Af samme forfatter
Oversigt over satser og beløbsgrænser i skatte- og afgiftslovgivningen for 2019/2020.”
I styresignalet beskrives ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af erstatninger udbetalt i forbindelse med ekspropriation for strukturskader som følge af Landsskatterettens afgørelser SKM2019.39.LSR og SKATM-2019-02-02.
Har du almindeligt kalenderårsregnskab, er der en række forhold, du som landmand skal være opmærksom på, før 2019 er forbi. Flere skatteregler har nemlig ”skæringsdag” ved årsskiftet.
I styresignalet gennemgås adgangen til genoptagelse af skatteansættelser, da Den juridiske vejledning angiver en forkert sats til brug for indeksering. Fejlen vedrører landbrugsejendomme mv., der er anskaffet/forbedret i 1993 og solgt i 2016.
Landsskatteretten godkendte parternes fordeling af handelsprisen for en landbrugsejendom. Der var tale om herlighedsværdi på stuehus og dårlig arrondering af jorden.
Spørger skulle ved afståelse af selskabets skotske ejendom indtægtsføre det laveste beløb svarende til genanbragt avance eller den skattepligtige avance opgjort efter danske regler med indeksering af anskaffelsessummen efter EBL § 5A.
Skatterådet bekræftede, at spørger ved udlejning af ejendomme til et produktionsselskab, som skulle ejes og kontrolleres af spørger, opfyldte betingelserne for genanbringelse. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at lagertanke var fast ejendom.
Landsskatteretten fandt ikke, at ejendomsavancebeskatningslovens § 4, stk. 5 og afskrivningslovens § 45, stk. 2, kunne fortolkes således, at der kunne indregnes negative værdier ved fordelingen af den samlede kontantomregnede afståelsessum.
Dine gamle skatteregnskaber er guld værd ved salg af din landbrugsejendom. Du opfordres derfor til at gemme alle dine skatteregnskaber – også selvom de måske er 20 eller 30 år gamle
Salg af ejerlejlighed var ikke skattefri, da lejligheden ikke havde tjent til bolig for A eller dennes husstand. Fællesbarn var ikke en del af A’s husstand trods fælles forældremyndighed og uanset, at barnet opholdt sig lige meget hos begge forældre.
Har du almindeligt kalenderårsregnskab, er der en række forhold, du som landmand skal være opmærk-som på, før 2018 er forbi. Flere skatteregler har nemlig ”skæringsdag” ved årsskiftet.
En ejendom, der på salgstidspunktet havde status som helårsbolig, men som i ejertiden var blevet anvendt som fritidsbolig, var ikke omfattet af skattefritagelse.
Byretten fandt, at den skattepligtige var bundet af, at ejendomsavancen for salg af ejendom i 2006 blev genanbragt i køb af udlejet fabriks- og lagerejendom i 2007 efter reglerne i ejendomsavancebeskatningslovens § 6A.
Tab fra og med indkomstår 2015, som ikke selvangives, kan ikke fremføres, medmindre der sker genoptagelse efter skatteforvaltningslovens §§ 26 og 27. Indkomstår 2015 bør derfor genoptages senest 1. maj 2019. Lempeligere regler for indkomstår 2002-2014.
Landsskatteretten godkendte parternes fordeling af handelsprisen for en landbrugsejendom. Herlighedsværdi af parklignende have blev henført til stuehuset.
Principsagen vedrører spørgsmålet, om der kan genanbringes ejendomsavance i køb af ejendomme og forbedringer på ejendomme, når både det solgte, det købte og det forbedrede svarer til hver enkelt interessent ideelle andel.
Fortjeneste i 2008 ved køb af ejerlejlighed og salg til tredjemand efter 18 dage blev anset for skattepligtig. Ekstraordinær genoptagelse, da sælger havde handlet groft uagtsomt.
Oversigt over satser og beløbsgrænser i skatte- og afgiftslovgivningen for 2017/2018.
Fordeling af overdragelsessum ved ekspropriation blev efter syn- og skønsforretning mere end anerkendt af Landskatteretten. Genvundne afskrivninger blev nedsat og tabsfradrag efter afskrivningsloven blev forhøjet
Hvis du har almindeligt kalenderårsregnskab, er der en række forhold, du som landmand skal være opmærksom på, før 2017 er forbi. Der er nemlig en række skatteregler, der har ”skæringsdag” ved årsskiftet.
Landsskatteretten fandt, at klager var bundet af, at ejendomsavancen for salg af ejendom i 2006 blev genanbragt i køb af udlejet fabriks- og lagerejendom i 2007 efter reglerne i ejendomsavancebeskatningslovens § 6A.
Overblik over Avance 2000, Farmtal Online, INVE og RegnskabsDataBank.
Der er truffet afgørelse i en række sager vedrørende beboelseskravet i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1.
Lodsejere, der deltager i et vådområdeprojekt, bør altid søge rådgivning vedrørende de skattemæssige konsekvenser af deltagelsen. DLBR-virksomhedernes skatteeksperter står naturligvis klar, når der ønskes en sådan rådgivning.
Revideret den 28. marts 2017 under seniornedslagsloven.
Oversigt over satser og beløbsgrænser i skatte- og afgiftslovgivningen for 2016-2017.
Den typiske landmand er kun få gange i livet i den situation, at han vil sælge sit livsværk, og der er ofte en del skattemæssige overvejelser forbundet med at afstå virksomheden. Dem kan du få et indblik i her.
Dine gamle skatteregnskaber er guld værd ved salg af din landbrugsejendom. Du opfordres derfor til at gemme alle dine skatteregnskaber – også selvom de måske er 20 eller 30 år gamle
Den typiske landmand er kun få gange i livet i den situation, at han vil sælge sit livsværk, og der vil som oftest være en del skattemæssige overvejelser forbundet med det at afstå landbrugsvirksomheden.
Landsskatteretten ændrede Skatterådets bindende svar. Det modtagne vederlag var skattefrit, da ejendommen var vurderet som en beboelsesejendom.
Skatterådet fandt, at spørgeren, som modtog forurenet jord, der blev anlagt som en jordvold omkring ejendommen, skulle beskattes af det modtagne beløb for deponeringen som løbende indkomst.
Landsskatteretten fandt, at betingelserne for succession i hele ejendomsavancen var opfyldt ved A's køb af broderens ideelle andel af en landbrugsejendom, da mere end halvdelen af ejendommen var anvendt erhvervsmæssigt.
Skatterådet bekræftede, at det er valgfrit om en ejer ved afståelse af fast ejendom vil anvende de særlige regler i loven om ejendomsavance ved en jordfordeling, herunder genanbringelse af fortjeneste og modregning i tab.
Landsskatteretten fandt, at den aftalte fordeling af overdragelsessummen for en liebhaverlandbrugsejendom mellem uafhængige parter kunne tilsidesættes som åbenbart forkert. Syns- og skønsmandens fordeling blev lagt til grund.
Fra 1. januar 2013 skal du fortælle SKAT, hvem långiver er, hvis du vil bevare fradraget for dine private renteudgifter. Videncentret har opfordret SKAT til at lave en klar kampagne om disse regler.
Selv om ejendomsmarkedet er gennemkoldt for tiden, sælger en del landmænd stadig deres ejendomme til en højere pris, end de købte for. Beskatningen af fortjenesten kan dog udskydes, hvis der købes en anden erhvervsejendom.
Med skattemæssig virkning kan der med kort tidsinterval ske salg og genkøb af investeringsforeningsbeviser i samme afdeling, når der i ejerperioden vil være en reel usikkerhed om kursen.
En tidligere afholdt nedrivningsudgift kunne tillægges bygningsparcellens anskaffelsessum. Ejendomsavancen ved frasalget af bygningsparcellen kunne genanbringes bortset fra avancen vedrørende stuehuset.
En fortjeneste ved salg af en ejendom kunne ikke genanbringes alene i anskaffel­sessummen for et stuehus, men skulle genanbringes i anskaffelsessummen for hele ejendommen.