Af samme forfatter
Ejendomsavance ved frivillig afståelse af en del af en landbrugsejendom var ikke skattepligtig, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 1, 2. pkt. Dette gjaldt også den del af ejendomsavancen, der var opnået ved afståelse af træer på rod.
Ejendomsavance ved frivillig afståelse af en del af en landbrugsejendom var ikke skattepligtig, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 1, 2. pkt. Dette gjaldt også ejendomsavancen ved afståelse af et areal, der kunne forlanges medeksproprieret.
Efter anmodning fra ejeren kan Vurderingsstyrelsen ændre benyttelseskoden på en ejendom med over 3 lejligheder med benyttelseskode 02, hvis ejendommen rettelig burde have været vurderet som beboelsesejendom (kode 01).
Restskattetillægget stiger med 2 %, så derfor bør det overvejes, om årets acontobetalinger af selskabsskat matcher den skattepligtige indkomst, som de enkelte selskaber forventer for 2019.
Skattestyrelsen er lige nu i gang med at undersøge de straksfradrag, landmænd og andre erhvervsdrivende har trukket fra i de senere år. Det kan betyde, at dit straksfradrag ændres.
En mellemregning mellem en hovedanpartshaver og selskabet havde karakter af rent udlån og kunne ikke ligge i VSO.
Et rentekrav vedrørende misligholdt jordbrugslån var forældet. Afgørelse om lønindeholdelse indeholdt ikke tilstrækkelige oplysninger til, at forældelsen kunne anses for afbrudt.
I mange år har man brugt begreberne ”selvangivelse” og ”selvangivelsesfrist”. Disse begreber er nu afskaffet og erstattet af begreberne ”oplysningsskema” og ”oplysningsfrist”.
Selv om der er vedtaget en ny ejendomsvurderingslov, gælder de gamle vurderingsregler frem til 2021, når der er tale om landbrug.
A kunne ikke få fradrag for henlæggelse på etableringskonto uden binding i 2013 på baggrund af virksomhedsindkomst. A havde foretaget indskud og var etableret med virksomhed 8 år tidligere, nemlig i 2005.
Bogføringsloven var ikke opfyldt, og der var negativt privatforbrug. Derfor kunne indkomsten opgøres skønsmæssigt. Der kunne i den konkrete sag tages udgangspunkt i opgørelser af privatforbrug fra Danmarks Statistik.
Landsskatteretten fandt, at et konvertibelt gældsbrev ikke kunne placeres i virksomhedsordningen.
Sikkerhedsstillelse af aktiver i virksomhedsordningen for gæld i et selskab blev anset for sket som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition.
Køb af ejendom fra bror til en pris under den faktiske handelsværdi var en formuefordel, som var skattepligtig. Grov uagtsomhed ved konstruktion med arveafkald. Anmodning om møde var implicit anmodning om forlængelse af 3 måneders frist.
Et areal på 6,5 ha, der i en årrække havde været og fortsat var anvendt til landbrug, skulle kodes med benyttelseskode 17 – Ubebygget landbrugslod, uanset at arealet ifølge en lokalplan var udlagt til boligformål.
Et selskab ville udbyde vine som investeringsobjekter for personer med overskudslikviditet i VSO. Investering i vinene for VSO midler vil som udgangspunkt være en hævning i hæverækkefølgen.
Lønmodtagere kan frem til 31. marts 2019 få genoptaget afgørelser om beskæftigelsesgraden. Genoptagelsen skal ske på lønmodtagerens foranledning, da ATP ikke af egen drift genoptager afgørelser.
LSR har truffet afgørelse om udtagning af aktiver fra virksomhedsordningen i 2 sager, hvor aktiverne uberettiget har indgået i virksomhedsordningen. Den ene sag vedrører udtagning af ejendom og den anden udtagning af ikke erhvervsmæssigt tilgodehavende.
Ansætter du udenlandske medarbejdere til sæsonarbejdet, eller har du en entrepriseaftale med en udenlandsk enkeltmandsvirksomhed? Uanset hvilken model du vælger, skal du være opmærksom på skatten.
Ændringer i den grønne ejerafgift medfører, at der skal ændres i beskatningsgrundlaget for beregning af fri bil.
Der verserer fortsat en del sager om indeholdelse af arbejdsudlejeskat, A-skat og AM-bidrag. Langt de fleste sager falder ud til SKATs fordel. Det er vigtigt, at kontrakterne er udformet korrekt og afspejler de faktiske forhold.
Landsskatteretten anser ejendom 1 for erhvervsmæssigt drevet trods beskeden indtægt. Ejendom 2 anses ikke for erhvervsmæssigt drevet, da den har så beskedent omfang, at der ikke er tale om virksomhed.
Et weekendophold uden fagligt indhold for nogle ansatte i virksomheden, direktørerne og bestyrelsesformanden med ledsagere skulle beskattes hos de ansatte.
SKAT havde ikke behandlet en anmodning om genoptagelse korrekt, hvorfor Landsskatteretten afgjorde, at SKAT skulle foretage ny sagsbehandling af anmodningen om genoptagelse.
Da arbejdsgiver ikke havde kontrolleret medarbejderens køresedler behørigt, blev hele den udbetalte skattefrie rejsegodtgørelse anset for skattepligtig.
Sagen vedrørte blandt andet dokumentation for befordringsfradrag, hvor der indgår flytransport. LSR mente, at der i sagen var sket tilstrækkelig sandsynliggørelse til, at der kunne godkendes fradrag for flyudgift, selvom alle flybilletter ikke forelå.
Skatteyder vandt 500.000 kr., som ikke blev selvangivet. SKAT beskattede gevinsten for deltagelsesåret ved ekstraordinær genoptagelse. Landsskatteretten anså gevinsten for skattepligtig jf. SL § 4 og fandt at SLF § 27, stk. 1 nr. 5 og stk. 2 var opfyldt.
Skatteyder vandt 500.000 kr., som ikke blev selvangivet. SKAT beskattede gevinsten for deltagelsesåret ved ekstraordinær genoptagelse. Landsskatteretten anså gevinsten for skattepligtig jf. SL § 4 og fandt, at SLF § 27, stk. 1 nr. 5 og stk. 2 var opfyldt.
Landsskatteretten slog fast, at SKAT kun kan modregne i et indestående på skattekontoen, hvis de almindelige betingelser for modregning er opfyldt.
Ministeren har besvaret SAU spørgsmål 242 2017/2018 om, hvorvidt gigtpatienter og epileptikere er omfattet af den persongruppe, der kan få befordringsfradrag efter bestemmelsen i ligningslovens § 9 D.
SKAT havde fejlagtigt overført et uudnyttet personfradrag fra en ægtefælle til en anden og ville tilbagekalde afgørelsen. Det kunne SKAT ikke, da afgørelsen ikke var ulovlig og klager var i ”god tro”.
Ved opgørelse af ejertid i relation til sondring ml. vedligeholdelse og forbedring anvendes faktisk ejertid, uanset at evt. medejere har ejet ejendommen længere. Ved opgørelse af vedligehold på vinduer var udgangspunktet restlevetiden for de gl. vinduer.
Virksomhedsordningen kunne ikke anvendes på ejendom, da denne ikke blev anset for erhvervsmæssigt anvendt. Afgørelsen tager også stilling til tab ved salg af ejendom og hovedaktionærforhold som aktionærlån og rentefiksering.
Landsskatteretten udtalte, at virksomhedsordningen kan anvendes på erhvervsmæssig virksomhed. Det er i den henseende uden betydning, om virksomhedens aktiver indgår i virksomhedsordningen.
Et selskab anmodede om genoptagelse af selvangivelsen mht. bortseelse fra underskud efter ligningslovens § 33 H. SKAT mente, der var tale om selvangivelsesomvalg, hvilket Landsskatteretten var enig i. Der kunne konkret ikke godkendes omvalg.
SKAT har udsendt et styresignal om genoptagelse af lempelse efter ligningslovens § 33 A, når der er udbetalt løn i opsigelsesperioden, og en del af denne løn relateres til arbejde i udlandet.
Landsskatteretten godkendte, at udgifter til sagkyndig bistand ved klage over SKATs afgørelse om at kræve sikkerhed, var omfattet af reglerne om omkostningsgodtgørelse.
Sager, der kan være inddrevet ulovligt af inddrivelsesmyndigheden, kan genoptages enten efter anmodning fra skyldner eller af SKAT selv.
Krav på omkostningsgodtgørelse bliver forældet tre år fra det tidspunkt, hvor fristen for at påklage afgørelsen er udløbet.
Etablering af en ensilageplads blev anset for en tilbygning.
En hovedaktionær blev af Landsretten anset for at have selskabets bil til rådighed til privat kørsel. Der blev blandt andet lagt vægt på, at der var betalt privatbenyttelsesafgift af bilen.
Landsskatteretten godkendte ikke, at nogen del af sælgerfinansieringen ved overdragelse af en minkfarm kunne ligge i virksomhedsordningen ved salg mellem interesseforbundne parter. Afgørelsen er en skærpelse af Skatterådets afgørelse.
Realkredit- og banklån har hidtil været vejen frem, når der skulle ejerskiftes. Men kravet om egenfinansiering er steget i kølvandet på finans- og landbrugskrisen. Køber og sælger må derfor se sig om efter andre måder at finansiere ejerskiftet på.
SKAT har fokus på, om brugen af bilerne harmonerer med registreringen, men reglerne for at køre privat i en gulpladebil er ikke enkle og overskuelige.
Folketinget vedtog den 2. juni 2017 en ny vurderingslov. I denne SKATM beskrives overordnet de nye vurderingsregler med særlig vægt lagt på vurderingen af landbrugsejendomme og skovejendomme.
Skatterådet har afgjort, at et stuehus, der benyttes ved tilsyn af bortforpagtet ejendom, ikke kan indgå i virksomhedsordningen. Gælden vedrørende stuehuset kan ligge i privatområdet uden, det er en sikkerhedsstillelse, når visse betingelser er opfyldt.
SKATs svar på spørgsmål om forståelsen af overgangsordningen efter L200 særligt set i forhold til ordningens udløb 31/12 2017. Overgangsordningen giver mulighed for tilgang til konto for opsparet overskud uanset forekomsten af sikkerhedsstillelser.
Lodsejere, der deltager i et vådområdeprojekt, bør altid søge rådgivning vedrørende de skattemæssige konsekvenser af deltagelsen. DLBR-virksomhedernes skatteeksperter står naturligvis klar, når der ønskes en sådan rådgivning.
Skatteministeriet har ved høringen taget hensyn til mange af de kommentarer, som er blevet fremsat i høringsfasen af bl.a. SEGES.
Virksomhedsordningen kunne anvendes, da vurdering som beboelse var en fejl. Af samme grund kunne udgifter til vedligeholdelse mv. også fratrækkes.
Landsskatteretten anerkendte, at de køreflader, der er i landbruget efter praksis er bygningsbestanddele, som berettiger til straksfradrag, når visse betingelser er opfyldt. Landsskatteretten godkendte ikke straksfradrag i den konkrete sag.
Landsskatteretten fandt ikke, at 3 mdr. fristen for SKATs ansættelsesændring var overholdt, ved at SKAT udsendte et nyt varslingsbrev for at rette op på en mangelfuld begrundelse i det første varslingsbrev.
SKAT præciserer, at det er muligt at få parkeringsudgifter dækket skattefrit, uanset at der samtidigt udbetales skattefri befordringsgodtgørelse efter Skatterådets satser.
Skatterådet bekræftede, at det forhold, at samlevende stiller deres respektive ejerandel til sikkerhed for den andens del af de indestående prioriteter ikke er udtryk for en skattepligtig sikkerhedsstillelse.
SKAT har udarbejdet retningslinjer for sagstilskæring for at understøtte en korrekt, ensartet og lovlig sagsbehandling i forbindelse med indsatsprojekter.
Driftsbygninger, der anvendes erhvervsmæssigt, kan afskrives uanset vurderingskode
Højesteret ændrede Landsskatterettens og Landsrettens afgørelser og fandt, at ansættelsen kunne genoptages, hvor revisor ved en fejl havde valgt den forkerte skatteordning for et selskab, ved valget mellem tonnagebeskatning og selskabsbeskatning.
Skatterådet bekræftede, at den del af berigtigelsen, der bestod af gave, var en hævning i virksomhedsordningen. Den beregnede passivpost var ikke en hævning. Købers indgåelse af en boligret til sælger skulle anses for hævninger.
Det fremgår af SKATs styresignal, at en ejendomsvurdering kan genoptages, hvis vurderingen er foretaget på et fejlagtigt grundlag som følge af fejlagtig eller manglende registrering, og denne fejl er opstået i SKATs egne registreringer/interne systemer.
Byretten fandt ikke, at der ved den udsendte årsopgørelse i 2013 vedrørende 2000 forelå en ændring, der krævede overholdelse af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2. Højesteret havde i 2011 nægtet omgørelse af A's køb og salg af aktier i 2000.
Byretten afgjorde, at de administrative klageinstanser kan udbedre en mangelfuld begrundelse efter udløbet af den ordinære ansættelsesfrist. Byretten hjemviste SKATs skønsmæssige forhøjelser til fornyet sagsbehandling.
Landsskatteretten fandt ud fra skønsmandens vurdering, at ejendommen var drevet landbrugsfagligt forsvarligt, og efter de driftsmæssige lineære afskrivninger var der udsigt til et resultat på 0 kr. eller derover
Landsskatteretten fandt det ikke dokumenteret, at A havde modtaget pengebeløb uden opgivelse til SKAT. Det var ikke muligt at følge pengestrømme og politiet havde opgivet tiltale i straffesag.
SKAT underkendte beskatning i VSO. Skatteyder søgte selvangivelsesomvalg. Dette godkendte SKAT ikke, da der var givet advarsel om overtrædelse af skattekontrolloven. Advarslen vedrørte ikke forholdet om anvendelse af VSO. Der kunne godkendes omvalg.
Boligejend. i Berlin ønskedes solgt i I/S form. Den enkelte investor fik brugsret til en konkret lejlighed. Ejendommen skulle efterfølgende opdeles i ejerlejligheder. Opdelingen betragtes som afståelse af en ideel andel. Virksomhedsordningen kan anvendes.
Et udlån fra I/S til et af interessenterne ejet anpartsselskab kunne ikke placeres i virksomhedsordningen.
Byretten fandt, at sagen skulle hjemvises til fornyet behandling hos SKAT for værdiansættelse af forbedringsudgiftens størrelse i forbindelse med opfyldningen af grunden med jord.
Skatterådet godkendte ikke, at en skatteyder, der drev selvstændig virksomhed og blev beskattet i virksomhedsordningen, kunne indgå en aftale om deleleasing med et leasingfirma vedrørende virksomhedsdelen og privatområdet.
Der er mange faldgruber, når man som landmand skal køre mellem flere ejendomme, idet ikke al kørsel mellem ejendomme kan anses for at være erhvervsmæssig kørsel.
Løbende tilføjelser af afgørelser, der primært vedrører fortolkningen af Lovforslag l 200, vedtaget som lov nr. 992 af 16. september 2014.
Skatterådet tog stilling til, om sælgers tilgodehavender opstået ved salg af mink kan placeres i virksomhedsordningen
Skatterådet bekræftede, at evt. tab på udlånet vil være fradragsberettiget efter kursgevinstlovens regler på realisationstidspunktet. Udlånet kan ikke indgå i VSO
Sidste år vedtog Folketinget en række stramninger for landmænd og andre selvstændige erhvervsdrivende, der bliver beskattet i virksomhedsordningen.
SKAT har beregnet rentekorrektionssatsen for indkomståret 2015 til 4 pct.
Selvom en skatteansættelse, for en person omfattet af den korte ligningsfrist, kan foretages ekstraordinært, betyder det ikke i alle tilfælde, at seks måneders fristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2 skal overholdes.
Landsskatteretten godkendte ikke, at der kunne afskrives på driftsbygningerne, selvom de blev anvendt erhvervsmæssigt, da ejendommen var vurderet som en beboelsesejendom (kode 01). Der kunne heller ikke godkendes fradrag for vedligeholdsudgifter.
Kapitalafkastordningen kunne ikke anvendes, da sommerhuset ikke kunne anses for erhvervsmæssigt udlejet.
Ombudsmanden havde udtrykt kritik af Landsskatterettens sagsbehandling. Landsskatteretten genoptog afgørelsen og ændrede den.
Virksomheden ansås for erhvervsmæssigt drevet indtil udgangen af 2010. Efterbeskatning af opsparet overskud, skulle derfor ske i 2011, hvor virksomheden ikke længere var erhvervsmæssig.
Landsretten stadfæstede byretsdommen, som nægtede ekstraordinær genoptagelse om fradrag for dobbelt husførelse og beskatningstidspunktet for feriepenge.
Omkring 1. juli er der en række frister, som det er vigtigt at være opmærksom på i forbindelse med selvangivelsen for 2014.
Byretten fandt, at hovedanpartshaveren skulle beskattes af fri bil. Der var blandt andet henset til, at den indgåede kommissionsaftalt ikke afskar rådighed samt at de fremlagte google rutevejl. ikke kunne sidestilles med et kørselsregnskab.
Byretten fandt, at en hovedaktionær skulle beskattes af to boliger. Den ene var udlejet til hovedaktionærens børn. Den anden udgjorde den private bolig for hovedaktionæren, men der indrømmes ikke nedslag i beskatningsgrundlaget som følge af hjemmekontor.
SKAT har udsendt et styresignal, som beskriver de skattemæssige konsekvenser af ordningens ophør.
Skatterådet fandt ikke, at indskudskontoen kunne nulstilles efter virksomhedsskattelovens § 3, stk. 5, da væsentlige dele af den medtagne gæld vedrørte investering i aktier, der ikke kan medtages under virksomhedsordningen.
En eneanpartshaver havde foretaget maskeret udlodning, men gjorde gældende, at indkomståret var forældet. Landsskatteretten fandt, at den forlængede ligningsfrist i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5 fandt anvendelse.
Landsskatteretten fandt ikke, at lagerbeskattede finansielle kontrakter samt lagerbeskattede fordringer og gæld var balanceposter, der var omfattet af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 7.
Anvendelsen af lagerprincippet ansås ikke som opgørelse af en "balancepost", efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 7.
Landsskatteretten fandt, at en amerikanersilo skal afskrives som en bygning, og et korntørringsanlæg i siloen skal anses for et driftsmiddel.
Valg af international sambeskatning indebærer, at alle udenlandske koncernenheder omfattes af sambeskatningen, herunder faste driftssteder og faste ejendomme beliggende i udlandet.
Landsretten ændrede byrettens dom og frafaldt ejendomsavancebeskatningen, fordi Skatteministeriet havde taget bekræftende til genmæle over for apellanternes nye påstande om gavebeskatning af en del af avancen.
Byretten fandt, ligesom Landsskatteretten, at der ikke kunne ske genoptagelse af beregningen af ejendomsavancen.
Da Landsskatteretten er en del af den offentlige forvaltning, fandt ombudsmanden, at Landsskatteretten ikke kunne undlade at tage stilling til, om reglerne om frister for at ændre en skatteansættelse, til ugunst for borgeren, var opfyldt.
Byretten stadfæstede Landsskatteretten kendelse, da byretten heller ikke fandt, at driften af skov- og hedeejendommen havde udsigt til at opnå et driftsresultat, der ville kunne betegnes som erhvervsmæssig virksomhed.
Din lokale skattekonsulent er ved at overveje, om der skal ske tilpasninger af din virksomhedsordning for 2013 og 2014, så du ikke mister muligheden for fremover at kunne spare op i virksomhedsordningen.
Landsskatteretten fandt, at der skulle beregnes ejendomsavance ved salget af jordarealet, selv om det samme areal blev tilbagekøbt dagen efter salget.
Byretten gav SKAT medhold i, at SKAT lovligt kunne indhente bankoplysninger om A samt oplysninger hos A's samarbejdspartner, da SKAT forgæves havde anmodet A om kontooplysninger mv.
A var ikke berettiget til omkostningsgodtgørelse for de udgifter, som Advokatanpartsselskabet havde faktureret til A for advokatfirmaets bistand i en skattesag om nedslag i grundværdien for afholdte udgifter til ekstrafundering.
Folketinget vedtog 9. september 2014 en ændring af virksomhedsskatteloven, som medfører flere stramninger for landmænd, der benytter virksomhedsordningen.
Selvom der var sket uberettiget benyttelse af virksomhedsordningen siden indkomståret 2007, kunne opsparet overskud efterbeskattes i 2009 efter reglerne om ophørsbeskatning.
SKAT har udsendt et nyt styresignal om genoptagelse for indkomstårene 2000-2010 og udsendes som følge af, at Landsskatteretten har underkendt SKATs praksis for genoptagelse efter styresignalet i SKATM-2011-11-10.
Omkring 1. juli er der en række frister, som det er vigtigt at være opmærksom på i forbindelse med selvangivelsen for 2013.
SKAT har gennem en årrække haft fokus på, om mindre landbrug har haft underskud i flere år. I SKATs aktivitetsplan for 2014 er der fortsat fokus på underskudsgivende virksomheder, herunder landbrug.
SKAT havde ikke sendt kendelse efter agterskrivelse nr. to til trods for, at der var fremkommet indsigelser mod agterskrivelse nr. 1, som SKAT ikke havde imødekommet.
Når en landmand river en afskrivningsberettiget driftsbygning ned, skal der tages stilling til to ting rent skattemæssigt.
Byretten fandt, at det burde have stået klart for T, at hans indberetning om aktiehandler via TastSelv var ufuldstændig. T blev idømt en bøde på 45.000 kr.
Landsskatteretten godkendte ikke skønsmæssige forhøjelser foretaget af SKAT vedrørende vennetjenester mv., da SKAT ikke på tilstrækkelig vis havde dokumenteret, at skatteyder havde modtaget gaver og vennetjenester svarende til forhøjelsen.
Landsskatteretten mente, det var groft uagtsomt ikke at selvangive ejendomsavance ved salg af en ejendom, der var vurderet som en beboelsesejendom. Det kunne ikke dokumenteres, at ejendommen var købt og anvendt som fritidsbolig.
Erstatninger til lejere for utidig opsigelse samt advokatomkostninger i forbindelse hermed kunne fratrækkes i salgssummen i forbindelse med avanceopgørelsen ved salg af ejendommen.
Der kan ikke indrømmes henstand med skattebetalingen i forbindelse med klage til Landsskatteretten, når klagen vedrører selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens § 30.
Skatterådet fandt ikke, at udgifter til undersøgelse af tagets bæreevne og øvrige tømrerudgifter, ved opsætning af et solcelleanlæg, kunne tillægges afskrivningsgrundlaget. Udgifterne vedrørte parcelhuset og ikke solcelleanlægget.
3 måneders fristen for udsendelse af kendelse ved ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen løber fra udsendelse af første agterskrivelse, medmindre agterskrivelse nr. 2 udtrykkeligt erstatter agterskrivelse nr. 1.
Husk at kigge forskudsopgørelsen for 2014 igennem, så du undgår at betale for meget i forskudsskat eller får en restskat og læs om skattelettelser næste år.
Pligt til indsendelse af oplysninger til SKAT for indkomstår, der ikke er omfattet af ligningsfristen.
Udstykning af jordlodder medførte, at jorden overgik til ikke-erhvervsmæssig anvendelse og dermed ikke kunne indgå i virksomhedsordningen.
SKAT blev for nogle uger siden bombarderet med kritik fra Rigsrevisionen og Statsreviso-rerne, der fandt, at SKAT og Skatteministeriet havde forvaltet området for ejendomsvurdering meget kritisabelt.
Landsskatteretten pålagde skatteankenævnet at genoptage afgørelsen om succession for indkomståret 2007, idet retten fandt, at praksisændringen i styresignalet SKM2011.250SKAT i den konkrete sag kunne finde anvendelse for dette indkomstår.
Landsskatteretten fandt, at værdien af stuehuset, ved overførsel fra virksomhedsordningen til privat, skulle opgøres til handelsværdien samt afholdte ombygningsudgifter. Landsskatteretten afslog anmodning om selvangivelsesomvalg.
Fra årsskiftet er reglerne for, hvor lang en frist SKAT har til at godkende en gaves værdi, blevet ændret.
Højesteret stadfæstede Vestre Landsrets dom, hvor en landbrugsejendom på 19 ha med minkfarm ved ejendomsvurderingen ikke var vurderet som benyttet til landbrug, og dermed kunne anskaffelsessummen ikke indekseres ved salg af ejendommen.
Skatterådet fandt ikke, at afståelsen kunne ske skattefrit, såfremt det var Plan- og Miljøudvalget eller økonomiudvalget, der i henhold til Byrådets beslutning ville iværksætte en ekspropriation, hvis der ikke kunne indgås en frivillig aftale.
Ved begæring om genanbringelse af ejendomsavance skal der indgives oplysninger til told- og skatteforvaltningen.
Har du kalenderårsregnskab, er der nogle skatteforhold, du skal være opmærksom på, før det gamle år rinder ud. Det skyldes, at en række skatteregler har ”skæringsdag” ved årsskiftet.
Folketinget har vedtaget at forbedre etableringskonto- og iværksætterkontoordninger for at skabe bedre vilkår for iværksættere, som har planer om at etablere virksomhed. De forbedrede regler har som udgangspunkt virkning fra og med indkomståret 2010.
Ved misbrug af TastSelv kan SKAT for en tidsbegrænset periode afskære misbrugeren muligheden for at anvende TastSelv.
Vestre Landsret fandt ikke, at As salg af 2 ejendomme til et ejendomsselskab kunne sidestilles med en frivillig aftale, der var skattefri efter ejendomsavancebeskatningslovens § 11.
Efter overdragelse af landbrugsejendommene til hustruen kunne denne videreoverdrage landbrugsejendommene til sin broder efter reglerne om succession.
Parternes fordeling af overdragelsessummen for en landbrugsejendom blev for stuehusets vedkommende nedsat med ca. 26 % af Vestre Landsret, som mente fordelingen var åbenbart forkert.
Forårspakken 2.0 har vidtrækkende betydning for reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven. Der er sket stramninger af reglerne for genanbringelse. Endvidere er parcelhusreglen og indekseringsreglen ændret. Endelig er reglerne om fordeling af overdragelsessummer og reglerne for fredede bygninger ændret.
En skovejendom på 53,8 ha bestod af syv matrikelnumre, hvoraf de tre matrikelnumre i tingbogen og hos Kort- og Matrikelstyrelsen var anført som en samlet fast ejendom. SKAT anså sagen som fem selvstændige ejendomme, også mht. 10.000 kr.’s tillæg.
En fader overdrog en boligejendom til sin datter til 85 % af seneste ejendomsvurdering forud for overdragelsen. Selv om faderens anskaffelsessum for ejendommen var højere end overdragelsessummen, kunne myndighederne ikke tilsidesætte værdiansættelsen.
Skatterådet har taget stilling til forskellige spørgsmål i forbindelse med genanbringelsesreglerne i ejendomsavancebeskatningsloven i udenlandsk ejendom ved efterfølgende fraflytning fra Danmark.
Skatteministeriets besvarelse af nogle stillede spørgsmål om omlægning af regnskabsår.
Skatteministeriet har udtalt, at de nye regler om overførsel af blandet benyttede biler i virksomhedsordningen ikke gælder for biler, hvor der er indgået endelig bindende aftale om købet af bilen inden den 7. oktober 2004.
Mælkeudvalget har meddelt, at man opretholder de hidtidige terminer for køb og salg på novemberbørsen 2004. Dette medfører, at en solgt kvote skal anses for solgt i 2005, mens en købt kvote skal anses for købt i 2004. .
Skatteministeriet har i august 2004 sendt et lovforslag i høring. Lovforslaget vedrører bl.a. den skattemæssige behandling af blandet anvendte biler i virksomhedsordningen.
Underskud ved drift af en landbrugsejendom, hvorfra der solgtes eget produceret oksekød, blev anset for erhvervsmæssigt drevet.
Indskud på etableringskonto skal efter Landscentrets opfattelse anses som et privat aktiv i relation til virksomhedsordningen.