Af samme forfatter
Skattestyrelsen havde ændret i et dødsbos værdiansættelse af en fast ejendom uden sagkyndig vurdering. Landsretten fastslår, at boet alene kan anfægte vurderingen ved at anmode om en sagkyndig vurdering efter boafgiftslovens § 12, stk. 2.
Afholdelse af 9,1 mio. kr. i renoveringsomkostninger på en hotelejendom vurderet til 28 mio. kr. udgjorde sådanne særlige omstændigheder, at Landsretten imødekom Skattestyrelsens anmodning om at udmelde en sagkyndig vurderingsmand.
Når talen falder på pension, er et centralt spørgsmål: Hvor meget skal jeg spare op?
En andelshaverkonto skulle udbetales årligt med 1/5. Repræsentantskabet skulle årligt træffe beslutning om udbetaling, under hensyn til hvad der var forsvarligt i forhold til kreditorerne. Retserhvervelsen blev udskudt til repræsentantskabets beslutning.
En landmand overdrog en andel på 20 pct. af sin landbrugsvirksomhed med succession til sin søn. Nedslaget for at overtage den latente skat blev fastsat ud fra en ejertid på 20 år og en forrentning på 1 pct. til kurs 89. Gaveafgiften blev derfor nedsat.
Generationsskifter af landbrugsejendomme inden for familien sker ofte ved gave eller arv. Gavegiver eller arvelader kan beslutte at gave eller arv skal være modtagers særeje. Notatet omhandler særejets omfang ved erhvervelse og sammenblanding af formue.
Restskattetillægget stiger med 2 %, så derfor bør det overvejes, om årets acontobetalinger af selskabsskat matcher den skattepligtige indkomst, som de enkelte selskaber forventer for 2019.
Skattestyrelsen er lige nu i gang med at undersøge de straksfradrag, landmænd og andre erhvervsdrivende har trukket fra i de senere år. Det kan betyde, at dit straksfradrag ændres.
En mellemregning mellem en hovedanpartshaver og selskabet havde karakter af rent udlån og kunne ikke ligge i VSO.
Et rentekrav vedrørende misligholdt jordbrugslån var forældet. Afgørelse om lønindeholdelse indeholdt ikke tilstrækkelige oplysninger til, at forældelsen kunne anses for afbrudt.
Stutteri med galopheste var ikke erhvervsmæssigt drevet. Aktiviteten havde heller ikke karakter af økonomisk virksomhed, hvorfor der ikke var momsfradrag. Der var ikke dokumenteret en reklameværdi af aktiviteten, og fradrag herfor blev nægtet.
Driften af et landbrug med travstutteri skulle vurderes særskilt henholdsvis før og efter en omlægning, som havde haft væsentlig indflydelse på virksomhedens resultater. Hverken før eller efter omlægning var der dog udsigt til overskud.
Et travstutteri blev anerkendt som erhvervsmæssigt drevet. Driften var i de pågældende år i en opstartsfase, og efter en intensivering af driften var der en positiv udvikling i resultatet. Der var herefter udsigt til overskud på sigt.
Hestehold med 3 heste, der havde givet meget små indtægter, blev ikke anset for drevet med fornøden intensitet og fradrag nægtet. Kontingent til landboforening var fradragsberettiget, hvis kontingentet var indberettet.
Ved overdragelse af en landbrugsejendom i levende live skal skatteforvaltningen acceptere en værdiansættelse til +/- 15 %. Det er uden betydning, at parterne havde viden om, at kommunen ville købe ejendommen til en væsentlig højere værdi.
Ved værdiansættelse af en ejendom, som blev solgt i tilknytning til opløsning af et papirløst samlivsforhold, kunne der tages hensyn til, at den købende samlever havde afholdt udgifter til nye driftsbygninger. Skævdelingen var derfor ikke en gave.
Ved gældssanering i konkurs sker der ikke beskatning efter konkursskatteloven. En udtrædende andelshaver skal i sin indkomst medregne udbetalinger fra andelshaverkonti. Udbetalingerne medregnes i det år, hvor repræsentantskabet træffer beslutning.
Anvendelse af skematiske regler i ligningslovens § 8P ved erhvervelse af brugte vindmølleandele forudsætter, at andelene oprindelig er købt til en pris svarende til VE-udbudsprisen.
Ved succession i opsparet overskud kan vælges at kompensere gennem et nedslag for den latente skat, uanset de øvrige aktiver ikke er overdraget med succession. Nedslaget kunne sættes til kurs 90 ud fra køberens konkrete finansieringsmuligheder.
Bogføringsloven var ikke opfyldt, og der var negativt privatforbrug. Derfor kunne indkomsten opgøres skønsmæssigt. Der kunne i den konkrete sag tages udgangspunkt i opgørelser af privatforbrug fra Danmarks Statistik.
Landsskatteretten fandt, at et konvertibelt gældsbrev ikke kunne placeres i virksomhedsordningen.
Landsskatteretten finder, at omlægning af gæld til ansvarligt lån er at anse for eftergivelse af gæld med underskudsbegrænsning til følge, og at en option på at indfri til kurs 50 skulle periodiseres til aftaletidspunktet.
Lovforslag om indførelse af en sælgepantebrevsmodel fra 2020, hvor sælger kan vælge at udskyde beskatningen af ejendomsavance i 10 år, når der indgår et sælgerpantebrev ved overdragelse af ejendommen.
Sikkerhedsstillelse af aktiver i virksomhedsordningen for gæld i et selskab blev anset for sket som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition.
excel til indtastning af data
Skattestyrelsen har udsendt styresignal om genoptagelse af skatteansættelse af boer med skifte af fællesbo, hvor dødsfaldet eller anmodning om skifte af uskiftet bo ligger før 2009, og hvor skæringsdagen i boet ligger den 30. august 2009 eller senere.
Skæringsdagen i dødsboet er afgørende for, om genoptagelse kan ske ved praksisændring. Bo efter afdøde i 2008 med skæringsdag den 6. december 2009 kunne genoptages som følge af praksisændring om opgørelse af skattepligtsgrænsen i boer med fællesbo.
Ved opgørelse af, om et bo var over eller under beløbsgrænsen i dødsboskattelovens § 6, indgik nettoprovenuet fra salg af en ejendom efter fradrag af udgifter, som var afholdt som et vilkår i handlen, selvom udgifterne ikke var betalt inden skæringsdagen.
Et selskab ville udbyde vine som investeringsobjekter for personer med overskudslikviditet i VSO. Investering i vinene for VSO midler vil som udgangspunkt være en hævning i hæverækkefølgen.
Landsskatteretten fandt, at der ved overdragelse kunne tages udgangspunkt i 85 % af ejendomsværdien, uanset at ejendommen var købt kort tid før for et væsentligt større beløb. Det var ikke særlige omstændigheder, at vurderingerne var suspenderede.
Amortisationsrenten for 2019 er fastsat til 4,6585 pct.
Et selskab under konkurs var ikke pålagt skattepligt af konkursindkomst. Blev boet afsluttet som solvent, ville skattefriheden bortfalde. Selskabet skulle selvangive indkomsten i året, hvor boet bliver afsluttet.
Frivilligt indbetalte forskudsskatter foretaget af afdøde inden dødsfaldet skal medregnes som et aktiv i boopgørelsen og indgår i nettoformuen efter dødsboskattelovens § 6 ved afgørelse af, om boet er skattefritaget eller ej.
Artiklen sammenfatter konsekvenserne af den nedsatte gaveafgift i tre forskellige cases.
Det er vigtigt, at du sikrer både virksomheden, familien og din alderdom, når du køber en ejendom – og tilsvarende at du sikrer din alderdom, når du sælger en ejendom. Ved at læse vores anbefalinger er du sikker på, at du kommer hele vejen rundt.
Det er vigtigt, at du sikrer både virksomheden, familien og din alderdom, når du køber en ejendom.
Det er vigtigt, at du sikrer din alderdom, når du sælger en ejendom.
Landsskatteretten fandt, at kursværdien af latent skat ved kompensation efter KSL § 33 C, konkret kunne ansættes til kurs 80. Der kunne derudover tages udgangspunkt i 85 % af ejendomsværdien før nedslag.
Salg af 114 ud af 322 udlejede ejerlejligheder og garager udgjorde en selvstændig næringsejendomsvirksomhed, mens salg af 57 udlejede enkeltlejligheder og garager var salg af enkeltaktiver. Kun i førstnævnte situation kunne der succederes.
Vestre Landsret stadfæster Landsskatterettens afgørelse om, at en akkord, hvor banken ved udløb havde ret til efterdividende ved konjunkturstigning, var suspensiv, hvorefter de skattemæssige konsekvenser tidligst indtraf ved udløb i 2017.
LSR har truffet afgørelse om udtagning af aktiver fra virksomhedsordningen i 2 sager, hvor aktiverne uberettiget har indgået i virksomhedsordningen. Den ene sag vedrører udtagning af ejendom og den anden udtagning af ikke erhvervsmæssigt tilgodehavende.
Ansætter du udenlandske medarbejdere til sæsonarbejdet, eller har du en entrepriseaftale med en udenlandsk enkeltmandsvirksomhed? Uanset hvilken model du vælger, skal du være opmærksom på skatten.
Ændringer i den grønne ejerafgift medfører, at der skal ændres i beskatningsgrundlaget for beregning af fri bil.
Højesteret fastslår endelig, at ved overdragelse med succession kan køberen enten få et nedslag for den latente skattebyrde eller en passivpost. Onkel og nevø anset for at være interesseforbundne parter, hvorved SKATs korrektion af prisen var berettiget.
Læs om de forskellige muligheder.
Fleksjobydelse indgår ikke i resultatet for virksomheden og dermed ikke i vurderingen af, om driften giver overskud efter driftsmæssige afskrivninger. Landbrug med ammekøer blev ikke anset for erhvervsmæssigt drevet.
Udlejning af lagerbygning var erhvervsmæssig, da der var udsigt til et positivt resultat efter driftsmæssige afskrivninger på 2 pct. samt renter.
Dambrug drevet fra en landbrugsejendom blev bedømt efter den særlige praksis for deltidslandbrug. Ikke erhvervsmæssig virksomhed, da ophørt uden overskud.
deltidslandbrug. Etableringsfase var overstået. Omsætningsnedgang pga. vejrlig ikke tillagt vægt, idet underskud ikke ansås for forbigående.
Selvom bortforpagtning som udgangspunkt er erhvervsmæssig, fandt Landsskatteretten ikke, at driften var rentabel og nægtede fradrag for underskud. Efter omlægning til egen drift blev landbruget anset for erhvervsmæssigt.
Klageren drev i årene 2003-2013 et stutteri. Landsskatteretten tillagde ikke en sagkyndig erklæring vægt og afviste, at stutteriet var i en indkøringsperiode. Ud fra underskuddene fandtes der ikke at være udsigt til overskud, og fradrag blev nægtet.
Genvundne afskrivninger på en ejendom skulle opgøres ud fra budsummen givet på tvangsauktion af en ufyldestgjort panthaver, idet panthaver havde godskrevet K/S hele budsummen. Beløb udover budsummen blev ligeledes tillagt.
Et weekendophold uden fagligt indhold for nogle ansatte i virksomheden, direktørerne og bestyrelsesformanden med ledsagere skulle beskattes hos de ansatte.
SKAT havde ikke behandlet en anmodning om genoptagelse korrekt, hvorfor Landsskatteretten afgjorde, at SKAT skulle foretage ny sagsbehandling af anmodningen om genoptagelse.
Styresignal om, at SKAT ændrer praksis ved forældelse eller eftergivelse overfor én solidarisk hæftende, således at SKAT fremover kan gøre det fulde krav gældende overfor de øvrige skyldnere med solidarisk hæftelse.
Der verserer fortsat en del sager om indeholdelse af arbejdsudlejeskat, A-skat og AM-bidrag. Langt de fleste sager falder ud til SKATs fordel. Det er vigtigt, at kontrakterne er udformet korrekt og afspejler de faktiske forhold.
Da arbejdsgiver ikke havde kontrolleret medarbejderens køresedler behørigt, blev hele den udbetalte skattefrie rejsegodtgørelse anset for skattepligtig.
Sagen vedrørte blandt andet dokumentation for befordringsfradrag, hvor der indgår flytransport. LSR mente, at der i sagen var sket tilstrækkelig sandsynliggørelse til, at der kunne godkendes fradrag for flyudgift, selvom alle flybilletter ikke forelå.
Ministeren har besvaret SAU spørgsmål 242 2017/2018 om, hvorvidt gigtpatienter og epileptikere er omfattet af den persongruppe, der kan få befordringsfradrag efter bestemmelsen i ligningslovens § 9 D.
Skatteyder vandt 500.000 kr., som ikke blev selvangivet. SKAT beskattede gevinsten for deltagelsesåret ved ekstraordinær genoptagelse. Landsskatteretten anså gevinsten for skattepligtig jf. SL § 4 og fandt at SLF § 27, stk. 1 nr. 5 og stk. 2 var opfyldt.
Notat om ændringer vedrørende pension, som er gældende for 2018, herunder ændringer vedrørende aldersopsparing, som gøres målrettet og mere fleksibel, justering af udbetalingsperiode og -alder, samt nyt pensionsfradrag.
Skatteyder vandt 500.000 kr., som ikke blev selvangivet. SKAT beskattede gevinsten for deltagelsesåret ved ekstraordinær genoptagelse. Landsskatteretten anså gevinsten for skattepligtig jf. SL § 4 og fandt, at SLF § 27, stk. 1 nr. 5 og stk. 2 var opfyldt.
Landsskatteretten slog fast, at SKAT kun kan modregne i et indestående på skattekontoen, hvis de almindelige betingelser for modregning er opfyldt.
Skatteministeren oplyser, at der vil blive udsendt et cirkulære, der ændrer forsigtighedsprincippet til +/-20 pct., ligesom han vil bede SKAT lave et styresignal om, hvornår der foreligger særlige omstændigheder. Begge vil blive sendt i høring.
En onkels kontante gave på godt 44 mio. kr. til en niece var ikke omfattet af reglerne om nedsat afgift, da der ikke forelå en virksomhedsoverdragelse. Gaven ville være indkomstskattepligtig.
2 måneders fristen i dødsboskattelovens § 13, stk. 2, løber fra datoen for skifterettens afgørelse om boets udlevering. Krav om afsluttende ansættelse var indgivet for sent.
SKAT havde fejlagtigt overført et uudnyttet personfradrag fra en ægtefælle til en anden og ville tilbagekalde afgørelsen. Det kunne SKAT ikke, da afgørelsen ikke var ulovlig og klager var i ”god tro”.
Ved opgørelse af ejertid i relation til sondring ml. vedligeholdelse og forbedring anvendes faktisk ejertid, uanset at evt. medejere har ejet ejendommen længere. Ved opgørelse af vedligehold på vinduer var udgangspunktet restlevetiden for de gl. vinduer.
Virksomhedsordningen kunne ikke anvendes på ejendom, da denne ikke blev anset for erhvervsmæssigt anvendt. Afgørelsen tager også stilling til tab ved salg af ejendom og hovedaktionærforhold som aktionærlån og rentefiksering.
Landsskatteretten udtalte, at virksomhedsordningen kan anvendes på erhvervsmæssig virksomhed. Det er i den henseende uden betydning, om virksomhedens aktiver indgår i virksomhedsordningen.
Et selskab anmodede om genoptagelse af selvangivelsen mht. bortseelse fra underskud efter ligningslovens § 33 H. SKAT mente, der var tale om selvangivelsesomvalg, hvilket Landsskatteretten var enig i. Der kunne konkret ikke godkendes omvalg.
SKAT har udsendt et styresignal om genoptagelse af lempelse efter ligningslovens § 33 A, når der er udbetalt løn i opsigelsesperioden, og en del af denne løn relateres til arbejde i udlandet.
Landsskatteretten godkendte, at udgifter til sagkyndig bistand ved klage over SKATs afgørelse om at kræve sikkerhed, var omfattet af reglerne om omkostningsgodtgørelse.
Sager, der kan være inddrevet ulovligt af inddrivelsesmyndigheden, kan genoptages enten efter anmodning fra skyldner eller af SKAT selv.
Krav på omkostningsgodtgørelse bliver forældet tre år fra det tidspunkt, hvor fristen for at påklage afgørelsen er udløbet.
Det var skyldnerens bevisbyrde, at betingelserne for at få eftergivet gæld var opfyldt. Afslaget, der var et forvaltningsmæssigt skøn, blev opretholdt, da det ikke led af en retlig mangel eller var båret af uvedkommende hensyn.
Far, der ville give sit barn aktier i gave med forbehold for udbytte i gaveåret, var skattepligtig af udbyttet, da barnet fyldte 18 i gaveåret og var ugift.
Etablering af en ensilageplads blev anset for en tilbygning.
Skoventreprenørvirksomhed, som var blevet neddroslet som følge af arbejdsskade, kunne ikke anses for erhvervsmæssig virksomhed som følge af manglende opfyldelse af intensitetskriteriet.
Fradrag for underskud nægtet, da tandlæge ikke havde løftet bevisbyrden for, at virksomheden efter fald i omsætning og store underskud som følge af sygdom, havde udsigt til igen at blive overskudsgivende.
Skatteyder fik ved Landsskatteretten opdelt sin revisorregning, således at det kun var den del, som vedrørte landbruget (og ikke virksomhedsordningen!), som indgik i bedømmelsen af, om landbruget kan blive overskudsgivende.
Beskrivelse: Virksomhed bestående af travheste og træning blev anset for ikke-erhvervsmæssig til trods for, at virksomheden i de pågældende år var i etableringsfasen, da der med den valgte driftsform ikke var udsigt til overskud.
Familieejede virksomheder i Danmark står for 70 pct. af dansk eksport og beskæftiger 6 ud 10 privatansatte herhjemme
Gaver fra forældre til børn kan gives uden skat eller gaveafgift, hvis beløbet holder sig inden for et vist grænsebeløb. Beløbet reguleres årligt og udgør 64.300 kr. i 2018.
Links15.02.18
Se nyttige links.
Rådgivning14.02.18
Her kan du finde artikler og notater vedr. kriserådgivning.
Links14.02.18
Her kan du finde relevante sider.
Her kan du finde konkursloven, bekendtgørelse om gældssanering samt lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.
En hovedaktionær blev af Landsretten anset for at have selskabets bil til rådighed til privat kørsel. Der blev blandt andet lagt vægt på, at der var betalt privatbenyttelsesafgift af bilen.
Skatterådet fandt, at omlægning af gæld til ansvarlig lån var eftergivelse, selvom den nominelle gæld var uændret, hvilket medførte underskudsbegrænsning. De skattemæssige virkninger af en option på indfrielse af gæld til kurs 50 indtrådte straks.
Landsskatteretten godkendte ikke, at nogen del af sælgerfinansieringen ved overdragelse af en minkfarm kunne ligge i virksomhedsordningen ved salg mellem interesseforbundne parter. Afgørelsen er en skærpelse af Skatterådets afgørelse.
Få et overblik over, hvad projekt Ejerskifte 2020 har opsamlet af viden og udviklet af værktøjer, som du kan anvende i forbindelse med dit ejer- eller generationsskifte.
Arveafkald var rettidigt, da underskrevet før boopgørelsen og medtaget i denne. Afkaldene blev dog ikke tillagt afgiftsmæssig virkning, da de ændrede arven fra skilsmissesæreje til fuldstændigt særeje, og det ene forrykkede den arvemæssige stilling.
Realkredit- og banklån har hidtil været vejen frem, når der skulle ejerskiftes. Men kravet om egenfinansiering er steget i kølvandet på finans- og landbrugskrisen. Køber og sælger må derfor se sig om efter andre måder at finansiere ejerskiftet på.
Et ejerskifte handler ikke kun om tal, bundlinje og skatteoptimering. De bløde dele af et ejerskifte er lige så vigtige at forholde sig til – uanset om du er køber eller sælger. Ofte er barriererne ikke kun økonomiske, men også følelsesmæssige.
SKAT har fokus på, om brugen af bilerne harmonerer med registreringen, men reglerne for at køre privat i en gulpladebil er ikke enkle og overskuelige.
L 16 (2017/18) indeholder forslag til ændringer i pensionsbeskatningsloven som følge af aftalen om flere år på arbejdsmarkedet.
Uddrag af Statsministerens redegørelse for folketingsåret 2017/18, herunder uddrag af lovprogrammet fra Skatteministeren.
SKAT var berettiget til at korrigere i prisen ved handel mellem onkel og nevø, hvor denne afveg med knap 16 % i forhold til det aftalte. Der kunne ikke gives både prisnedslag for at overtage skattebyrden ved succession og samtidig beregnes passivpost.
Skatterådet har afgjort, at et stuehus, der benyttes ved tilsyn af bortforpagtet ejendom, ikke kan indgå i virksomhedsordningen. Gælden vedrørende stuehuset kan ligge i privatområdet uden, det er en sikkerhedsstillelse, når visse betingelser er opfyldt.
Klager drev kvæghold fra lejede jorder og stalde. Det driftsmæssige resultat skulle vurderes efter fradrag af forpagtningsudgift. Der var ikke udsigt til et resultat på 0 kr. eller overskud før renter. Fradrag for underskud blev derfor nægtet.
Gaveløfte fra ægtefæller betinget af salg af ejendom var suspensiv betinget. Gaverne blev henført til det tidspunkt hvor de var opfyldt. Hver ægtefælle anses for selvstændige gavegivere.
SKATs svar på spørgsmål om forståelsen af overgangsordningen efter L200 særligt set i forhold til ordningens udløb 31/12 2017. Overgangsordningen giver mulighed for tilgang til konto for opsparet overskud uanset forekomsten af sikkerhedsstillelser.
Ved gaveafgiftsberegningen af et kontant beløb, som en far havde givet sine sønner, kunne der ikke fradrages en passivpost. Det var uden betydning, at faren samtidig havde solgt nogle ophavsrettigheder med succession til sønnerne.
I forbindelse med klagers overtagelse af ejendom efter sin mor, stiftes der et gældsbrev mellem de to parter. Gældsbrevet bliver hvert år forrentet og afdraget med det beløb, som en enlig forælder må give i gave skattefrit til sin søn.
Landsskatteretten fandt ikke, at der var udsigt til overskud og nægtede fradrag for underskud. For 2012 var der ingen virksomhed. EU-støtten var derfor ikke arbejdsmarkedsbidragspligtig.
Landsskatteretten fandt i modsætning til SKAT med henvisning til skønserklæringen, at landbrugsvirksomheden kunne anses for erhvervsmæssigt drevet og virksomhedsordningen kunne anvendes.
Skatteministeren har i en forespørgsel fra Danske Vingaarde om den skattemæssige behandling af vingårde svaret, at den særlige lempelige ligningspraksis, der gælder for deltidslandbrug, også gælder for vingårde.
Landsskatteretten fandt ikke ud fra en konkret vurdering, at der var udsigt til, at driften ville kunne give overskud i noget væsentligt omfang efter årlige driftsmæssige afskrivninger på ca. 200.000 kr.
Landsskatteretten fandt, at SKAT var kompetent til at træffe afgørelse om kursen af den latente skattebyrde ved udlodning med succession i dødsbo. Kursen blev skønsmæssigt fastsat til kurs 60.
Opgørelse af, om boets aktiver er over grænsen for skattepligt i DBSL § 6, sker ved salg efter et nettoprincip og ved udlodning efter et bruttoprincip. Boet var herefter skattepligtigt.
Notat til beregningsvaerktøj for generationsskifte
Skatteministeriet har ved høringen taget hensyn til mange af de kommentarer, som er blevet fremsat i høringsfasen af bl.a. SEGES.
Landsskatterettens flertal nægtede fradrag for underskud. Spørgsmålene om yderligere fradrag for afskrivninger på dræn og fradrag for udgifter til el og ejendomsforsikring og fordeling af udgifterne på driftsgrene hjemvist til fornyet behandling hos SKAT.
Virksomhedsordningen kunne anvendes, da vurdering som beboelse var en fejl. Af samme grund kunne udgifter til vedligeholdelse mv. også fratrækkes.
Landsskatteretten anerkendte, at de køreflader, der er i landbruget efter praksis er bygningsbestanddele, som berettiger til straksfradrag, når visse betingelser er opfyldt. Landsskatteretten godkendte ikke straksfradrag i den konkrete sag.
Der er for få landmænd, som skriver deres exit-strategi ned. Det viser en ny brugerundersøgelse fra SEGES. Men et vellykket ejerskifte forudsætter ud over skriftlighed også en realistisk værdiansættelse og rådgivning.
Enken havde i 1993 overtaget driften af plantagevirksomheden efter sin afdøde mand. I 2011 bortforpagtede hun noget af jorden ud. Fra og med bortforpagtningsåret bliver driften ikke set som erhvervsmæssig virksomhed.
Landsskatteretten fandt ikke, at 3 mdr. fristen for SKATs ansættelsesændring var overholdt, ved at SKAT udsendte et nyt varslingsbrev for at rette op på en mangelfuld begrundelse i det første varslingsbrev.
Gaver givet før dødsfald med henblik på at gøre boet skattefritaget kunne ikke tilsidesættes i skattemæssig henseende, da gaverne var gyldige og reelle.
SKAT præciserer, at det er muligt at få parkeringsudgifter dækket skattefrit, uanset at der samtidigt udbetales skattefri befordringsgodtgørelse efter Skatterådets satser.
Skatterådet bekræftede, at det forhold, at samlevende stiller deres respektive ejerandel til sikkerhed for den andens del af de indestående prioriteter ikke er udtryk for en skattepligtig sikkerhedsstillelse.
SKAT har udarbejdet retningslinjer for sagstilskæring for at understøtte en korrekt, ensartet og lovlig sagsbehandling i forbindelse med indsatsprojekter.
Ved T's hævninger på 679.000 kr. på tantes konto uden at selvangive beløbet, blev T idømt fængsel på 4 måneder og skulle betale en tillægsbøde på 200.000 kr., der kunne erstattes med fængsel i 60 dage.
Banken har klart fordel af en afviklingsaftale. Et stille og roligt salg giver nemlig banken den bedst mulige pris for ejendommen. Aftalen bør derfor også leve op til landmandens forventninger. Det sikrer han ved at stille krav i forhandlingssituationen.
Landsskatteretten fandt, at aftalen med A's kreditorer om nedsættelse af gælden var behæftet med en sådan usikkerhed, at aftalen ikke kunne anses for en resolutiv aftale.
Skatterådet har besvaret en række spørgsmål om de skattemæssige konsekvenser i forbindelse med henlæggelse og udbetaling af indskudskapital.
Driftsbygninger, der anvendes erhvervsmæssigt, kan afskrives uanset vurderingskode
Landsskatteretten fandt, med henvisning til skønserklæringen, at driften på sigt ville kunne give et driftsresultat på 0 kr. eller overskud efter driftsmæssige afskrivninger og anerkendte fradrag for underskuddene for de påklagede år.
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt er forskelligt alt efter, om restskatterne fremgår af en årsopgørelse udskrevet senest den 1. oktober i året efter indkomståret eller senere, eller det skyldes en ændret ansættelse.
Landsskatteretten fandt, at landbrugsvirksomheden var erhvervsmæssigt drevet, og underskuddene skyldtes en mistet forpagtningsaftale for en periode, og efter en forbigående indkøringsperiode ville driften blive overskudsgivende.
Landsskatteretten ændrede Skatterådets bindende svar, således at en frivillig akkord havde suspensiv karakter og underskudsbegrænsningen først ville indtræde på tidspunktet for gældseftergivelsen.
Skatterådet fandt, at der som led i en bodelingsoverenskomst kunne overføres formueandele til fraskilt ægtefælle og børnene af fortjenesten ved efterfølgende salg af aktier.
Højesteret ændrede Landsskatterettens og Landsrettens afgørelser og fandt, at ansættelsen kunne genoptages, hvor revisor ved en fejl havde valgt den forkerte skatteordning for et selskab, ved valget mellem tonnagebeskatning og selskabsbeskatning.
Skatterådet bekræftede, at den del af berigtigelsen, der bestod af gave, var en hævning i virksomhedsordningen. Den beregnede passivpost var ikke en hævning. Købers indgåelse af en boligret til sælger skulle anses for hævninger.
Skatterådet bekræftede, at en pensionsaftale kunne kvalificeres som en uafdækket direktørpensionsordning, hvor udbetaling af en afløsningssum var skattepligtig. Afløsningssummen kunne også indskydes på en livsvarig livrente med fuld bortseelsesret.
Ved konvertering af kapitalpensioner til aldersopsparing beregnes afgiften af værdien af kapitalpensionen på overførsels- eller konverteringstidspunktet.
Søn kunne ikke løfte bevisbyrden for, at det pengeløb, som han efter fuldmagt havde hævet på moderens bankkonto, også var tilgået moderen. Efter moderens død blev sønnen tilpligtet at betale gaveafgift af de hævede beløb.
Eftergivelse af gæld var at beskatte som en gave, da det ikke var dokumenteret, at skyldneren ikke havde midler til at betale gælden med.
Klage over SKATs afgørelser om inddrivelse som restanceinddrivelsesmyndighed skal indsendes til SKAT. Modregning kan ske uden forudgående partshøring.
Højesteret fandt, at en værdiansættelse af fast ejendom efter 15 pct. reglen ved udlodning fra dødsboer, skal accepteres af SKAT, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.
Byretten fandt ikke, at der ved den udsendte årsopgørelse i 2013 vedrørende 2000 forelå en ændring, der krævede overholdelse af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2. Højesteret havde i 2011 nægtet omgørelse af A's køb og salg af aktier i 2000.
Byretten afgjorde, at de administrative klageinstanser kan udbedre en mangelfuld begrundelse efter udløbet af den ordinære ansættelsesfrist. Byretten hjemviste SKATs skønsmæssige forhøjelser til fornyet sagsbehandling.
Landsskatteretten fandt det ikke dokumenteret, at A havde modtaget pengebeløb uden opgivelse til SKAT. Det var ikke muligt at følge pengestrømme og politiet havde opgivet tiltale i straffesag.
SKAT underkendte beskatning i VSO. Skatteyder søgte selvangivelsesomvalg. Dette godkendte SKAT ikke, da der var givet advarsel om overtrædelse af skattekontrolloven. Advarslen vedrørte ikke forholdet om anvendelse af VSO. Der kunne godkendes omvalg.
Boligejend. i Berlin ønskedes solgt i I/S form. Den enkelte investor fik brugsret til en konkret lejlighed. Ejendommen skulle efterfølgende opdeles i ejerlejligheder. Opdelingen betragtes som afståelse af en ideel andel. Virksomhedsordningen kan anvendes.
Et udlån fra I/S til et af interessenterne ejet anpartsselskab kunne ikke placeres i virksomhedsordningen.
Skatterådet godkendte ikke, at en skatteyder, der drev selvstændig virksomhed og blev beskattet i virksomhedsordningen, kunne indgå en aftale om deleleasing med et leasingfirma vedrørende virksomhedsdelen og privatområdet.
Der er mange faldgruber, når man som landmand skal køre mellem flere ejendomme, idet ikke al kørsel mellem ejendomme kan anses for at være erhvervsmæssig kørsel.
Løbende tilføjelser af afgørelser, der primært vedrører fortolkningen af Lovforslag l 200, vedtaget som lov nr. 992 af 16. september 2014.
Skatterådet tog stilling til, om sælgers tilgodehavender opstået ved salg af mink kan placeres i virksomhedsordningen
Skatterådet bekræftede, at evt. tab på udlånet vil være fradragsberettiget efter kursgevinstlovens regler på realisationstidspunktet. Udlånet kan ikke indgå i VSO
Der er mange overvejelser, du skal gøre dig, hvis du påtænker eller er i gang med et ejer- eller generationsskifte.
Beskrivelse af reglerne for beskatning af fysiske personer under konkurs, herunder underskudsbegrænsning og mulighed for skattefrihed
Sidste år vedtog Folketinget en række stramninger for landmænd og andre selvstændige erhvervsdrivende, der bliver beskattet i virksomhedsordningen.
Højesteret stadfæstede Vestre Landsrets kendelse, således at der ved udlodning af aktiver til længstlevende skal fratrækkes passivposten ved opgørelsen af fællesboet.
Denne model finder især anvendelse ved store virksomheder, der ønskes solgt, men hvor det ikke er muligt at finde en køber til den samlede virksomhed.
Salg i fri handel er den mest almindelige måde at sælge sin virksomhed og er ofte udgangspunktet, hvis der ikke er forudgående relationer mellem parterne.
Pension07.09.15
I forbindelse med et ejerskifte er det vigtigt at forholde sig til tiden efter ejerskiftet.
Herunder finder du ni forskellige modelnotater, som beskriver de mest anvendte modeller til ejerskifte af virksomheder. Hver model beskriver, hvilke kriterier modellen indebærer og har en oversigt over fordele og ulemper.
Et ejerskifte af en virksomhed gennemføres ikke fra den ene dag til den anden. Erhvervelsen af virksomheden skal forberedes grundigt, og finansieringen skal falde på plads. Et ejerskifte er ofte en lang proces – også ved et ejerskifte inden for familien.
Denne model finder anvendelse i situationer, hvor flere personer ønsker at købe sammen, men hvor én af deltagerne bliver den aktive landmand, mens de øvrige er investorer, der ønsker at begrænse deres hæftelse til det foretagne indskud.
Denne model finder især anvendelse ved store virksomheder, der ønskes solgt, men hvor det ikke er muligt at finde en køber til den samlede virksomhed.
Denne model finder, ligesom model 6, anvendelse ved enhver overdragelse af en virksomhed, hvor man ønsker et alternativ til personligt eje, herunder til eje i I/S.
Ejerskifte i fri handel er det hyppigste udgangspunkt, hvis der ikke er forudgående relationer mellem parterne, men er også den mest anvendte model, hvis man køber den virksomhed, man er ansat i.
Generel information landmand - køber.
SKAT har beregnet rentekorrektionssatsen for indkomståret 2015 til 4 pct.
Gemerel information til landmand - sælger.
Succession07.09.15
Hvis du erhverver en virksomhed fra dine forældre, bedsteforældre, søskende eller tante og onkel, er der mulighed for, at du kan overtage sælgerens skattemæssige forhold vedrørende virksomheden.
Pension07.09.15
Ved køb af en virksomhed tænker de fleste ikke over at spare op til pension. Som selvstændig skal du dog være opmærksom på at få opsparet til pension løbende.
Et ejerskifte gennemføres ikke fra den ene dag til den anden. Ejerskiftet skal forberedes og planlægges inden, det kan igangsættes.
Succession07.09.15
Ved overdragelse af virksomheden til dit barn, barnebarn, en søskende, din nevø eller niece eller til en nær medarbejder er der mulighed for, at køberen indtræder i dine skattemæssige forhold vedrørende virksomheden.
Overvejelserne om seniortilværelsen er mange, og er noget der fylder hos de fleste virksomhedsejere – specielt forud og i forbindelse med et ejer- eller generationsskifte af virksomheden.
Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?
Skatterådet bekræfter, at tab på løn mv., som følge af arbejdsgiverens konkurs, kan fradrages efter kursgevinstlovens § 14 eller efter den praksis, som gjaldt før den nye kursgevinstlov, hvorefter der gives fradrag for tabet i den personlige indkomst.
Skatterådet fandt, at betingelserne i en indgået aftale om en frivillig akkord ikke havde suspensiv karakter. Underskudsbegrænsningen indtrådte i det indkomstår, hvori aftalen var indgået.
Landsskatteretten fandt, at det kun er de skifteretlige uskiftede boer, der er omfattet af styresignalet SKM.2014.46.SKAT. Boet efter længstlevende kunne derfor ikke opdeles i to andele, hvorved boet blev skattepligtigt.
Selvom en skatteansættelse, for en person omfattet af den korte ligningsfrist, kan foretages ekstraordinært, betyder det ikke i alle tilfælde, at seks måneders fristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2 skal overholdes.
Landsskatteretten godkendte ikke, at der kunne afskrives på driftsbygningerne, selvom de blev anvendt erhvervsmæssigt, da ejendommen var vurderet som en beboelsesejendom (kode 01). Der kunne heller ikke godkendes fradrag for vedligeholdsudgifter.
Kapitalafkastordningen kunne ikke anvendes, da sommerhuset ikke kunne anses for erhvervsmæssigt udlejet.
Ombudsmanden havde udtrykt kritik af Landsskatterettens sagsbehandling. Landsskatteretten genoptog afgørelsen og ændrede den.
Virksomheden ansås for erhvervsmæssigt drevet indtil udgangen af 2010. Efterbeskatning af opsparet overskud, skulle derfor ske i 2011, hvor virksomheden ikke længere var erhvervsmæssig.
Landsretten stadfæstede byretsdommen, som nægtede ekstraordinær genoptagelse om fradrag for dobbelt husførelse og beskatningstidspunktet for feriepenge.
A havde før sin død givet gaver til ægtefælle og børn. SKAT kunne ikke ved afgørelsen af, om boet var skattepligtigt, se bort fra de givne gaver, men skulle lægge skifterettens afgørelser til grund. Da boet var insolvent, var boet skattefritaget.
Et dødsbo, blev efter afgørelse fra skifteretten genoptaget som bobestyrerbo, hvorefter boet var omfattet af dødsboskattelovens § 58, stk. 1, nr. 4, hvorefter boet skattemæssigt kunne behandles som selvstændigt bo.
Det var Landsskatterettens opfattelse, at beregningen af nedslaget og dermed kursværdien af den latente skattebyrde skulle foretages ved anvendelse af en efter-skat rente.
Vestre Landsret fandt, at passivposten efter boafgiftslovens § 13a ved udlodning af afdødes landbrugsejendom til ægtefællen skulle fratrækkes, efter at der var sket fradrag af den efterlevende ægtefælles boslod og arvelod. OBS ændring - dom i anden sag.
Landsretten fandt, at passivposten skulle fratrækkes ved opgørelsen af fællesboet og ved opgørelsen af værdien af de aktiver, som ægtefællen modtager til fyldestgørelse af sit krav mod boet.
Landsskatteretten fandt, at ejendommen indgik i konkursboets aktivmasse og realkreditrenterne vedrørte konkursboet. Derfor kunne renteudgifterne ikke fradrages i den almindelige skattepligtige indkomst.
Landsskatteretten fandt ikke, at en maskinstation, der blev drevet fra en landbrugsvirksomhed på ca. 6 ha, skulle bedømmes efter den lempelige landbrugspraksis, hvorvidt et landbrug er drevet erhvervsmæssigt.
Landsskatteretten anerkendte fradrag for underskud ved drift af landbrugsejendom på 9 ha med kødkvæg efter frasalg af 51 ha.
Landsskatteretten fandt ikke, at skovdrift med 12 ha fredskov kunne anses for erhvervsmæssig virksomhed. Udleje af driftsbygninger og ca. 1 ha blev anset for erhvervsmæssig virksomhed.
Landsskatteretten godkendte, at virksomhed med udlejning af otte hestebokse var erhvervsmæssigt drevet. Godkendt fradrag for underskud.
Retten til støtte og miljøtilsagn mv. bevares ifølge NaturErhvervstyrelsens nuværende praksis, når der sker skattefri virksomhedsomdannelse med tilbagevirkende kraft.
Byretten fandt, at hovedanpartshaveren skulle beskattes af fri bil. Der var blandt andet henset til, at den indgåede kommissionsaftalt ikke afskar rådighed samt at de fremlagte google rutevejl. ikke kunne sidestilles med et kørselsregnskab.
Byretten fandt, at en hovedaktionær skulle beskattes af to boliger. Den ene var udlejet til hovedaktionærens børn. Den anden udgjorde den private bolig for hovedaktionæren, men der indrømmes ikke nedslag i beskatningsgrundlaget som følge af hjemmekontor.
Skatterådet bekræftede, at overdragelser som led i en bodeling kan ske med skattemæssig succession. Der kunne ske skattefri anpartsombytning samt skattefri spaltning.
Vestre Landsret fandt, at handelsværdien for den faste ejendom, som var fastsat af den af skifteretten udmeldte sagkyndige vurderingsmand, kunne tilsidesætte +/- 15 pct.'s reglen af den seneste vurdering ved beregning af boafgiften.
Skatterådet fandt ikke, at indskudskontoen kunne nulstilles efter virksomhedsskattelovens § 3, stk. 5, da væsentlige dele af den medtagne gæld vedrørte investering i aktier, der ikke kan medtages under virksomhedsordningen.
En eneanpartshaver havde foretaget maskeret udlodning, men gjorde gældende, at indkomståret var forældet. Landsskatteretten fandt, at den forlængede ligningsfrist i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5 fandt anvendelse.
Pjecen skal give landmanden et overblik over de overvejelser, han bør gøre i forbindelse med valg af virksomhedsform.
Landsskatteretten fandt ikke, at lagerbeskattede finansielle kontrakter samt lagerbeskattede fordringer og gæld var balanceposter, der var omfattet af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 7.
Anvendelsen af lagerprincippet ansås ikke som opgørelse af en "balancepost", efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 7.
Landsskatteretten fandt, at en amerikanersilo skal afskrives som en bygning, og et korntørringsanlæg i siloen skal anses for et driftsmiddel.
Valg af international sambeskatning indebærer, at alle udenlandske koncernenheder omfattes af sambeskatningen, herunder faste driftssteder og faste ejendomme beliggende i udlandet.
Ønsker du at drive din virksomhed i selskabsform i stedet for personligt regi, kan du foretage en virksomhedsomdannelse.
Stiftelse24.03.15
Det er vigtigt at overveje, hvilken form din virksomhed skal drives i, når dit selskab skal stiftes. Læs her om de overvejelser, du skal gøre, inden du stifter, og hvilke stiftelsesformer, du kan vælge.
Et dødsbo kunne ikke skattemæssigt behandles som et selvstændigt skattesubjekt efter reglerne i dødsboskattelovens § 58, stk. 5. Længstlevende ægtefælle var eneste legale arving og havde ikke indsendt erklæring om selvstændigt skattesubjekt.
Landsretten ændrede byrettens dom og frafaldt ejendomsavancebeskatningen, fordi Skatteministeriet havde taget bekræftende til genmæle over for apellanternes nye påstande om gavebeskatning af en del af avancen.
Byretten fandt, ligesom Landsskatteretten, at der ikke kunne ske genoptagelse af beregningen af ejendomsavancen.
Skatterådet fandt, ved gaveoverdragelse af unoterede aktier, at de af ligningsrådet fastsatte retningslinjer, for beregning af formueskattekursen efter 1982 cirkulæret, kunne anvendes ved værdiansættelsen af aktierne.
Ved ansættelsen af gaveafgiftspligtig værdi af anparter i et nystiftet selskab kunne formueskattekursen ikke anvendes, bl.a. fordi der var et åbenbart misforhold mellem markedsprisen og overdragelsesprisen for de omhandlende anparter.
Regeringen har med virkning fra og med den 5. februar 2015 ophævet muligheden for at anvende formueskattekursen ved værdiansættelse af unoterede aktier i dødsboer og ved gabeafgiftsberegning.
Da Landsskatteretten er en del af den offentlige forvaltning, fandt ombudsmanden, at Landsskatteretten ikke kunne undlade at tage stilling til, om reglerne om frister for at ændre en skatteansættelse, til ugunst for borgeren, var opfyldt.
Byretten stadfæstede Landsskatteretten kendelse, da byretten heller ikke fandt, at driften af skov- og hedeejendommen havde udsigt til at opnå et driftsresultat, der ville kunne betegnes som erhvervsmæssig virksomhed.
Din lokale skattekonsulent er ved at overveje, om der skal ske tilpasninger af din virksomhedsordning for 2013 og 2014, så du ikke mister muligheden for fremover at kunne spare op i virksomhedsordningen.
Skatteministeriet har i en besvarelse redegjort for de skattemæssige konsekvenser i relationer til personer, der er gået konkurs.
Landsskatteretten fandt med dissens, at ved udlodning af en virksomhed uden succession, var udlodningsmodtager ved overtagelse af konto for opsparet overskud alene berettiget til beregning af en passivpost efter BAL § 13a.
For unoterede aktier kan handelsværdien på overdragelsestidspunktet sættes til formueskattekursen, medmindre der er holdepunkter for andet. En salgsværdi ved salg af et datterselskab kort efter overdragelsen skulle indgår i værdiansættelsen.
Skatterådet har bekræftet en række spørgsmål om fordeling af underskud mellem særboet og en efterlevende ægtefælle, herunder at særboet og ægtefællen frit kan fordele underskud i den skattepligtige indkomst mellem sig.
Byretten gav SKAT medhold i, at SKAT lovligt kunne indhente bankoplysninger om A samt oplysninger hos A's samarbejdspartner, da SKAT forgæves havde anmodet A om kontooplysninger mv.
Dødsbo kan ikke udleveres til privat skifte, hvis der er en konkret risiko for, at boet under behandlingen bliver insolvent. Tilladelse til at udskyde indlevering af boopgørelse vedr. en del af boet alene kan gives for en mindre væsentlig del af boet.
A var ikke berettiget til omkostningsgodtgørelse for de udgifter, som Advokatanpartsselskabet havde faktureret til A for advokatfirmaets bistand i en skattesag om nedslag i grundværdien for afholdte udgifter til ekstrafundering.
Folketinget vedtog 9. september 2014 en ændring af virksomhedsskatteloven, som medfører flere stramninger for landmænd, der benytter virksomhedsordningen.
Skatterådet kunne bekræfte, at der i det uskiftede bo ikke indgik afdøde ægtefælles pension og livsforsikringer til længstlevende ægtefælle samt længstlevende ægtefælles boslod.
Selvom der var sket uberettiget benyttelse af virksomhedsordningen siden indkomståret 2007, kunne opsparet overskud efterbeskattes i 2009 efter reglerne om ophørsbeskatning.
Skatterådet bekræftede, at hustruen kunne overtage anparter i selskabet med succession ved deling af fællesboet. Den påtænkte spaltning, uden tilladelse, kunne gennemføres efter det objektive spor.
SKAT har gennem en årrække haft fokus på, om mindre landbrug har haft underskud i flere år. I SKATs aktivitetsplan for 2014 er der fortsat fokus på underskudsgivende virksomheder, herunder landbrug.
SKAT havde ikke sendt kendelse efter agterskrivelse nr. to til trods for, at der var fremkommet indsigelser mod agterskrivelse nr. 1, som SKAT ikke havde imødekommet.
Bortforpagtning af ejendommens jordtilliggende blev grundet omfanget anset for en selvstændig virksomhed, der skulle holdes adskilt fra stutteriet. Underskud i hesteavlen kunne ikke fradrages.
Selvom strukturen i klagesystemet er lavet væsentligt om, så alle klager i skattesager fra i år indgives til Skatteankestyrelsen, er mulighederne for at indhente syn og skøn i skattesager uændrede.
Det er muligt at søge Stormrådet om tilskud til oprydning og genplantning af fredskov, som væltede i stormene i efteråret 2013.
SKAT kan skønsmæssigt fastsætte værdien af en gave, når der ikke foreligger en rettidig gaveanmeldelse. SKATs indsigelsesfrist for ændring af gavens værdi er 6 måneder.
Byretten fandt, at det burde have stået klart for T, at hans indberetning om aktiehandler via TastSelv var ufuldstændig. T blev idømt en bøde på 45.000 kr.
Landsskatteretten godkendte ikke skønsmæssige forhøjelser foretaget af SKAT vedrørende vennetjenester mv., da SKAT ikke på tilstrækkelig vis havde dokumenteret, at skatteyder havde modtaget gaver og vennetjenester svarende til forhøjelsen.
Videncentret for Landbrug oplever i stigende grad, at SKAT vurderer mindre landbrugsejendomme, der anvendes til både bolig og erhverv, som beboelsesejendomme. Det kan have en lang række negative skattemæssige konsekvenser for dig som ejer.
Landsskatteretten mente, det var groft uagtsomt ikke at selvangive ejendomsavance ved salg af en ejendom, der var vurderet som en beboelsesejendom. Det kunne ikke dokumenteres, at ejendommen var købt og anvendt som fritidsbolig.
Et uskiftet bo, der skiftes i længstlevende ægtefælles levende live eller ved død, er skattefritaget, hvis 50 procent af aktiverne og af nettoformuen i boopgørelsen hver især ikke overstiger beløbsgrænsen for skattefritagelse i dødsboskattelovens § 6.
Overførsel eller tilbagebetaling af ratepensioner over 50.000 kr.-grænsen efter § 21A kan ske i indbetalingsåret. Indførelse af godkendelsesordning for indbetalinger uden fradrags- eller bortseelsesret.
Højesteret fandt, at SKAT kunne nulstille indeholdt men ikke afregnet udbytteskat til hovedanpartshaveren i et konkursramt selskab. Ægtefællens indeholdte A-skatter, men ikke betalte A-skatter, kunne ligeledes nulstilles.
Der kan ikke indrømmes henstand med skattebetalingen i forbindelse med klage til Landsskatteretten, når klagen vedrører selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens § 30.
Skatterådet gik imod SKATs indstilling og traf afgørelse om, at ved fuldstændigt skifte af det uskiftede bo, mens længstlevende stadig er i live, er det kun afdødes boslod, der indgår ved opgørelse af, om boet er skattefritaget efter dødsboskatteloven.
Skatterådet gik imod SKATs indstilling og traf afgørelse om, at ved skifte af uskiftet bo ved længstlevendes død, opgøres grænsen for skattefritagelse ud fra længstlevendes andel af aktivmassen og andel af nettoformuen.
Skatterådet fandt ikke, at udgifter til undersøgelse af tagets bæreevne og øvrige tømrerudgifter, ved opsætning af et solcelleanlæg, kunne tillægges afskrivningsgrundlaget. Udgifterne vedrørte parcelhuset og ikke solcelleanlægget.
3 måneders fristen for udsendelse af kendelse ved ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen løber fra udsendelse af første agterskrivelse, medmindre agterskrivelse nr. 2 udtrykkeligt erstatter agterskrivelse nr. 1.
Husk at kigge forskudsopgørelsen for 2014 igennem, så du undgår at betale for meget i forskudsskat eller får en restskat og læs om skattelettelser næste år.
Pligt til indsendelse af oplysninger til SKAT for indkomstår, der ikke er omfattet af ligningsfristen.
En del landmænd har over de senere år haft svært ved at få økonomien til at hænge sammen, men mange har alligevel fået lov til at drive driften videre i forståelse med banken.
Landsskatteretten fandt, at en skattegæld, der hidrørte fra en negativ anskaffelsessum på aktier i et konkursramt selskab, skulle eftergives med henvisning til gældens opstående, og at klager havde fået gældssanering i konkurs.
SKAT kunne modregne i gældssaneret krav for overskydende skat og arbejdsmarkedsbidrag opstået før det gældssanerede krav.
Det fremgik af bodelingsoverenskomsten, at afdøde ved salg af ejd. skulle have halvdelen af fortjenesten over 220.000 kr. Da ejd. ikke var solgt, havde dødsboet ikke krav på nogen betaling. Betaling til boet af en afløsningssum var skattepligtig for boet.
Arvingerne kunne få udlagt en landbrugsejendom, der var bortforpagtet til tredjemand med succession. En vindmølleandel var en virksomhed, der kunne udloddes med succession. Beskatningen af forudbetalt leje overgik til arvingerne ved udlodningen fra boet.
Skifteretten fandt, at boet skulle betale for omkostninger til vurdering af aktier, hvor SKAT havde anmodet om omvurdering.
I de tilfælde, hvor afdøde var gift, og hvor ægtefællerne havde fælleseje, er praksis for, om et dødsbo er skattepligtigt, blevet ændret. Den nye praksis gælder med tilbagevirkende kraft, så SKAT kan fejlagtigt have opkrævet skat i dødsboer fra 2009-2011.
Højesteret stadfæstede Østre Landsretsdommen som bestemte, at forhold vedr. rette indkomstmodtagere anses som omfattet af skattepligtiges kontrollerede transaktioner, hvorved den 6 års ligningsfrist bliver gældende for denne type forhold.
Landsskatteretten fandt at boet var skattepligtigt, da boets aktiver oversteg beløbsgrænsen for skattefrihed på skæringsdagen, idet beløb, der stammede fra et jordsalg og indsat på en bankkonto, skulle indgå i boets aktiver.
Landsskatteretten fandt, at arveafkald til fordel for datter var afgivet for sent. Hun var dermed ikke arving i boet. Overdragelse af boets landbrugsejendom til datteren kunne ikke ske med succession.
Skatteministeriet har udsendt et styresignal om fremgangsmåden ved afgørelse af, om et skiftet dødsbo med en længstlevende ægtefælle falder over eller under beløbsgrænsen for skattefritagelse samt betingelserne for genoptagelse af et dødsbo.
Det var Landsskatterettens opfattelse, at når der er tale om overdragelse med succession, og når en del af eller hele overdragelsessummen berigtiges i form af gave, er der to metoder til at kompensere for en latent skat.
Ved overdragelser med succession, der sker helt eller delvis ved gave, kan der tages hensyn til den overtagne latente skattebyrde ved enten et nedslag i værdiansættelsen eller ved beregning af en passivpost efter skatteyders eget valg.
Landsskatteretten fandt ikke, uanset den mangeårige administrative praksis, at der var den fornødne hjemmel til at medregne den efterlevende ægtefælles boslod i beløbsgrænsen for skattefrihed ved opgørelsen af boets aktiver og nettoformue.
Landsskatteretten fandt, at drift af ejendom med hestehold, udleje af hestebokse og ridehal samt bortforpagtning af 8,5 ha kunne anses for én samlet virksomhed, der var erhvervsmæssigt drevet.
Gaver fra en faster til A var skattepligtig indkomst, selvom fasteren og A boede i den samme to-familieejendom, da denne var opdelt i to lejligheder. Fasteren og A havde selvstændige folkeregisteradresser. Forholdet blev anset for groft uagtsomt.
Der er lavet en række ændringer i pensionsbeskatningsloven. Bl.a. skal alderspensioner udbetales med lige store ydelser, livsvarig alderspension kan sættes midlertidig i bero, og overgangsordning vedrørende ophørspension er forlænget til 2013.
Skatterådet fandt ikke, at kontoen for opsparet overskud kunne fradrages i anparternes skattemæssige anskaffelsessum ifm., at et dødsbo omdannede afdødes personligt drevne virksomhed til et ApS efter reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse.
Aldersgrænsen for, hvornår pensioner kan udbetales uden 60 % afgift, er ændret fra opnåelsen af efterlønsalderen til 5 år før folkepensionsalderen.
Forventes en ejendom at stige i værdi, efter at arvinger har delt boet, giver det en række skattemæssige udfordringer, som kan løses med et sameje.
Vederlag for at opgive retten til en andel af salgssummen af fast ejendom var skattepligtig for modtageren.
Reaktionsfristen i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2 skal regnes fra det tidspunkt, hvor skattemyndigheden er kommet i besiddelse af det fornødne grundlag for at varsle en korrekt afgørelse om ansættelsen.
Bekendtgørelsen angiver hvilke fysiske personer og dødsboer, der skal selvangive digitalt fra 2011.
Landsskatteretten fandt, at afg. om lønindeholdelse var ugyldig, da A ikke havde haft mulighed for at udtale sig ved et personligt møde. Den mangelfulde høring medførte en formodning for, at fejlen havde påvirket afg. Formodningen var ikke afkræftet.
Landsskatteretten fandt, at en selvskyldnerkautionist kunne fratrække renter af kautionsgælden, der påløb og forfaldt efter kautionsforpligtelsen var blevet aktualiseret. Kautionsforpligtigelsen var først aktualiseret ved debitors konkurs.
Som en del af finansloven blev grænsen for, hvor meget man kan indskyde på ratepension med fradrag, sænket fra årligt 100.000 kr. til 50.000 kr.
Den nye finanslov strammer blandt andet den såkaldte pengetanksregel, der regulerer hvor stor del af en virksomheds værdier, der må anbringes i finansielle aktiver uden, at den bliver opfattet som en pengetank.
Grænsen for finansielle aktiver i pengetankreglen er sænket fra 75 % til 50 %. Der er givet overgangsordninger dels ved succession, dels ved indskud på ophørspension.
Efter Skatterådets opfattelse kunne salg af aktiver fra skyldnerens konkursbo til ægtefællen ikke ske efter reglerne om ægtefælleoverdragelse uden beskatning.
Kort notat om ny inddrivelsesbekendtgørelse og resume over domme og afgørelser fra 2011 om inddrivelse.
Pligten til at selvangive skal fra og med indkomståret 2011 ske digitalt af en af de kanaler, som SKAT anviser. Digital selvangivelse kan indsendes via TastSelv, EROS (landbrugsløsning).
Diagram over den skattemæssige behandling, hvor debitor får nedsat sin gæld.
Landsskatteretten fandt, at beskatningen af en singulær gældseftergivelse skulle ske i aftaleåret, selvom eftergivelsen var betinget af en afdragsordning, da en sådan betingelse ikke anses for en suspensiv betingelse, der udskyder beskatningstidspunktet.
Krav på skat af genvundne afskrivninger og ejendomsavance ved et konkursbos salg af en udenlandsk ejendom skulle ikke indgå i boet, da det vedrørte udløbet indkomstår, og skat af konkursindkomst kan ikke anmeldes i et konkursbo.
A fik gældssanering under konkurs, hvilket SKAT kærede. Landsretten gav SKAT medhold, da A som selvstændig havde opbygget en betydelig gæld til SKAT og dermed havde tilsidesat sine forpligtigelser til at afregning moms og indeholdt A-skat.
Ved værdiansættelsen af et aktiv, der overdrages som hel eller delvis gave med skattemæssig succession, præciserer SKAT, at der skal gives nedslag med det største beløb, der kan opgøres efter principperne i SKATM-2008-02-45 eller den beregnede passivpost.
Ejerskiftet udløser for sælgeren ofte store skattekrav. Der findes dog en række muligheder for at udskyde beskatningen, som sælgeren bør kende.
Beskatning af fordelen ved eftergivelse af gæld sker primært indirekte ved at begrænse adgangen til at fremføre underskud. Dette gælder ved såvel tvangsakkord, frivillig akkord samt ved aftale om en samlet ordninger med kreditorerne.
Fogedretten stadfæstede udlæg i hele indestående på en konto som to samlevere havde fælles, uden hensyn til at indeståendet stammede fra et lån som samleveren havde optaget. Afgørelsen anses af SKAT ikke længere for gældende ret, se SKATM 2010-28-02.
Østre Landsret tillod udlæg i halvdelen af ægtefællers fælles konto, herunder i udbetaling fra forsikring mod kritisk sygdom, idet udbetalingen ikke var holdt adskilt fra den øvrige formue.
To privatskiftende arvinger havde acontoudloddet boets værdipapirbeholdning og underrettet skifteretten herom.
Inden første møde er det vigtigt, at du har gjort dig nogle overvejelser om den samlede opgave, hvad er din opgave og hvordan opgaven kan løses.
Ved misbrug af TastSelv kan SKAT for en tidsbegrænset periode afskære misbrugeren muligheden for at anvende TastSelv.
For dem, der påtænker at starte virksomhed, er der mulighed for at opsparet med fradrag i indkomsten ved at bruge to særlige opsparingskonti som etableringskonto og iværksætterkonto.
Landscentrets notat om værdiansættelse af virksomheder og aktier ved overdragelse med succession i lyset af SKATM-2008-02-45. Notatet omfatter både værdiansættelse ved familiehandler og værdiansættelse ved overdragelse til nære medarbejdere.
Unoterede aktier i et selskab, hvis væsentligste aktiv var en landbrugsejendom, der blev bortforpagtet, skulle i forbindelse med en gaveoverdragelse til hovedaktionærens sønner værdiansættes som et ejendomsselskab efter retningslinjerne for fastsættelse a
Byretten fandt ikke, at en deltidslandbruger kunne løfte bevisbyrden for, at begge ATV’ere var anvendt erhvervsmæssigt. Derfor fandt Byretten, at kun den ene ATV’er var afskrivningsberettiget.
Tilbagebetaling af indbetalt arbejdsmarkedsbidrag for personer, som i perioden 2010 - 2016 fylder 64 år.
Mere ensartede regler ved generationsskifte. Udvidelse af mulighederne for succession til samlevere, medarbejdere og tidligere ejere. Succession i erhvervsmæssig anvendt del af fast ejendom. Ægtefællers succession i etableringskonto.
Skatteministeren har den 28. marts 2008 fremsat lovforslag L 167 om mere ensartede regler ved generationsskifte i levende live og ved død. Lovforslaget indeholder desuden en række justeringer af successionsreglerne
Regeringen har genfremsat de dele af L 20 (2007/08 1. samling), der vedrører tilpasning af skattelovgivningen til ændringerne i den finansielle lovgivning som følge af MiFID-direktivet. Samtidig foreslås der en lempelse i fradragsretten for tab på børsnoterede aktier.
Skat har givet en generel tilladelse uden særlige vilkår til skattefri aktieombytning af aktierne i GASA Group A/S med aktier i GASA Group Holding A/S. Tilladelsen kan udnyttes af alle aktionærer, der ombytter aktier.
Nye regler om skattefri aktieombytning og skattefri spaltning uden tilladelse fra SKAT.
Generationsskifte af aktier med succession efter aktieavancebeskatningsloven efter en skattefri spaltning.
Overdragelse af aktier som gave med succession til datter.
Vedtægtsændring, hvor aktionæren ville overføre stemmerettigheder til sin søn, skulle anses for afståelse af aktier.
Skatteministeriet tillod skattefri aktieombytning efterfulgt af skattefri ophørsspaltning. Ikke tilstrækkeligt grundlag til at fastslå skatteunddragelse.
Såfremt L 6 genfremsættes og vedtages med uændret virkningstidspunkt, vil dispositioner foretaget efter den 3. oktober 2007 blive vurderet efter forslagets regelsæt.
Der er fremsat forslag om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven for at lukke et hul i forbindelse med omlægning af bilbeskatningen, der gør det fordelagtigt at nedveje visse varebiler.
Skøde med et skatteforbehold blev afvist fra tinglysning, da skødets indhold ikke var endeligt fastsat.