervisning.
Skatterådet fandt, at investering i solceller gennem et P/S var passiv kapitalanbringelse. Dermed kunne investeringen forhindre succession i aktier.
Skattestyrelsen har vejledende udtalt, at udgifter til etablering af minivådområder kan fratrækkes både skatte- og momsmæssigt.
Har du en gammel vindmølle, der skal tages ned, og skal du investere i et nyt vindmølleprojekt, så skal du være opmærksom på beskatningen.
reguleres årligt med 1/10, når ejeren i stedet for videresalg af grunden vil opføre boliger til udlejning, som er en momsfritaget aktivitet.
En fond ville yde ansvarlig lånekapital til landbruget. I den forbindelse ville de have en såkaldt ”risikotillægsrente”, hvis det gik godt for landmanden. Skatterådet bekræftede, at det var en renteudgift.
I/S skulle betale udtagningsmoms ved interessenters udtagning af byggegrunde til privat anvendelse. Der skulle betales udtagningsmoms af hele anskaffelsessummen for byggegrundene.
Skatterådet har i et bindende svar bekræftet, at salg af en byggegrund, der tidligere har været udlejet med moms, kan sælges uden moms. Grundstykket overgår til momsfri udlejning og skifter herefter status fra landbrugsjord til byggegrund.
I 2 sager har Landsskatteretten fundet, at salg af helejede vindmøller og køb af andele i nye vindmøller ikke var virksomhedsophør efter AL § 9. I begge sager var sælger/køber med i ledelsen af den nye vindmølle.
En ændring af valuta på gæld fra CHF til EUR og retur var ikke indfrielse, idet det lå i låneaftalen, at disse ændringer kunne ske. Vedrørende finansielle kontrakter var det endnu en afgørelse, man må undres over.
Flertallet i Landsskatteretten lagde bl.a. vægt på, at løbetiden på swappen var længere end løbetiden på gælden samt flere andre forhold. Mindretallet havde en helt anden hensigtsmæssig tilgang.
Skatterådet bekræfter, at der ved en virksomhedsoverdragelse (I/S->ApS) kunne tinglyses nye virksomhedspantebreve til afløsning af hidtidige pantebreve med virksomhedspant i en landbrugsvirksomheds aktiver for en tinglysningsafgift på 1.660 kr.
En renteswap der først skulle begynde om et år, var erhvervsmæssig.
Landsskatteretten stadfæster, at en ikke-momsregistreret virksomhed skulle betale moms af den omsætning, som SKAT havde opgjort skønsmæssigt, selvom den i et af årene var under 50.000 kr. Året før var den opgjort til 75.000 kr.
Skatterådet bekræfter, at fysiske kurser i kunst kunne momsfritages, når de udbydes til private. Onlinekurser kunne derimod ikke momsfritages. Afgørelsen samt generelt om momsfritagelse for undervisning i ”aftenskolefag” og legemsøvelser omtales.
Landsskatteretten fandt, at udgifter til nedrivning skulle medregnes som en ombygningsudgift ved vurderingen af, om der forelå momspligt af et byggeri efter 25/50 %-reglen. Afgørelsen og 25/50%-reglen generelt gennemgås nærmere.
Der er indført et jobfradrag, der giver en skattenedsættelse på op til 640 kr., og bundskatten er nedsat med 0,02 %.
Fradragene for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed hæves gradvist fra de nuværende 100 pct. til 110 pct.
Skatterådet bekræftede, at der ikke skulle betales moms ved salg af byggegrunde til et datterselskab, som sælger var fællesregistreret med. Svaret er dog betinget af, at byggegrundene sælges til tredjemand, mens selskaberne er fællesregistreret.
LL § 4 definerer, at man som deltager i et K/S ikke nødvendigvis er selvstændig erhvervsdrivende. Der er nu kommet en afgørelse herom.
Gevinst og tab ved anskaffelse af Bitcoins og Ether var spekulation. Marginhandler var finansielle kontrakter og indberetningspligtige.
En skole havde ikke opkrævet moms af kurser pga. afgørelse fra SKAT. Domstolene anså kurserne for momspligtige. Der skulle modregnes en fiktiv salgsmoms i virksomhedens krav om momsfradrag. Dommen medfører sandsynligvis økonomisk tab for skolen.
SKATs praksis om regulering af salgssummen, hvor værdipapiret er solgt, er tilsidesat. Genoptagelse er mulig.
Virksomhed med både momspligtigt landbrug og momsfritaget herberg havde fuldt momsfradrag for udgifter vedr. landbruget. Kommunale tilskud til herberg var vederlag for momsfri leverance, og påvirkede fradrag for fællesudgifter.
Opvarmning af helårsboliger nedsættes nemlig med 15 øre pr. kWh. Godtgørelsen for el brugt til rumvarme m.v. i momspligtig virksomhed forhøjes tilsvarende.
En gæld kunne swappes både til fast rente og til fremmed valuta. Og en kontrakt kunne overgå til at være erhvervsmæssig.
Gevinst og tab ved anskaffelse af Bitcoins og Bitcoin cash anses enten for skattepligtig efter reglerne om spekulation eller som skattefrie formuegevinster/-tab.
Regeringen har fremsat et lovforslag om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger.
Grænserne for indbetaling på børneopsparingskonti er fordoblet til 6.000 kr. pr. år og i alt maksimalt 72.000 kr.
”Udligningsskatten” på visse pensionsudbetalinger er afskaffet fra og med indkomståret 2018.
Beskatningen af fri telefon og internet er nu afskaffet. Men først fra indkomståret 2020!
BoligJobordningen (også kendt som service- og som håndværkerfradraget) er nu gjort permanent.
Det kan synes ulogisk, men erstatninger for ekspropriation kan faktisk være momspligtige – og det er vigtigt, at du er opmærksom på dette, så du ikke risikerer en ekstraregning fra SKAT.
En virksomhed, der er berostillet grundet indehavers sygdom, skal ikke anses for ophørt. Da virksomhedens aktiver af den grund ikke kunne anses som udtaget til privat regi, skulle der ikke betales udtagningsmoms.
En udlejer af fast ejendom kunne ikke anvende udlægsreglerne ved lejeres betalinger til dækning af ejendomsskat og forsikring. Lejemålet var omfattet af frivillig momsregistrering, og betalingerne var derfor momspligtige på samme måde som lejen.
Skatterådet bekræfter, at en kommunes særskilte salg af en bebygget grund, hvor bygninger er ejet af tredjemand, er momsfrit. Salget skulle sidestilles med salg af en gammel bygning med tilhørende jord, og var derfor momsfrit.
Driftsmidler, der var leaset ud, blev ikke anset for passiv kapitalanbringelse.
Fremførbare tab på finansielle kontrakter skal udnyttes i det tidligst mulige indkomstår og kan ikke fremføres, hvis de kan udnyttes.
Der var ikke fradrag for indbetalinger over nettet til et firma, hvor indbetaler blev bedraget.
Med udgangen af marts 2018 ændres TastSelv Erhverv, så man ikke længere kan indberette moms, lønsum og punktafgifter inden periodens udløb. Man kan heller ikke længere angive en rettelse, der vedrører flere perioder for moms, lønsum eller punktafgifter.
Landsskatteretten konkluderer, at der i sagen er tale om et lønmodtagerforhold, ved en persons udførsel af arbejde for et selskab. Selskabet hæfter for A-skat og AM-bidrag. Der lægges bl.a. vægt på, at personen ikke var momsregistreret.
Skatterådet bekræfter, at salg af en grund med eksisterende bygninger ikke skal sidestilles med salg af en byggegrund. En del af bygningerne var bevaringsværdige, og måtte ikke nedrives.
Beskrivelse: Salg af en ejendom, som delvist nedrives af sælger, er salg af en byggegrund. Sælger er endvidere en afgiftspligtig person ved salget. Salget var derfor momspligtigt.
Et lån blev eftergivet og blev selvangivet som fuldt skattepligtigt. Låntager fik medhold i, at kursværdien var lavere, hvorfor indkomsten skulle nedsættes.
Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om ændringer af fradragsret for pensionsindbetalinger, ændret beskæftigelsesfradrag, nedsættelse af bundskat mv.
En bred politisk aftale betyder, at mange borgere og virksomheder allerede fra 2018 får en lavere elregning. Samtidig kan hele erhvervslivet i hele 2018 få et øget fradrag for investeringer i forskning og udvikling.
En søns køb af 50 % af forældrenes landbrug blev med de indgåede aftaler anset for stiftelse af et interessentskab og ikke bare et sameje. Dermed var sønnen som udgangspunkt omfattet af de skærpede regler om kildeartsbegrænsning af underskud
Skatteyder havde ikke brugt lagerprincippet i 2008 og 2009, og havde dermed ikke taget fradrag for værdinedgangen disse år. Tabet kunne fratrækkes i 2017.
Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger kan videresælge to byggegrunde momsfrit. Byggegrundene er tilbageskødet til spørger i forbindelse med et forudgående salg af landbugsjord.
Med virkning fra 2008 er fradragsretten for erhvervsmæssige lønudgifter udvidet. Det samme gælder erhvervsmæssige udgifter tilknyttet ansættelsesforholdet.
Overdragelse af en enkelt fast ejendom, som blev anvendt til momsfritaget udlejning, kunne anses som en momsfri virksomhedsoverdragelse. Har betydning for momsfradragsretten af omkostninger.
En ældre bebygget ejendom kunne sælges momsfritaget, da der efter en konkret vurdering af omstændighederne ved leveringstidspunktet ikke var tilstrækkeligt objektive beviselementer, som kunne medføre, at ejendommen skulle anses som en byggegrund.
Avancen ved en kommunes overtagelse af et areal efter skatteyders krav om dette efter planlovens § 47 A var ikke skattefri for skatteyder efter EBL § 11.
SKATs mulighed for at tilbagekalde et bindende svar pga. efterfølgende forhold er afskaffet.
Landsskatteretten fandt, at en hustru kunne anvende LL § 8 P, stk. 2 og 3, på køb af anparter i en vindmølle, hvor manden var med som opstiller. Der var ikke succession som opstiller.
Skatterådet kunne ikke bekræfte, at et abonnement på snerydning var momsfritaget forsikringsvirksomhed. Abonnementet var derfor momspligtigt.
Et kompensationsbeløb udbetalt af en bank for tab på investeringsbeviser solgt i 2011 skulle beskattes i 2013, idet der først i 2013 var erhvervet endelig ret til beløbet.
En person overtog hele gælden til en bank, efter at den tidligere hustru havde misligholdt sin betalingsforpligtelse iht. fælles gæld i deres tidligere fælles ejendom.
SEGES har fået afklaret ved bindende svar, hvornår tilskud fra Landdistriktsfonden skal indtægtsføres, hvornår straksafskrivningen kan foretages og flere andre forhold vedrørende investeringerne for tilskuddet.
Skatterådet kunne i 2 bindende svar ikke bekræfte, at byggegrunde var udtaget fra den momspligtige virksomhed til privat anvendelse. Derfor var salget af byggegrunde i begge sager momspligtigt.
Byretten dømmer i 3 sager virksomheder til at betale bøder på 5.000 kr., da deres erhvervsmæssigt benyttede varebiler ikke var påsat mærker med virksomhedernes CVR-nummer og navn / logo. Der var tale om førstegangsovertrædelser
En landmand havde lavet aftaler med en tidligere ansat om udførelse af renoveringsarbejder på klagers ejendomme. Landskatteretten fandt, at der ikke var tale om entrepriseaftaler, men et ansættelsesforhold.
SKAT havde først i oktober 2013 varslet en ændring af et fremførselsberettiget tab fra 2008. Dette var for sent efter skatteforvaltningslovens § 26. En aftale om bortfald af tabene ved en akkord kunne ikke føre til et andet resultat.
Landsskatteretten tilsidesætter Skatterådet. Hvis et tab ikke er omfattet af KGL § 17, skal det behandles efter KGL § 14.
Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse hvorefter en virksomhed ikke drev økonomisk virksomhed i momslovens forstand. Virksomheden skulle derfor afmeldes fra momsregistrering. Endvidere var SKAT berettiget til at regulere momsfradrag 3 år tilbage.
Skatteministeriet anerkendte, at en rentecap i DKK var erhvervsmæssig, selvom den underliggende gæld var i DKK og EUR.
Skatterådet bekræfter, at salg af byggegrunde mellem koncernforbundne selskaber, der sammen indgår i en momsmæssig fællesregistrering, i det konkrete tilfælde kan ske uden moms.
Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse, hvorefter konsulentindtægter skulle anses som lønindkomst og ikke som selvstændig virksomhed efter momsloven.
Normalt har du som virksomhedsejer ikke ret til momsfradrag, når du betaler dine medarbejderes mad.
Skatterådet bekræfter, at en dansk virksomhed ikke skal opkræve dansk moms, når de sælger træpiller, som udleveres til kunder fra et lager i Tyskland. Træpillerne har ikke været i Danmark forinden salget.
Skatterådet bekræfter i et bindende svar, at der ikke skal betales affaldsvarmeafgift ved varmefremstilling ved afbrænding af skaller og støv fra bl.a. forarbejdning af korn og majs.
SKAT er endnu ikke klar med den digitale ansøgningsblanket til omkostningsgodtgørelse, der ellers skulle anvendes fra 1. juli. Den gamle papirblanket kan anvendes.
En indbetaling på en ratepension 27/12 2013 kunne ikke overføres til 2014. Der var ikke tale om en åbenbar fejl. Kun den del, der oversteg maksimumsgrænsen kunne udbetales.
Landsskatteretten giver i sagerne bl.a. virksomhederne medhold i, at der ved beregning af udtagningsmoms for privat forbrugt el fra solcelleanlæg skal tages udgangspunkt i anlæggets reelle levetid og ikke en fast 5-årig momsmæssig levetid.
Lovforslag til ændring af elafgiftsloven samt en bebudet ændring af metoden til afregning for solcelleanlæg på årsbaseret nettoafregning kan betyde en større elregning for solcelleejere. Investering i solcelleanlæg bliver også mindre attraktivt.
Et selskab med produktion af mink blev anset for at skulle indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, da der var tale om arbejdsudleje.
En planteavlers sikring af kommende høst ved salg af hvede- og rapsfutures blev anset for erhvervsmæssige.
En svineproducents sikring af kommende foderkøb ved køb af hvedefutures blev anset for erhvervsmæssige. Både ift. foderhvede og foderbyg.
En planteavlers køb af hvedefutures i forbindelse med salg af den fysiske høst blev ikke anset for erhvervsmæssigt.
En elevuddannelse blev uberettiget ophævet. Godtgørelsen efter erhvervsuddannelseslovens § 65 var skattepligtig.
En ændring af momsloven betyder, at det fra den 1. juli 2017 vil være fogedretten, der har pligt til at indbetale momsen ved momspligtige salg, der sker ved tvangsauktioner.
Det bindende svar indeholder sondringer omkring, hvornår en ejendom skal anses for solgt eller udlejet. Problemstillingerne kan være relevante i forhold til udlejning af f.eks. vindmølleparceller.
Bo- og gaveafgiften er nedsat ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder.
Har man fejlagtigt brugt et forkert opgørelsesprincip for værdipapirer mv., kan man fremadrettet få genoptagelse uden risiko for dobbeltbeskatning/dobbeltfradrag.
Skatterådet bekræfter, at et offentligt tilskud skal anses som vederlag for godstransport og derfor er momspligtigt. Skatterådet bekræfter endvidere, at momsen i det konkrete tilfælde udgør 25 % af det hidtil modtagne tilskud.
Som udgangspunkt skal honoraraftalen indsendes ved ansøgning om omkostningsgodtgørelse. Ligeledes skal ansøgningen fra 1. juli som udgangspunkt ske digitalt.
En hovedaktionær havde bil på gule plader til rådighed. Han gav hustruen et lift, men slap på et hængende hår for beskatning af fri bil.
En skatteyder fik ekstraordinær genoptagelse efter SKFVL § 27, stk. 1, nr. 8, uanset at anmodningen var for sen, idet SKAT ikke i forbindelse med ansættelsen havde hørt og underrettet ham.
3 gartnerier slap fri for arbejdsudleje ift. okulation af roser og podning af frugttræer. En entreprenørvirksomhed gjorde ikke ift. en underleverandør.
Hvis du får leveret elektricitet til den lave elvarmesats, fordi din bolig er opvarmet med varme-pumpe eller elvarme, er det vigtigt, du tjekker din BBR.
Vestre Landsret kommer i deres kendelse frem til, at spørgsmålet om en bebygget ejendom kan anses for en byggegrund, skal forelægges EU-Domstolen.
Skatterådet kunne ikke bekræfte, at tinglysning af en ændring i et ejerpantebrev, der gav virksomhedspant, hvormed debitor/kreditor blev udskiftet, kunne ske uden betaling af variabel afgift.
Skatterådet bekræfter i et bindende svar, at der ikke skal betales moms af tilskud til renovering af en hal. Endvidere påvirker tilskuddet ikke momsfradragsretten på udgifterne til renovering af hallen.
Notatet omhandler Storbritanniens forestående udtræden af EU samt bl.a. de moms- og toldmæssige konsekvenser heraf.
Landsskatteretten fandt ikke, at valutaterminskontrakter havde erhvervsmæssig tilknytning. Afgørelsen viser, at Landsskatteretten ikke forstår helt grundlæggende finansielle forhold.
Byretten giver SKAT medhold i, at de med rette kunne udstede pålæg om at udstede forenklede fakturaer eller anvende kasseapparat til en momsregistreret virksomhed, der jævnligt solgte varer på markeder.
I et bindende svar fra SKAT, ført som principsag af Skatteafdelingen, SEGES, anerkendes det at der ikke er tale om en byggegrund, når en landmand sælger 1,7 ha. landbrugsjord til sin nabo. Naboen skal anvende arealet til udvidelse af sin private have.
2 afgørelser om rækkevidden af momsfritagelsen for personbefordring viser, at studenterkørsel i veteranbiler/lastbiler er momsfri personbefordring, mens en forlystelse med luftskib ikke kunne anses som momsfri personbefordring.
Saldoen for betalingsrettigheder mv. blev tømt ved salg og leje af betalingsrettigheder. Dermed kunne et større tab fradrages i salgsåret, idet saldoen var væsentlig grundet tidligere køb af mælkekvote.
Der er en række betingelser, der skal opfyldes, hvis en lejer af en driftsbygning skal tilbagesøge elafgift. Notatet beskriver betingelserne.
Den varslede praksisændring om momsbehandlingen af ansattes private brug af virksomhedens aktiver gennemføres ikke.
Skatterådet har afgjort, at der ved udregningen af, hvornår en gammel bygning er ombygget i så væsentligt omfang, at den skal anses som ny, skal medregnes ombygningsudgifter, der er afholdt indenfor de sidste 5 år.
En ændring af vilkår på gæld blev anset for så væsentlig, at der var tale om en indfrielse. Dermed skulle der opgøres gevinst/tab. Derudover omtales, hvornår ændringer af vilkår medfører indfrielse.
SKAT får nu pligt til at orientere skatteyder, når de bruger Kammeradvokaten i en skattesag.
Styresignalet omhandler den momsmæssige definition af byggegrunde og særligt, hvornår salg af en bebygget ejendom skal sidestilles med salg af en byggegrund. Styresignalet er en præcisering af praksis.
Styresignalet omhandler momsfritagelse ved salg af fast ejendom efter udlejning. Der er tale om præcisering af praksis på området.
EU-Domstolen har i sagen C-471/15, Sjelle Autogenbrug I/S afgjort, at bl.a. autoophuggere ved videresalg af reservedele udtaget fra udtjente biler kan bruge de såkaldte brugtmomsregler, når bilen er købt af privatpersoner.
Digital adgang til avis betalt af arbejdsgiver skal behandles som avis leveret på bopæl. Udfordringer mellem skatteregler og den digitale udvikling.
Landsskatteretten ændrede SKATs afgørelse og fandt, at levering af elektricitet fra et solcelleanlæg mod vederlag måtte anses for selvstændig økonomisk virksomhed, der berettigede til momsregistrering.
Skatterådets bindende svar præciserer anvendelsen af den praksisskabte "25-gangeregel", der indebærer, at en medarbejder undtagelsesvist og maksimalt må køre 25 gange mellem den faste arbejdsplads og sædvanlig bopæl i arbejdsgiverens køretøjer.
En rabat kunne forlods henføres til den del af de samlede ydelser, der ikke var omfattet af boligjobordningen. Fradrag kræver, at lønudgifterne er specificeret.
Landsskatteretten fandt ikke, at lagerbeskattede finansielle kontrakter samt lagerbeskattede fordringer og gæld var balanceposter, der var omfattet af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 7.
En fastrenteswap blev ikke anset for at have erhvervsmæssig tilknytning.
To renteswaps i EUR havde negativ værdi. De skulle afløses af to nye renteswaps i DKK, hvor indgangsværdien blev negativ svarende til den negative markedsværdi på de to gamle swaps. Ændringen havde ingen skattemæssig effekt.
Der var ikke fradrag for tab på forudbetaling for private håndværkerydelser eller for erstatning.
Landsskatteretten ændrer delvist SKATs bindende svar om momspligt på salg af byggegrunde / bygninger. Salg af byggegrund anvendt til momspligtig virksomhed var momspligtigt, mens en bebygget grund ikke kunne anses som en byggegrund.
Skatterådet bekræftede, at en ejendom (byggegrund) kunne sælges momsfrit jf. momslovens § 13, stk. 2, da ejendommen var endeligt udtaget til momsfrit formål. Jorden havde været udlejet uden moms i under 1 år.
Negativ saldo efter AL § 5 skulle indtægtsføres eller faktisk udlignes med en del af positiv saldo efter AL § 5 D.
Udskiftning af tag er ikke omfattet af boligjobordningen fra 1. januar 2016. Isolering af tag er derimod. Udskiftning af stråtag med deraf følgende forøget isoleringsevne faldt udenfor ordningen.
En fordring kunne ikke placeres i virksomhedsordningen selvom det var en struktureret fordring. Den var opstået ved salg af virksomhedsaktiver.
To renteswaps havde negativ værdi. De skulle afløses af to nye renteswaps, hvor indgangsværdien blev negativ svarende til den negative markedsværdi på de to gamle swaps. Alle var finansielle kontrakter, og tab skulle opgøres efter lagerprincippet.
Der var ikke fradrag for tab på valutaterminskontrakter. Højesteret fandt dog, at der kan være erhvervsmæssig tilknytning, når man har solgt en valuta på termin for at nedbringe finansieringsomkostningerne.
SKAT ønsker at ændre praksis, så privates forudbetalinger for varer og ydelser, der ikke leveres, ikke medfører fradrag efter KGL §14. Desuden beskrives en meget uheldig fortolkning af KGL § 17 og en særligt indskrænkende holdning til fradragstidspunktet.
En landmand havde indgået aftale om valutaswap mv. En del af gælden var placeret privat. Han fik ikke medhold i, at denne placering kunne vælges om efter skatteforvaltningslovens § 30.
Skatterådet fandt, at et konkret banklån med indbygget renteloft kunne anses for gæld og ikke delvist en gæld og delvist en finansiel kontrakt.
Et selskab havde investeret i såkaldte BULL-certifikater i et børsnoteret aktieindex. Certifikaterne var omfattet af KGL § 29, stk. 1. Da certifikaterne ikke var omfattet af nogen fradragsbegrænsninger kunne tabet fradrages.
Skatterådet fandt, at hustruen succederer efter KSL § 26 A i sin mands forhold som vindmølleopstiller, hvorfor hun ikke kan vælge den skematiske regel i LL § 8 P.
Der var tale om virksomhedsophør efter AL § 9 ved salg af en 100 pct. ejet vindmølle og køb af andele på henholdsvis 33 1/3 pct. og 8 2/3 pct. i nye vindmøller.
Boligjobordningen videreføres i 2016 og 2017. Serviceydelserne er de samme, mens der ændres på håndværksydelserne. Fradraget opdeles på henholdsvis 6.000 kr. og 12.000 kr.
Det er den samlede skyldige/tilgodehavende moms, der skal selvangives i felt 638.
Hvis man er tilmeldt digital post får man ikke længere udsendt indbetalingskort vedrørende B-skatterater.
En fastrenteswap blev ikke anset for at have erhvervsmæssig tilknytning.
En køber af et solcelleanlæg kunne ikke indtræde i retten til efter en tidligere bestemmelse at anse det for erhvervsmæssig virksomhed.
Overkursreglen i KGL § 22 gælder nu også ved refinansiering. Men kun ved gæld stiftet den 10. november 2015 eller senere.
En obligation, hvor indfrielseskurs og afkast afhænger af udviklingen af de bagvedliggende lån og det finansielle udredningsarbejde, var en struktureret obligation.
Den såkaldte renteindtægt efter KGL § 22 A skal ifølge Skatteministeriet periodiseres forholdsmæssigt.
Boligjobordningen videreføres efter planen i 2016 og 2017 i en mere "grøn" udgave. Lovudkast er i høring.
Oversigt over under hvilke ordninger og til hvilke priser, Mælkeudvalget har opkøbt og solgt kvote.
BoligJobordningen er genindført for kalenderåret 2015 ved vedtagelsen af L 5 2014-15, 2. samling, 26. august 2015.
Østre Landsret fandt det ikke godtgjort, at valutaterminskontrakter havde tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed. Tabet var dermed kildeartsbegrænset.
Landsskatteretten fandt, at et tab på en debitor var sandsynliggjort ved anmeldelse i et dødsbo, hvor kravet var anerkendt, og hvor den forventelige dividende fremgik af åbningsbalancen.
Værdiansættelsen af et personalegode kunne ansættes til arbejdsgiverens omkostninger.
SEGES' notat om kontingenter til og tilbagebetalinger fra arbejdsgiverforeninger.
Ekstraordinære bidrag til fagforeninger er omfattet af loftet over fradrag.
Ægtefæller har (alene) ret til fradrag for 50 pct. af renteudgifter mv. på fælles lån, med mindre der foreligger anden klar aftale.
50 pct. af en computers værdi skulle medregnes til den ansattes løn, da den ansatte havde indgået aftale om at gå ned i løn.
SKAT har udsendt et Styresignal om genoptagelse af skatteansættelsen ved forkert beregnet beskæftigelsesfradrag for årene 2004 - 2012.
L 167 2014-15 er vedtaget den 21. april 2015. Lovændringen medfører at alle selskabers selvangivelsesfrist for indkomståret 2014 er udsat til 1/9 2015.
L 167 2014-15 er vedtaget den 21. april 2015. Lovændringen medfører bl.a. ændring af, hvornår et bindende svar om værdiansættelse af aktiver er bindende.
En rentekorridor blev anset for at være en finansiel kontrakt med tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed. Eventuelle tab kunne derfor fradrages.
L 98 2014-15 er vedtaget 26. februar 2015. Lovændringen medfører bl.a. ændring af forpagterreglen, opgørelsesprincipper for fordringer og gæld, samt ændringer af ejendomsavancebeskatningsloven vedrørende mælkekvote.
Sagen vedrører de skattemæssige konsekvenser af opdeling af et interessentskab i flere interessentskaber. Herunder om der skal opgøres gevinst/tab og om anpartsreglerne får betydning.
L 9 2014-15 er vedtaget den 9/12 2014. Lovændringen medfører ophævelse af indberetningspligt på "private" virksomhedsrenter, oplysningspligt om moms samt øget indberetningspligt vedrørende aktier.
En husstandsvindmølle blev anset for en selvstændig virksomhed. Den privat anvendte del af strømmen produceret på møllen skulle indtægtsføres med 2,22 kr. pr. kWh (2014).
L 4 2014-15 er vedtaget den 31. oktober 2014. Lovændringen forhøjer bl.a. bundskatten og det skrå skatteloft. Den grønne check nedsættes.
Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse og fandt ligeledes at et regionalt tilskud til anskaffelse af et solcelleanlæg var skattepligtig indkomst.
L 41 2014-15 er vedtaget den 4. december 2014. Lovændringen medfører forhøjet befordringsfradrag til personer i flere (yder)kommuner samt udvider muligheden for elektronisk videregivelse af oplysninger til finansielle institutter.
Skatterådet finder, at de pågældende værdipapirer (hybrid kernekapital) var fordringer og ikke hverken strukturerede fordringer, finansielle kontrakter eller andet. En række andre forhold beskrives.
Notatet beskriver forholdene vedrørende indberetning og fradrag efter boligjobordningen for bagudforskudte indkomstår 2015.
Der var fradrag for tab på en fordring, hvor fordringshaver var blevet bedraget for knap 220.000 kr., uanset at der ikke var foretaget udlæg.
Skatterådet bekræftede, at et nyt låneprodukt havde karakter af prioritetslån, hvorved en kursgevinst ved en ekstraordinær indfrielse af lånet ikke skulle beskattes. Lånet ikke anset for at være et kontantlån.
SKAT har udsendt et styresignal om genoptagelse af fysiske personers gevinster og tab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked ("noterede aktier") og omsættelige investeringsbeviser for indkomstårene 2010 til 2013.
Et lovforslag, der forventes fremsat til efteråret, betyder en administrativ lettelse for landmænd og mange andre selvstændige. Måske slipper du derfor snart for at skulle indberette erhvervsmæssige renter.
Renter, der pålægges ved inddrivelse, er fradragsberettigede efter de almindelige regler i LL § 5. Dette gælder også renter af skatter.
Tilskrevne renter kan fradrages, hvis de kan rummes inden for det aftalte kreditmaksimum.
Lovændringer vedrørende beskæftigelsesfradrag, befordringsfradrag og selvstændigt erhvervsdrivendes og medarbejdende ægtefællers præmiebetalinger til egne syge- og arbejdsskadeforsikringer.
Fra den 2. august sender SKAT igen nye autoforskud ud til personer.
Antallet af låste felter for bl.a. selvstændigt erhvervsdrivende udvides med renteudgifter og -indtægter, udbytte mv.
SKAT både ændrer og præciserer, hvornår der efter deres opfattelse er tale om arbejdsudleje. I forhold til praksis siden lovændringen i 2012, er der tale om en lempelse på visse områder.
En persons aflevering af obligationer til indfrielse af lån blev ikke anset for afståelse af obligationerne. Der kunne derfor ikke opgøres gevinst/tab herpå.
L 144 er vedtaget den 27. maj 2014. Loven vedrører selskabers registrering af fremførselsberettigede underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier og investeringsbeviser mv. samt selvangivelse af kildeartsbegrænsede tab.
En uddannet slagter, der havde mange års erfaring som motorcykelforhandler, kunne ikke anses som sagkyndig.
Biler og virksomhedsordningen. Østre Landsret fandt ikke, at hovedaktionæren havde godtgjort, at SKATs værdiansættelse kunne tilsidesættes.
Videncentret har modtaget nogle gode råd fra SKAT vedrørende indberetning i tast selv.
Regeringen har fremlagt forslag til forskellige vækstinitiativer. Der er nogle afgifts- og skattemæssige forhold heri. Der er alene tale om et forslag.
Et værdipapir, der kunne nedsættes til 0 kr. under særlige omstændigheder, blev anset for at være en fordring og ikke en struktureret fordring.
Fra og med 2013 er årsopgørelsesordningen blevet udvidet. ”Mindre erhvervsdrivende” modtager nu en årsopgørelse i stedet for, som tidligere, at skulle begynde med at udfylde en selvangivelse.
SKAT mener, at kravet om indberetning af erhvervsmæssige renter kan modificeres i praksis. Det er dog klart i modstrid med loven og bekendtgørelsen. Vejledning til indberetning af personers private renter.
Indberetningskravet for personers renter, hvor kreditor ikke skal indberette, modificeres.
Det er nu SKAT's opfattelse, at en skatteyder kan vælge at modregne enten en del af eller hele tabet på visse aktiebaserede finansielle kontrakter i gevinster på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked. Der kan ske genoptagelse.
Indberetningskravet for personers renter, hvor kreditor ikke skal indberette, opretholdes.
Der er skattefrihed for arbejdsgiverbetalt præmie for en sundhedsforsikring, der alene relaterer sig til arbejdsmæssige forhold og behandling for alkohol- og medicinforbrug. Visse forsikringsselskaber opdeler deres forsikringer.
Landsskatteretten fandt ikke, at der var fradrag for tab på valutaterminskontrakter. De blev ikke anset for indgået med det formål at afdække en reel underliggende risiko med betalingsforpligtelser for de erhvervsmæssige lån.
Landsskatteretten fandt ikke, at der var fradrag for tab på valutaswap, da aftalen ikke fandtes at være indgået med henblik på risikoafdækning.
Beløbsgrænserne i forhold til kravet om digital betaling er forskellige.
Boligjobordningen genindføres for 2013 og 2014, og den udvides med fritidsboliger.
Virksomhedsskatteprocenten nedsættes gradvist fra 2014 til 2016. Der indføres fra 2015 fradrag for selvstændigt erhvervsdrivendes præmiebetalinger til sygedagpenge- og arbejdsskadeforsikringer vedrørende egen person og medarbejdende ægtefælle.
Der er indført en ny klagestruktur på skatteområdet. Den betyder, at der fra 1. januar 2014 kun sker behandling i en klageinstans. Der skabes en ny instans, kaldet skatteankeforvaltningen.
Skatteministeriet har efter lang tids nølen udtalt, hvorledes servicefradrag skal indberettes ved forskudt indkomstår, hvor betalingen er sket i kalenderåret før det kalenderår, indkomståret træder i stedet for.
Der er indgået aftale om ændring af to overgangsordninger for de nyere regler om solceller.
Et flertal i Folketinget er blevet enigt om ændringer af visse forhold på skatteområdet.
Et flertal i Folketinget er blevet enigt om ændringer af visse forhold på skatteområdet.
SKAT er nu begyndt at udsende forslag til ændrede forskudsopgørelser. Skatteydere, rådgivere og assistenter bør være meget opmærksom herpå.
Regeringen har fremlagt forslag til ændringer af visse forhold på skatteområdet.
SKAT har udskudt adgangen til de personlige oplysninger i skattemappen for indkomståret 2013 til den 18. februar 2013.
Ligningslovens § 33 A genindføres. Personfradraget sænkes og bundskatten og det skrå skatteloft hæves. Kompensationsordningen justeres.
Der er vedtaget lovgivning, der udvider årsopgørelsesordningen, ændrer kapitalafkastsatsen, ændrer forskellige rentesatse, ændrer på betalingen af restskat og justerer som følge af NemKonto.
I denne SKAT-meddelelse fastsættes kursen på aktierne i Fionia Bank A/S til 0,01 kr. pr. aktie på nom. 10 kr., da aktien blev suspenderet fra handel mandag den 23. februar 2009.
Private renteudgifter og underholdsbidrag skal som udgangspunkt indberettes fra 1. januar 2013. Fradrag er betinget af indberetning.
Skatteministeriet har nu udsendt bekendtgørelse om byttehandler, modregning og mellemregninger mv.
Videncentret har fået Skatteministeriet til at forholde sig til nogle konkrete situationer i forhold til reglerne om digital/kontant betaling.
Notatet beskriver, hvilken rubrik der skal anvendes ved selvangivelse af udlodninger fra investeringsselskaber, hvori der er indeholdt udbytteskat.
Landsskatteretten fandt, at kontantomregningen af et pantebrev kunne fastsættes til kurs 30, som parterne havde aftalt, mod SKATs fastsættelse til kurs 94.
Der er vedtaget lovgivning, der medfører yderligere feltlåsning, ændring af forskudsprocessen samt yderligere indberetning.
Der er vedtaget lovgivning, der medfører forhøjelse af topskattegrænsen, forhøjelse af beskæftigelsesfradrag, særligt beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, samt indkomstregulering af børne- og ungeydelsen.
Der er vedtaget lovgivning, der medfører feltlåsning for erhvervsdrivende fra indkomståret 2013, dog ikke for forskudte indkomstår. Straffen for manglende reaktion på låste felter mv. er lempet.
Fradragsretten for indbetalinger til kapitalpension mv. er afskaffet. Der er indført en ny type ordninger, kaldet aldersopsparing, aldersforsikring mv. Samtidig gives mulighed for overførsel af kapitalpensioner til aldersopsparinger.
Der er vedtaget lovgivning, der begrænser fradraget for rejseudgifter mv. til 25.000 kr., skærper beskatningen af fri bil og ændrer på definitionen af arbejdsudleje.
Skatteministeriet har ikke imødekommet anmodning om udsættelse af genoptagelsesfristen. Den er således 1. oktober. Skatteministeriet bekræfter, at der er udsendt breve til alle ægtefæller med restskat for 2000-2006 og 2008 om, at restskatterne frafaldes.
Folketinget har vedtaget en lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti mv.
Det er vigtigt af få oplyst kunderne om, at der er risiko for hæftelse ved kontant betaling, ligesom fradrag mistes ved kontant betaling over 10.000 kr. inkl. moms.
Skatteaftalen, som regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik før sommerferien, indeholder også ændringer på kapitalpensionsområdet.
Folketinget har vedtaget, at indskud med fradrag på ratepension, rateforsikring og ophørende alderspension (ophørende livrente) er sænket fra 100.000 kr. til 50.000 kr. årligt.
Der er vedtaget lovgivning om skattefrie familie- og vennetjenester mv. Samtidig er der indført regler om hæftelse mv. rettet mod sort arbejde. Godskrivning af AM-bidrag forbedres, og fradragstidspunkt for servicefradrag ændres.
Bøderne for manglende indberetning om personales løn, personalegoder mv. er skærpet.
Ikke grundlag for dispensation til at opgøre gevinst/tab vedrørende en renteswap efter realisationsprincippet.
Terminologien for og beskatningen af visse investeringsbeviser ændres. Beskatningstidspunktet justeres for andre investeringsbeviser, og der lempes på beskatning ved tilbageflytning. Oplysningspligten vedrørende aktier og obligationer justeres.
Folketinget har fjernet selvstændigt erhvervsdrivendes ret til at trække udgifter fra til sundhedsforsikringer.
Valutaterminskontrakter havde ikke sammenhæng med den erhvervsmæssige gæld. Tabene var derfor underlagt tabsbegrænsning.
Fra 2012 er multimedieskatten afløst af en skat på fri telefon. For landbrugsvirksomheder betyder det samlet set en lavere skat på it-udstyr og telefon
Tab på finansielle kontrakter underlagt tabsbegrænsning.
Videncentrets, Skats notat om visse ændringer ved L 31 om ophævelse af multimediebeskatningen, samt indførelse af beskatning af fri telefon, visse skattefriheder vedr. computere m.v.
Skatterådet bekræftede, at der var fradrag for en persons tab på indlån i bank foretaget fra og med 27. januar 2010. Samt at indskydergarantien dækker de først indskudte beløb.
Med skattemæssig virkning kan der ske salg og genkøb af investeringsforeningsbeviser umiddelbart efter salget i samme afdeling, der ikke giver ret til udbytte.
Styresignal om nogle af de skattemæssige konsekvenser ved tab på bankaktier og indlån.
Videncentret, Skats notat om ændringer ved L 196 om skattefri bagatelgrænse for personalegoder, skattefrit tilskud til byfornyelse, fri avis samt ligningsmæssigt fradrag til færøske og grønlandske studerende i Danmark.
Dette notat fra Videncentret omhandler justeringer af reglerne om bagatelgrænse for fordringer, gæld og investeringsforeningsbeviser, aktier, selskaber m.v.
Videncentret, Skat har udarbejdet et notat om et udkast til lovforslag om bagatelgrænse for visse personalegoder og skattefrihed for tilskud til nedrivning af faldefærdige bygninger m.v.
Studerende, der udelukkende i studieøjemed opholder sig midlertidigt i Danmark, skal ikke betale skat og arbejdsmarkedsbidrag af vederlag for udført arbejde i Danmark, når det ikke overstiger det fastsatte bundfradrag for året.
Oversigt til opslagstavlen.
Beskatning ved investering i aktier, fordringer, investeringsforeningsbeviser og finansielle kontrakter.
En frivillig aftale om overdragelse af et areal der skulle anvendes til en golfbane kunne ske skattefrit. Landsskatteretten fandt, ud fra en konkret vurdering, at det på aftaletidspunktet var påregneligt, at kommunen ville ekspropriere ejendommen.
Forårspakken 2.0 ændrer beskatningen og indberetningspligterne vedrørende personalegoder, rejsereglerne, befordringsfradrag, medarbejderobligationer mv. ændres også.
Videncentrets notat om visse konsekvenser af lovændring, der medfører skattepligt på alle danske fordringer, og ændring af beskatning af udloddende investeringsforeninger mv.
Skattemæssige konsekvenser ved store pensionsudbetalinger.
Som et led i Grøn Vækst er det muligt fra 1. januar 2010 at fradrage omkostningerne til plantning af flerårige energiafgrøder.
Vederlagsfordring eller udlån.
Oversigt over afgørelser om multimediebeskatningen.
Mindsterenten for perioden 1. januar 2010 – 30. juni 2010 udgør 2 % p.a.
Udbetalingsfristen for indestående på SP-konto er forlænget.
En påtænkt swapaftale med en bank kunne anses for at have erhvervsmæssig tilknytning til virksomheden. Et tab ville derfor være fradragsberettiget.
Forårspakken 2.0 ændrer på selvangivelsesproceduren, opkrævningen af arbejdsmarkedsbidrag, konsekvenserne af indbetaling af restskatter og udbetaling af overskydende skat mv.
Der skal være drevet erhvervsmæssig virksomhed umiddelbart forud for det indkomstår, hvori ophørspensionen oprettes, for at kunne få fradraget i ophørsåret.
Forårspakke 2.0 ændrer markant på beskatningen af personer, herunder på marginalbeskatningen, fradragsmuligheder mv.
Den Særlige Pensionsopsparing kan nu udbetales. Samtidig suspenderes indbetalingen varigt.
I 2010 kan man for visse fordringer og gæld i fremmed valuta, vælge at overgå fra lagerprincippet til realisationsprincippet.
Liste over strukturerede/indekserede obligationer, certifikater mv., der er omfattet af kursgevinstlovens § 29.
Likvidation af et datterselskab kunne ikke omgøres, da der var ydet professionel assistance, og de skattemæssige konsekvenser af likvidationen var kendt af revisor.
Skatterådet fandt, at et indekseret og uforrentet opsparingsprodukt kunne indgå i virksomhedsordningen.
Ved succession i en vognmandsforretning skal handelsværdien for aktiverne fastsættes under iagttagelse af den latente skatteforpligtelse der medfølger.
Lagerbeskatning efter kursgegevinstlovens regler af køberetter på fast ejendom inden for gaveafgiftskredsen.
På Landscentrets forespørgsel har Skatterådet taget stilling til en række spørgsmål om betalingsrettigheder og den såkaldte forpagterregel. Det drejer sig om, når forpagteren udskiftes, inden der leveres betalingsrettigheder til bortforpagteren.
På Landscentrets forespørgsel har Skatterådet taget stilling til en række spørgsmål om betalingsrettigheder og den såkaldte forpagterregel. Det drejer sig om, når bortforpagteren udskiftes inden der leveres betalingsrettigheder til bortforpagteren.
Udgifter afholdt til miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrproduktionen kan afskrives med 1/7 om året.
Der kan ikke længere meddeles producentskifte i relation til enkeltbetalingen. Dette medfører, at beskatningen af enkeltbetalingen ikke kan flyttes over til køber af ejendommen, hvor sælger har søgt om enkeltbetaling.
Oversigt over de forskellige investeringsforeninger og investeringsselskaber.
Ændringer i kursgevinstloven som følge af indførelse af særligt dækkede obligationer.
Avance ved salg af betalingsrettighed, i forbindelse med fraflytning fra Danmark til et andet EU land, kan genanbringes ved køb af tilsvarende rettighed i et andet EU land.
En renteswap, hvor der betales en variabel rente blev anset for erhvervsmæssig. Tab ville derfor kunne fradrages i den skattepligtige indkomst.
Udbetalinger i 2006, der er omfattet af enkeltbetalingsordningen,og som skulle have været udbetalt i 2005, kan vælges henført til 2005.
Strukturerede fordringer (indexerede obligationer), der er omfattet af kursgevinstlovens § 29, stk. 3, skal skattemæssigt behandles efter kursgevinstlovens regler om finansielle instrumenter.
Fremtidig ændring af de skattemæssige regler ved salg af leveringsrettigheder til sukkerroer.
Eu har godkendt skattereglerne om betalingsrettigheder og mælkekvoter, som vedtaget ved lov nr.. 1386 af 20. december 2004.
Bindende svar, flere parter, fordeling af overdragelsessum
Skatterådet fandt, at genvundne bygningsafskrivninger kunne indgå i beregningsgrundlaget for fleksibelt opfyldningsfradrag
Reglerne om den skattemæssige behandling af mælkekvoter og betalingsrettigheder afventer fortsat en godkendelse af EU kommissionen.
Den skattemæssige behandling af engangskvoter og løbende kvoter træder i kraft den 6. oktober 2005, men har virkning fra og med den 1. januar 2005.
Den skattemæssige behandling af engangskvoter og løbende kvoter træder i kraft den 6. oktober 2005, men har virkning fra og med den 1. januar 2005.
EU har endnu ikke godkendt den skattemæssige behandling af betalingsrettigheder og mælkekvoter, som folketinget vedtog ved lov nr.
Fortjenesten vedrørende genvundne afskrivninger og ejendomsavancen i forbindelse med skadeserstatninger kan på visse betingelser genanbringes i genopførelsesudgifterne. Nedenfor gennemgås reglerne for beskatningen og genanbringelse af erstatningerne. Genn
Folketinget har vedtaget L 28 om beskatning af betalingsrettigheder og kvoter, herunder mælkekvoter.
Beskatning af kvoter og betalingsrettigheder. Henvendelser fra Dansk landbrug og Landscenteret samt skatteministerens svar herpå
Der tages udgangspunkt i, at selskabet i det pågældende udland er et driftsselskab og ikke et såkaldt finansielt selskab, at et evt. holdingselskab i Danmark ikke er næringsdrivende med køb og salg af aktier, samt at der ikke er tale om børsnoterede aktier.
A opfyldte betingelserne i aktieavancebeskatningslovens § 11 A og kunne som medarbejder ansat i et selskab succedere i anparterne i moderselskabet.
For begrænset skattepligtige, der kun er skattepligtige en del af året, er der sket en ophævelse af personfradraget, ligesom omregningen til helårsindkomst generelt er ophævet.
En person havde uberettiget anvendt virksomhedsordningen. Der kunne ske ophørsbeskatning i det ældste ikke forældede indkomstår